AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
12

Alla stipendier & bidrag

Här kan du läsa om alla våra bidragsformer. De flesta ansöker man om i november. Dessutom finns det en del mera specifika stipendier som kan sökas när som helst under året.
November - Samfund/verksamhet
Vi beviljar verksamhetsbidrag till organisationer med verksamhet inom utbildning, konst, kultur, föreningsliv och medborgaraktiviteter. Osäker på ifall du ska söka verksamhets- eller projektbidrag?
Läs mer
November - Samfund/projekt
Vi beviljar bidrag till organisationer med verksamhet inom utbildning, forskning, konst, kultur, föreningsliv och medborgaraktiviteter.
Läs mer
November - Privatpersoner och arbetsgrupper
Vi beviljar bidrag till privatpersoner och arbetsgrupper som är aktiva inom utbildning, forskning, konst och kultur.
Läs mer
November - Arbetsstipendier
Professionella konstnärer, hantverkare, kulturjournalister och kritiker kan ansöka om stipendium för eget konstnärligt arbete på heltid för ett till tre år.
Läs mer
November - Doktorandstipendier
För doktorandstudier inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper och medicin.
Läs mer
Journaliststipendier
För journalister som är yrkesverksamma på svenska i Finland, för fortbildning och konstkritik. Beviljas i samarbete med Föreningen Konstsamfundet.
Läs mer
Vistelsestipendier
OBS! Tillsvidare kan vi inte bevilja stipendier för vistelse i S:t Petersburg. Finlandshuset omstruktureras och det är för tillfället oklart när verksamheten kan återupptas. Vi återkommer med mera information när situationen klarnat.

Vi beviljar vistelsestipendier till Grez-sur-Loing (Frankrike) för svenskspråkiga professionella konstnärer inom visuell konst, litteratur eller scenkonst och till S:t Petersburg för svenskspråkiga författare, konstnärer (inte inom bildkonst), journalister, pedagoger eller forskare. Stipendierna beviljas personer som är verksamma i Finland.
Läs mer
Läromedelsstipendier
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner.
Läs mer
Föreningshusrenovering
Bidrag för renovering av föreningshus. Kan sökas av aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska.
Läs mer
Film och medieproduktion
för film-, tv- och radioproduktioner som har en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Också för mångmediala helheter.
Läs mer
Löfgrenska fonden
Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond är en privat fond som genom sin utdelning stöder kulturlivet i Åboland, den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska i Finland. Utdelningen sköts i samarbete med Stiftelsen för Åbo Akademi / Stiftelsen för Martha och Albin Löfgrens kulturfond. Svenska kulturfondens åboländska direktion fattar beslut om bidragen.
Läs mer
Nyländska skärgårdsfonderna
Vi beviljar bidrag ur skärgårdsfonderna för att främja de nyländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård. Vi beviljar också bidrag för den nyländska kust- och skärgårdsbygdens kulturella och ekonomiska förkovran.
Läs mer
Kristinestads kulturfond
VI beviljar bidrag ur fonden för kulturella ändamål i Kristinestad.
Läs mer
Svenska Österbottens kulturfond
Svenska Österbottens Kulturfonds avkastning delas ut som bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och sådan konstnärlig och kulturell verksamhet som har direkt anknytning till svenska Österbotten. Stipendierna fördelas i enlighet med de enskilda fondernas syften.
Läs mer
Henry och Martta Bertells minnesfond
Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas till exempel för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader.
Läs mer
Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond
Bidrag eller stipendier åt svenskspråkiga studenter från svenskspråkiga Österbotten för akademiska studier eller forskning.
Läs mer
Henrik Nysténs testamentsfond
Henrik Nysténs testamentsfond beviljar understöd för att befrämja jordbruket i Västnyland.
Läs mer
Lärlingsstipendium
För konstnärer och hantverkare som har avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning. Också för personer som har studerat museiämnen och vill skaffa sig internationell erfarenhet.
Läs mer
Utlandspraktik
Vi erbjuder praktikplatser vid tolv kultur- och vetenskapsinstitut utomlands samt Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom.
Läs mer
Journalistpraktikanter
för journalist- och fotostuderande som gör sin obligatoriska praktik på en redaktion.
Läs mer
Journalister - språkbad
för journalister yrkesverksamma på svenska i Finland som vill arbeta 1–3 månader på en redaktion i Sverige och för journalister yrkesverksamma på svenska i Sverige som vill arbeta på en svensk redaktion i Finland.
Läs mer
Studiefonden - läroinrättningar
Svenskspråkiga gymnasier, yrkesskolor och folkhögskolor kan ansöka om understöd av Svenska studiefonden för utdelning av elevstipendier.
Läs mer
Studiefonden - studerande
Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskola eller universitet i Finland eller utomlands. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.
Läs mer
Turnébidrag
För turnéer i Finland och utomlands.
Läs mer
Kultur på dagis
för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta med barnen i minst 10 timmar.
Läs mer
Kultur i skolan
För skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Gäller svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenska språkbadsgrupper i finska skolor.
Läs mer
Kultur i vården
för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna.
Läs mer
Kultur på bibban
för kulturprogram på svenska. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
Läs mer
Pedagogiska studier i Vasa
för pedagogiska studier (”auskultering”) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo akademi i Vasa.
Läs mer
Resestipendier - utbildning
för anställda inom utbildningssektorn och barn- och ungdomssektorn på svenska i Finland. Också klasslärare och svensklärare som undervisar svenska i finskspråkiga skolor kan ansöka om resestipendier.
Läs mer
Resestipendier - kultur
för resor till kurser eller seminarier och andra kortare studieresor med tydligt program och fortbildande syfte. Resestipendierna inom kulturområdet gäller konstnärer, kritiker, journalister och kulturarbetare som är yrkesverksamma på svenska i Finland eller anställda inom finlandssvenska förbund. Skolelever eller studerande kan inte få resestipendium.
Läs mer
Kulturarvspraktikanter
för studerande inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik).
Läs mer
Kultur tillsammans
För växelverkan och möjlighet till möten där svenskspråkiga och personer från andra kulturer lär känna varandras kulturer.
Läs mer