AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
6

Alla stipendier & bidrag

Här kan du läsa om alla våra bidragsformer. De flesta ansöker man om i november. Dessutom finns det en del mera specifika stipendier som kan sökas när som helst under året.
November - Samfund/verksamhet
Vi beviljar verksamhetsbidrag till organisationer med verksamhet inom utbildning, konst, kultur, föreningsliv och medborgaraktiviteter.
Läs mer
November - Samfund/projekt
Vi beviljar bidrag till organisationer med verksamhet inom utbildning, forskning, konst, kultur, föreningsliv och medborgaraktiviteter.
Läs mer
November - Privatpersoner och arbetsgrupper
Vi beviljar bidrag till privatpersoner och arbetsgrupper som är aktiva inom utbildning, forskning, konst och kultur.
Läs mer
November - Arbetsstipendier
Professionella konstnärer, hantverkare, kulturjournalister och kritiker kan ansöka om stipendium för eget konstnärligt arbete på heltid för ett till tre år.
Läs mer
November - Doktorandstipendier
För doktorandstudier inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper och medicin.
Läs mer
Svenska Österbottens kulturfond
Svenska Österbottens Kulturfonds avkastning delas ut som bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och sådan konstnärlig och kulturell verksamhet som har direkt anknytning till svenska Österbotten. Stipendierna fördelas i enlighet med de enskilda fondernas syften.
Läs mer
Henry och Martta Bertells minnesfond
Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia och vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas till exempel för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader.
Läs mer
Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond
Bidrag eller stipendier åt svenskspråkiga studenter från svenskspråkiga Österbotten för akademiska studier eller forskning.
Läs mer
Läromedelsstipendier
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner.
Läs mer
Studiefonden - läroinrättningar
Svenskspråkiga gymnasier, yrkesskolor och folkhögskolor kan ansöka om understöd av Svenska studiefonden för utdelning av elevstipendier.
Läs mer
Journalistpraktikanter
för journalist- och fotostuderande som gör sin obligatoriska praktik på en tidningsredaktion.
Läs mer
Journalister - språkbad
för journalister yrkesverksamma på svenska i Finland som vill arbeta 1–3 månader på en tidningsredaktion i Sverige och för journalister yrkesverksamma på svenska i Sverige som vill arbeta på en svensk tidningsredaktion i Finland.
Läs mer
Journaliststipendier
för journalister som är yrkesverksamma på svenska i Finland, för fortbildning och konstkritik.
Läs mer
Studiefonden - studerande
Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskola eller universitet i Finland eller utomlands. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.
Läs mer
Vistelsestipendier
OBS! Tillsvidare ledigförklarar vi inga stipendieperioder till S:t Petersburg. Man omstrukturerar Finlandshuset och det är för tillfället oklart när vår verksamhet kan återupptas. Vi återkommer med mera information när situationen klarnat.

Vi beviljar vistelsestipendier till Grez-sur-Loing (Frankrike) för svenskspråkiga professionella konstnärer inom visuell konst, litteratur eller scenkonst och till S:t Petersburg för svenskspråkiga författare, konstnärer (ej inom bildkonst), journalister, pedagoger eller forskare. Stipendierna beviljas personer som är verksamma i Finland.
Läs mer
Film och medieproduktion
för film-, tv- och radioproduktioner som har en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Också för mångmediala helheter.
Läs mer
Lärlingsstipendium
För konstnärer och hantverkare som har avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning. Också för personer som har studerat museiämnen och vill skaffa sig internationell erfarenhet.
Läs mer
Utlandspraktik
Vi erbjuder praktikplatser vid tio kultur- och vetenskapsinstitut utomlands samt Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom.
Läs mer
Turnébidrag
För turnéer i Finland och utomlands.
Läs mer
Föreningshusrenovering
Bidrag för renovering av föreningshus. Kan sökas av aktiva föreningar med verksamhet på svenska.
Läs mer
Löfgrenska fonden
Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond är en privat fond vars syfte är att genom sin utdelning stöda kulturlivet i Åboland, den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska i Finland.
Läs mer
Kultur på dagis
för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta med barnen i minst 10 timmar.
Läs mer
Kultur i skolan
För skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Gäller svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenska språkbadsgrupper i finska skolor.
Läs mer
Kultur i vården
för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna.
Läs mer
Kultur på bibban
för kulturprogram på svenska. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
Läs mer
Pedagogiska studier i Vasa
för pedagogiska studier (”auskultering”) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo akademi i Vasa.
Läs mer
Resestipendier - utbildning
för anställda inom utbildningssektorn och barn- och ungdomssektorn
Läs mer
Resestipendier - kultur
för resor med anledning av kurser, seminarier och andra kortare studieresor med tydligt program och fortbildande syfte. Resestipendierna inom kulturområdet riktar sig till yrkesverksamma konstnärer, kritiker, journalister och kulturarbetare samt anställda inom finlandssvenska förbund. Observera att vi inte beviljar resestipendier till skolelever eller studerande.
Läs mer
Kulturarvspraktikanter
för studerande inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik).
Läs mer