AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
4

Alla stipendier & bidrag

Här kan du läsa om alla våra bidragsformer. De flesta ansöker man om i november. Dessutom finns det en del mera specifika stipendier som kan sökas när som helst under året. Du kan söka bidragsformer enligt din egen verksamhetssektor.
Kultur på dagis
för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta i minst 10 h.
Läs mer
Kultur i skolan
för skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Bidrag kan ges åt svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenskspråkiga språkbadsgrupper i finska skolor.
Läs mer
Kultur i vården
för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna.
Läs mer
Kultur på bibban
för kulturprogram på svenska. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
Läs mer
Stöd för pedagogiska studier i Vasa
för pedagogiska studier (”auskultering”) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo akademi i Vasa.
Läs mer
Resestipendier - utbildning
för anställda inom utbildningssektorn samt barn- och ungdomssektorn
Läs mer
Resestipendier - kultur
för resor med anledning av kurser, seminarier och andra kortare studieresor med tydligt program och fortbildande syfte. Resestipendierna inom kulturområdet riktar sig till yrkesverksamma konstnärer, kritiker, journalister och kulturarbetare samt anställda inom finlandssvenska förbund. Observera att vi inte beviljar resestipendier till skolelever eller studerande.
Läs mer
November/Privatpersoner och arbetsgrupper
Bidrag för privatpersoner och arbetsgrupper inom Svenska kulturfondens verksamhetsområden: utbildning, forskning, konst, kultur, och allmän finlandssvensk verksamhet.
Läs mer
November/Samfund
Bidrag för organisationer inom Svenska kulturfondens verksamhetsområden: utbildning, forskning, konst, kultur, och allmän finlandssvensk verksamhet.
Läs mer
November/Arbetsstipendier
Stipendium för eget konstnärligt arbete på heltid för 1-3 år. Arbetsstipendierna riktar sig till professionella konstnärer, hantverkare, kulturjournalister och kritiker. Ansökan ska innehålla en plan och arbetsprov.
Läs mer
November/Doktorandstipendier
Stipendier för doktorandstudier inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper och medicin. Ansökan görs på svenska såvida det inte finns en särskild motivering till ansökan på annat språk.
Läs mer
Fältpraktik för lärarstuderande
för lärarstuderande vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. Bidragsformen har upphört 31.5.2017.
Läs mer
Film- och medieproduktion
för film-, TV- och radioproduktioner på svenska i Finland. Även för mångmediala helheter som kan publiceras på flera plattformar.
Läs mer
Föreningshusrenovering
för renovering av föreningshus. Kan sökas av aktiva föreningar med verksamhet på svenska.
Läs mer
Lärlingsstipendium
för konstnärer och hantverkare som avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning.Även personer som har studerat museiämnen kan komma ifråga för att erhålla internationell erfarenhet.
Läs mer
Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond
Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond är en privat fond vars syfte är att genom sin utdelning stöda kulturlivet i Åboland, den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska i Finland.
Läs mer
Journalistpraktikanter
för journalist- och fotostuderande som gör sin obligatoriska praktik på en tidningsredaktion.
Läs mer
Journaliststipendier
för journalister som är yrkesverksamma på svenska i Finland, för fortbildning och konstkritik.
Läs mer
Svenska studiefonden
Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskola eller universitet i Finland eller utomlands. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.
Läs mer
Vistelsestipendier
Grez-sur-Loing (Frankrike) Svenska kulturfonden beviljar årligen ett vistelsestipendium till Grez-sur-Loing för tiden 1.7–31.12. Ansökningstiden är i februari. Du kan ansöka om stipendiet om du är svenskspråkig professionell konstnär inom visuell konst, litteratur eller scenkonst och om du är verksam i Finland. Stipendiet berättigar fri tillgång till Carl Larsson-lägenheten och ateljén i Hôtel Chevillon och ett arbetsstipendium på 12 000 euro. S:t Petersburg (Ryssland) Svenska kulturfonden beviljar årligen fyra vistelsestipendier till S:t Petersburg. I februari kan du ansöka om ett stipendium till för tiden 1.10–31.12 eller 1.1–31.3. I september kan du ansöka om ett stipendium för tiden 1.4–30.6 eller 1.7–30.9. Du kan ansöka om ett stipendium om du är svenskspråkig författare, konstnär (ej inom bildkonst), journalist, pedagog eller forskare och om du är verksam i Finland. Vi prioriterar sökande som planerar eller genomför projekt med anknytning till Ryssland. Stipendiet berättigar till fri tillgång till en lägenhet i Finlandshuset i S:t Petersburg och ett stipendium på 6000 euro. Ansökningstid för vistelsestipendierna är februari och september.
Läs mer
Praktikantstipendier
Svenska kulturfondens praktikplatser vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Scandinavia house i New York samt vid Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom. Svenska kulturfonden erbjuder praktikplatser vid tio av Finlands 17 kultur- och vetenskapsinstitut samt vid tre andra institutioner. Hösten 2017 lediganslås fem stipendier. Nästa ansökningstid är i mars 2018. Praktikplatserna lediganslås av Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf och Svenska kulturfonden. Höstens ansökningstid är 15–30.9.2017. Praktikstipendierna kan sökas av dig som är heltidsstuderande vid universitet eller annan högskola eller som har utexaminerats från en sådan under det senaste året. Du ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk. Ansökan görs elektroniskt på adressen https://ansokan.kulturfonden. Du kan ansöka om högst två alternativa praktikplatser – i så fall ska du göra två separata ansökningar. Ansökningarna skrivs på svenska. Om du ansöker om praktik vid Scandinavia house i New York ska din ansökan göras på engelska. På basen av ansökan kallas ett antal sökande till intervju. Intervjuerna till instituten hålls på Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf:s kontor i Helsingfors (Kalliolinnavägen 4, 1. vån.). Intervjudatum finns angivet vid informationen om respektive praktikplats. För närmare information om praktikplatserna vid Finlands kulturinstitut, kontakta praktikkoordinator Saara Juusti, saara.juusti@instituutit. Allmän information om kultur- och vetenskapsinstituten hittar du på www.instituutit.fi och facebook.com/instituutit. För information om praktikplatserna i Rom och New York, kontakta Håkan Omars, hakan.omars@kulturfonden.fi, ombudsman vid Svenska kulturfonden
Läs mer
Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergsfond
Understöd eller stipendier åt svenskspråkiga studenter från Svenska Österbotten för akademiska studier eller forskning.
Läs mer
Henry och Martta Bertells minnesfond
Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia samt vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas t.ex. för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader.
Läs mer
Svenska Österbottens kulturfond
Svenska Österbottens Kulturfonds avkastning delas ut som understöd eller stipendier åt svenska österbottningar och till österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och sådan konstnärlig och kulturell verksamhet, som har direkt anknytning till svenska Österbotten. Stipendierna fördelas i enlighet med de enskilda fondernas reglementsenliga syften.
Läs mer
Läromedelsstipendier
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner.
Läs mer
Språkbad för journalister
för journalister yrkesverksamma på svenska i Finland som vill arbeta 1–3 månader på en tidningsredaktion i Sverige och för journalister yrkesverksamma på svenska i Sverige som vill arbeta på en svensk tidningsredaktion i Finland.
Läs mer