Stipendier & bidrag

Svenska kulturfondens uppgift är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och verksamhet på svenska i Finland. Det gör vi genom att bevilja stipendier och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer. Vi tar också själva initiativ till projekt och hjälper andra att utveckla projektidéer.

Många bidrag har ansökningstid i november, men vi tar också emot ansökningar för vissa specifika ändamål under andra tider på året.

Här presenterar vi våra bidragsformer. Du hittar dem som är relevanta för dig genom att välja de alternativ nedan som beskriver dig bäst.

Nästa ansökningstid 01.11.2024 - 30.11.2024
För finansiering av vetenskaplig forskning inom samhällsvetenskaper och ekonomi, humaniora, pedagogik och naturvetenskap.

Se gärna vår informationsvideo för mer information.

Fri bildning, uni, yh
Nästa ansökningstid 01.11.2024 - 30.11.2024
Vi beviljar verksamhetsbidrag till organisationer med verksamhet inom utbildning, konst, kultur, föreningsliv och medborgaraktiviteter. Osäker på ifall du ska söka verksamhets- eller projektbidrag? Se gärna vår instruktionsvideo för mer information.
Förening och förbundOrganisation inom konst, kultur
Nästa ansökningstid 01.11.2024 - 30.11.2024
Vi beviljar bidrag till organisationer med verksamhet inom utbildning, forskning, konst, kultur, föreningsliv och medborgaraktiviteter. Se gärna vår instruktionsvideo för mer information.
Skola, småbarnsfostranFri bildning, uni, yhFörening och förbundBibliotekOrganisation inom konst, kultur
Nästa ansökningstid 01.11.2024 - 30.11.2024
För doktorandstudier inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, ekonomi, naturvetenskaper och medicin. Se gärna vår instruktionsvideo för mer information.
Doktorand
Nästa ansökningstid 01.11.2024 - 30.11.2024
Professionella konstnärer, hantverkare, kulturjournalister och kritiker kan ansöka om stipendium för eget konstnärligt arbete på heltid för ett till tre år. Se gärna vår instruktionsvideo för mer information.
Konstnär, kulturarbetareJournalist
Nästa ansökningstid 01.04.2025 - 30.04.2025
För turnéer i Finland och utomlands.
Konstnär, kulturarbetareOrganisation inom konst, kultur
Nästa ansökningstid 01.02.2025 - 28.02.2025
Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskola eller universitet i Finland eller utomlands. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.
Studerande
Nästa ansökningstid 01.01.2025 - 31.01.2025
Svenska kulturfonden och Konstsamfundet beviljar i samarbete stipendier för journalistik- och fotostuderande som gör sin obligatoriska praktik på en redaktion.
Studerande
Nästa ansökningstid 01.01.2025 - 31.01.2025
Svenskspråkiga gymnasier, yrkesskolor och folkhögskolor kan ansöka om understöd av Svenska studiefonden för utdelning av elevstipendier eller för en extra insats som stöder elevernas inlärning.
Skola, småbarnsfostran
Nästa ansökningstid 15.09.2024 - 30.09.2024
Vi finansierar praktikplatser vid elva kultur- och vetenskapsinstitut utomlands, vid Kommunförbundets kontor i Bryssel, Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom, Nordisk Film & TV Fond i Oslo och Föreningarna Nordens Förbund i Köpenhamn. Praktikplatserna vid kultur- och vetenskapsinstituten erbjuder vi i samarbete med organisationen Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf.
Studerande
Nästa ansökningstid 12.09.2024 - 12.10.2024
För konstnärer och hantverkare som har avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning. Också för personer som har studerat museiämnen och vill skaffa sig internationell erfarenhet.
Konstnär, kulturarbetare
Nästa ansökningstid 01.09.2024 - 30.09.2024
Bidrag på 25 000 euro för projekt mellan svenskspråkiga och andra språkgrupper. Avustus (25 000 euroa) hankkeille, jotka edistävät kohtaamista ruotsin- ja muunkielisten ryhmien välillä. Funding (25 000 euros) for projects with the aim of increasing contacts between Swedish-speakers and speakers of other languages.
Skola, småbarnsfostranFri bildning, uni, yhFörening och förbundBibliotekVårdinrättningOrganisation inom konst, kultur
Nästa ansökningstid 01.09.2024 - 30.09.2024
Vi beviljar bidrag för renovering av föreningshus. Aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska kan söka bidraget.
Förening och förbund
Nästa ansökningstid 01.09.2024 - 30.09.2024
Vi beviljar bidrag för konditionsbedömning och planering inför planerad renovering av föreningshus. Aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska kan söka bidraget.
Förening och förbund
Nästa ansökningstid 01.09.2024 - 30.09.2024
Rekreation för äldre i Åboland. Bidragen delas ut i samarbete mellan Svenska kulturfondens specialfond ”Fredrikahemmets fond” och Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet.
Förening och förbundVårdinrättningOrganisation inom konst, kultur
Nästa ansökningstid 01.09.2024 - 30.09.2024
Svenska Österbottens Kulturfonds avkastning delas ut som bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och sådan konstnärlig och kulturell verksamhet som har direkt anknytning till svenska Österbotten. Stipendierna fördelas i enlighet med de enskilda fondernas syften.
Konstnär, kulturarbetareForskareStuderandeSkola, småbarnsfostranFri bildning, uni, yhFörening och förbundBibliotekOrganisation inom konst, kultur
Nästa ansökningstid 01.09.2024 - 30.09.2024
Vi beviljar residensstipendier till svenskspråkiga professionella konstnärer inom visuell konst, litteratur eller scenkonst. Vi beviljar stipendierna till personer som är verksamma i Finland. Ansökningstiden för residens på Labbet är förlängd till 15.5 2024.
Konstnär, kulturarbetare
Nästa ansökningstid 01.09.2024 - 30.09.2024
Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas till exempel för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader.
Studerande
Nästa ansökningstid 01.09.2024 - 30.09.2024
Bidrag eller stipendier kan beviljas svenskspråkiga studenter från svenska Österbotten för akademiska studier. Med akademiska studier avses studier på universitetsnivå eller studier som utmynnar i en högre högskoleexamen.
Studerande
Nästa ansökningstid 01.09.2024 - 30.09.2024
Bidrag eller stipendier kan beviljas svenskspråkiga doktorander och forskare från svenska Österbotten. Kan endast sökas av privatpersoner (doktorand/forskare).
ForskareDoktorand
Nästa ansökningstid 01.09.2024 - 30.09.2024
Henrik Nysténs testamentsfond beviljar bidrag för att befrämja jordbruket i Västnyland.
StuderandeJordbrukare/skärgårdsbo i NylandFörening och förbund
Nästa ansökningstid 01.09.2024 - 30.09.2024
Bidrag beviljas för utvecklingsprojekt som gynnar svenska kulturändamål i Sydösterbotten.
Konstnär, kulturarbetareBibliotekOrganisation inom konst, kultur
Nästa ansökningstid 01.09.2024 - 30.09.2024
Vi beviljar stipendier för journalister som är yrkesverksamma på svenska i Finland och vill fortbilda sig, nätverka eller skriva konstkritik. Från och med år 2022 beviljar vi stipendier också för finskspråkiga journalister som vill berätta om det svenska i Finland i finskspråkiga medier och för nordiska journalister, recensenter och kritiker som skriver i nordiska medier om konst och kultur på svenska i Finland. Journaliststipendierna är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet.
Journalist
Nästa ansökningstid 01.09.2024 - 30.09.2024
Svenska kulturfonden och Konstsamfundet beviljar bidrag för yrkesverksamma journalister som ska jobba 1-3 månader på en redaktion i ett annat nordiskt land. Också journalister som är yrkesverksamma i Norden och ska jobba på en svenskspråkig redaktion i Finland kan få bidrag.
Journalist
Nästa ansökningstid 01.09.2024 - 30.09.2024
Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs Nyländska Skärgårdsfond beviljar bidrag för att främja de nyländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård. Vi beviljar också bidrag för den nyländska kust- och skärgårdsbygdens kulturella och ekonomiska förkovran.
Jordbrukare/skärgårdsbo i Nyland
Nästa ansökningstid 01.09.2024 - 30.09.2024
Vi beviljar bidrag ur Kristinestads kulturfond för svenska kulturella strävanden till organisationer, privatpersoner och arbetsgrupper.
ForskareStuderandeFörening och förbundOrganisation inom konst, kultur
Specialstipendium för rehabilitering (mental och fysisk omsorg ) för professionella skådespelare och konstnärer. Vi beviljar inte stipendiet för projektverksamhet.
Konstnär, kulturarbetare
Specialstipendium för personlig rekreation för professionella skådespelare och konstnärer. Med rekreation avser vi aktiviteter som främjar din hälsa och ditt välmående samt ger inspiration och stärker dina möjligheter till fortsatt skapande. Vi beviljar inte stipendierna för projektverksamhet eller för anskaffning av utrustning.
Konstnär, kulturarbetare
För kommuner, samkommuner och andra kommunala samarbetsorganisationer för att stärka tillgängligheten och bredda utbudet inom konstundervisning för barn och unga på svenska i Finland. För högskolor, universitet och fortbildningsarrangörer som utbildar och fortbildar pedagoger inom konstämnen.
Skola, småbarnsfostranFri bildning, uni, yhFörening och förbundOrganisation inom konst, kultur
Bidrag på 1 000 - 5 000 euro för projekt som främjar möten mellan svenskspråkiga och andra språkgrupper. 1 000- 5 000 euron avustus hankkeille, jotka edistävät kohtaamisia ruotsin- ja muunkielisten ryhmien välillä. Funding (1 000- 5 000 euros) for projects with the aim of increasing interaction between Swedish-speakers and speakers of other languages.
Skola, småbarnsfostranFri bildning, uni, yhFörening och förbundBibliotekVårdinrättningOrganisation inom konst, kultur
Från och med år 2023 söks Martha och Albin Löfgrens kulturfonds bidrag via Stiftelsen för Åbo Akademi ansökningssystem. Tidigare beviljade bidrag (beviljade innan år 2023) ska fortfarande rekvireras och redovisas via Svenska kulturfondens ansökningsportal.
Konstnär, kulturarbetareSkola, småbarnsfostranFri bildning, uni, yhFörening och förbundBibliotekOrganisation inom konst, kultur
Fri ansökningstid
Vi beviljar bidrag för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna eller klienterna.
Vårdinrättning
Fri ansökningstid
Vi beviljar bidrag för kulturprogram på svenska på bibliotek. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
Bibliotek
Fri ansökningstid
Genom bidraget (tidigare Bidrag för fortbildande resor inom konst och kultur) vill vi främja konstnärers och kulturarbetares fortbildning, mobilitet och nätverk internationellt och inom Finland. Du kan söka bidraget för att delta i kurser och seminarier, åka på studiebesök, vistas i konstnärsresidens eller för att närvara vid egen vernissage eller motsvarande utomlands. Bidraget kan sökas av yrkesverksamma konstnärer, kulturarbetare, kritiker och anställda inom finlandssvenska förbund samt av professionella organisationer inom konst och kultur.
Konstnär, kulturarbetareFörening och förbundBibliotekOrganisation inom konst, kultur
Fri ansökningstid
Vi beviljar bidrag till enheter inom småbarnspedagogiken och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta med barnen i 10 timmar.
Skola, småbarnsfostran
Fri ansökningstid
Vi beviljar bidrag för svenskspråkiga personer som ska avlägga hela eller en del av språkexamen i finska för statsförvaltningen.
Studerande
Fri ansökningstid
Bidrag för självfinansieringsandelar för projekt inom utbildning, konst och kultur som får EU-finansiering. Projekten ska ha tydlig anknytning till det svenska i Finland.
Skola, småbarnsfostranFri bildning, uni, yhFörening och förbundOrganisation inom konst, kultur
Fri ansökningstid
Vi beviljar bidrag på max. 800 euro för bokpaket till enheter inom småbarnspedagogiken, förskolor, eftisar och mornisar, skolor inom den grundläggande utbildningen och skolor på andra stadiet (även folkhögskolor med undervisning på andra stadiet). Gäller även språkbad på svenska. Enheten/skolan kan få bidrag för bokpaket högst vart tredje år. Ansökan kan göras av enheten eller skolan eller av en föräldraförening.
Skola, småbarnsfostran
Fri ansökningstid
Friskvårdsstipendium för att främja professionella skådespelares och konstnärers välmående. Notera att vi inte beviljar stipendiet för projektverksamhet eller anskaffningar.
Konstnär, kulturarbetare
Fri ansökningstid
För studieresor som ordnas av läroinrättningar eller andra organisationer inom den svenskspråkiga utbildningssektorn. OBS! Endast samfund (läroinrättningar eller organisationer) kan söka bidraget, inte enskilda personer eller arbetsgrupper.
StuderandeSkola, småbarnsfostranFri bildning, uni, yhFörening och förbund
Fri ansökningstid
Du kan söka stipendium för att delta i mässor, konferenser, kurser, seminarier och andra fortbildande evenemang och för behörighetsgivande studier.
Pedagog
Fri ansökningstid
Skola, småbarnsfostranFri bildning, uni, yhOrganisation inom konst, kultur
Fri ansökningstid
Vi beviljar bidrag till skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Gäller svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenska språkbadsgrupper i finska skolor.
Skola, småbarnsfostran
Fri ansökningstid
Bidrag för personer som ska avlägga en examen utomlands inom ett studieprogram vid en toppenhet. Sökande bör ha en anknytning till det svenska i Finland. Observera att vi i första hand beviljar stipendier till högskolestuderande via Svenska studiefonden. Endast ca 10 personer per år har beviljats stipendium för studier vid toppenheter utomlands.
Konstnär, kulturarbetareJournalistStuderande
Fri ansökningstid
Praktikstipendium för studerande, i första hand inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik). Även andra studieinriktningar kan beaktas.
Studerande
Fri ansökningstid
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner.
Skola, småbarnsfostran
Fri ansökningstid
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner.
Pedagog

Beviljade bidrag

Här finns listor på alla beviljade bidrag. Vi har också sammanställt statistik om utdelningen.

Till beviljade bidrag

Svenska kulturfondens publikationer

Kulturfonden ger årligen ut en årsbok som beskriver verksamhet. Vi beställer också regelbundet utredningar och rapporter kring ämnesområden som är centrala för vår verksamhet.

Publikationer