Stipendier & bidrag

Svenska kulturfondens uppgift är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och verksamhet på svenska i Finland. Det gör vi genom att bevilja stipendier och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer. Vi tar också själva initiativ till projekt och hjälper andra att utveckla projektidéer.

Många bidrag har ansökningstid i november, men vi tar också emot ansökningar för vissa specifika ändamål under andra tider på året.

Här presenterar vi våra bidragsformer. Du hittar dem som är relevanta för dig genom att välja de alternativ nedan som beskriver dig bäst.

För finansiering av vetenskaplig forskning inom samhällsvetenskaper och ekonomi, humaniora, pedagogik och naturvetenskap.
Fri bildning, uni, yh
Vi beviljar verksamhetsbidrag till organisationer med verksamhet inom utbildning, konst, kultur, föreningsliv och medborgaraktiviteter. Osäker på ifall du ska söka verksamhets- eller projektbidrag? Se gärna vår instruktionsvideo för mer information.
Förening och förbundOrganisation inom konst, kultur
Vi beviljar bidrag till organisationer med verksamhet inom utbildning, forskning, konst, kultur, föreningsliv och medborgaraktiviteter. Se gärna vår instruktionsvideo för mer information.
Skola, småbarnsfostranFri bildning, uni, yhFörening och förbundBibliotekOrganisation inom konst, kultur
Vi beviljar bidrag till privatpersoner och arbetsgrupper som är aktiva inom utbildning, konst och kultur. Se gärna vår instruktionsvideo för mer information.
Konstnär, kulturarbetarePedagogJournalist
Professionella konstnärer, hantverkare, kulturjournalister och kritiker kan ansöka om stipendium för eget konstnärligt arbete på heltid för ett till tre år. Se gärna vår instruktionsvideo för mer information.
Konstnär, kulturarbetareJournalist
För doktorandstudier inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, ekonomi, naturvetenskaper och medicin. Se gärna vår instruktionsvideo för mer information.
Doktorand
För journalister som är yrkesverksamma på svenska i Finland, för fortbildning och konstkritik. Beviljas i samarbete med Föreningen Konstsamfundet.
Journalist
Svenska Österbottens Kulturfonds avkastning delas ut som bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och sådan konstnärlig och kulturell verksamhet som har direkt anknytning till svenska Österbotten. Stipendierna fördelas i enlighet med de enskilda fondernas syften.
Konstnär, kulturarbetareForskareStuderandeSkola, småbarnsfostranFri bildning, uni, yhFörening och förbundBibliotekOrganisation inom konst, kultur
Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas till exempel för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader.
Studerande
Bidrag eller stipendier åt svenskspråkiga studenter från svenskspråkiga Österbotten för akademiska studier eller forskning.
ForskareStuderande
Henrik Nysténs testamentsfond beviljar bidrag för att befrämja jordbruket i Västnyland.
StuderandeJordbrukare/skärgårdsbo i NylandFörening och förbund
Ansökan aktiv! Stänger 02.03.2021
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner.
Pedagog
För turnéer i Finland under våren 2021. På grund av coronaepidemin är det inte möjligt att söka turnébidrag utomlands för tillfället.
Konstnär, kulturarbetareOrganisation inom konst, kultur
Ansökan aktiv! Stänger 31.12.2021
Bidrag för självfinansieringsandelar för projekt inom utbildning, konst och kultur som får EU-finansiering. Projekten ska ha tydlig anknytning till det svenska i Finland.
Skola, småbarnsfostranFri bildning, uni, yhFörening och förbundOrganisation inom konst, kultur
Ansökan aktiv! Stänger 31.01.2021
Svenskspråkiga gymnasier, yrkesskolor och folkhögskolor kan ansöka om understöd av Svenska studiefonden för utdelning av elevstipendier.
Skola, småbarnsfostran
Ansökan aktiv! Stänger 31.01.2021
för journalist- och fotostuderande som gör sin obligatoriska praktik på en redaktion.
Studerande
Ansökan aktiv! Stänger 31.01.2021
för yrkesverksamma journalister som ska jobba 1-3 månader på en redaktion i ett annat nordiskt land och för journalister yrkesverksamma i Norden som vill jobba på en svensk redaktion i Finland.
Journalist
Nästa ansökningstid 01.02.2021 - 28.02.2021
Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskola eller universitet i Finland eller utomlands. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.
Studerande
Nästa ansökningstid 12.03.2021 - 12.04.2021
För konstnärer och hantverkare som har avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning. Också för personer som har studerat museiämnen och vill skaffa sig internationell erfarenhet.
Konstnär, kulturarbetare
Nästa ansökningstid 15.03.2021 - 31.03.2021
Vi erbjuder praktikplatser vid tolv kultur- och vetenskapsinstitut utomlands samt vid Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom. På grund av coronaviruset har vi skjutit upp både vårens och höstens ansökningstid för utlandspraktik. Vi återkommer med noggrannare information om ansökningstiden så fort vi vet mera om läget.
Studerande
Nästa ansökningstid 31.03.2021 - 30.04.2021
Bidrag för renovering av föreningshus. Kan sökas av aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska.
Förening och förbund
Nästa ansökningstid 31.08.2021 - 30.09.2021
Vi beviljar vistelsestipendier till Grez-sur-Loing (Frankrike) för svenskspråkiga professionella konstnärer inom visuell konst, litteratur eller scenkonst och till S:t Petersburg för svenskspråkiga författare, konstnärer (inte inom bildkonst), journalister, pedagoger eller forskare. Vi beviljar stipendierna till personer som är verksamma i Finland.
Konstnär, kulturarbetare
Nästa ansökningstid 31.08.2021 - 30.09.2021
Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond är en privat fond som genom sin utdelning stöder kulturlivet i Åboland, den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska i Finland. Utdelningen sköts i samarbete med Stiftelsen för Åbo Akademi / Stiftelsen för Martha och Albin Löfgrens kulturfond. Svenska kulturfondens åboländska direktion fattar beslut om bidragen.
Konstnär, kulturarbetareSkola, småbarnsfostranFri bildning, uni, yhFörening och förbundBibliotekOrganisation inom konst, kultur
Nästa ansökningstid 31.08.2021 - 30.09.2021
Vi beviljar bidrag ur skärgårdsfonderna för att främja de nyländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård. Vi beviljar också bidrag för den nyländska kust- och skärgårdsbygdens kulturella och ekonomiska förkovran.
Jordbrukare/skärgårdsbo i Nyland
Fri ansökningstid
för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta med barnen i minst 10 timmar.
Skola, småbarnsfostran
Fri ansökningstid
För skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Gäller svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenska språkbadsgrupper i finska skolor.
Skola, småbarnsfostran
Fri ansökningstid
för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna.
Vårdinrättning
Fri ansökningstid
För kulturprogram på svenska på bibliotek. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
Bibliotek
Fri ansökningstid
Praktikstipendium för studerande, i första hand inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik). Även andra studieinriktningar kan beaktas.
Studerande
Fri ansökningstid
Vi beviljar resebidrag inom konst och kultur för att främja konstnärers och kulturarbetares fortbildning, mobilitet, nätverk och samarbeten internationellt och inom Finland. Bidraget kan sökas av yrkesverksamma konstnärer, kulturarbetare, journalister och kritiker samt av anställda inom finlandssvenska förbund. Bidraget kan också sökas av organisationer inom konst och kultur. Bidrag beviljas inte för att bjuda in utländska konst- och kulturarbetare till Finland. OBS! På grund av corona-pandemin behandlar vi tillsvidare inte ansökningar för utlandsresor. Endast ansökningar för resor inom Finland och till Åland kommer att behandlas. Vi uppmuntrar alla som söker om ett resebidrag för resor inom Finland och till Åland att utnyttja möjligheten att beställa avbokningsskydd för både resor och logi. Sådana kostnader får räknas in i budgeten.
Konstnär, kulturarbetareJournalistFörening och förbundBibliotekOrganisation inom konst, kultur
Fri ansökningstid
Hösten 2020 tar vi endast emot ansökningar om stipendier för fortbildning inom Finland. Vi beviljar stipendier för fortbildning för anställda inom den svenskspråkiga utbildningssektorn: - pedagoger på alla stadier - anställda inom skoladministrationen - forskare, även doktorander - skolkuratorer och skolpsykologer - skolgångsbiträden Vi beviljar också fortbildningsstipendier för ungdomsledare, lärare i svenskt språkbad och lärare som undervisar i svenska vid finska läroinrättningar: inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet och vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet. Bidraget är personligt och du söker det själv.
Pedagog
Fri ansökningstid
För växelverkan och möten där svenskspråkiga och personer från andra språkgrupper lär känna varandras kulturer.
Fri bildning, uni, yhFörening och förbundOrganisation inom konst, kultur
Fri ansökningstid
Vi beviljar bidrag på max. 600 euro för bokpaket till dagvårdsenheter, förskolor, skolor inom den grundläggande utbildningen och skolor på andra stadiet. Gäller även språkbad på svenska. Enheten/skolan kan få bidrag för bokpaket högst vart tredje år. Ansökan kan göras av dagvårdsenheten eller skolan.
Skola, småbarnsfostran
Fri ansökningstid
På grund av coronapandemin tar vi tillsvidare endast emot ansökningar om bidrag för resor inom Finland. För studieresor som ordnas av läroinrättningar eller andra organisationer inom den svenskspråkiga utbildningssektorn. Studieresorna kan vara riktade till grupper av elever, studerande eller anställda inom: - småbarnspedagogiken - den grundläggande utbildningen - andra stadiets utbildning - elevvården - utbildningsadministrationen - barn- och ungdomssektorn (främst ledarna) - högskolorna och universiteten - fria bildningen - studentföreningarna Vi kan också bevilja bidrag för studieresor för lärare i svenskt språkbad och klass- och ämneslärare som undervisar i svenska i finska läroinrättningar. OBS! Endast samfund (läroinrättningar eller organisationer) kan söka bidraget, inte enskilda personer eller arbetsgrupper.
StuderandeSkola, småbarnsfostranFri bildning, uni, yhFörening och förbund

Undrar du över något?

Läs vår FAQ för att få svar på ofta ställda frågor om ansökan, utbetalning av bidrag och redovisning.

Frågor & svar

Beviljade bidrag

Här finns listor på alla beviljade bidrag. Vi har också sammanställt statistik om utdelningen.

Till beviljade bidrag

Svenska kulturfondens publikationer

Kulturfonden ger årligen ut en årsbok som beskriver verksamhet. Vi beställer också regelbundet utredningar och rapporter kring ämnesområden som är centrala för vår verksamhet.

Publikationer