AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
1

Utlandspraktik

Vi erbjuder praktikplatser vid tolv kultur- och vetenskapsinstitut utomlands samt Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom.

Ansökningstiden

Stipendierna lediganslås två gånger per år, i mars och september. Vårens ansökningstid är 15.-31.3. Höstens ansökningstid är 15.-30.9. Vårens och höstens ansökningstider gäller olika praktikorganisationer.
Svenska kulturfonden stöder år 2019 studerandes praktik i 14 internationella miljöer, varav tolv finns vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut runtom i världen. Våren 2019 lediganslås elva stipendier. Praktikplatserna lediganslås i samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf.

Praktikstipendierna kan sökas av dig som är heltidsstuderande vid universitet eller annan högskola eller som har utexaminerats från en sådan under det senaste året. Du ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Ansökan görs elektroniskt på adressen https://ansokan.kulturfonden.fi. Du kan ansöka om högst två alternativa praktikplatser – i så fall ska du göra två separata ansökningar. Ansökningarna skrivs på svenska. Ansökningar till kulturinstituten i Berlin, Madrid, New York och Paris ska innehålla ett kort motivationsbrev på värdlandets språk.

På basen av ansökan kallas ett antal sökande till intervju. Intervjuerna till kulturinstituten hålls på Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf:s kontor i Helsingfors (Kalliolinnavägen 4, 1. vån.). Intervjudatum finns angivet vid informationen om respektive praktikplats.

Intervjuerna till Skandinaviska konstnärsföreningens hus i Rom samt till Kommunförbundets kontor i Bryssel hålls på Svenska kulturfondens kansli i Helsingfors (Simonsgatan 8, våning 5).

Närmare information om praktikplatserna vid Finlands kulturinstitut:
Saara Juusti: saara.juusti@instituutit.fi, praktikkoordinator vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. Allmän information om kultur- och vetenskapsinstituten hittar du på http://instituutit.fi/ och https://www.facebook.com/instituutit.

Närmare information om de övriga praktikplatserna:
Håkan Omars: hakan.omars@kulturfonden.fi, ombudsman vid Svenska kulturfonden

Aktuella praktikplatser

Ansökningstiden är 15–31.3.

Gör din ansökan elektroniskt på https://ansokan.kulturfonden.fi. Praktikplatserna är olika till sitt innehåll och inriktning. Välj en praktikplats som du har nytta av i dina studier och som du om möjligt kan räkna tillgodo inom din examen.

Finlandsinstitutet i Berlin, Tyskland
Finlands Beneluxinstitut, Bryssel, Belgien
FinnAgora – Finlandsinstitutet i Budapest, Ungern
Finlands kulturinstitut, Köpenhamn, Danmark
Finlands institut i Madrid, Spanien
Finsk-norsk kulturinstitut, Oslo, Norge
Finlands institut i Tallinn, Estland
Skandinaviska föreningens konstnärshus, Rom, Italien
Kommunförbundets kontor, Bryssel, Belgien
Finlands kulturinstitut i New York, USA
Finlands institut i Paris, Frankrike

Finlandsinstitutet i Berlin, Tyskland

www.finnland-institut.de
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, samhällsvetenskaper, kulturproduktion, pedagogik, marknadsföring eller media.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och goda kunskaper i tyska.

Arbetsuppgifter:Uppgifter i anslutning till projekt inom kultur, sociala medier och teman med finlandssvensk koppling. Förutom vissa uppgifter som sköts självständigt (bl.a. adiministration av resebidragssystemet TelepART och vidareutveckling av institutets Instagram) deltar praktikanten enligt intresse och erfarenhet i övrig verksamhet som programplanering och evenemang på institutet. För intresserade finns även möjlighet att delta i utformandet av institutets vetenskapliga program.

Fokusområde 2019-2020 är Wien, och de teman som institutet betonar extra starkt under perioden är design, bildkonst, scenkonst och litteratur. Praktikperioden rymmer i viss mån också arbetsuppgifter kvällstid.

Praktikperiod: 5.8.2019-5.7.2020 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls i Helsingfors onsdagen den 24.4 kl. 9-12.

OBS! I ansökan till Finlandsinstitutet i Tyskland ska ingå ett motivationsbrev på tyska (max. en A4-sida).

Finlands Beneluxinstitut, Bryssel, Belgien

www.finncult.be
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, konst- och kulturproduktion, samhällsvetenskap och kommunikation.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och engelska. Institutets verksamhetsområde omfattar tre länder: Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Kunskaper i franska ses som en fördel men inget krav. Andra språkkunskaper är ett plus.

Arbetsuppgifter: Delta i institutets projektverksamhet och kommunikation samt delta i planering och genomförande av evenemang med handledning av personalen. Praktikanten upprätthåller också kontakt med finlandssvenska aktörer och ansvarar för resebidragsprogrammet TelepART tillsammans med institutets projektansvarige.

Institutets tyngdpunktsområden är nya intressanta konstnärskap samt frågor som berör konstens samhälleliga betydelse och potential. Arbetsuppgifterna förutsätter personligt intresse av och grundkunskaper om konstfältet eller något av dess delområden. God kännedom om sociala medier är också till nytta. Praktikperioden kan i viss mån också rymma arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut.

Praktikperiod: 1.9.2019–30.6.2020 (10 månader)

Stipendiebelopp: 1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. Institutet erbjuder månadsbiljett till kollektivtrafiken.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad.

Intervjuerna hålls i Helsingfors fredagen den 26.4 (eftermiddag).

FinnAgora – Finlandsinstitutet i Budapest, Ungern

www.finnagora.hu
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, kulturproduktion och informatörsutbildning.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och goda kunskaper i engelska. Kunskaper i ungerska är en fördel men inget krav.

Arbetsuppgifter:Praktikanten deltar i institutets projekt- och informationsverksamhet samt assisterar institutets direktör och kulturproducent. Praktikanten ansvarar helt eller delvis för planeringen och genomförandet av ett projekt med stöd av institutets personal. Praktikanten upprätthåller också kontakt med finlandssvenska aktörer och ansvarar för resebidragsprogrammet TelepART. Arbetsuppgifterna kräver ett allmänt intresse för kultur och konst. Institutets tyngdpunktsområden är nya intressanta konstnärskap samt frågor som berör konstens samhälleliga betydelse. Erfarenhet av evenemangsproduktion, projektbaserat arbete och kännedom om sociala medier är till fördel. Av praktikanten krävs initiativförmåga och självständighet.

FinnAgoras verksamhet syftar också till att sprida kunskap om finländska och nordiska värderingar i allmänhet och minoritetsfrågor och humanism i synnerhet.

Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

FinnAgoras verksamhet syftar också till att sprida kunskap om finländska och nordiska värderingar i allmänhet och minoritetsfrågor och humanism i synnerhet. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Praktikperiod: 1.8.2019–30.6.2020 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 300 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. Institutet bidrar med månadsbiljett till kollektivtrafiken och hjälper praktikanten att hitta bostad.

Bostad: Institutet hjälper praktikanten att hitta bostad.

Intervjuerna hålls tisdagen den 23.4 i Helsingfors (förmiddag).

Finlands kulturinstitut, Köpenhamn, Danmark

finin.dk
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, i synnerhet inom konstområdet, kulturproduktion och kuratering. Erfarenhet inom media och kommunikation är en fördel.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk och goda kunskaper i finska och engelska. Kunskaper i danska är en fördel men inget krav.

Arbetsuppgifter: Medverkan i projektverksamhet, informationsverksamhet, assistera institutets direktör och informatör, uppgifter i anslutning till finlandssvenska konst- och kulturprojekt. Arbetsuppgifterna förutsätter personligt intresse av och grundkunskaper om konst- och kulturfältet. God kännedom om sociala medier är också till nytta. Arbetet kräver självständighet och initiativförmåga samt lust att arbeta i ett team.

Praktikperiod: 15.8.2019–30.6.2020 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 500 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls onsdagen den 24.4 i Helsingfors (eftermiddag).

Finlands institut i Madrid, Spanien

www.madrid.fi
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, pedagogik, samhällsvetenskaper, kommunikation och media, kulturproduktion och marknadsföring.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och åtminstone grundkunskaper i spanska. Institutets verksamhetsområde omfattar Spanien, Portugal och Latinamerika.

Arbetsuppgifter: Uppgifter i anslutning till institutets svenskspråkiga kommunikation (bl.a. översättning), uppgifter i anslutning till finlandssvenska konst- och kulturprojekt, delta i institutets löpande verksamhet (bibliotek, sekreteraruppgifter, vernissager etc.), planera och förverkliga evenemang samt övriga uppgifter enligt intresse och erfarenhet. Institutets fokusområden ligger på design och interaktion samt fotografi och videokonst.

Praktikperiod: 1.9.2019 - 31.7.2020 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls i Helsingfors tisdagen den 23.4 (förmiddag).

OBS! I ansökan till Finlands institut i Madrid ska ingå ett motivationsbrev på spanska (max. en A4-sida).

Finsk-norsk kulturinstitut, Oslo, Norge

www.finno.no

facebook.com/finnokultur
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, kulturproduktion, kommunikation och media.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och engelska. Kunskaper i norska är en fördel, men inget krav.

Arbetsuppgifter: Kontakter med finlandssvenskt kulturliv, informationsverksamhet, planera och genomföra evenemang inom olika konstsektorer, administration samt att assistera institutets direktör och kulturproducent. Erfarenhet av evenemangsproduktion är en fördel, likaså kännedom om konst- och kulturfältet i Finland. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Praktikperiod: 1.8.2019–30.6.2020 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 800 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls i Helsingfors torsdagen den 25.4 (eftermiddag).

Finlands institut i Tallinn, Estland

www.finst.ee

Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper och kulturproduktion.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och engelska. Kunskaper i estniska är en fördel, men inget krav.

Arbetsuppgifter: Kontakt med finlandssvenskt kulturliv, delta i projekt- och informationsverksamhet, delta i planering och genomförande av evenemang, övriga uppgifter enligt intresse och erfarenhet. Erfarenhet av evenemangsproduktion är en fördel liksom kännedom om konst- och kulturfältet i Finland. Mångsidiga datorkunskaper anses också som en fördel. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Praktikperiod: 1.8.2019–30.6.2020 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 300 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls i Helsingfors tisdagen den 23.4 (eftermiddag).

Skandinaviska föreningens konstnärshus, Rom, Italien

www.circoloscandinavo.it
Målgrupp: Främst studerande inom humanistiska vetenskaper, kulturproduktion och konstutbildningar.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk, förmåga att kommunicera på nordiska språk, finska och engelska. God förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska är ett krav. Kunskaper i italienska är en fördel, men inget krav.

Arbetsuppgifter: Uppgifter i anknytning till konstnärshusets Artist in Residence-program, arrangera finlandssvenska och nordiska kulturevenemang, informationsverksamhet särskilt inom sociala medier, nätverka med andra kulturorganisationer och att assistera konstnärshusets direktör. Arbetet kräver självständighet, kulturintresse, social kompetens och organisationsförmåga.

Praktikperiod: 1.9.2019-31.7.2020 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten kan få hjälp med att hitta en bostad i Rom.

Intervjuerna hålls i Helsingfors. Tidpunkten meddelas senare.

Kommunförbundets kontor, Bryssel, Belgien

Kommunförbundets Brysselkontor

Kommuntorget
Målgrupp: Praktikplatsen passar minst tredje årets studerande inom samhällsvetenskaper, juridik, ekonomi eller informationsvetenskap.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och engelska. Du har stor nytta av att kunna andra EU-språk.

Arbetsuppgifter: Skriva EU-Nytt och rapporter på svenska samt blogga på Kommuntorget.fi. Skriva notiser till det finskspråkiga nyhetsbrevet, hjälpa till med besöksgrupper, arbeta med informationssökning. Bekanta sig med sådan EU-politik som är viktig för de finländska kommunerna (t.ex. språk-, social- och utbildningspolitik). Arbeta med eget projekt som gagnar både praktikantens utbildning och Kommunförbundet.

Praktikperiod: 1.9.2019-30.6.2020 (10 månader)

Stipendiebelopp: 1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Kommunförbundets kontor kan hjälpa till med att hitta bostad.

Intervjuerna hålls i Helsingfors. Tidpunkten meddelas senare.

Finlands kulturinstitut i New York, USA

http://fciny.org
Målgrupp: Främst studerande inom kommunikation, mediekultur eller kulturproduktion.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill utmärkta kunskaper i engelska och förmåga att kommunicera på finska.

Arbetsuppgifter:Finlands kulturinstitut i New York arbetar med nutidskonst, design och arkitektur i Nordamerika, i synnerhet i New York. Vi skapar nätverk mellan finländska och amerikanska professionella kulturutövare, organisationer och publik.

Institutet upprätthåller ett konstnärsresidensprogram, producerar och ordnar utställningar och evenemang och informerar den nordamerikanska publiken om finländsk nutidskonst, design och arkitektur. Institutet samarbetar med lokala museer, gallerier och övriga professionella aktörer.

Praktikanten spelar en viktig roll som en del av institutets expertteam. Arbetsbeskrivningen fokuserar på kommunikationsuppgifter; arbetet omfattar mångsidig innehållsproduktion för institutets medier. Dessutom deltar praktikanten i institutets dagliga aktiviteter. Syftet med praktiken är också att utforska konstfältet i New York.

Praktikperiod: 1.8 – 31.12.2019 (5 månader)

Stipendiebelopp: 1 800 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. Institutet ersätter praktikantens visumkostnaderna till USA.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna för praktikplatsen i New York hålls i Helsingfors torsdagen den 25.4.

Finlands institut i Paris, Frankrike

http://www.institut-finlandais.fr
Målgrupp: Studerande inom kulturproduktion eller humanistiska vetenskaper.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Förmåga att kommunicera på finska, franska och engelska.

Arbetsuppgifter: Medverka i kulturproduktion, t.ex. institutets galleri, filmprogram och residensproduktion. Arbete med översättning, kundservice, kontakt med samarbetspartners och allmänt kontorsarbete. Praktikantens intressen och färdigheter kan påverka arbetsuppgifterna.

För arbetet behövs initiativ- och prioriteringsförmåga, flexibilitet och lust att arbeta i ett team. Arbetet kan ibland även ske kvällstid och på helger.

Praktikperiod: 1.8 – 31.12.2019 (5 månader)

Stipendiebelopp: 1 800 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. Institutet ersätter 50 % av praktikantens månadskort till kollektivtrafiken och 50 % av lunchkuponger.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna för praktikplatsen i Paris hålls i Helsingfors fredagen den 26.4 (förmiddag).

OBS! I ansökan till Finlands institut i Frankrike ska ingå ett motivationsbrev på franska (max. en A4-sida).

För vad

För oavlönad utlandspraktik vid valda praktikorganisationer. Praktikanten får ett månatligt skattefritt stipendium och står för sina egna boendeutgifter, försäkring och resor till och från praktikorten.

Kriterier

Praktikstipendierna riktar sig till dig
-som har svenska som modersmål eller studiespråk
-är heltidsstuderande vid universitet eller högskola sedan minst ett år eller har utexaminerats från en sådan under det senaste året
-är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland.

Besked om beslut

Besked ges inom sex veckor. På basis av ansökan kallas några sökande till intervju på Finlands kultur- och vetenskapsinstituts kansli (Kalliolinnavägen 4, 1. vån.) eller Svenska kulturfondens kansli (Simonsgatan 8 A, 5. våningen), i Helsingfors. Intervjuerna hålls av en representant för praktikorganisationen och en representant för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf eller Svenska kulturfonden. Intervjudatum finns angivet vid informationen om respektive praktikplats.

Redovisning

Slutredovisning inlämnas efter avslutad praktikperiod.
För mera information, kontakta:

Håkan Omars

hakan.omars(at)kulturfonden.fi