AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
6

Praktikantstipendier

Svenska kulturfondens praktikplatser vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut samt vid Kommunförbundets kontor i Bryssel

Svenska kulturfonden erbjuder praktikplatser vid tio av Finlands 17 kultur- och vetenskapsinstitut. Våren 2017 lediganslås sju stipendier. Nästa ansökningstid är i september 2017. Praktikplatserna lediganslås av Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf och Svenska kulturfonden.

Vårens ansökningstid är 15.–31.3.2017.

Praktikstipendierna kan sökas av dig som är heltidsstuderande vid universitet eller annan högskola eller som har utexaminerats från en sådan under det senaste året. Du ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Ansökan görs elektroniskt på adressen https://ansokan.kulturfonden. Du kan ansöka om högst två alternativa praktikplatser – i så fall ska du göra två separata ansökningar. Ansökningarna skrivs på svenska. Om du ansöker om praktik vid kulturinstitutet i Berlin ska din ansökan också innehålla ett motivationsbrev på tyska.

På basen av ansökan kallas ett antal sökande till intervju. Intervjuerna till instituten hålls på Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf:s kontor i Helsingfors (Kalliolinnavägen 4, 1. vån.). Intervjudatum finns angivet vid informationen om respektive praktikplats.
För närmare information om praktikplatserna vid Finlands kulturinstitut, kontakta praktikkoordinator Saara Juusti, saara.juusti@instituutit. Allmän information om kultur- och vetenskapsinstituten hittar du på www.instituutit. och facebook.com/instituutit.

För information om praktikplatsen vid Kommunförbundets kontor i Bryssel, kontakta Håkan Omars, hakan.omars@kulturfonden.fi, ombudsman vid Svenska kulturfonden

Aktuella praktikplatser våren 2017

Ansökningstiden är 15–31.3.2017. Ansökan görs elektroniskt på https://ansokan.kulturfonden.fi. Praktikplatserna är olika till sitt innehåll och inriktning. Välj en praktikplats som du har nytta av i dina studier och som du om möjligt kan räkna tillgodo inom din examen.

Finlandsinstitutet i Berlin, Tyskland
Finlands Beneluxinstitut, Bryssel, Belgien
FinnAgora – Finlandsinstitutet i Budapest, Ungern
Finlands kulturinstitut, Köpenhamn, Danmark
Finlands institut i Madrid, Spanien
Finsk-norsk kulturinstitut, Oslo, Norge
Finlands institut i Tallinn, Estland
Kommunförbundets kontor, Bryssel, Belgien

Finlandsinstitutet i Berlin, Tyskland

www.finnland-institut.de
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, samhällsvetenskaper, kulturproduktion, pedagogik, marknadsföring eller media.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och goda kunskaper i tyska.

Arbetsuppgifter: Uppgifter i anslutning till projekt inom kultur, sociala medier och teman med finlandssvensk koppling. Förutom vissa uppgifter som sköts självständigt (bl.a. institutets blogg) deltar praktikanten enligt intresse och erfarenhet i övrig verksamhet som programplanering och evenemang på institutet. Tyngdpunktsområden 2017-2018 är visuell konst, cirkus, dans och performativ konst. Under Finlands 100-årsjubileum står teman som hem, hemland och immateriellt kulturarv i fokus. Praktikperioden rymmer i viss mån också arbetsuppgifter kvällstid.

Praktikperiod: 21.8.2017-15.7.2018 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls i Helsingfors fredagen den 21.4. (förmiddag). OBS! I ansökan till Finlandsinstitutet i Tyskland ska ingå ett motivationsbrev på tyska (max. en A4-sida).

Finlands Beneluxinstitut, Bryssel, Belgien

www.finncult.be
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, konstområdet, samhällsvetenskap och kommunikation.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och engelska. Institutets verksamhetsområde omfattar tre länder: Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Kunskaper i franska, holländska, tyska eller luxemburgiska är en fördel men inget krav.

Arbetsuppgifter: Delta i institutets projektverksamhet och informationsverksamhet samt delta i planering och genomförande av evenemang. Därtill ansvar för något eget projekt eller programhelheter med stöd och handledning av personalen, gärna med fokus på erspråkighet eller språkliga minoriteter. Institutets tyngdpunktsområden är nya intressanta konstnärskap samt frågor som berör konstens samhälleliga betydelse och potential. Arbetsuppgifterna förutsätter personligt intresse av och grundkunskaper om konstfältet eller något av dess delområden. God kännedom om sociala medier är också till nytta. Praktikperioden kan i viss mån också rymma arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut.

Praktikperiod: 1.9.2017–30.6.2018 (10 månader)

Stipendiebelopp: 1400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. Institutet erbjuder månadsbiljett till kollektivtrafiken.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls i Helsingfors tisdagen den 9.5. (eftermiddag).

FinnAgora – Finlandsinstitutet i Budapest, Ungern

www.finnagora.hu
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, kulturproduktion och informatörsutbildning.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och goda kunskaper i engelska. Kunskaper i ungerska är en fördel men inget krav.

Arbetsuppgifter: Kontakter med finlandssvenskt kulturliv, deltagande i projektverksamhet, informationsverksamhet, assisterande av institutets direktör, planering och genomförande av evenemang. Deltar i organiseringen av höstens huvudprojekt om digitalisering i skolan. Arbetet kräver självständighet och initiativförmåga. Praktikperioden kan också rymma arbetsuppgifter kvällstid och på helger.

Praktikperiod: 1.8.2017–30.6.2018 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1300 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. Institutet bidrar med månadsbiljett till kollektivtrafiken.

Bostad: Institutet hjälper praktikanten att hitta bostad.

Intervjuerna hålls onsdagen den 5.4. i Helsingfors (eftermiddag).

Finlands kulturinstitut, Köpenhamn, Danmark

www.finin.dk
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, konstområdet, kulturproduktion, media och kommunikation.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk och goda kunskaper i finska och engelska. Kunskaper i danska är en fördel men inget krav.

Arbetsuppgifter: Medverkan i projektverksamhet, informationsverksamhet (kunskaper i webbdesign är en fördel men inget krav), assistera institutets direktör och informatör, kontakter med finlandssvenskt kulturliv. Arbetsuppgifterna förutsätter personligt intresse av och grundkunskaper om konst- och kulturfältet eller något av dess delområden. God kännedom om sociala medier är också till nytta. Arbetet kräver självständighet och initiativförmåga samt lust att arbeta i ett team.

Praktikperiod: 1.8.2017–30.6.2018 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1500 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men organisationen kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls den 10.4. i Helsingfors (eftermiddag).

Finlands institut i Madrid, Spanien

www.madrid.fi
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, pedagogik, samhällsvetenskaper, kommunikation och media, kulturproduktion och marknadsföring.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och åtminstone grundkunskaper i spanska. Institutets verksamhetsområde omfattar Spanien, Portugal och Latinamerika.

Arbetsuppgifter: Uppgifter i anslutning till institutets svenskspråkiga kommunikation (bl.a. översättning), uppgifter i anslutning till finlandssvenska konst- och kulturprojekt, delta i institutets löpande verksamhet (bibliotek, sekreteraruppgifter, vernissager etc.), planera och förverkliga evenemang samt övriga uppgifter enligt intresse och erfarenhet. Aktuella tyngdpunkter är kulturprogram i anslutning till Finland 100- jubileumsåret.

Praktikperiod: 1.9.2017 - 31.7.2018 (11 månader)

Stipendiebelopp:1400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls i Helsingfors onsdagen den 12.4. (förmiddag).

Finsk-norsk kulturinstitut, Oslo, Norge

www.finno.no
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, kulturproduktion, kommunikation och media.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och engelska. Kunskaper i norska är en fördel, men inget krav.

Arbetsuppgifter: Kontakter med finlandssvenskt kulturliv, informationsverksamhet, planera och genomföra evenemang inom olika konstsektorer, administration samt att assistera institutets direktör och kulturproducent. Erfarenhet av evenemangsproduktion är en fördel, likaså kännedom om konst- och kulturfältet i Finland. Aktuella tyngdpunkter är program i anslutning till Finland 100-jubileumsåret. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Praktikperiod: 1.8.2017–30.6.2018 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1800 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls i Helsingfors fredagen den 21.4. (eftermiddag).

Finlands institut i Tallinn, Estland

www.finst.ee
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper och kulturproduktion.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och engelska. Kunskaper i estniska är en fördel, men inget krav.

Arbetsuppgifter: Kontakt med finlandssvenskt kulturliv, delta i projekt- och informationsverksamhet, delta i planering och genomförande av evenemang, övriga uppgifter enligt intresse och erfarenhet. Erfarenhet av evenemangsproduktion är en fördel liksom kännedom om konst- och kulturfältet i Finland. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Praktikperiod: 1.8.2017–30.6.2018 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1300 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls tisdagen den 2.5. (förmiddag).

Kommunförbundets kontor, Bryssel, Belgien

www.kommunerna.net/bryssel
Målgrupp: Praktikplatsen passar minst tredje årets studerande inom samhällsvetenskaper, juridik, ekonomi eller informationsvetenskap.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och engelska. Du har stor nytta av att kunna andra EU-språk.

Arbetsuppgifter:Skriva EU-Nytt och rapporter på svenska samt blogga på Kommuntorget.fi. Skriva notiser till det finskspråkiga nyhetsbrevet, hjälpa till med besöksgrupper, arbeta med informationssökning. Bekanta sig med sådan EU-politik som är viktig för de finländska kommunerna (t.ex. språk-, social- och utbildningspolitik). Arbeta med eget projekt som gagnar både praktikantens utbildning och Kommunförbundet.

Praktikperiod: 1.9.2017-30.6.2018 (10 månader)

Stipendiebelopp: 1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Kommunförbundets kontor kan hjälpa till med att hitta bostad.

Intervjuerna hålls i Helsingfors. Tiden meddelas när man kallas till intervju.Information om tidigare års praktikplatser:
Våren 2016
Hösten 2015
Våren 2015
Hösten 2014
Våren 2014
Hösten 2013
Våren 2013


För vad

För 11 månader oavlönad utlandspraktik vid tio av Finlands kultur- och vetenskapsinstitut samt vid några andra organisationer. Svenska kulturfonden betalar ett månatligt skattefritt stipendium till praktikanterna. Praktikanterna står för sina egna boendeutgifter, försäkring och resor till och från praktikorten.

Kriterier

Praktikstipendierna riktar sig till dig
-som har svenska som modersmål eller studiespråk
-är heltidsstuderande vid universitet eller högskola sedan minst ett år eller har utexaminerats från en sådan under det senaste året
-är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland.

Ansökningstiden

Stipendierna lediganslås två gånger per år, i mars och september. Vårens ansökningstid är 15.-31.3. Höstens ansökningstid är 15.-30.9. Vårens och höstens ansökningstider gäller olika praktikorganisationer.

Besked om beslut

Du får besked inom sex veckor. På basis av ansökan kallas några sökande till intervju på Finlands kultur- och vetenskapsinstituts kansli (Kalliolinnavägen 4, 1. vån.) i Helsingfors. Intervjuerna hålls av en representant för praktikorganisationen och en representant för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. Intervjudatum är angivet vid informationen om respektive praktikplats.

Sökande till Kommunförbundets kontor i Bryssel kallas till intervju på Svenska kulturfondens kansli på Simonsgatan 8 A, 5. våningen, i Helsingfors. Intervjuerna hålls av en representant för praktikorganisationen och en representant för Svenska kulturfonden.

Redovisningen

Elektronisk redovisning lämnas in efter avslutad praktikperiod.

Obs!

För mera information, kontakta Saara Juusti, saara.juusti@instituutit.fi, praktikkoordinator vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf.

För information om praktikplatsen vid Kommunförbundets kontor i Bryssel, kontakta Håkan Omars, hakan.omars@kulturfonden.fi, ombudsman vid Svenska kulturfonden
För mera information, kontakta:

Håkan Omars

hakan.omars(at)kulturfonden.fi