Beslutsfattande

Styrelsen är Kulturfondens beslutande organ. Delegationen bistår styrelsen med kunskap från konst- och utbildningsfältet. De regionala direktionerna i Nyland, Åboland och Österbotten fungerar sakkunniga i ansökningar med stark regional förankring. Kulturfonden engagerar också årligen ett fyrtiotal sakkunniga inom olika verksamhetsområden för att få en professionell och välmotiverad grund för styrelsens beslut.

Fondens förtroendevalda förutsätts vara väl förtrogna med samhälls-, utbildnings- och kulturlivet, organisationsväsendet och regionerna i Svenskfinland. Målsättningen är att olika områden inom det svenska utbildnings- och kulturlivet och olika delar av Svenskfinland blir företrädda, likaså eftersträvas en jämn köns- och åldersfördelning.

 

 
Bild: Maria Grönroos

Styrelsen

Styrelsen tillsätts av Svenska folkpartiets partistyrelse. Styrelsen består av en ordförande och åtta medlemmar samt tre ersättare. Styrelsens ordförande väljs för en period på tre år och kan återväljas en gång. Medlemmarna väljs för en period på två år och kan återväljas två gånger.

Styrelsen fattar beslut om projekt som är beredda av fondens projektberedning och om bidragsansökningar som undantagsvis inlämnas utanför den ordinarie ansökningstiden.

Ordförande Mikaela Nylander

rättsnotarie, EK, Borgå

Tony Björk

rektor, Kyrkslätt

Silja Borgarsdóttir Sandelin

specialmedarbetare, Helsingfors

Gunilla Granberg

utvecklingschef, Pargas

Christoffer Ingo

landsbygdsföretagare, Korsholm

Anna Jungner-Nordgren (ers.)

sakkunnig i nordiska och internationella frågor vid Folktinget, Stockholm

Christel Liljeström

riksdagssekreterare, Sibbo

Annika Nummelin

Ambassadörens assistent med ansvar för kultursamarbete, Danmarks ambassad i Stockholm, Stockholm

Håkan Nystrand (ers.)

forstråd, skogsbrukare, Esbo

Jonas Rönnqvist

verksamhetsledare, Vasa

Björn Vikström (vice ordf.)

professor, Åbo

Eva Åström (ers.)

studiehandledare, UleåborgDelegationen

Delegationen tillsätts av Svenska folkpartiets partistyrelse. Delegationen består av en ordförande och fjorton medlemmar. Delegationens ordförande väljs för en period på tre år och kan återväljas en gång. Medlemmarna väljs för en period på två år och kan återväljas två gånger.

Delegationen behandlar riktlinjerna för Svenska kulturfondens verksamhet, den årliga verksamhetsplanen och rambudgeten samt utdelningen. Delegationen är ett rådgivande organ som samlar bred sakkunskap från olika regioner och verksamhetsområden.

Ordförande Jan Mikael Svarvar

musiker, Larsmo

Emina Arnautovic

integrationssakkunnig vid Folkhälsan, Närpes

Janne Grönroos

journalist och komiker, Ekenäs och Helsingfors

Maïmouna Matikainen-Soreau

forskare, Helsingfors

Sofia Jern

redaktör, Helsingfors

Anna Moberg-Jokinen

daghemsföreståndare, Hyvinge

Jan Lindh

rektor, Lovisa

Niklas Nylund

musiker, Borgå

Malin Olkkola

redaktör, freelancer/scenkonst, Vasa

Marja Rak

designer, Jakobstad

Freja Rudels

författare, Kimitoön

Frida Sigfrids (vice ordf.)

studerande, Borgå

Erik Söderblom

opera- och teaterchef, professor, Helsingfors

Björn Wallén

ordförande för Fritt Bildningsarbete rf, Ingå

Johanna Wassholm

docent, historieforskare, ÅboNylands svenska kulturfond
Åbolands svenska kulturfond
Österbottens svenska kulturfond
Nylands svenska kulturfond

Ordförande Anders Lindholm-Ahlefelt

kultur- och fritidschef, Esbo

Barbara Huldén

lektor, Grankulla

Jennifer Dahlbäck

verksamhetsledare, Karis

Kristoffer Holmberg

programchef, Ekenäs

Katja Långvik

seniorrådgivare, Karis

Mirella Pendolin

musiker och musiklärare, Lovisa

Petri Pöyhönen

operasångare, sångpedagog och verksamhetsledare, Helsingfors

Tom Rejström

magister i teaterkonst, lektor i skådespelarkonst, Helsingfors

Björn Wallén

ordförande för Fritt Bildningsarbete rf, Ingå

Christine Langinauer

utställningsamanuens, Helsingfors