Beslutsfattande

Styrelsen är Kulturfondens beslutande organ. Delegationen bistår styrelsen med kunskap från konst- och utbildningsfältet. De regionala direktionerna i Nyland, Åboland och Österbotten fungerar sakkunniga i ansökningar med stark regional förankring. Kulturfonden engagerar också årligen ett fyrtiotal sakkunniga inom olika verksamhetsområden för att få en professionell och välmotiverad grund för styrelsens beslut.

Fondens förtroendevalda förutsätts vara väl förtrogna med samhälls-, utbildnings- och kulturlivet, organisationsväsendet och regionerna i Svenskfinland. Målsättningen är att olika områden inom det svenska utbildnings- och kulturlivet och olika delar av Svenskfinland blir företrädda, likaså eftersträvas en jämn köns- och åldersfördelning.

 

 

Styrelsen

Styrelsen tillsätts av Svenska folkpartiets partistyrelse. Styrelsen består av en ordförande och åtta medlemmar samt tre ersättare. Styrelsens ordförande väljs för en period på tre år och kan återväljas en gång. Medlemmarna väljs för en period på två år och kan återväljas två gånger.

Styrelsen fattar beslut om projekt som är beredda av fondens projektberedning och om bidragsansökningar som undantagsvis inlämnas utanför den ordinarie ansökningstiden.

På grund av coronakrisen har vi inte tagit gruppbilder på våra förtroendevalda hösten 2021.

Ordförande Mikaela Nylander

rättsnotarie, EK, Borgå

Silja Borgarsdóttir Sandelin

specialmedarbetare, Helsingfors

Gunilla Granberg

utvecklingschef, Pargas

Anna-Lena af Hällström (vice ordf.)

HR-chef, Kristinestad

Christoffer Ingo

landsbygdsföretagare, Korsholm

Anna Jungner-Nordgren (ers.)

sakkunnig i nordiska och internationella frågor vid Folktinget, Stockholm

Christel Liljeström

riksdagssekreterare, Sibbo

Annika Nummelin

seniorrådgivare vid Nordiska ministerrådet, Stockholm

Håkan Nystrand (ers.)

ordf. för METO-Skogsbranschens Experter, Esbo

Ulf Stenman

VD, Larsmo

Björn Vikström

professor, Åbo

Eva Åström (ers.)

studiehandledare, UleåborgDelegationen

Delegationen tillsätts av Svenska folkpartiets partistyrelse. Delegationen består av en ordförande och fjorton medlemmar. Delegationens ordförande väljs för en period på tre år och kan återväljas en gång. Medlemmarna väljs för en period på två år och kan återväljas två gånger.

Delegationen behandlar riktlinjerna för Svenska kulturfondens verksamhet, den årliga verksamhetsplanen och rambudgeten samt utdelningen. Delegationen är ett rådgivande organ som samlar bred sakkunskap från olika regioner och verksamhetsområden.

På grund av coronakrisen har vi inte tagit gruppbilder på våra förtroendevalda hösten 2021.

Ordförande Jan Mikael Svarvar

musiker, Larsmo

Emina Arnautovic

integrationssakkunnig vid Folkhälsan, Närpes

Andreas af Enehielm

musiker och skådespelare, Helsingfors

Janne Grönroos

journalist och komiker, Stockholm

Sofia Jern

redaktör, Helsingfors

Mårten Johansson

konsult och företagare, Ekenäs

Noona Leppinen

teaterpedagog, Helsingfors

Malin Olkkola

redaktör, freelancer/scenkonst, Vasa

Marja Rak

designer, Jakobstad

Frida Sigfrids

studerande, Borgå

Erik Söderblom

opera- och teaterchef, professor, Helsingfors

Joachim Thibblin

teaterchef, Åbo

Björn Wallén

ordförande för Fritt Bildningsarbete rf, Ingå

Johanna Wassholm

docent, historieforskare, Åbo

Karolina Zilliacus

bibliotekschef, ÅboNylands svenska kulturfond
Åbolands svenska kulturfond
Österbottens svenska kulturfond
Nylands svenska kulturfond

Ordförande Anders Lindholm-Ahlefelt

kultur- och fritidschef, Esbo

Leena Björkqvist

programansvarig lektor i kulturproducentskap, Esbo

Jennifer Dahlbäck

verksamhetsledare, Karis

Kristoffer Holmberg

programchef, Ekenäs

Hannah Kaihovirta

docent, universitetslektor i estetiska ämnenas didaktik, Helsingfors universitet, Helsingfors

Tom Rejström

magister i teaterkonst, lektor i skådespelarkonst, Helsingfors

Veronica Svenskberg

tjänsterådgivare, Liljendal

Björn Wallén

ordförande för Fritt Bildningsarbete rf, Ingå

Mika Westerlund

linjeledare, Helsingfors

Gungerd Wikholm

redaktör