Om Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden delar årligen ut drygt 40 miljoner euro i understöd till utbildning, kultur och svenskspråkig verksamhet i Finland.

Svenska kulturfondens ändamål är att främja och stödja utbildning, kultur, konst, vetenskap och forskning samt samhällsservice som gynnar det svenska i Finland. Vi behandlar varje år cirka 8 000 ansökningar av privatpersoner och organisationer.

Kulturfondens kapital ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet. Avkastningen på kapitalet delas ut via Utdelningsstiftelsen för Svenska kulturfonden sr. I sin utdelning använder stiftelsen namnet Svenska kulturfonden.

Våra förtroendevalda beslutar om utdelning av understöd. I enlighet med donationsbrevet utser Svenska folkpartiet de förtroendevalda.

Kulturfonden grundades 1908 och är idag en paraplybeteckning för ungefär 490 fonder. Läs mer om våra olika specialfonder här. Fonderna har kommit till genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag.

I våra stadgar och i donationsbrevet från 1908 kan du läsa mera om Kulturfondens ändamål och beslutsfattande.

Bekanta dig gärna med vår verksamhetsberättelse, vårt bokslut och revisionsberättelsen. I årsboken som utkommer årligen i maj kan du läsa flera reportage om vår utdelning och vår egen verksamhet. Årsboken finns under fliken Publikationer. Läs vår Hållbarhetspolicy.

Svenska kulturfondens fastighetssatsningar sköts via en separat stiftelse, Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden sr. För den reserveras fem procent av de av SLS årliga tilldelade medlen. SFP:s partistyrelse utser styrelsen för Fastighetsstiftelsen. Här kan du läsa mera om Fastighetsstiftelsen

Svenska kulturfonden verkar för:

att stödja och stärka det svenska språket och den svenska verksamheten i Finland

att utveckla kunnande, kompetens och kreativitet bland finlandssvenskar

att stödja finlandssvensk samhörighet och identitet

att stödja det svenska språkets samhällsbärande ställning i Finland.