Om Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden delar årligen ut drygt 40 miljoner euro i bidrag till utbildning, kultur och svenskspråkig verksamhet i Finland.

Svenska kulturfondens ändamål är att främja och stödja utbildning, kultur, konst, vetenskap och forskning samt samhällsservice som gynnar det svenska i Finland. Vi behandlar varje år cirka 8 000 ansökningar av privatpersoner och organisationer.

Kulturfondens kapital ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet. Avkastningen på kapitalet delas ut via Utdelningsstiftelsen för Svenska kulturfonden sr. I sin utdelning använder stiftelsen namnet Svenska kulturfonden.

Våra förtroendevalda beslutar om utdelning av understöd. I enlighet med donationsbrevet utser Svenska folkpartiet de förtroendevalda.

Kulturfonden grundades 1908 och är idag en paraplybeteckning för ungefär 490 fonder. Läs mer om våra olika specialfonder här. Fonderna har kommit till genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag.

I våra stadgar och i donationsbrevet från 1908 kan du läsa mera om Kulturfondens ändamål och beslutsfattande.

Svenska kulturfonden är medlem i föreningen Stiftelser och fonder. Här kan du läsa Stiftelsers och fonders publikation ”God stiftelsepraxis” som alla medlemmar ska följa.

I årsboken som utkommer årligen i maj kan du läsa flera reportage om vår utdelning och vår egen verksamhet. Årsboken finns under fliken Publikationer. Läs vår Hållbarhetspolicy.

Svenska kulturfondens fastighetssatsningar sköts via en separat stiftelse, Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden sr. För den reserveras fem procent av de av SLS årliga tilldelade medlen. SFP:s partistyrelse utser styrelsen för Fastighetsstiftelsen. Här kan du läsa mera om Fastighetsstiftelsen

Pro Artibus

Stiftelsen Pro Artibus är en sakkunnigorganisation för samtidskonst och en fristående del av Svenska kulturfondens organisation. Kulturfonden finansierar Pro Artibus med bidrag på cirka 0,8 miljoner euro per år.

Pro Artibus grundades 1989 med ändamålet ”... att äga och förvalta Svenska kulturfondens konstsamling, att förkovra densamma genom att inköpa konstverk, att anordna konstutställningar samt att på annat sätt främja finlandssvensk kulturell och konstnärlig verksamhet.”

De äldsta verken i konstsamlingen köptes då Kulturfondens samling grundades 1957. Största delen av verken är modern och samtida konst av finlandssvenska konstnärer.

Samlingen består i dag av 1 300 verk och utökas kontinuerligt med samtidskonst. Cirka 60 procent av verken är deponerade i allmännyttiga svensk- och tvåspråkiga institutioner i Finland.

Pro Artibus har verksamhet i hela Svenskfinland. Man driver gallerierna Elverket i Ekenäs och Sinne i Helsingfors och konstnärsresidens i Ekenäs, Vasa och Korpoström. Också konstfostran för barn, huvudsakligen i anknytning till gallerierna, och sommarläger på olika orter är viktiga i verksamheten.

proartibus.fi

Svenska kulturfonden verkar för:

att stödja och stärka det svenska språket och den svenska verksamheten i Finland

att utveckla kunnande, kompetens och kreativitet bland finlandssvenskar

att stödja finlandssvensk samhörighet och identitet

att stödja det svenska språkets samhällsbärande ställning i Finland.