AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
12

Centrala utdelningen - Privatpersoner och arbetsgrupper

Bidrag för privatpersoner och arbetsgrupper inom Svenska kulturfondens verksamhetsområden: utbildning, forskning, konst, kultur, och allmän finlandssvensk verksamhet.

Allmänna riktlinjer

 • Ansökan ska anknyta till det svenska i Finland.
 • Ansökan ska vara omsorgsfullt ifylld och inlämnad inom utsatt tid.
 • Ansökan ska innehålla en tydlig plan och en realistisk budget där inkomster och utgifter är i balans.
 • Bidraget ska utnyttjas under det kalenderår för vilket det har beviljats.
 • Bidrag kan beviljas upp till tre år om särskilt vägande skäl finns.
 • Bidrag beviljas inte retroaktivt för redan förverkligade aktiviteter.
 • Alla bidrag meddelas till skattemyndigheterna.
 • Verksamhet som hör till den offentliga sektorns lagstadgade skyldigheter, näringspolitiska projekt eller primärt vinstbringande projekt stöds inte.
 • Kulturfonden kan stödja pilotprojekt och ge initialstöd till offentliga projekt, särskilt om stat och kommun garanterar finansiering för verksamhetens långsiktiga drift.
 • Översättningar och anskaffningar stöds i regel inte.

Utbildning

 • Projekt, utvärderingar och utredningar inom hela utbildningsområdet från småbarnspedagogik till högskole- och universitetsutbildning.
 • Initiativ för att skapa starka svenska strukturer
 • Projekt som är regionöverskridande och projekt som sammanför olika språkgrupper
 • Kulturell mångfald och integration på svenska

Studerande

 • Kompetenshöjande och kontaktskapande resor för studentföreningar, grupper av högskolestuderande (pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper och naturvetenskaper prioriteras) eller grupper inom fri bildning. Programmet ska ha en klar anknytning till studierna. Högst 3 000 euro/grupp.
 • Praktikplatser inom Kulturfondens program för utlandspraktik, se Praktikstipendier
 • Praktikplatser inom projektet Liberal praktik vid politiska intresseorganisationer se www.liberalpraktik.fi
 • Stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet, se www.studiefonden.fi

Lärare

 • Behörighetsgivande utbildningar inom pedagogik t.ex. studiehandledar-, speciallärar- och rektorsutbildningar (inte kandidat- och magisterexamen). Högst 1 000 euro som engångsbidrag.

Forskning

 • Forskningens relevans för det svenska i Finland ska framgå då det gäller humaniora, samhällsvetenskaper och pedagogik. Forskning inom naturvetenskaper och medicin, se specialfonder (Arppe, Olin, Cedercreutz).
 • Forskningsprojekt kan beviljas bidrag för upp till tre år om särskilt vägande skäl finns.
 • Gällande omfattande forskningsprojekt är det önskvärt att den sökande är ett samfund (t.ex. ett universitet).
 • Disputerade forskare kan ansöka om stipendium från stiftelsernas post doc.-pool, se postdocpooli.fi. Post doc. forskare kan ansöka om bidrag för projekt från Kulturfonden.
 • Forskare kan ansöka om projektbidrag för en arbetsgrupps kostnader. Om medlen ska utbetalas till ett samfunds (t.ex. universitets) konto, ska samfundet ansöka om projektbidraget. Om en privatperson ansöker om ett bidrag för post doc. forskning ska bidraget vara avsett för privatpersonen som ansöker om bidraget.
 • Doktorander söker personligen om doktorandstipendium. Doktorander inom ett forskningsprojekt kan ansöka om ett doktorandstipendium enligt givna kriterier, se doktorandstipendium .
 • Observera att pro gradu-studerande hänvisas till Svenska studiefonden, se studiefonden .


Konst och kultur

 • Yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare kan ansöka om stipendium för eget konstnärligt arbete och för projekt
 • Arbetsgrupper kan ansöka om bidrag för ett specifikt projekt. En arbetsgrupp är avsedd för ett engångsprojekt. För återkommande projekt kan arbetsgruppen bilda en förening eller varje gång registrera sig som en ny sökande. Arbetsgruppens kontaktperson är juridiskt ansvarig för ett eventuellt bidrag och för hur det fördelas inom gruppen.

Professionella konstnärer inom alla konstområden

 • Konstnärligt arbete under kortare tid än 1 år kan stödjas med projektbidrag.
 • Projektbidrag kan beviljas för t.ex. evenemang, fortbildning och materialutgifter i anslutning till den egna konstnärliga verksamheten.
 • Projekt som förverkligas tillsammans med andra kan stödjas med bidrag till en arbetsgrupp.

Yrkesverksamma kritiker, kuratorer och kulturproducenter

 • Konstnärligt arbete under kortare tid än ett år kan stödjas med projektbidrag.

Film- och medieproduktion

 • Manus och utvecklingsbidrag prioriteras.
 • Bidrag kan beviljas för film-. TV- och radioproduktion.
 • Produktioner i samarbete med YLE ska bifoga LOC.
 • Bidrag kan beviljas för mångmediala projekt.
 • Bidrag beviljas inte för anställningar eller för anskaffningar.
 • Bidrag beviljas inte heller för endast distribution eller marknadsföring.

Ansökningstiden

Ansökningstiden är 1-30 november.

Besked om beslut

Beskeden skickas till den e-postadress som finns i ansökan i månadsskiftet mars-april.

Redovisningen

Redovisningen inlämnas elektroniskt inom ett år efter att bidraget utbetalats.

Obs!

Arbetsprov är obligatoriska för privatpersoners ansökningar inom verksamhetsområdena visuell konst, litteratur och musik. Arbetsprov lämnas in elektroniskt i samband med ansökan. Sökande inom forskning ska ladda upp sin publikationsförteckning och meritförteckning enligt modell på Forskningsetiska delegationens webbsida. Rekommendationerna ska inte laddas upp som bilagor. Ett separat system finns för dem. Mer information framgår i ansökan. Rekommendationerna behandlas konfidentiellt. All väsentlig information ska i övrigt framgå ur ansökan.

Ett arbetsprov är:
digital portfolio, textprover eller hänvisningar till tidigare publicerat material, hänvisningar till webbsida med portfolio, hänvisningar till material på t.ex YouTube eller Vimeo (bifoga eventuellt lösenord).

Ladda inte upp enskilda bilder utan lägg alla bilder i ett pdf-dokument. Länka inte direkt till material i molntjänster som t.ex. Dropbox eller Google Drive, ladda upp materialet i stället.
För mera information, kontakta:

Kansliet

kansli(at)kulturfonden.fi