AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
12

November - Samfund/projekt

Vi beviljar bidrag till organisationer med verksamhet inom utbildning, forskning, konst, kultur, föreningsliv och medborgaraktiviteter.

Ansökningstiden

Ansökningstiden är 1-30 november.
Läs noggrant igenom anvisningarna för olika aktörer innan du gör din ansökan. Se också våra allmänna anvisningar som gäller alla sökande.

Utbildning och forskning

Daghem och förskolor (också språkbad på svenska)
Eftis
Grundläggande utbildning (också språkbad på svenska)
Grundläggande konstundervisning
Utbildning på andra stadiet
Fri bildning
Ungdomsverkstäder
Forskning

Konst och kultur

Produktionsbolag inom film och media
Hembygdsföreningar
Professionella museer och arkiv

Föreningsliv och medborgaraktiviteter

Centralförbunden

Utbildning och forskning

Du kan söka bidrag för
• projekt, utvärderingar och utredningar inom hela utbildningsområdet från småbarnspedagogik till högskole- och universitetsutbildning
• initiativ för att skapa starka svenska strukturer
• regionöverskridande projekt
• projekt som sammanför olika språkgrupper
• projekt som främjar kulturell mångfald och integration på svenska
• språkstödjande verksamhet för språkbadsenheter och enheter på språköarna

Daghem och förskolor (också språkbad på svenska) kan få bidrag för


• projekt som stöder barns lärande eller språkutveckling
• projekt som stärker samarbetet med hemmen
• välplanerade besök till konst-och kulturinstitutioner. Besöken ska ha ett pedagogiskt innehåll. Bidraget är högst 10 euro/person/år för besök och högst 1 000 euro för transporter beroende på avstånd och antal personer. Daghemmet/förskolan söker bidraget.
• bokanskaffningar för 600 euro per daghem/förskola vart tredje år. Daghemmet/förskolan eller föräldraföreningen söker bidraget.

Vi kan inte bevilja bidrag för vår- och julfester eller för enskilda konserter eller teaterbesök utan pedagogiskt innehåll.

Eftis kan söka bidrag för

• projekt som stöder barnens lärande och språkutveckling
• välplanerade besök till konst-och kulturinstitutioner. Besöken ska ha ett pedagogiskt innehåll. Bidraget är högst 10 euro/person/år för besök och högst 1 000 euro för transporter beroende på avstånd och antal personer. Eftiset söker bidraget.

Vi kan inte bevilja bidrag för vår- och julfester eller för enskilda konserter eller teaterbesök utan pedagogiskt innehåll.

Skolor inom den grundläggande utbildningen, också språkbad på svenska, kan söka bidrag för

• projekt som utvecklar utbildningen till exempel genom att stödja språket och intresset för läsning
• projekt som stöder föräldrarna och personalen i deras roll som fostrare
• projekt som stärker samarbetet mellan skolan och hemmen
• välplanerade besök med pedagogiskt innehåll till konst-och kulturinstitutioner. Bidraget är högst 10 euro/person/år för besök och högst 1 000 euro för transporter beroende på avstånd och antal personer. Ansökan görs av skolan. Observera att vi inte beviljar bidraget för årskurs åtta så länge projektet Konsttestarna pågår.
• bokanskaffningar för högst 600 euro per skola vart tredje år. Skolan eller föräldraföreningen gör ansökan.
• studieresor för skolklasser (åk 7-9). Resorna ska ha klar anknytning till undervisningen och genomföras som en del av ett utbyte mellan skolor. Vi prioriterar Norden och Östersjöområdet.

Vi kan inte bevilja bidrag för vår- och julfester, lägerskolor eller för att delta i evenemang som arrangeras med bidrag från Kulturfonden, till exempel Skolmusik och Stafettkarnevalen.

Grundläggande konstundervisning

Enheter inom den grundläggande konstundervisningen kan få bidrag för projekt som inte hör till lagstadgad verksamhet.

Andra stadiets utbildning kan få bidrag för

• utvecklingsprojekt
• studieresor för grupper (främst inom Norden och Östersjöområdet) om resan har klar anknytning till undervisningen och är en del av ett utbyte mellan skolor
• välplanerade besök med pedagogiskt innehåll till konst-och kulturinstitutioner. Bidraget är högst 10 euro/person/år för besök och högst 1 000 euro för transporter beroende på avstånd och antal personer. Ansökan görs av skolan.
• gymnasiestudier utomlands se UWC

Fri bildning

Den fria bildningen kan få bidrag för projekt som inte hör till lagstadgad verksamhet.

Ungdomsverkstäder kan få bidrag för

verksamhet
• projekt som inte hör till lagstadgad verksamhet

Forskare och forskningsinstitutioner kan få bidrag för forskningsprojekt.

• Ansökningar för omfattande forskningsprojekt ska göras av ett samfund (till exempel en universitetsinstitution).
• Enskilda forskare kan ansöka om projektbidrag för en arbetsgrupps kostnader. Om bidraget ska utbetalas till ett samfunds konto, ska samfundet göra ansökan. Om en privatperson ansöker om ett bidrag för post doc-forskning ska bidraget vara avsett för privatpersonen som ansöker om bidraget.
• Forskningens relevans för det svenska i Finland ska framgå då det gäller humaniora, samhällsvetenskaper och pedagogik.
• Forskning inom naturvetenskaper och medicin, se specialfonder (Arppe, Olin, Cedercreutz).
• Vi kan bevilja bidraget för upp till tre år om särskilt vägande skäl finns. Kontakta utbildningsombudsmannen för mer information.

Doktorander söker personligen om doktorandstipendium. En doktorand inom ett forskningsprojekt kan själv ansöka om ett doktorandstipendium, se Doktorandstipendium.
Disputerade forskare kan ansöka om stipendium från stiftelsernas post doc.-pool, se postdocpooli.fi.
Post doc. forskare kan ansöka om bidrag för projekt från Kulturfonden.
Pro gradu-studerande hänvisas till Svenska studiefonden.

Konst och kultur

Föreningar inom alla konstområden kan söka bidrag för

• projekt och verksamhet
• projekt som bidrar till mångfald, underlättar integration på svenska eller gör invandrare delaktiga i föreningslivet
• projekt som gör konsten tillgänglig för olika specialgrupper
• turnéer och gästspel i Finland och utomlands
• tidskrifter som huvudsakligen inriktar sig på kultur
• musikprojekt som engagerar och aktiverar. Vi prioriterar inte inspelningar.
• projekt för barn och unga
• projekt som sammanför olika generationer

Produktionsbolag inom film och media kan få

• manus- och utvecklingsbidrag
• bidrag för film- och medieproduktion, oberoende av publiceringsplattform
• bidrag för produktioner i samarbete med YLE, LOC bifogas för produktionsbidrag
• bidrag för mångmediala projekt

Vi kan inte bevilja bidrag för anställningar, anskaffningar, textning, versionering, distribution eller marknadsföring.

Se också ansökningstiderna för Film- och medieproduktion.

Hembygdsföreningar kan få bidrag för

• projekt och verksamhet
• evenemang
• pedagogiska projekt
• katalogisering och digitalisering, förutsatt att arbetet görs i enlighet med nationella riktlinjer och standarder och att materialet görs tillgängligt för allmänheten

Professionella museer och arkiv kan få bidrag för

• museipedagogiska projekt
• klart avgränsade digitaliseringsprojekt

Vi kan inte bevilja bidrag för ordinarie verksamhet, till exempel katalogisering, eller för lagstadgade uppgifter.

Föreningsliv och medborgaraktiviteter

Organisationer med verksamhet på svenska kan få bidrag för

verksamhet
• projekt med samarbete över region- eller organisationsgränserna
• projekt som bidrar till mångfald och som gör invandrare delaktiga i föreningslivet
• övriga projekt

Centralförbunden

Centralförbunden får ett årligt specialbidrag för att fördela bland sina medlemsorganisationer. Vi beviljar det så kallade förbundspaketet till

• Finlands svenska 4H
• Finlands Svenska Scouter
• Finlands svenska Marthaförbund
• Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige
• Pohjola-Norden
• Svenska pensionärsförbundet
• Finlands Svenska Idrott
• Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS)

Medlemsorganisationer inom ovanstående förbund riktar sina ansökningar direkt till förbundet.

Besked om beslut

Beskeden skickas till den e-postadress som finns i ansökan i slutet av mars.

Redovisning

Lämna in redovisningen elektroniskt inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Kansliet

kansli(at)kulturfonden.fi