AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
12

Centrala utdelningen - Samfund

Bidrag för organisationer inom Svenska kulturfondens verksamhetsområden: utbildning, forskning, konst, kultur, och allmän finlandssvensk verksamhet.

Allmänna riktlinjer

 • Ansökan ska anknyta till det svenska i Finland.
 • Ansökan ska vara omsorgsfullt ifylld och inlämnad inom utsatt tid.
 • Ansökan ska innehålla en tydlig plan och en realistisk budget där inkomster och utgifter är i balans.
 • Bidraget ska utnyttjas under det kalenderår för vilket det har beviljats.
 • Bidraget kan beviljas upp till tre år om särskilt vägande skäl finns.
 • Bidrag beviljas inte retroaktivt för redan förverkligade aktiviteter.
 • Alla bidrag meddelas till skattemyndigheterna.
 • Verksamhet som hör till den offentliga sektorns lagstadgade skyldigheter, näringspolitiska projekt eller primärt vinstbringande projekt stöds inte.
 • Kulturfonden kan stödja pilotprojekt och ge initialstöd till offentliga projekt, särskilt om stat och kommun garanterar finansiering för verksamhetens långsiktiga drift.
 • Översättningar och anskaffningar stöds i regel inte.

Utbildning

 • Projekt, utvärderingar och utredningar inom hela utbildningsområdet från småbarnspedagogik till högskole- och universitetsutbildning.
 • Initiativ för att skapa starka svenska strukturer
 • Projekt som är regionöverskridande och projekt som sammanför olika språkgrupper
 • Kulturell mångfald och integration på svenska

Daghem och förskola (inkl. språkbad och språköar)

 • Projekt som stödjer barns lärande eller språkutveckling.
 • Projekt som stärker samarbetet mellan daghemmet och hemmen.
 • För välplanerade besök till konst-och kulturinstitutioner. Besöket ska ha ett pedagogiskt innehåll. Bidraget är högst 10 €/person/år för besök, och högst 1 000 € för transporter beroende på avstånd och enhetens storlek. Ansökan görs av daghemmet, förskolan.
 • Bokanskaffningar 600 euro per daghem/förskola vart tredje år. Ansöks av daghemmet eller av föräldraföreningen.

Eftis

 • Projekt som stödjer barnens lärande och språkutveckling.
 • För välplanerade besök till konst-och kulturinstitutioner. Besöket ska ha ett pedagogiskt innehåll. Bidraget är högst 10 €/person/år för besök och högst 1 000 € för transporter beroende på avstånd och enhetens storlek. Ansökan görs av eftiset.
 • Bidrag ges inte för vår- och julfester, enskilda konserter och teaterbesök.

Grundläggande utbildning (inkl. språkbad och språköar)

 • Projekt som utvecklar utbildningen t.ex. genom att stödja språket och intresset för läsning, och projekt som stöder föräldrarna och personalen i deras roll som fostrare.
 • Projekt som stärker samarbetet mellan skolan och hemmen.
 • För välplanerade besök till konst-och kulturinstitutioner. Besöket ska ha ett pedagogiskt innehåll. Bidraget är högst 10 €/person/år för besök och högst 1 000 € för transporter beroende på avstånd och enhetens storlek. Gäller inte årskurs åtta så länge projektet Konsttestarna pågår. Ansökan görs av skolan.
 • Bokanskaffningar högst 600 euro per skola vart tredje år. Ansöks av skolan eller av föräldraföreningen.
 • Studieresor för skolklasser (åk 7-9) med en klar anknytning till undervisningen och som genomförs som en del av ett utbyte mellan skolor. Norden och Östersjöområdet prioriteras.
 • Bidrag ges inte för vår- och julfester, lägerskolor, enskilda skolors deltagande i evenemang som arrangeras med betydande bidrag av Kulturfonden, t.ex. Skolmusik och Stafettkarnevalen.

Grundläggande konstundervisning

 • Projekt som inte hör till lagstadgad verksamhet.

Andra stadiets utbildning

 • Projekt för utvecklande av utbildningen
 • Studieresor för grupper (främst inom Norden och Östersjö-området). Resan ska ha en klar anknytning till undervisningen och vara en del av ett utbyte mellan skolor.
 • För välplanerade besök till konst-och kulturinstitutioner. Besöket ska ha ett pedagogiskt innehåll. Bidraget är högst 10 €/person/år för besök och högst 1 000 € för transporter beroende på avstånd och enhetens storlek. Ansökan görs av skolan.
 • Gymnasiestuder utomlands se: UWC

Fri bildning

 • Projekt som inte hör till lagstadgad verksamhet.

Ungdomsverkstäder

 • Projekt som inte hör till lagstadgad verksamhet.

Forskning

 • Forskningens relevans för det svenska i Finland ska framgå då det gäller humaniora, samhällsvetenskaper och pedagogik. Forskning inom naturvetenskaper och medicin, se specialfonder (Arppe, Olin, Cedercreutz).
 • Forskningsprojekt kan beviljas bidrag för upp till tre år om särskilt vägande skäl finns.
 • Gällande omfattande forskningsprojekt är det önskvärt att den sökande är ett samfund (t.ex. ett universitet).
 • Disputerade forskare kan ansöka om stipendium från stiftelsernas post doc.-pool, se postdocpooli.fi. Post doc. forskare kan ansöka om bidrag för projekt från Kulturfonden.
 • Forskare kan ansöka om projektbidrag för en arbetsgrupps kostnader. Om medlen ska utbetalas till ett samfunds (t.ex. universitets) konto, ska samfundet ansöka om projektbidraget. Om en privatperson ansöker om ett bidrag för post doc. forskning ska bidraget vara avsett för privatpersonen som ansöker om bidraget.
 • Doktorander söker personligen om doktorandstipendium. Doktorander inom ett forskningsprojekt kan ansöka om ett doktorandstipendium enligt givna kriterier, se doktorandstipendium .
 • Observera att pro gradu-studerande hänvisas till Svenska studiefonden, se studiefonden .


Konst och kultur

 • Vi stödjer ett mångsidigt och tillgängligt kulturliv på svenska med både verksamhets- och projektbidrag.
 • Kulturbärande organisationer kan stödjas för att förvalta och utveckla traditioner och engagemang.
 • Verksamhet för barn och unga prioriteras.
 • Vi stödjer projekt som utvecklar organisationernas verksamhetsmöjligheter och deras förmåga att engagera och sammanföra människor med olika bakgrund.


Konst- och kulturföreningar

Föreningar inom alla konstområden

 • Både projekt- och verksamhetsbidrag kan beviljas. Målinriktade aktiviteter prioriteras.
 • Samarbetsprojekt och projekt som bidrar till mångfald, underlättar integration på svenska eller som främjar invandrares delaktighet i föreningslivet prioriteras.
 • Projekt som stöder konstens tillgänglighet för olika specialgrupper prioriteras.
 • Turnéer och gästspel i Finland och utomlands kan stödjas med projektbidrag
 • Tidskrifter med huvudsakligen kulturinnehåll kan stödjas.
 • Inom musikområdet prioriteras aktiviteter framom skivprojekt.
 • Projekt för barn och unga och projekt som sammanför olika generationer prioriteras.


Produktionsbolag inom film och media

 • Manus- och utvecklingsbidrag prioriteras.
 • Bidrag kan beviljas för film- och mediaproduktion, oberoende av publiceringsplattform. Produktioner i samarbete med YLE ska bifoga LOC.
 • Bidrag kan beviljas för mångmediala projekt.
 • Bidrag beviljas inte för anställningar eller anskaffningar. Bidrag beviljas inte heller för textning, versionisering, distribution eller marknadsföring.


Kulturarv och minnesorganisationer

Hembygdsföreningar

 • Både projekt- och verksamhetsbidrag kan beviljas. Målinriktade aktiviteter prioriteras.
 • Bidrag kan beviljas för t.ex. evenemang eller pedagogiska projekt.
 • Bidrag för katalogisering och digitalisering kan beviljas förutsatt att arbetet görs i enlighet med nationella riktlinjer och standarder, samt att materialet görs tillgängligt för allmänheten. Eventuellt kan kostnader för anskaffning av samlingsförvaltningsprogram beaktas.

Professionella museer och andra minnesorganisationer

 • Bidrag kan beviljas för museipedagogiska projekt och för klart avgränsade digitaliseringsprojekt.
 • Understöd beviljas inte för ordinarie verksamhet (t.ex. katalogisering) eller lagstadgade uppgifter.


Allmän finlandssvensk verksamhet

Organisationer med verksamhet på svenska

 • Både projekt- och verksamhetsbidrag kan beviljas. Målinriktade aktiviteter prioriteras.
 • Projekt med samarbete över region- eller organisationsgränserna prioriteras.
 • Projekt som bidrar till mångfald och som främjar invandrares delaktighet i föreningslivet prioriteras.

Förbundspaket till centralförbund

 • Ett årligt specialbidrag, ett s.k. förbundspaket, beviljas Finlands svenska 4H, Finlands Svenska Scouter, Finlands svenska Marthaförbund, Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, Pohjola-Norden och Svenska pensionärsförbundet. Specialbidraget fördelas oavkortat bland förbundets medlemsföreningar, vilka i sin tur ska rikta sina ansökningar och förfrågningar till respektive centralförbund.

Idrott och motion

 • Kulturfonden beviljar ett årligt förbundspaket till Finlands Svenska Idrott som ansvarar för utdelningen av alla bidrag som gäller idrott och motion. FSI har ett eget ansökningssystem. Se FSI för mera information.

Sociala sektorn

 • Kulturfonden beviljar ett årligt förbundspaket till Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS) som ansvarar för utdelningen av bidrag till det sociala fältet. Medlemsförbundens regionala och lokala föreningar och andra aktörer inom den sociala sektorn riktar sina ansökningar till SAMS som har ett eget ansökningssystem. Se SAMS för mer information.

Ansökningstiden

Ansökningstiden är 1-30 november.

Besked om beslut

Beskeden skickas till den e-postadress som finns i ansökan i månadsskiftet mars-april.

Redovisningen

Redovisningen inlämnas elektroniskt inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Kansliet

kansli(at)kulturfonden.fi