Tillbaka
29.11.19   |   Nyheter

Avslag?! De vanligaste orsakerna

Varför motiverar vi inte våra avslag? Vi får helt enkelt så pass många ansökningar – drygt 7 000 per år – att motiveringarna skulle kräva för lång tid av våra ombudsmän. Samtidigt vill vi gärna hjälpa dig som får avslag att förstå varför. Här hittar du de vanligaste orsakerna och motiveringarna till avslag.

Om du efter att ha läst detta har frågor om just din ansökan får du gärna kontakta oss per mejl eller telefon.

Det här är en lång artikel, men du kan scrolla ned direkt till motiveringen som intresserar dig. De olika motiveringar som vi behandlar nedan är:

 • Vi är inte rätt finansiär
 • Svag anknytning till det svenska i Finland
 • Inga andra finansiärer för projektet
 • Vi beviljar inte bidrag för den här typen av verksamhet
 • Ansökan är otydlig eller slarvigt gjord
 • Ansökan borde ha gjorts av en organisation
 • Orealistiska planer
 • Brist på erfarenhet
 • Dålig förankring
 • Kvalitet och konkurrens
 • Låg trovärdighet som sökande

Vi är inte rätt finansiär

Det behöver inte alltid vara så att det är något direkt fel på själva ansökan; det kan också vara så att vi helt enkelt inte är rätt finansiär för verksamheten eller projektet ifråga. Vårt stadgeenliga uppdrag är att stödja utbildning, kultur, konst, vetenskap och forskning samt samhällsservice som gynnar det svenska i Finland. Med ”samhällsservice” avser vi närmast verksamhet inom den tredje sektorn.

Verksamheter vi inte beviljar bidrag till:

 • Lagstadgad verksamhet (till exempel upprätthållande av skola, bibliotek)
 • Näringsverksamhet, inklusive uppstart av företag
 • Infrastrukturprojekt eller fastighetsbyggen
 • Turism
 • Översättning av litteratur – se FILI
 • Social- och hälsovård, inklusive rehabilitering

De enda undantagen från det sistnämnda är bidrag av den typ som ges inom ramarna för Kultur i vården eller andra projektbidrag där syftet är att föra in konst och kultur i verksamheten.

Se Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringarför information om fastighetsinvesteringar.

Svag anknytning till det svenska i Finland

Alla våra bidrag och stipendier måste ha en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Läs mer om hur vi resonerar bland våra tips under fliken Stipendier & bidrag – Till sökande.

Observera att det inte räcker att du eller din verksamhet är svenskspråkig – den måste också ha tydliga band till Finland.

Finlandssvenskt och sverigefinskt

Verksamheten måste inte vara finlandssvensk i betydelsen att alla involverade är finlandssvenskar, men den måste vara på svenska eller verka för det svenska i Finland.

Vi kan inte bevilja bidrag för finskspråkig verksamhet i Sverige (sverigefinsk).

Utflyttade finlandssvenskar

Motiveringen ”svag anknytning till det svenska i Finland” kan ibland även gälla personer som är finlandssvenskar.

Om du sedan lång tid tillbaka är fast bosatt utomlands och inte är verksam i Finland minskar din möjlighet att få bidrag för din verksamhet från Svenska kulturfonden, eftersom din verksamhet då inte främjar det svenska i Finland.

Om du är bosatt utomlands men aktivt verksam i Finland gäller ovanstående antagligen inte dig.

Inga andra finansiärer för projektet

En vanlig orsak till att en ansökan får avslag är att Kulturfondens andel av budgeten är väldigt hög. Det är i de allra flesta fall inte rimligt att vår andel utgör hela budgeten eller en stor andel (till exempel över 70-80 procent). Det är svårt att ge någon riktgivande procentsats för vad som är en acceptabel nivå, men var alltså uppmärksam på hur stor procent av budgeten som ansökan gäller.

Varför resonerar vi så här?

Om hela projektet vilar på Kulturfondens bidrag påpekar våra sakkunniga och förtroendevalda ofta att det då saknas förutsättningar för att projektet kan leva vidare framöver, och avstår då ofta från att bevilja bidrag överhuvudtaget.

Avsaknad av andra finansiärer ger också en bild av att sökande antingen inte försökt hitta annan finansiering eller att övriga finansiärer inte tror på projektet – båda två dåliga alternativ.

I många fall är det också avgörande om det finns offentlig finansiering (kommun, samkommun, stat, EU) med i finansieringsplanen. Vi vill och kan inte bevilja bidrag till sådant som det offentliga borde medverka till att finansiera.

Vi beviljar inte bidrag för den här typen av verksamhet

Vi beviljar inte bidrag för

 • Lagstadgad verksamhet (till exempel upprätthållande av skola, bibliotek)
 • Näringsverksamhet, inklusive uppstart av företag
 • Infrastrukturprojekt eller fastighetsbyggen
 • Turism
 • Social- och hälsovård, inklusive rehabilitering
 • Översättning av litteratur – se FILI

Vi ger i regel inte heller bidrag för

 • Traktering vid seminarier och konferenser
 • Översättningar av material
 • Anskaffningar av utrustning eller material
 • Tillsvidareanställningar

Om bidrag för anställningar kan du läsa mer under fliken Stipendier & bidrag – Till sökande.

Ett undantag för regeln om anskaffningar är Bokpaket för skola och daghem. Privatpersoner eller organisationer kan däremot inte ansöka om bidrag uttryckligen för att uppdatera teknisk utrustning (t.ex. kameror, datorprogram). Undantag finns inom vissa specialfonder och anges då särskilt.

Ansökan är otydlig eller slarvigt gjord

Ur ansökan måste tydligt framgå vad, vem, när och hur någonting ska göras, och varför. En otydligt skriven ansökan ger också alltid ett mindre omsorgsfullt intryck och kan ge intrycket av att inte ens den sökande är speciellt engagerad i projektet

Om du känner dig osäker som skribent rekommenderar vi att du tar hjälp av någon kollega eller vän med att göra ansökan. I samband med det brukar också eventuella oklarheter i projektplanen dyka upp och du lär dig förklara dem tydligare. Du kan också testa att spela in dig själv när du beskriver projektet och sedan skriva ner vad du har sagt. När du läser igenom texten märker du antagligen om det finns osammanhängande eller oklara bitar.

Tänk alltid på att de du skriver ansökan till inte känner till ditt projekt, och utgå också från att de inte känner till dig och din verksamhet heller. Dela alltså gärna med dig av litet bakgrundsinformation utöver det aktuella projektet.

Kulturfondens ombudsmän läser inte ansökningar på förhand, men det går alltid bra att fråga oss om allmänna råd och tips

Budgeten måste också vara i balans. Det innebär att summan för utgifter och intäkter måste vara överensstämmande. Ifall budgeten uppvisar vinst bör det finnas en rimlig förklaring till detta i ansökan.

Ansökan borde ha gjorts av en organisation

Stora projektansökningar ska inte göras av privatpersoner i eget namn. Det är orealistiskt att en privatperson ensam ska kunna driva ett stort projekt på ett förtjänstfullt sätt. Det är också oftast ekonomiskt och administrativt komplicerat att hantera ett större projekt som privatperson.

Det här behöver inte innebära att din idé i sig är dålig. Den behöver dock förankras inom en organisation, gärna en sådan som redan arbetar inom det område du är intresserad av att göra en insats inom. Genom att samarbeta med en organisation försäkrar du dig om att din idé kan utvecklas och får bättre förutsättningar att leva vidare på lång sikt.

Ju större projekt, desto anledning att ha en organisation i ryggen och som projektägare.

Orealistiska planer

Vi välkomnar nytänkande och innovation, men när det kommer till kritan måste planerna vara genomförbara och rimliga. Ju större projekt, desto viktigare är förarbetet.

Kan du/ni påvisa att projektet behövs? Hur är dessa undersökningar gjorda? Hur ska de erfarenheter som fås inom projektet förvaltas efteråt? Skulle det kanske vara rimligare att först inleda med ett pilotprojekt för att testa format och metoder?

Dålig förankring

Om du hänvisar till samarbetspartners i ansökan måste de vara vidtalade och med på noterna. Det är till exempel ganska vanligt att konstnärer ansöker om bidrag för att arbeta med skolor, utan att ha diskuterat detta närmare med skolorna. När bidraget sedan beviljats har det uppdagats att skolorna inte alls har intresse eller möjlighet av projektet, som då förfaller.

Brist på erfarenhet

Om du ansöker om stipendium för att skriva en roman men aldrig har blivit publicerad förut är chanserna att bli beviljad bidrag för arbetet mycket små. Det samma gäller om en långfilm är ditt första filmprojekt. Tidigare erfarenhet av motsvarande arbete/produktioner är grundläggande för en trovärdig ansökan.

Du måste också kunna bestyrka dina erfarenheter, till exempel genom att bifoga ett uppdaterat CV och hänvisa till tidigare projekt. Minns också alltid att bifoga arbetsprover där det är möjligt.

Kvalitet och konkurrens

Det händer ganska ofta att likartade projekt ställs mot varandra och tävlar om samma pengar. Då kommer i princip alltid den ansökan som ger ett omsorgsfullt intryck att dra det längre strået.

Det här gäller speciellt ansökningar om arbetsstipendier, där konkurrensen inom de olika konstgenrerna är väldigt hård och bevillningsprocenten kan vara så låg som 10-15 procent.

Vikten av arbetsprover

Inom konst och forskning är arbetsprover A och O för att stipendium och bidrag ska kunna beviljas. Speciellt inom konsten kan goda arbetsprover ibland uppväga en språkligt svag ansökan.

Vi tillämpar kollegial bedömning. Under fliken Stipendier & bidrag – Till sökande kan du läsa mera om hur vi arbetar med våra sakkunniga.

Arbetsprover ska bifogas till ansökan eller finnas tillgänglig på extern webbplats (inte molntjänst). Forskningsplaner ska göras enligt gängse standard. Ansökningar om doktorandstipendier ska även innehålla utlåtanden från referenter.

Låg trovärdighet som sökande

Har du eller din organisation tidigare beviljats bidrag, men inte redovisat dessa?

Har du/ni varit inblandade i projekt där planering och/eller ekonomisk uppföljning brustit (skulder, obetalda arvoden, upprepade ansökningar för att budgeten gått åt snabbare än planerat)?

Alla kan göra misstag, men om du som sökande har den här typen av historik hos oss kan det dessvärre ligga dig i fatet inför nya projekt. Om du misstänker att detta gäller dig är du välkommen att kontakta oss för en diskussion inför ditt nästa projekt, så får vi möjlighet att stämma av.

Ansökan motsvarar inte kriterierna

När det gäller våra bidragsformer med fri ansökningstid är det absolut vanligaste skälet till avslag att ansökan inte motsvarar kriterierna för bidragsformen. Läs därför kriterierna noggrant innan du gör ansökan, och fråga gärna om du är osäker om ifall bidragsformen passar ditt ändamål. Observera speciellt kriterier och frågor som gäller hur ofta man kan beviljas ett visst bidrag.

Avslag?! De vanligaste orsakerna