Tillbaka
13.3.20   (Redigerad 4.3.24)   |   Nyheter

Fick du avslag på ansökan om arbetsstipendium?

Bland ansökningarna vi får i november är konkurrensen hårdast om arbetsstipendier inom konst. Mindre än 20 procent får positivt besked. Här hittar du en översikt över de vanligaste orsakerna till avslag på ansökan om arbetsstipendium. Vi har tyvärr mycket begränsade möjligheter att ge personlig respons till alla sökande.

Texten är granskad och uppdaterad i mars 2024.

De sakkunniga bedömer, styrelsen bestämmer

Vi tillämpar kollegial bedömning på ansökningar om arbetsstipendier. Det betyder att alla ansökningar inom konst bedöms av konstnärer och andra specialister inom samma genre som sökande. Till exempel Centret för konstfrämjande tillämpar ett liknande förfarande.

För att undvika risken för påtryckningar har vi valt att låta våra sakkunniga vara anonyma. Läs mer om sakkunnigarbetet här.

Det slutliga beslutet om bidrag tas av Kulturfondens styrelse, som sällan gör ändringar i de sakkunnigas förslag.

Individuell respons?

De som söker arbetsstipendium lägger ner mycket arbete på ansökan och ett avslag utan motivering kan kännas tungt. På grund av det stora antalet ansökningar har vi tyvärr bara begränsade möjligheter att ge enskild respons åt alla sökande.

Läs gärna vår text om andra orsaker till avslag.

Vanliga motiveringar till avslag på ansökan om arbetsstipendium

Varje ansökan diskuteras av sakkunniggruppen. Citaten nedan är från verkliga möten, men är formulerade som sammandrag av konsensus under diskussionen.

Arbetsprov och konstnärlig nivå

Det vanligaste skälet till avslag är att andra sökande helt enkelt var bättre.

Inom till exempel formgivning är det vanligt att sökande gjort arbeten på kommission tidigare och att de sakkunniga därför anser att sökande inte har utvecklat ett tillräckligt starkt eget uttryck för att beviljas arbetsstipendium.

Arbetsproverna i ansökan ska vara aktuella och tydligt utmärkta. Inom litteratur ska sökande bifoga både texter ur tidigare verk och textprover från de projekt du vill arbeta med under stipendieperioden, även om dessa förstås inte ännu är i sin slutliga form. Mera information om arbetsprover hittar du här och i anvisningarna för ansökan.

Ett arbetsstipendium är det största stipendium en konstnär kan få av Kulturfonden. Därför är konkurrensen och kraven hårda. Därför lönar det sig att också ansöka om projektbidrag. Tröskeln för de sakkunniga att förorda dessa är lägre.

“Arbetsproverna räcker inte i relation till ansökan. Kanske hellre ett projekt i det här skedet. “

“Bra projektidéer men kvaliteten håller inte i jämförelse med de andra sökande .”

“Skickligt hantverk men det egna uttrycket kan ännu utvecklas.”

En övertygande arbetsplan

Varje ansökan om arbetsstipendium ska innehålla en arbetsplan som täcker hela stipendieperioden. Det är vanligt att de sakkunniga anser att planen inte räcker för ett helt år (minimum för arbetsstipendium) och då förordas ansökan inte.

En arbetsplan ska vara dimensionerad enligt den aktuella perioden. Planerna ska också vara realistiskt genomförbara – det räcker inte att ha för avsikt att ställa ut, du måste också ha ett avtal om utställningslokal. Detsamma gäller för utgivning av böcker och skivor, större samarbetsprojekt (alla parter bör vara vidtalade – speciellt när det gäller skolor) och residensvistelser.

Observera att en ansökan om arbetsstipendium till skillnad från andra ansökningar till Kulturfonden inte innehåller någon budget eller kostnadsplan. Arbetsplanen ska alltså inte innehålla information om kostnader för lokalhyror, material och liknande. Om du däremot även gör en ansökan om projektbidrag ska dessa kostnader framgå i den ansökan och efterfrågas därför också i ansökningsblanketten.

“Planen räcker inte för två år. Hade hellre fått söka projektbidrag.”

Bilagor och arbetsprov

Alla ansökningar om arbetsstipendium ska innehålla CV och arbetsprov. Om dessa saknas går det inte att bedöma ansökan.

“Ofullständig CV och oklara meriter, svårt att ta ställning. Får återkomma.”

“Saknar arbetsprover. Går inte att bedöma.”

Koppling till det svenska i Finland

“Tyvärr är kopplingen till det svenska inte tillräcklig. Skicklig och intressant konstnär dock. “

Ibland är ligger bristen inte i arbetsplanen eller den konstnärliga kvaliteten, utan Kulturfonden är helt enkelt inte rätt finansiär. Läs mer om hur vi resonerar kring detta här.

Erfarenhet

Det finns ingen specifik åldersgräns för att beviljas arbetsstipendium, men väldigt unga sökande eller sökande som är i ett tidigt skede av karriären kommer sällan i fråga. En stipendieperiod är avsedd att möjliggöra fokus på skapande i ett aktivt konstnärskap, inte som en första språngbräda.

Ofta har personer som beviljas arbetsstipendium tidigare fått projektbidrag för kortare helheter, till exempel för arbetet med en enskild utställning. Därför rekommenderar vi speciellt yngre och mindre etablerade konstnärer att ansöka om både arbetsstipendium och projektbidrag.

“Expressivt uttryck, lovande för framtiden. Kanske ändå inte ännu redo för helårsstipendium.”

Fokus

“Mångsysslare” kan upplevas som alltför splittrade – det är en sak att man kanske för försörjningen måste arbeta med många olika saker, men i ansökan lönar det sig att fokusera för att stå sig i konkurrensen.

“Splittrat uttryck; jobbar med mycket men fokuserar inte på till exempel en teknik eller genre.”

Tillämpad konst eller kommersiell verksamhet

Arbetsstipendier är avsedda för konstnärligt arbete. De sakkunniga är ofta skeptiska till att förorda stipendier till sökande som arbetar utpräglat kommersiellt eller med tillämpad konst, till exempel inom konstterapiformer. Att något anses vara kommersiellt eller tillämpat behöver inte innebära att de sakkunniga tror att sökande borde kunna leva på försäljningsinkomster. Däremot anser de kanske att ett arbetsstipendium inte är rätt bidragsform.

Vi beviljar inte arbetsstipendier för sökande som vill idka näringsverksamhet. Många sökande är också företagare, speciellt inom formgivning och konstindustri, men ansökan kan inte gälla direkt näringsverksamhet som försäljning eller marknadsföring.

Utveckling och fräscha meriter

Även etablerade och meriterade konstnärer kan få avslag – ofta eftersom ansökan förlitar sig på gamla meriter. Ett arbetsstipendium är inte något man får för att man har gjort väl ifrån sig tidigare – alla bedöms utgående från den aktuella ansökan.

“Vad har hänt sedan senaste stipendieåret?”

“Arbetsproverna är gamla, finns ingen förklaring till varför. “

Många tidigare stipendier

Om det finns många goda ansökningar, prioriterar de sakkunniga ibland sökande som inte tidigare beviljats stipendium framom tidigare stipendiater.

“Bra konstnärlig substans och bra arbetsplan, torde ha en lovande framtid. Fått en hel del bidrag under åren, kanske andra sökande kunde prioriteras nu.”

Arbetsstipendiet har sökts som ersättning för arbetstid i projekt

Arbetsstipendier är avsedda för egen konstnärlig verksamhet. Om en teater eller motsvarande uppdragsgivare vill anlita en konstnär är det institutionen eller gruppen som ska ansöka om finansiering och sedan ersätta alla anlitade enligt gängse avtal.

Ansökan ska inte motiveras med sociala skäl

Bygg inte upp en ansökan om arbetsstipendium kring ett behov av stipendiet för att få en inkomst eller av andra sociala skäl – till exempel arbetslöshet, låg inkomst, föräldraledighet eller liknande omständigheter.

Alla, både sakkunniga och tjänstemän, är medvetna om att konstnärers ekonomiska situation kan vara svår. Det kan vi ändå inte ta hänsyn till i bedömningen av stipendieansökningar. Det måste vara den konstnärliga kvaliteten och arbetsplanen som avgör.

Ansökan ska inte motiveras med “rättvisa”

Varje år får vi ett antal ansökningar som går ut på att sökande anser sig “stå i tur”, ofta med en kommentar om hur ofta man har sökt tidigare. Även om vi har förståelse för att det är frustrerande att få många avslag är det här inte rätt väg att gå. Det är alltid den konstnärliga kvaliteten på arbetsproven och innehållet i arbetsplanen som måste övertyga.

Fick du avslag på ansökan om arbetsstipendium?