Tillbaka
13.3.20   |   Nyheter

Nej på ansökan om arbetsstipendium?

Bland ansökningarna vi får i november är konkurrensen hårdast om arbetsstipendier inom konst. Mindre än 20 procent får positivt besked. Vi kan tyvärr inte ge personlig respons till alla sökande. Här är en översikt över de vanligaste orsakerna till avslag på ansökan om arbetsstipendium.

De sakkunniga bedömer, styrelsen bestämmer

Vi tillämpar kollegial bedömning på ansökningar om arbetsstipendier. Det här betyder att alla ansökningar inom konst bedöms av konstnärer och andra specialister inom samma genre som sökande. Till exempel Centret för konstfrämjande tillämpar ett liknande förfarande. För att undvika risken för påtryckningar har vi valt att låta våra sakkunniga vara anonyma. Läs mer om sakkunnigarbetet här.

Det slutliga beslutet om bidrag tas av Kulturfondens styrelse, som sällan gör ändringar i de sakkunnigas förslag.

Inte möjlighet till individuell respons

De som söker arbetsstipendium lägger ner mycket arbete på ansökan och ett avslag utan motivering kan upplevas som tungt. På grund av det stora antalet ansökningar har vi tyvärr inte möjlighet att ge enskild respons åt alla sökande.

Läs gärna vår artikel om andra orsaker till avslag.

Vanliga motiveringar till avslag på ansökan om arbetsstipendium

Varje ansökan diskuteras av sakkunniggruppen. Citaten nedan är från verkliga möten. Citaten representerar inte enskilda åsikter utan är ett sammandrag av konsensus under diskussionen.

Arbetsproven och den konstnärliga nivån är viktiga

“Arbetsproverna räcker inte i relation till ansökan. Kanske hellre ett projekt i det här skedet. “

“Bra projektidéer men kvaliteten håller inte i jämförelse med de andra sökande .”

“Skickligt hantverk men det egna uttrycket kan ännu utvecklas.”

Det vanligaste skälet till avslag är att andra sökande helt enkelt var bättre.

Inom till exempel formgivning är det vanligt att sökande gjort arbeten på kommission tidigare och att de sakkunniga därför anser att sökande inte har utvecklat ett tillräckligt starkt eget uttryck för att beviljas arbetsstipendium.

Arbetsproverna i ansökan ska vara aktuella och tydligt utmärkta. Inom litteratur ska sökande bifoga både texter ur tidigare verk och textprover från de projekt du vill arbeta med under stipendieperioden, även om dessa förstås inte ännu är i sin slutliga form. Mera information om arbetsprover hittar du här och i anvisningarna för ansökan.

Ett arbetsstipendium är det största stipendium en konstnär kan få av Kulturfonden. Därför är konkurrensen och kraven hårda. Därför lönar det sig att också ansöka om projektbidrag. Tröskeln för de sakkunniga att förorda dessa är lägre.

Arbetsplanen måste övertyga

“Planen räcker inte för två år. Hade hellre fått söka projektbidrag.”

Varje ansökan om arbetsstipendium ska innehålla en arbetsplan som täcker hela stipendieperioden. Det är vanligt att de sakkunniga anser att planen inte räcker för ett helt år (minimum för arbetsstipendium) och då förordas ansökan inte.

En arbetsplan ska vara dimensionerad enligt den aktuella perioden. Planerna ska också vara realistiskt genomförbara – det räcker inte att ha för avsikt att ställa ut, du måste också ha ett avtal om utställningslokal. Detsamma gäller för utgivning av böcker och skivor, större samarbetsprojekt (alla parter bör vara vidtalade – speciellt när det gäller skolor) och residensvistelser.

Observera att en ansökan om arbetsstipendium till skillnad från andra ansökningar till Kulturfonden inte innehåller någon budget eller kostnadsplan. Arbetsplanen ska alltså inte innehålla information om kostnader för lokalhyror, material och liknande. Om du däremot även gör en ansökan om projektbidrag ska dessa kostnader framgå i den ansökan och efterfrågas därför också i ansökningsblanketten.

Kom ihåg bilagor och alla uppgifter

 “Ofullständig CV och oklara meriter, svårt att ta ställning. Får återkomma.”

“Saknar arbetsprover. Går inte att bedöma.”

Alla ansökningar om arbetsstipendium ska innehålla CV och arbetsprover. Om dessa saknas går det inte att bedöma ansökan.

Koppling till det svenska i Finland

“Tyvärr är kopplingen till det svenska inte tillräcklig. Skicklig och intressant konstnär dock. “

Ibland är ligger bristen inte i arbetsplanen eller den konstnärliga kvaliteten, utan Kulturfonden är helt enkelt inte rätt finansiär. Läs mer om hur vi resonerar kring detta här.

Erfarenhet är viktigt

“Expressivt uttryck, lovande för framtiden. Kanske ändå inte ännu redo för helårsstipendium. “

Det finns ingen specifik åldersgräns för att beviljas arbetsstipendium, men väldigt unga sökande eller sökande som är i ett tidigt skede av karriären kommer sällan i fråga. En stipendieperiod är avsedd att möjliggöra fokus på skapande i ett aktivt konstnärskap, inte som en första språngbräda.

Ofta har personer som beviljas arbetsstipendium tidigare fått projektbidrag för kortare helheter, till exempel för arbetet med en enskild utställning. Därför rekommenderar vi speciellt yngre och mindre etablerade konstnärer att ansöka om både arbetsstipendium och projektbidrag.

Sökande måste vara fokuserad

“Splittrat uttryck; jobbar med mycket men fokuserar inte på till exempel en teknik eller genre.”

“Mångsysslare” kan upplevas som alltför splittrade – det är en sak att man kanske för försörjningen måste arbeta med många olika saker, men i ansökan lönar det sig att fokusera för att stå sig i konkurrensen.

Tillämpad konst eller kommersiell verksamhet

Arbetsstipendier är avsedda för konstnärligt arbete. De sakkunniga är ofta skeptiska till att förorda stipendier till sökande som arbetar utpräglat kommersiellt eller med tillämpad konst, till exempel inom konstterapiformer. Att något anses vara kommersiellt eller tillämpat behöver inte innebära att de sakkunniga tror att sökande borde kunna leva på försäljningsinkomster. Däremot anser de kanske att ett arbetsstipendium inte är rätt bidragsform.

Vi beviljar inte arbetsstipendier för sökande som vill idka näringsverksamhet. Många sökande är också företagare, speciellt inom formgivning och konstindustri, men ansökan kan inte gälla direkt näringsverksamhet som försäljning eller marknadsföring.

Utveckling och fräscha meriter är viktigt

“Vad har hänt sedan senaste stipendieåret?”

“Arbetsproverna är gamla, finns ingen förklaring till varför. “

Även väletablerade och meriterade konstnärer kan få avslag – ofta eftersom ansökan förlitar sig på gamla meriter. Ett arbetsstipendium är inte något man får för att man har gjort väl ifrån sig tidigare – alla bedöms utgående från den aktuella ansökan.

Många tidigare stipendier

“Bra konstnärlig substans och bra arbetsplan, torde ha en lovande framtid. Fått en hel del bidrag under åren, kanske andra sökande kunde prioriteras nu.”

Om det finns många goda ansökningar, prioriterar de sakkunniga ibland sökande som inte tidigare beviljats stipendium framom tidigare stipendiater.

Arbetsstipendiet ersättning för arbetstid i projekt

Arbetsstipendier är avsedda för egen konstnärlig verksamhet. Om en teater eller motsvarande uppdragsgivare vill anlita en konstnär är det institutionen eller gruppen som ska ansöka om finansiering och sedan ersätta alla anlitade enligt gängse avtal.

Ansökan ska inte motiveras med sociala skäl

Bygg inte upp en ansökan om arbetsstipendium kring ett behov av stipendiet för att få en inkomst eller av andra sociala skäl – till exempel arbetslöshet, låg inkomst, föräldraledighet eller liknande omständigheter.

Alla, både sakkunniga och tjänstemän, är medvetna om att konstnärers ekonomiska situation kan vara svår. Det kan vi ändå inte ta hänsyn till i bedömningen av stipendieansökningar. Det måste vara den konstnärliga kvaliteten och arbetsplanen som avgör.

Ansökan ska inte motiveras med “rättvisa”

Varje år får vi ett antal ansökningar som går ut på att sökande anser sig “stå i tur”, ofta med en kommentar om hur ofta man har sökt tidigare. Även om vi har förståelse för att det är frustrerande att få många avslag är det här inte rätt väg att gå. Det är alltid den konstnärliga kvaliteten på arbetsproven och innehållet i arbetsplanen som måste övertyga.

Nej på ansökan om arbetsstipendium?

Bild: Tage Rönnqvist