Tillbaka
10.5.22   (Redigerad 31.10.23)   |   Nyheter

SKAPA – nästa ansökningstid i oktober

Tillgänglighet och jämlikhet är de stora utmaningarna inom konstundervisning. Vi vill bidra till att fler får delta i konstundervisning på svenska i Finland. I oktober tar vi igen emot SKAPA-ansökningar inom ramen för vårt strategiska program.

Konstundervisning gör att vi mår bättre. Den stärker barns och ungas självkänsla, välmående, empati, identitet och kreativitet. Konstundervisning ger redskap för yrkeslivet och hela livet.

Idag är tillgänglighet och jämlikhet de stora utmaningarna inom konstundervisningen. På många orter undervisas bara ett fåtal konstämnen och många barn och unga får aldrig möjlighet att delta i konstundervisning på sin fritid. Ofta är konstundervisningen inte tillgänglig för dem som skulle behöva den mest.

SKAPA välmående

Vi vill att många fler barn och unga ska få stärka sin identitet genom att delta i konstundervisning – på sitt språk, på sina villkor, på sin hemort och mot en rimlig kostnad.

SKAPA kreativitet

Vi vill att barn och unga ska få undervisning i många olika konstämnen. Med ett stort utbud och mångsidig undervisning får fler barn och unga stöd för sin kreativitet, sina styrkor och sina utmaningar. Samtidigt vill vi stärka de olika konstarterna i sig.

SKAPA struktur

Vi vill sporra kommuner och utbildningsaktörer att skapa nya strukturer, samarbeten, nätverk och studiestigar så att resurserna räcker till mera och bättre konstundervisning. Bra utbildnings- och fortbildningsmöjligheter för konstlärare ger högklassig konstundervisning.

Därför delar vi nu ut sex miljoner euro i SKAPA-bidrag för att konstundervisningen ska bli mera tillgänglig och jämlik för barn och unga. Vår satsning är samtidigt ett stöd för konstarterna i sig.

Förbered dig

Vi uppmuntrar våra sökande att inleda projektplaneringen i god tid före ansökningstiden.

I oktober 2023 är vår andra ansökningsrunda inom Kulturfondens strategiska satsning SKAPA.

Den 6 juni 2023 ordnade vi seminariedagen SKAPA mera. Dagen var särskilt för alla som ska söka bidrag i oktober 2023 och alla som beviljades finansiering i december 2022 och redan driver ett SKAPA-projekt. Här kan du läsa mera om SKAPA mera-seminariet.

Här hittar du materialet från SKAPA mera seminariet i juni 2023.

I oktober 2022 tog vi första gången emot SKAPA-ansökningar.

Här kan du läsa mera om våra SKAPA-evenemang som vi ordnade i juni och augusti 2022 inför den första ansökningstiden.

Här finns en presentation med viktig information till alla sökande. Presentationen hölls vid vårt seminarium I SKAPANDETS TECKEN i augusti 2022:

Här kan du bekanta dig med presentationen som våra ombudsmän höll vid SKAPA-infoträffarna i juni 2022:

Vi efterlyser strategiska projekt som

 • skapar långsiktiga samarbeten mellan småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, klubbverksamhet, utbildning på andra stadiet, grundläggande konstundervisning, fri bildning och aktörer inom tredje sektorn. Det här gäller i synnerhet samarbeten som skapar hållbara strukturer för ekonomi, administration, rekrytering och undervisningskvalitet inom konstundervisningen.
 • gör att konstundervisningen når underrepresenterade grupper.
 • breddar utbudet av undervisning i olika konstämnen och ökar det tvärkonstnärliga samarbetet.
 • minskar kommunala och regionala skillnader i utbudet av konstundervisning.
 • skapar tydliga studiestigar inom undervisningen i konstämnen.
 • tryggar behovet av svensktalande behöriga och kompetenta pedagoger för undervisningen i konstämnen.

Alla projekt ska stödja svensk- eller tvåspråkig konstundervisning i Finland.

Vad menar vi med ett strategiskt projekt?

Begreppet ”strategisk” betyder att vi efterlyser projekt som på lång sikt skapar en hållbar förändring i strukturer, till exempel genom att

 • skapa eller fördjupa samarbeten som gör det lättare för barn och unga att delta i konstundervisning på svenska i Finland eller
 • öka antalet behöriga och kompetenta svensktalande konstpedagoger och konstlärare.

Projekten ska redan i ansökningsskedet ha en plan för hur de

 • lever vidare efter finansieringen från Kulturfonden,
 • utvärderas, både kvalitativt och kvantitativt, av en extern aktör och
 • utnyttjar utredningar och forskningsresultat om konstundervisningens betydelse för barn och unga.

Projekttiden ska vara minst två år.

I vår webbtext Utvärdering – varför det? kan du läsa våra tips och instruktioner för utvärdering av SKAPA-projekt.

Vem kan söka bidrag?

Vi tar emot ansökningar om SKAPA-bidrag från:

 • enskilda kommuner, samkommuner, andra kommunala samfund och samarbetsorgan mellan flera kommuner
 • universitet och högskolor som utbildar behöriga lärare och pedagoger inom konstämnen
 • aktörer som ordnar pedagogisk fortbildning i konstämnen

Alla projekt ska inkludera flera aktörer med olika verksamhet. Det kan handla om att stärka samarbetet mellan större kommunala och mindre privata utbildningsanordnare eller att aktörer som utbildar och fortbildar lärare och pedagoger gör gemensamma satsningar.

Vi ser gärna att enskilda utbildningsanordnare bjuds in till nätverk och aktivt är med i planeringsarbetet och skapandet av ansökan tillsammans med projektets huvudman.

Enskilda aktörer som ordnar konstundervisning för barn och unga kan ansöka om projektfinansiering under Kulturfondens ordinarie ansökningstid i november.

I november tar vi också emot ansökningar om finansiering för vetenskaplig forskning om konstundervisning för barn och unga.

Vilka konstämnen gäller satsningen?

Med undervisning i konstämnen avser vi i första hand de nio konstformer som ingår i läroplansgrunderna för den grundläggande konstundervisningen:

 • arkitektur
 • bildkonst
 • slöjd
 • mediekonst
 • musik
 • dans
 • ordkonst
 • cirkuskonst
 • teaterkonst

Också andra konstarter kan ingå i de projekt som beviljas finansiering.

För vad beviljar vi finansiering?

Vi beviljar finansiering för kostnader som uppstår när man skapar nya strukturer, samarbeten, lärarutbildningar eller fortbildningar. Man kan också söka bidrag då man startar nya former av konstundervisning som ökar tillgängligheten och jämlikheten och breddar utbudet av konstämnen. I samtliga fall kan det vara frågan om löner och arvoden eller kostnader för resor och logi, kartläggningar och utredningar, seminarier, möteskostnader, marknadsföring och utvärdering.

Det är möjligt att ansöka om hela projektfinansieringen från Kulturfonden, men vi ser gärna att projekten också har andra finansiärer.

Kostnader för extern projektutvärdering kan ingå i budgeten.

Kostnaderna ska uppstå under projekttiden. Av ansökan ska framgå hur man finansierar den nya verksamheten efter projekttiden.

Vi beviljar inte bidrag för

 • undervisningsutrymmen och utrustning,
 • befintlig konstundervisning för barn och unga eller
 • befintlig utbildning och fortbildning för lärare och pedagoger.

Ansökningstider

Den 17–30 oktober 2022 är den första ansökningsomgången. Då riktar vi oss till de aktörer som redan har planer för hur de vill utveckla sin verksamhet.

Den 16–29 oktober 2023 tar vi igen emot ansökningar. Då har vi fokus på de aktörer som inte hann skapa färdiga projektplaner hösten 2022, eller som fick avslag i den första omgången och vill återkomma.

Hjälp med ansökan

Måndagen den 29 augusti 2022 ordnade MWI och Dunk sitt slutseminarium för projektet Konstundervisning för barn och unga på svenska i Finland på G18 i Helsingfors och den 30 augusti 2022 ordnar Kulturfonden en seminariedag för samma deltagare på Cirko i Helsingfors. Då svarade vi på frågor om kriterierna, gav råd och inspiration.

Också inför ansökningstiden i oktober 2023 kan du få inspiration av andra projektägare och hjälp av Kulturfondens tjänstemän.

 • Ombudsman Matts Blomqvist svarar på frågor som gäller projekt i Nyland.
 • Ombudsman Åsa Rosenberg svarar på frågor som gäller projekt i Åboland och på Åland.
 • Ombudsman Martin Enroth svarar på frågor som gäller projekt i Österbotten.
 • Ombudsman Katarina von Numers-Ekman svarar på frågor som gäller projekt med nationell spridning och projekt på språköarna.

Vilka källor kan vi ha nytta av?

Använd gärna utredningar och forskning som grund för projektplanen. Här tipsar vi om några intressanta källor.

Idébanken

För att ha tillräckligt mycket fakta och erfarenheter från fältet finansierade vi 2021-2022 ett förberedande projekt med pedagogen Marina Lindholm och forskaren Dan Sundblom i spetsen. Projektet resulterade i en forskningsrapport och en digital idébank som publicerade i augusti 2022. Projektägare är Martin Wegelius-institutet och De Ungas Musikförbund DUNK.

Gå till idebanken.fi.

Artiklar och utredningar

Webbplatser

Besked till sökande

Vi anlitar externa anonyma sakkunniga som läser och kommenterar alla ansökningar och diskuterar dem med våra tjänstemän. Kulturfondens styrelse beslutar om vilka ansökningar som beviljas finansiering i december 2022 och 2023.

Ett enskilt projekt kan få högst 350 000 euro.

Detta har också hänt

Här kan du läsa vårt pressmeddelande (10.5.2022) om satsningen SKAPA.

SKAPA – nästa ansökningstid i oktober