Tillbaka
10.5.22   (Redigerad 25.5.22)   |   Nyheter

Nu satsar vi sex miljoner euro på konstundervisning

Fler barn och unga ska få delta i undervisning i olika konstämnen. Det är målet när vi satsar sex miljoner euro på att förbättra förutsättningarna för konstundervisningen på svenska i Finland. Vår strategiska satsning SKAPA pågår 2023-2025. I oktober är första chansen att lämna in en ansökan.

– Konstundervisning gör att vi mår bättre. Den är ett effektivt sätt att stärka barns och ungas självkänsla, identitet, kreativitet och empati. Sådant som behövs i livet och yrkeslivet, som människa och medmänniska. Jag tror att konstundervisningen – som är konkret och bygger på interaktion – behövs mer än någonsin i de diginativa barnens och ungas liv, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung.

Idag är tillgänglighet och jämlikhet de stora utmaningarna inom konstundervisningen på svenska i Finland. I många kommuner undervisas bara ett fåtal konstämnen inom den grundläggande konstundervisningen, det finns överlag för få konstlärare och nivån på undervisningen varierar stort mellan kommuner och regioner. Dessutom gör den statliga finansieringen att utbudet av olika konstarter blir snävt.

Det här framkom ur Lasse Garoffs rapport Mer än en hobby som utkom 2020 och blev startskottet på utformningen av Kulturfondens strategiska satsning SKAPA.

– Läget inom den grundläggande konstundervisningen är varken rättvist eller jämlikt. Ofta når undervisningen inte de barn och unga som skulle behöva den allra mest. Det kan handla om att avstånden blir för långa eller kostnaderna för stora, att bara få ämnen erbjuds eller att föräldrarna inte känner till konstundervisningen, säger Kulturfondens styrelseordförande Mikaela Nylander.

Mikaela Nylander. Bild: Frida Lönnroos

Inom SKAPA-satsningen delar Kulturfonden ut sex miljoner euro i bidrag för projekt som skapar mera samarbeten och nätverk mellan aktörerna, nya strukturer, flera studieplatser och bättre utbildnings- och fortbildningsmöjligheter för konstlärare.

– Det här är vårt sätt att uppmuntra kommuner och andra aktörer att koordinera sina satsningar, dela med sig och skapa nya gemensamma strukturer så att konstundervisningen blir mera tillgänglig och jämlik för alla barn och unga. Inom kommunerna och mellan kommunerna, säger Mikaela Nylander.

Satsningen görs på tre områden: SKAPA välmående, SKAPA kreativitet och SKAPA struktur.

SKAPA välmående

Fler barn och unga ska få delta i konstundervisning – på sitt språk, sina villkor, sin hemort och mot en rimlig kostnad.

Rapporten Mer än en hobby visade att det finns blinda fläckar på konstundervisningskartan – kommuner som inte erbjuder någon grundläggande konstundervisning överhuvudtaget.

– Vi har också fått veta att undervisningsspråket kan sätta käppar i hjulet och att konstundervisningen kan upplevas som elitistisk och dyr. Det måste vi komma ifrån. Dörrarna till konstundervisningen borde stå vidöppen också för barn och unga som har specialbehov eller kommer från resurssvaga hem. Särskilt när vi vet att forskningen visar att konstundervisning motverkar marginalisering, säger Mikaela Nylander.

SKAPA kreativitet

Barn och unga ska få undervisning i många olika konstformer.

– Idag satsar många kommuner främst på musik inom den grundläggande konstundervisningen. Till musiken riktas också den största delen av den statliga finansieringen. Det är okej, men utbudet borde vara jämnare fördelat mellan de olika konstarterna. Vi har olika styrkor och använder olika sinnen, då måste det också gå ett välja till exempel ordkonst, mediekonst och cirkuskonst, säger Sören Lillkung.

Lasse Garoffs kartläggning visade att det ofta är svårt att hitta behöriga svensktalande pedagoger i olika konstämnen. Därför riktas satsningen också till lärarutbildningarna vid yrkeshögskolor och universitet. Målet är fler utbildningsplatser för både lärare i konstämnen inom den grundläggande utbildningen och pedagoger inom den grundläggande konstundervisningen.

SKAPA struktur

Kommuner och utbildningsaktörer ska skapa nya strukturer, samarbeten, nätverk och studiestigar så resurserna räcker till mera och bättre konstundervisning.

Idag finns det många överlappningar och också många glapp i den grundläggande konstundervisningen.

– Vi vill att kommunerna ska bli bättre på koordinera och använda alla resurser effektivt.
Kartlägg all undervisning som ordnas i kommunen eller regionen – inte bara den kommunala, ta reda på var bristerna finns och hur man kan korrigera orättvisor och brister. Samtidigt finns det redan många goda modeller. Vi vill att de ska bli tydliga så andra kan använda dem som exempel, säger Mikaela Nylander.

– Strukturer är vi beredda att satsa mycket på – att sporra kommunerna och utbildningsaktörerna att hitta brister och sedan skapa hållbara och långsiktiga lösningar, säger Sören Lillkung.

Ladda ned rapporten här.

– Vi ville göra ett grundligt förarbete för SKAPA och har finansierat ett förberedande projekt med pedagogen Marina Lindholm och forskaren Dan Sundblom i spetsen. Projektägare var Martin Wegelius-institutet och De Ungas Musikförbund DUNK, säger Sören Lillkung.

Om ansökan

I juni och augusti ordnar vi infoträffar och ett seminarium för alla intresserade. Läs mera här.

I oktober tar Kulturfonden första gången emot ansökningar inom den strategiska satsningen SKAPA. Ett år senare har de aktörer som behöver mera tid för att planera sitt projekt ny möjlighet att lämna in en ansökan.

Ansökan om SKAPA-bidrag kan lämnas in av kommuner, samkommuner, kommunala samfund och samarbetsorgan mellan kommuner. Också universitet och högskolor som utbildar behöriga lärare och pedagoger inom konstämnen och andra aktörer som ordnar pedagogisk fortbildning i konstämnen kan söka bidrag. Alla projekt måste inkludera flera aktörer med olika verksamhet.

Ett enskilt SKAPA-projekt kan få högst 350 000 euro.

SFV satsar på nätverket Bravo!

Också Svenska folkskolans vänner SFV startar i augusti ett nätverk med målet att stödja lärarna i konstundervisningen i skolorna. Kulturfonden och SFV samarbetar för att effekterna på konstundervisningen överlag ska bli så stora som möjligt. Läs mera om SFV:s nätverk på www.sfv.fi.

***

Pressmeddelande

Noggrannare information och intervjuer

Mikaela Nylander (kommentarer)
styrelseordförande
050 511 3029
mikaela.nylander(at)gmail.com

Sören Lillkung (kommentarer)
vd
040 620 7500
soren.lillkung(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm (intervjuförfrågningar)
kommunikationschef
040 5950 817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Nu satsar vi sex miljoner euro på konstundervisning