Tillbaka
22.10.21   (Redigerad 25.10.22)   |   Okategoriserade

Ansöker du om forskningsfinansiering eller doktorandstipendium?

I den här artikeln har vi samlat vanliga frågor och svar om forskningsfinansiering och doktorandstipendium. Bild: Frida Lönnroos

I november tar vi emot ansökningar om forskningsfinansiering och doktorandstipendium. Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna våra ombudsmän får. Klicka på frågan för att läsa svaret.

Vilka vetenskapsgrenar kan få finansiering?

Pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper och ekonomi är de vetenskapsgrenar som ligger närmast Kulturfondens ändamål, men för att forskning inom dessa områden ska kunna få finansiering måste forskningsämnet ha relevans för det svenska i Finland.

Vi har också specialfonder där avkastningen enligt donatorns vilja ska gå till naturvetenskaplig forskning. Ur dem beviljar vi finansiering till framför allt medicin, fysik, biologi och teknik – men också forskning inom andra naturvetenskapliga grenar kan få finansiering. Också här måste det finnas en koppling till det svenska i Finland, till exempel genom att doktoranden har svenska som modersmål eller forskargruppen är svensk- eller tvåspråkig.

Hur långa forskningsprojekt kan få finansiering?

Vi kan bevilja finansiering för maximalt tre år. Det går också att ansöka om finansiering för projektets inledningsfas och sedan återkomma med en ny ansökan.

Måste vi ha annan finansiering än den vi ansöker om nu?

Ja. Att ni också vänt er till andra finansiärer ses alltid som ett plus. Att universitetet, högskolan eller forskningsinstitutet bidrar med en egen andel i budgeten är också viktigt. Anställdas arbetstid kan räknas in i den egna finansieringsandelen.

Kan vi ansöka som arbetsgrupp?

Nej. Av administrativa och skattetekniska skäl önskar vi att det är universitetet, högskolan eller forskningsinstitutet som står som sökande när det gäller forskningsfinansiering. Det går bra att räkna in overheadkostnader i det ansökta beloppet.

Doktorander ansöker däremot om stipendium i eget namn.

Kan vi ansöka om finansiering för utrustning?

Vanligtvis beviljar vi inte finansiering för teknik och annan utrustning, men ibland har vi gjort undantag. Ta kontakt med våra ombudsmän om du har frågor kring detta.

Kan vi ha med resekostnader i ansökan?

Nej. Vi har en bidragsform för privatpersoner och en för grupper där forskare och doktorander kan få bidrag för att till exempel åka på vetenskapliga konferenser. Dessa bidrag kan du söka året runt och du får svar inom några veckor.

Hur lång kan forskningsplanen vara?

Vi har inte begränsat antalet sidor för forskningsplanen som du bifogar till din ansökan, men tänk på att våra sakkunniga har många ansökningar att läsa och är tacksamma om du uttrycker dig kort och koncist.

Ett hurdant cv ska jag bifoga till ansökan?

Följ gärna modellen som finns på Forskningsetiska delegationens webbsidor.

Måste jag ha ett ORCID-id?

Nej. Vi frågar efter det i ansökningsblanketten, men det är inte obligatoriskt att svara på frågan.

Vad är Datalagret för forskningsinformation?

Datalagret för forskningsinformation drivs av undervisnings- och kulturministeriet. Tjänsten samlar information om publikationer, dokumentation, forskare och forskningsprojekt från olika källor och gör den tillgänglig för fältet.

I Datalagret samlas uppgifter om finansieringsbeslut från privata och offentliga finansiärer. Där syns bl.a. vilken person eller organisation som fått finansiering, den beviljade summan, projektets namn, en beskrivning av projektet samt vem finansiären är och hur finansieringen utlystes.

I vår ansökningsblankett skriver du in de uppgifter om projektet som ska publiceras på Datalagrets webbplats, om projektet beviljas finansiering.

Ska jag ansöka om doktorandstipendium i eget namn?

Ja, doktorander ansöker alltid som privatpersoner. Universitetet eller högskolan ska inte ansöka för doktorandens räkning.

Hur stora är doktorandstipendierna?

För ett års arbete med doktorsavhandling kan vi bevilja 28 000 euro. Det går också bra att ansöka om stipendium för en kortare tid, till exempel 14 000 euro för sex månader.

Om våra sakkunniga tycker att ditt arbete med avhandlingen framskrider väl kan vi bevilja dig ett ettårigt doktorandstipendium högst tre gånger.

Kan jag arbeta med annat och ha ett doktorandstipendium?

Ja, det kan du göra, men du måste själv hålla reda på hur detta inverkar på din beskattning. Läs mera om beskattning och obligatoriska socialavgifter på www.skatt.fi och www.lpa.fi.

Måste jag vara antagen som doktorand vid ett universitet eller en högskola?

Vi beviljar bara doktorandstipendier till sökande som blivit antagna till ett doktorandprogram. Om du inte hunnit få ditt antagningsbesked från universitetet eller högskolan när vår ansökningstid går ut den sista november kan du lämna in din ansökan och meddela oss att du kompletterar ansökan med antagningsbeskedet inom januari månad.

Ska jag bifoga rekommendationer till min ansökan?

Bifoga inte rekommendationer som bilagor till ansökan. En begäran om rekommendation sänds som ett e-postmeddelande direkt ur ansökningsblanketten när du matar in adressen till den som du vill ska ge dig en rekommendation.

Vad händer om de tillfrågade inte skickar in rekommendationer?

Handledare och andra som ombetts skicka in en rekommendation har tid på sig till mitten av december att göra det. Deadline anges i ansökningsblanketten och e-postmeddelandet.

Om rekommendationen inte skickats in när våra sakkunniga börjar behandla ansökan i januari kommer detta att väcka frågor. Det är svårt för de sakkunniga att veta om den som ombetts skicka in rekommendationen bara glömt att göra det eller inte velat rekommendera doktoranden för ett stipendium.

Att rekommendationer saknas betyder ändå inte automatiskt att doktoranden får avslag på ansökan.

Måste min forskningsplan vara på svenska?

Nej. Vi föredrar att du skriver på svenska, men du kan vid behov också bifoga en forskningsplan på finska eller engelska till din ansökan.

Voinko hakea tiederahoitusta suomenkielisellä hakemuksella?

Hakulomakkeemme on saatavilla ainoastaan ruotsinkielisenä, mutta voit tarpeen vaatiessa vastata kysymyksiin myös suomeksi. Muistathan, että voimme myöntää rahoitusta vain tutkimukselle, joka liittyy ruotsin kieleen suomalaisessa kontekstissa?

Can I write my application for research funding in English?

The application form is only available in Swedish, but you can write your answers in English. Please note, that we can only grant funding for research connected to the Swedish language in Finland.

Kan jag söka finansiering för min pro gradu?

Nej, men du kan vända dig till Svenska studiefonden som har ansökningstid i februari. Studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden och flera andra finansiärer.

Ansöker du om forskningsfinansiering eller doktorandstipendium?