Fortbildningsstipendier – utbildning

Hösten 2020 tar vi endast emot ansökningar om stipendier för fortbildning inom Finland.

Vi beviljar stipendier för fortbildning för anställda inom den svenskspråkiga utbildningssektorn:
- pedagoger på alla stadier
- anställda inom skoladministrationen
- forskare, även doktorander
- skolkuratorer och skolpsykologer
- skolgångsbiträden

Vi beviljar också fortbildningsstipendier för ungdomsledare, lärare i svenskt språkbad och lärare som undervisar i svenska vid finska läroinrättningar: inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet och vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet.

Bidraget är personligt och du söker det själv.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid, men du måste lämna in din ansökan innan fortbildningen börjar.

För vad

Du kan söka stipendiet för att delta i mässor, konferenser, kurser, seminarier och andra fortbildande evenemang.

Vi beviljar inte fortbildningsstipendiet för behörighetsgivande studier. Du kan ansöka om bidrag för behörighetsgivande studier i november.

Kriterier

Stipendiet ska täcka en del av dina kostnader för deltagaravgifter, resor och logi.

Innehållet ska vara fortbildande och det måste finnas ett tydligt program.

Vi förutsätter att arbetsgivaren deltar i kostnaderna. Minimikravet är att du beviljas tjänstledighet med lön och att din arbetsgivare anställer en vikarie. Om du deltar i en längre studiehelhet med flera moduler måste arbetsgivaren delta i kostnaderna för varje modul. Kravet att arbetsgivaren ska delta i kostnaderna gäller inte doktorander.

För årligen återkommande evenemang, till exempel bokmässan i Göteborg, kan du få bidrag högst vartannat år.

Du kan få stipendium för en fortbildning per år

Vi beviljar inte bidrag för att delta i evenemang och fortbildningar som Svenska kulturfonden arrangerar eller finansierar.

Summa

Vi beviljar högst 1 500 euro per fortbildning. För längre fortbildningshelheter beviljar vi högst 2 500 euro, alltså fem moduler à 500 euro förutsatt att arbetsgivaren deltar i varje modul.

För en fortbildningsresa i Norden eller Europa beviljar vi högst 800 euro. Om resan varar längre än en vecka kan du få ett större bidrag. För en fortbildningsresa utanför Europa beviljar vi högst 1 500 euro. För till exempel bokmässan i Göteborg och BETT-mässan i London beviljar vi högst 300 euro.

Besked om beslut

Besked skickas inom cirka fyra veckor till den mejladress som finns registrerad i din sökandeprofil.

Redovisning

Redovisa för hur du har använt bidraget inom ett år efter att fortbildningen avslutats. Bifoga inte kvitton till redovisningen, men spara dem under två år för en eventuell kontroll.

Obs!

Du måste göra ansökan innan kursen eller resan börjar. Ansökan kan endast inlämnas av en enskild sökande.
För mera information, kontakta:

Katja Zevallos

katja.zevallos(at)kulturfonden.fi