Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier - utbildning

Du kan söka stipendium för att delta i mässor, konferenser, kurser, seminarier och andra fortbildande evenemang och för behörighetsgivande studier.

Ansökningstiden

Ansökningstiden är fri, men du måste lämna in din ansökan innan fortbildningen eller utbildningen börjar.

För vad

Fortbildning
Vi beviljar stipendier för fortbildning för anställda inom den svenskspråkiga utbildningssektorn:
• pedagoger på alla stadier
• anställda inom skoladministrationen
• forskare, även doktorander
• skolkuratorer, skolpsykologer
• skolgångsbiträden

Vi beviljar också fortbildningsstipendier för ungdomsledare, lärare i svenskt språkbad och lärare som undervisar i svenska vid finska läroinrättningar: inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet och vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet.

Stipendiet är personligt och du söker det i eget namn.

Behörighetsgivande studier

• Vi beviljar stipendier för behörighetsgivande utbildningar inom pedagogik till exempel studiehandledar-, speciallärar- och rektorsutbildningar (inte kandidat- och magisterexamen) samt utbildningar för NEPSY-coacher.
• Blivande ämnes- och yrkeslärare kan få ett stipendium för pedagogiska studier (auskultering) som ger behörighet att undervisa i svenskspråkiga läroinrättningar i Finland. Detta gäller blivande ämneslärare som bygger på sin grundexamen med lärarstudier. Bidraget är inte avsett för klasslärarstuderande och andra pedagogikstuderandes i vilkas grundexamen ingår pedagogiska studier för lärare. De kan istället ansöka om bidrag från Studiefonden.
• Lärare inom småbarnspedagogik som vill komplettera sin grundutbildning för att bli behöriga som daghemsföreståndare, förskollärare, småbarnspedagoger med inriktning på steinerpedagogik eller motsvarande i enlighet med Lag om småbarnspedagogik 540/2018 kan får ett stipendium.
• Personer som går finländsk utbildning till psykoterapeut med avsikt att jobba med barn och unga på svenska i Finland.

Stipendier för behörighetsgivande studier är engångsbidrag.

Stipendiet är personligt och du söker det i eget namn.

Kriterier

Stipendiet ska täcka en del av dina kostnader för deltagaravgifter, resor och logi. Stipendiet kan inte användas för inköp av utrustning, t.ex. dator eller surfplatta.

Innehållet ska vara fortbildande eller behörighetsgivande och det måste finnas ett tydligt program.

Då ansökan gäller fortbildning förutsätter vi att arbetsgivaren deltar i kostnaderna. Minimikravet är att du beviljas tjänstledighet med lön och att din arbetsgivare anställer en vikarie. Om du deltar i en längre studiehelhet med flera moduler måste arbetsgivaren delta i kostnaderna för varje modul. Kravet att arbetsgivaren ska delta i kostnaderna gäller inte doktorander.

För årligen återkommande evenemang, till exempel bokmässan i Göteborg, kan du få bidrag högst vartannat år.

Du kan få max ett stipendium för fortbildning per 12 månader. Karensperioden räknas mellan startdatumen för resorna eller fortbildningarna.Vi beviljar inte bidrag för att delta i evenemang och fortbildningar som Svenska kulturfonden arrangerar.

Summa

Fortbildningar

Vi beviljar högst 1 500 euro per fortbildning. För längre fortbildningshelheter beviljar vi högst 2 500 euro, alltså fem moduler à 500 euro förutsatt att arbetsgivaren deltar i varje modul.

För en fortbildningsresa i Norden eller Europa beviljar vi högst 800 euro. Om resan varar längre än en vecka kan du få ett större bidrag. För en fortbildningsresa utanför Europa beviljar vi högst 1 500 euro. För till exempel bokmässan i Göteborg, SETT-mässan i Stockholm och BETT-mässan i London beviljar vi högst 400 euro.

Behörighetsgivande studier

För följande ändamål beviljar vi högst 1000 euro som ett engångsbidrag:
- NEPSY-coachutbildningar
- Studier i studiehandledning
- Studier i specialpedagogik
- Pedagogiska studier för blivande ämnes- och yrkeslärare (auskultering)
- Behörighetsgivande studier för personal inom småbarnspedagogiken (även steinerpedagoger)
- Psykoterapiutbildning i Finland

För studier i utbildningsledarskap (rektorskurser) beviljar vi högst 350 euro.

Besked om beslut

Besked skickas inom cirka fyra veckor till den mejladress som finns registrerad i din sökandeprofil.

Redovisning

Redovisa inom ett år efter att du har lyft ditt bidrag.

Obs!

För resor och korta fortbildningar måste du göra ansökan innan resan eller fortbildningen börjar. För behörighetsgivande studier som pågår under en längre tid kan du också lämna in ansökan efter att utbildningen börjat. Ansökan kan endast inlämnas av en enskild sökande.

Vi beviljar inte personliga stipendier till lärare och andra anställda som ska åka på studiebesök eller studieresa med en grupp barn, elever eller studerande. De vuxna kan däremot räknas med i antalet deltagare när man ansöker om bidrag för Studieresor i grupp inom utbildningssektorn.

Läs mera på vår webbplats om Studieresor i grupp inom utbildningssektorn.
För mera information, kontakta:

Katja Zevallos

katja.zevallos(at)kulturfonden.fi