Tillbaka
20.11.23   (Redigerad 5.12.23)   |   Nyheter

Open call – are you our new program creator?

Picture taken during our spring festivities in 2023. Photo: Fabian Björk.

Är du programkreatören för Kulturfondens vårfester? Haluatko juuri sinä olla mukana luomassa kevätjuhliemme ohjelmasisältöä?Are you our new program creator?

Suomeksi alla

In English below

Är du programkreatören för Kulturfondens vårfester?

I maj firar vi Svenska kulturfondens vårfester i Nyland, Åboland/Åland och Österbotten. Vårfesterna är öppna för alla, har fritt inträde och brukar locka ungefär 1 000 personer – de allra flesta svenskspråkiga.

Vi har under de senaste åren delat ut närmare åtta miljoner euro till projekt som främjar flerspråkighet, dialog och förståelse mellan olika språkgrupper i Finland.

Nu vill vi bli bättre på att ordna också evenemang som engagerar och involverar människor med olika bakgrund. Vi vill skapa en interkulturell programhelhet som bidrar till att människor med olika språk och kulturer förstår varandra allt bättre. Vi behöver hjälp med att skapa programmet till vårfesterna 2024 och efterlyser en samarbetspartner.

Kreativa idéer och goda nätverk

Vi letar efter dig som är en programkreatör med visioner och nätverk. Du kan också representera en förening, ett nätverk eller en arbetsgrupp.

Du, ditt nätverk eller din organisation ska ha

 • en kreativ programidé,
 • förmåga att kuratera programinnehållet och
 • kontakter till aktörer som kan bidra till programmet.

Produktionens format är fritt – det kan handla om en tvärkonstnärlig helhet, teater, musik, dans, performans, visuell konst, kulturkalas, samtalsfestivaler eller något annat som matchar Kulturfondens ändamål.

Eftersom det svenska i Finland är Kulturfondens ”grej”, vill vi att du också tänker på hur det kan resonera med och vara en naturlig del av ett festprogram som riktar sig alla språkgrupper.

Svenska kulturfonden står som producent och finansiär för vårfesterna. Du behöver alltså inte handha det praktiska förverkligandet som bokningar, logistik och fakturering.

Vårt mål med festprogrammet

Vi vill att festprogrammet bidrar till en levande interkultur och flerspråkighet i Finland. Med festerna hoppas vi också att vi kan synliggöra och uppmuntra positiva attityder mellan språkgrupper.

Eftersom vi riktar oss till många språkgrupper är det viktigt att programmet är tillgängligt för alla, oberoende av språktillhörighet.

På vårfesterna 2024, liksom alla tidigare år, firar vi också alla Kulturfondens bidragsmottagare, pristagare och donatorer.

Vad vill vi veta nu?

Det viktigaste är att du beskriver din idé och ditt koncept så konkret som möjligt.

 1. Gör en programskiss – berätta vad som ska hända, vem som ska delta i programmet och var det utspelar sig. En grov programplan på högst två sidor räcker – dem som vi går vidare med får vidareutveckla sina idéer under en samtalsträff.
 2. Gör en grov tidtabell för ditt arbete.
 3. Berätta om du har gjort något liknande tidigare. Var kan vi läsa mera om projektet eller vem kan vi kontakta?

Vad händer sen?

Skicka ditt förslag senast den 4 december 2023 till vår producent mia.smulter@kulturfonden.fi. Skriv ”Open Call” i meddelandefältet.

Inom december kontaktar vi dig. Om din idé hör till de intressantaste, bokar vi en samtalsträff så fort som möjligt. Då får du möjlighet att berätta mera om din programidé och vi diskuterar också tidtabell och din eller organisationens ersättning för uppdraget.

Om Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden är en stiftelse som stöder utbildning, kultur, konst, vetenskap, forskning och samhällsservice som gynnar det svenska i Finland. Vi behandlar varje år cirka 8 000  ansökningar av privatpersoner och organisationer. Vi delar årligen ut cirka 45 miljoner euro i bidrag till organisationer och personer.

Här kan du läsa om vårfesterna som vi ordnat under de senaste åren: Världens lyckligaste land och Barn igen.

Hjälp oss att fortsätta skapa ett bättre och intressantare Finland!

Noggrannare information:

Mia Smulter
producent

***

Haluatko juuri sinä olla mukana luomassa kevätjuhliemme ohjelmasisältöä?

Toukokuussa vietämme jälleen Svenska Kulturfonden -säätiön kevätjuhlia Uudellamaalla, Turunmaalla/Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla. Näihin kaikille avoimiin ilmaisiin kevätjuhliin on yleensä osallistunut noin 1 000 henkilöä, joista valtaosa on ruotsinkielisiä.

Olemme viime vuosina jakaneet lähes kahdeksan miljoonaa euroa hankkeisiin, jotka edistävät monikielisyyttä ja eri kieliryhmien välistä vuoropuhelua ja ymmärrystä Suomessa.

Nyt haluamme kehittyä myös ohjelmajärjestäjänä voidaksemme tarjota osallistavia tapahtumia eri taustoista tuleville ihmisille. Haluamme luoda kulttuurienvälisen ohjelmakokonaisuuden, joka auttaa eri kieliä ja kulttuureja edustavia ihmisiä ymmärtämään toisiaan entistä paremmin. Tarvitsemme apua vuoden 2024 kevätjuhlaohjelman ideointiin ja siksi etsimme yhteistyökumppania

Luovia ideoita ja hyviä verkostoja

Etsimme sinua, jolla on visioita ja verkostoja. Voit myös edustaa yhdistystä, verkostoa tai työryhmää.

Sinulla, verkostollasi tai organisaatiollasi on 

 • luova ohjelmaidea,
 • kyky luoda uutta ohjelmasisältöä ja 
 • yhteyksiä sidosryhmiin, jotka voivat osallistua ohjelman toteuttamiseen. 

Ohjelman sisältö on vapaamuotoinen. Se voi olla poikkitaiteellinen kokonaisuus, se voi liittyä teatteriin, musiikkiin, tanssiin tai kuvataiteisiin, se voi olla kulttuurijuhla, keskustelufestivaali tai jokin muu säätiön toimintaan sopiva ohjelmanumero. 

Koska ruotsinkielisyys ja ruotsinkielinen toiminta Suomessa on meidän ”juttumme”, haluamme sinun pohtivan myös sitä, miten se voisi näkyä kaikille kieliryhmille suunnatussa juhlaohjelmassa ja olla luonteva osa sitä.

Svenska kulturfonden toimii kevätjuhlien tuottajana ja rahoittajana. Käytännön toteutuksesta, kuten varauksista, logistiikasta ja laskutuksesta, ei sinun siis tarvitse huolehtia.

Juhlaohjelman tavoite

Haluamme juhlaohjelman edistävän elävää kulttuurienvälistä kohtaamista ja monikielisyyttä Suomessa. Toivomme myös, että voimme juhlien avulla nostaa esiin myönteisiä asenteita ja edistää niiden syntymistä kieliryhmien välille.

Koska ohjelma on tarkoitettu monille eri kieliryhmille, on tärkeää, että kaikki voivat osallistua ohjelmaan kielestä riippumatta.

Vuoden 2024 kevätjuhlissa juhlistamme edellisten vuosien tapaan myös kaikkia apurahan- ja palkinnonsaajia sekä lahjoittajia.

Mitä me haluamme tietää nyt?

Tärkeintä on, että kuvailet ideaasi ja konseptiasi mahdollisimman konkreettisesti.

 1. Tee ohjelmaluonnos, kerro, mistä on kyse, ketkä osallistuvat ja missä esitys tapahtuu. Karkea, enintään kaksisivuinen ohjelmakuvaus riittää. Jatkoon päässeiden kanssa järjestämme tapaamisen, jossa he saavat jatkojalostaa ideoitaan.
 2. Laadi työllesi karkea aikataulu.
 3. Kerro, oletko tehnyt vastaavaa aiemmin. Mistä voimme lukea lisää hankkeesta tai keneen voimme ottaa yhteyttä?

Mitä seuraavaksi?

Lähetä ehdotuksesi tuottajallemme Mia Smulterille osoitteeseen mia.smulter@kulturfonden.fi viimeistään 4. joulukuuta 2023. Kirjoita viestikenttään ”Avoin haku”.

Otamme sinuun yhteyttä joulukuun aikana. Jos ideasi on kiinnostava, kutsumme sinut keskustelemaan asiasta mahdollisimman pian. Silloin sinulla on myös tilaisuus kertoa lisää ohjelmaideastasi. Lisäksi keskustelemme aikataulusta sekä työstä maksettavasta korvauksesta.

Mikä on Svenska kulturfonden?

Svenska kulturfonden on säätiö, joka edistää ja tukee koulutusta, kulttuuria, taidetta, tiedettä ja tutkimusta sekä yhteiskunnan palveluja, jotka hyödyttävät ruotsinkielistä toimintaa Suomessa. Säätiö käsittelee vuosittain noin 8 000 yksityishenkilöiltä ja organisaatioilta saapunutta hakemusta.  Jaamme vuosittain noin 45 miljoonaa euroa apurahoina järjestöille ja yksityishenkilöille.

Täältä saat tietoa viime vuosina järjestämistämme kevätjuhlista: Maailman onnellisin maa ja Barn igen.

Auta meitä rakentamaan parempaa ja kiinnostavampaa Suomea vastedeskin!

Lisätietoja:

Mia Smulter
tuottaja

***

Are you our new program creator?

In May, we will again celebrate our Foundation’s spring festivals in Uusimaa, Turunmaa/Ahvenanmaa and Ostrobothnia. Around 1,000 people usually attend our free and open for all spring festivals, the majority of whom are Swedish speakers.

In recent years, we have allocated nearly eight million euros for projects that promote multilingualism, dialogue and understanding between different language groups in Finland.

Now we want to develop our skills as an event organizer in order to be able to arrange engaging program for people from different backgrounds. We want to create a set of intercultural programs that will help people from different cultural and language backgrounds to understand each other better.

We need help in creating a program for the spring festivals in 2024, and that is why we are looking for a partner.

Creative ideas and good networks

If you have visions and networks, you are the person we are looking for. You can also represent an association, network or a working group.

You, your network, or your organization has 

 • a creative program idea,
 • the ability to create new program content; and 
 • contacts with groups who can participate in the implementation of the program. 

The content of the program is free form, for instance a cross-disciplinary set of events related to theatre, music, dance or visual arts or a cultural or a discussion festival or some other form of entertainment in line with the Foundation’s purposes. 

Since the Swedish language and Swedish-speaking activities in Finland are the “thing” for us, we also want you to think about how this could be reflected in the program content aimed at all language groups and how it could be a natural part of the program.

The Swedish Cultural Foundation in Finland is the producer and sponsor of the spring festivals. Therefore, you do not have to worry about the practical arrangements, such as reservations, logistics or invoicing.


The aim of the program

We hope that the festival program will promote living intercultural encounters and multilingualism in Finland. We also hope that the festivities will enable us to bring up and promote the emergence of positive attitudes between different language groups.

As the program is intended for many different language groups, it is important that everyone can participate in the program no matter what language they speak.

In connection with the spring festivals 2024, we will celebrate, as in previous years, all grant recipients, prizewinners and donors.

What do we want to know now?

The most important thing is that you describe your idea and concept as concretely as possible.

 1. Make a draft program, and tell us what it is about, who will participate and where the presentation will take place. A rough program with up to two pages is enough. With those who will make it to the next stage, we will arrange a meeting where they can continue to process their ideas.
 2. Prepare a rough schedule for your work.
 3. Let us know if you have done something like this before. Where can we read more about the project or who we can contact?

Send your proposal to our producer Mia Smulter at mia.smulter@kulturfonden.fi by 4 December 2023. Write “Open call” in the message field.

We will contact you in December. If your idea is interesting, we invite you to discuss it as soon as possible. Then you will also have an opportunity to tell us more about your program idea. We will also discuss the timetable and the compensation for your work.

What is The Swedish Cultural Foundation in Finland? 

The Swedish Cultural Foundation in Finland promotes and supports education, culture, art, science and research as well as social services that benefit Swedish-speaking activities in Finland. The Foundation receives around 8,000 applications each year. Every year we distribute around 45 million euro in grants to organisations and individuals.

Here you can find information about our spring festivals in recent years: The world’s happiest country and Barn igen.

Help us build a better and more interesting Finland in the future as well!

More information:

Mia Smulter
producer

Open call – are you our new program creator?