Tillbaka
23.11.23   |   Nyheter

Kulturfonden stöder den finlandssvenska dialektordboken

Tre ordböcker vid Institutet för de inhemska språken får flerårigt fondstöd. Ordbok över Finlands svenska folkmål får finansiering till 2036, då ordboken ska vara klar.

Svenska litteratursällskapet, Svenska kulturfonden, Konestiftelsen och Suomen kulttuurirahasto träder in för att trygga finansieringen för tre ordböcker som ges ut vid Institutet för de inhemska språken (Språkinstitutet): dialektordböckerna Ordbok över Finlands svenska folkmål och Suomen murteiden sanakirja, samt Vanhan kirjasuomen sanakirja, en ordbok över äldre skriftfinska. Sammanlagt rör det sig om över 4 miljoner euro. Pengarna kommer att användas för rekrytering av nya ordboksredaktörer.

Finansieringsbeslutet offentliggjordes den 22 november. Undervisnings- och kulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen sade att fondernas stöd är mycket viktigt för hela ministeriets förvaltningsområde.

– De kulturhistoriska ordböckerna vid Språkinstitutet är en viktig del av vårt kulturarv.

Språkinstitutets direktör Leena Nissilä betonar hur viktigt stödet från fonderna är för det fortsatta arbetet med ordböckerna.

– Stödet från fonderna ger oss möjlighet att fortsätta och till och med försnabba arbetet med ordböckerna, trots Språkinstitutets utmanande ekonomiska situation. Det är de nu levande generationernas plikt att färdigställa de kulturhistoriska ordböckerna, sade Nissilä.

Utmaningen för Språkinstitutet och ordböckerna under de senaste åren har varit att statsförvaltningen sparat samtidigt som ordboksarbetet är långsiktigt och kräver att nya och erfarna redaktörer arbetar sida vid sida för att arbetet ska kunna fortgå. Tack vare finansieringen kan nya redaktörer anställas och arbetet gå vidare. 

Svenska kulturfonden finansierar den finlandssvenska dialektordboken med 1 170 000 euro. Projektet ska vara klart 2036. På bilden syns handskrivna lappar med belägg över dialektala ord och uttryck. Foto: May Wikström.

Finansiering till sista ordet  öxel

För den finlandssvenska dialektordbokens del betyder beskedet att ordbokens framtid är tryggad ända till 2036, då ordboken ska vara klar. Svenska litteratursällskapet och Svenska kulturfonden bidrar med sammanlagt 2,34 miljoner euro under perioden.

Ordboken bygger på ett dialektmaterial som samlades in cirka 1860–1970 i över 80 socknar i det svensktalande området i Finland. Det rör sig alltså om en kulturhistoriskt värdefull ordbok, vilket professor Åsa von Schoultz, ordförande för Svenska litteratursällskapet, också påpekar.

– Redan när Svenska litteratursällskapet grundades 1885 inledde sällskapet insamlandet av det dialektmaterial som Ordbok över Finlands svenska folkmål baserar sig på. Därför är det med glädje vi nu kan fortsätta bidra till det viktiga språk- och kulturhistoriska arbete som ordbokens redaktörer utför. Litteratursällskapets syfte är att samla in och sprida kunskap om det svenska i Finland, och ordboken gör precis detta – dialektmaterialet är en ovärderlig del av vårt kulturarv, säger von Schoultz.

– Ordbok över Finlands svenska folkmål är ett verk med stor betydelse för det svenska språket och för den finlandssvenska identiteten. Det går bra ihop med Svenska kulturfondens ändamål och vi är glada över att kunna hjälpa till med att ro projektet i hamn, säger Svenska kulturfondens ordförande Mikaela Nylander.

I dag finns avsnittet a–ryxtning på nätet, det vill säga två tredjedelar av ordboken.

Kulturfonden överför sin andel av finansieringen till Svenska litteratursällskapet, som tar emot ansökan från Språkinstitutet och sköter utbetalningarna. Av Kulturfondens andel på totalt 1 170 000 euro utbetalas 500 000 euro under slutet av 2023 och 670 000 euro reserveras för år 2024.

Tilläggsuppgifter

Anita Lehikoinen, kanslichef, Undervisnings- och kulturministeriet: 0295 330182, anita.lehikoinen[snabel-a]gov.fi
Leena Nissilä, direktör, Institutet för de inhemska språken: 0295 333220, leena.nissila[snabel-a]kotus.fi
Kalle Korhonen, direktör för finansiering av vetenskap och konst, Konestiftelsen: 050 344 7468, kalle.korhonen[snabel-a]koneensaatio.fi
Susanna Pettersson, verksamhetsledare, Suomen kulttuurirahasto: 09 6128 1122, susanna.pettersson[snabel-a]skr.fi
Jonas Lång, kanslichef, Svenska litteratursällskapet: 045 657 7422, jonas.lang[snabel-a]sls.fi
Katarina von Numers-Ekman, ombudsman, Svenska kulturfonden: 050 360 7436, katarina.von.numers-ekman[snabel-a]kulturfonden.fi

Kulturfonden stöder den finlandssvenska dialektordboken