Tillbaka
12.1.23   (Redigerad 16.1.23)   |   Nyheter

Konstundervisning får nästan två miljoner euro

Den första utdelningen inom SKAPA – Svenska kulturfondens strategiska satsning på konstundervisning för barn och unga – är klar. Strax före årsskiftet gick ungefär 1,9 miljoner euro till fjorton projekt som ska stärka konstundervisningen på svenska i Finland. Inom de närmaste åren fördelas sammanlagt sex miljoner euro.

Bild från teaterskolan Konfetti i Raseborg. Raseborgs stad är en av de fjorton sökande som beviljades SKAPA-bidrag. Fotograf Chris Senn.

– Det finns många utmaningar inom konstundervisning idag – minskande elevantal, vidsträckta regioner och många olika utbildningsarrangörer. Det är också utmanande att hitta pedagoger som kan undervisa på flera olika språk och att koordinera lärarnas arbete så att de får tillräckligt många undervisningstimmar och en mer säker inkomst, säger Lotta Lerviks som är kulturchef i Raseborg.

Raseborgs stad var en av sammanlagt 18 kommuner och andra utbildningsanordnare som lämnade in en ansökan om SKAPA-bidrag i oktober.

– Trots att Kulturfonden annars undviker att stödja kommunernas lagstadgade verksamhet, valde vi en annan väg med SKAPA-satsningen. Nu vill vi bidra till hållbara strukturer och då är det viktigt att kommunerna är involverade, säger Kulturfondens styrelseordförande Mikaela Nylander.

Inom Kulturfonden är man nöjd över att kommuner i alla regioner i Svenskfinland lämnade in ansökningar.

– Många valde också att samarbeta över kommungränserna och det ser vi som en bra start. Vi kunde dessutom bevilja bidrag för att fler barn med invandrarbakgrund och barn med särskilda behov ska ta del av den grundläggande konstundervisningen. De här är några av våra främsta mål med SKAPA-satsningen – att undervisningen i många olika konstämnen blir tillgänglig för fler barn och unga i hela Svenskfinland, säger Katarina von Numers-Ekman som är ombudsman på Kulturfonden.

De största SKAPA-bidragen på 350 000 euro vardera gick till Raseborgs stad, staden Kristinestad och Konstuniversitetet. Också Sydkustens landskapsförbund och Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi fick stora bidrag på 300 000 respektive drygt 120 000 euro. De här bidragen gäller fleråriga projekt som redan har en gedigen plan.

– Även om vi fortsätter göra en del utredningsarbete inom projektet, ger finansieringen oss möjlighet att direkt anställa personal för att dra igång projektet i stor skala, säger Lotta Lerviks.

De aktörer som fick mindre bidrag, på 25 000 euro eller mera, gör kartläggningar, utredningar eller driver pilotprojekt. Hösten 2023 kan de lämna in en ny ansökan om SKAPA-bidrag för sina egentliga projekt.

– Vi är ute efter långsiktiga lösningar och då behövs projekt som är noga planerade och förankrade. Det här vill vi uppmuntra genom att bevilja en del SKAPA-bidrag i två faser, säger Mikaela Nylander.

Flera av de förtroendevalda i Kulturfondens styrelse – också ordförande Mikaela Nylander – anmälde jäv och deltog inte i behandlingen eller beslutsfattandet i SKAPA-ärendet. Den vanligaste orsaken var att de förtroendevalda också har säte i beslutsorgan i kommuner eller samkommuner som sökt SKAPA-bidrag.

Kolla alla beviljade bidrag

Här finns alla beviljade SKAPA-bidrag och korta beskrivningar av ändamålen.

Om Svenska kulturfondens SKAPA-satsning

  • Under åren 2022-2024 riktar Kulturfonden sex miljoner euro till SKAPA, en strategisk satsning på konstundervisning för barn och unga på svenska i Finland.
  • Det övergripande målet med satsningen är att stärka barns och ungas välmående genom att bidra till att fler får delta i konstundervisning på svenska i Finland.
  • SKAPA-bidragen går till kostnader som uppstår då aktörerna skapar nya strukturer, samarbeten, lärarutbildningar, fortbildningar eller former av konstundervisning som ökar tillgängligheten och jämlikheten och breddar utbudet av konstämnen.
  • Den första ansökningstiden för SKAPA var i oktober 2022. Nästa möjlighet att söka SKAPA-bidrag är i oktober 2023.
  • Läs mera om SKAPA.

***

Noggrannare information

Mikaela Nylander (kommentarer)
ordförande050 511 3029
mikaela.nylander(at)gmail.com


Katarina von Numers-Ekman (kommentarer)
ombudsman, utbildning
050 360 7436
katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi


Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Konstundervisning får nästan två miljoner euro