Kultur i skolan

Svenska kulturfonden vill erbjuda skolorna en möjlighet att på ett målmedvetet sätt integrera konst och kultur i skolarbetet. Den fortlöpande stödordningen Kultur i skolan riktar sig till alla finlandssvenska skolor, från den grundläggande utbildningen till andra stadiets utbildning, samt svenska språkbadsgrupper i finska skolor.

Kultur i skolan innebär att skolan och en kulturarbetare gemensamt planerar ett kulturpaket à 10 undervisningstimmar. Kulturarbetaren bör arbeta tillsammans med minst en lärare.

Bidraget bör i sin helhet användas till kulturarbetarens arvode. Eventuella övriga kostnader, t.ex. material, bekostas av skolan. Ibland kan också en föräldraförening eller annan medfinansiär bidra till projektets förverkligande.

Projektet kan beröra vilken konstform som helst: hantverk, bildkonst, arkitektur, drama, musik, dans, serieteckning, kreativt skrivande etc.

När ni har valt kulturarbetare och planerat klart kan skolan ansöka här (obs! Endast ett användarnamn per skola). Bidraget för ett projekt om ca 10 undervisningstimmar är 500 €.

Ansökan kan lämnas in när som helst under året. Sök i god tid! Behandlingstiden är cirka en månad. Bidrag beviljas inte för avslutade projekt.

Allmänna kriterier för Kultur i skolan

* Alla finlandssvenska skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenska språkbadsgrupper i finska skolor kan få bidrag.
* Kulturarbetaren arbetar med eleverna och lärarna i skolan.
* Ett kulturpaket består av 10 undervisningstimmar à 50 €.
* Ett kulturpaket kan inte fördelas på flera grupper.
* Varje skola kan få 4 kulturpaket à 500 €/läsår.
* Skolan och kulturarbetaren planerar kulturpaketen tillsammans.
* I ansökan skall framgå hur konst och kultur integreras i skolan och vilka ämnen som berörs.

Följande utgifter kan godkännas

* Arbetsersättning eller lön
* Eventuell moms eller arbetsgivaravgifter

Kultur i skolan gäller ej

* Resor och logi
* Materialkostnader
* Kulturbesök, allmän kulturverksamhet utanför skolan (se Kulturbonus)
* Enskilda författarbesök (se istället Läscentrums projekt En författare till varje skola)
* Föräldraföreningars projekt (tips: Hem och skola förmedlar inspirerande föreläsare)
* Skolors klubbtimmar

När ni gör er budget, kom ihåg sådana eventuella utgifter som bidraget inte gäller. Ange vid behov vem som står för dem (t.ex. resor, material).

Diskutera arvodet med kulturarbetaren redan i planeringsskedet. Betalar ni arvodet mot skattekort eller mot räkning (ofta enklast för skolan, men förutsätter i regel att kulturarbetaren har ett FO-nummer)? Om kulturarbetaren skulle föredra arbetsersättning mot räkning, fråga om han/hon är momsskyldig. Mer info ger vid behov Skatteförvaltningen.

Skolor som planerar projekt (särskilt språkstödjande sådana) som inte motsvarar kriterierna för Kultur i skolan kan söka bidrag inom ramen för den allmänna omgången i november.

För mer information kontakta:

Håkan Omars
tfn 040 550 8734
E-post: hakan.omars[snabel-a]kulturfonden.fi