Scrolla ned på sidan för att bekanta dig med bokslutet och revisionsberättelsen.

Verksamhetsberättelse 2022

Utdelningsstiftelsen för Svenska kulturfonden sr (Utdelningsstiftelsen) delar ut avkastningen ur den fristående fonden Svenska kulturfonden inom Svenska litteratursällskapet i Finland rf (SLS). SLS äger och förvaltar de cirka 490 fonderna. Marknadsvärdet av fondernas placeringar inom SLS uppgick 31.12.2022 till cirka 1,4 miljarder euro.

Stiftelsen använder som tidigare det sekundära kännetecknet Svenska kulturfonden i sin löpande verksamhet och har registrerat namnet som sekundärt kännetecken i sina stadgar.

Bakgrund

Svenska kulturfonden grundades år 1908 av Svenska folkpartiet (SFP). Samma år donerade SFP det dåvarande grundkapitalet till SLS som fick uppdraget att förvalta kapitalet. Senare donationer går därför till Svenska kulturfonden inom SLS. Enligt villkoren i donationsbrevet, som upprättades 30.12.1908, ska fondens avkastning användas ”för främjandet av den svenska undervisningen och andra allmänna svenska kulturuppgifter i Finland”.

Utdelningen ur Svenska kulturfonden sköttes via en oregistrerad förening inom SFP tills Utdelningsstiftelsen grundades 15.12.2010 under det dåvarande namnet Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland sr. Målsättning en med den nya stiftelsen var att tydliggöra den juridiska statusen. Samtidigt delegerade SFP beslutanderätten, för den summa som SLS:s finansråd årligen ställer till förfogande för utdelning av avkastningen ur Svenska kulturfonden inom SLS, till den nya stiftelsen. Stiftelsen bytte namn 27.9.2021 till Utdelningsstiftelsen för Svenska kulturfonden sr.

Utdelning

SLS finansråd beslutar årligen om dispositionen av avkastningen i Svenska kulturfonden inom SLS. Utdelningsstiftelsens styrelse fattar sedan beslut om utdelningen av de tilldelade medlen. Besluten tas i enlighet med villkoren i donationsbrevet. De beviljade bidragen betalas ut av SLS.

Fastigheter och konstsamling

Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden sr (Fastighetsstiftelsen) bytte också namn 27.9.2021. Denna stiftelse grundades i december 2013 under namnet Stiftelsen för kultur och utbildningsinvesteringar sr, för att sköta den icke kommersiella fastighetsmassa som överfördes ur Fonden för kultur och utbildningsinvesteringar i Svenska kulturfonden inom Svenska litteratursällskapet i Finland rf. Stiftelsen fortsatte då den tidigare osjälvständiga stiftelsen Investeringsfondens (IF) verksamhet som självständig juridisk person.

Av beloppet som SLS årligen tilldelar Utdelningsstiftelsen reserveras enligt avtal fem (5) procent för Fastighetsstiftelsen. De reserverade medel som Fastighetsstiftelsen inte använt under året överför SLS vid årets slut till Utdelningsstiftelsens utdelningsbara medel. Utdelningsstiftelsen kan vid behov och enligt särskilt beslut bevilja dessa medel på nytt till Fastighetsstiftelsen.

Stiftelsen Pro Artibus sr grundades redan år 1991 för att sköta Svenska kulturfondens konstsamling som då fanns inom både SLS och SFP.

Svenska kulturfonden

Begreppet Svenska kulturfonden används i flera sammanhang och av flera organisationer. I dagligt tal används ofta Svenska kulturfonden som ett samlande begrepp för verksamheter inom Utdelningsstiftelsen och Fastighetsstiftelsen, delvis inom Pro Artibus och också för kapitalet inom SLS. Sambandet mellan de olika organisationerna kan beskrivas med följande bild.

Utdelningsstiftelsen hyr verksamhetsutrymmen av Föreningen Konstsamfundet i Amos Anderssons hus på Georgsgatan 27. Även Fastighetsstiftelsen finns i samma utrymmen.

Stadgar och ändamål

”Stiftelsens ändamål är att främja och stödja utbildning, kultur, konst, vetenskap och forskning samt samhällsservice som gynnar det svenska i Finland.”

 • ”Stiftelsen kan uppfylla sitt ändamål genom att
 • ombesörja beredning och finansiering av utbildnings och kulturprojekt på svenska i Finland
 • stödja projekt som påverkar och främjar service på svenska
 • samordna och sköta olika finlandssvenska fonders utdelningsverksamhet för samma ändamål som stiftelsen har
 • ta initiativ till, medverka i samt informera om kulturarbetet som gynnar det svenska i Finland
 • ordna utbildning, diskussioner och konferenser inom sitt område
 • ordna utbildnings- och kulturpolitiska konferenser
 • beställa undersökningar och utredningar inom sitt område
 • via specialfonder stödja grundaren för politiskt arbete som syftar till att stärka tvåspråkigheten och framför allt det svenska språkets ställning i Finland
 • i övrigt idka ändamålsfrämjande verksamhet”

”Stiftelsen kan även idka affärsverksamhet för att finansiera sin verksamhet.”

Stiftelsens stadgar ändrades 27.9.2021 på grund av namnbytet. Föregående ändring registrerades år 2017 för att motsvara Stiftelselagen 487/2015.

Hur utdelningsstiftelsen verkar för att uppfylla ändamålet

Ändamålet förverkligas på följande sätt:

1. Utdelningsstiftelsens administration omfattar:

 • beredningen och beslutsprocessen kring bidrags och stipendieansökningar
 • egna projekt och utredningar som främjar undervisning och kultur på svenska i Finland

För administrationen har Utdelningsstiftelsen rätt att erhålla medel ur Svenska kulturfondens avkastning.

2. Svenska kulturfondens utdelning omfattar

 • stipendier och bidrag till sammanslutningar, institutioner och enskilda personer inom utbildning och kultur på svenska i Finland

År 2022 ställde SLS enligt finansrådets beslut 42 miljoner euro till disposition för utdelning:

Euro
Reserveras för föreskrivna/anvisade mottagare år 20232 912 372,84
Reserveras för Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden sr2 100 000,00
Reserveras för Svenska kulturfonden utdelning år 202336 987 627,16
– ur Svenska kulturfondens fonder36 870 470,80
– ur Svenska litteratursällskapets fonder117 156,36
Totalt42 000 000,00
Ibruktagande av fondkapital24 718,00
Totalt42 024 718,00

Tillförda medel till Stiftelsen och beviljade bidrag 2022 (2021) enligt verksamhetsområde

20222021
euro%euro%
1) Stiftelsens tillförda medel
Administration2 300 4185,12 200 0004,8
Kansliets kultur och utbildningsverksamhet464 3001,1400 0000,7
Administration totalt2 764 7186,22 600 0005,5
2) Svenska kulturfondens utdelning
Konst och kultur16 212 73136,217 837 18337,8
Utbildning8 245 87318,47 591 95516,1
Vetenskap4 089 2379,16 106 81712,9
Allmän finlandssvensk verksamhet11 335 31025,310 954 40223,2
Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden sr2 100 0004,82 100 0004,5
Utdelning totalt41 983 15193,844 590 35794,5
Totala använda medel ur Svenska kulturfonden44 747 869100,047 190 357100,0
Överförs till nästa års utdelning2 652 2953 569 110
Disponibla medel totalt47 400 16450 759 467
Återgående medel från tidigare år4 441 6467 333 106
Medel från andra stiftelser och föreningar933 8001 396 361
Disponibla medel från SLS år 2022 (2021)42 024 71842 030 000
1) Registreras i Stiftelsen, 2) Registreras i SLS

Utdelningsbara medel för året uppgick till 47,4 miljoner och består av:

 • 42 miljoner euro som SLS finansråd ställde till Utdelningsstiftelsens disposition för år 2022,
 • 4,4 miljoner euro som återgick från tidigare år,
 • 0,9 miljoner euro som erhölls från andra allmännyttiga stiftelser och föreningar för gemensamma satsningar.

Utdelningsstiftelsen använde 2,8 miljoner euro för att täcka kostnaderna för administration och för att ordna kultur och utbildningsverk samhet för intressenterna. Utdelningen uppgick till 42,0 miljoner. Till utdelningen för år 2023 överfördes 2,7 miljoner euro.

Väsentliga händelser under räkenskapsperioden

Utdelningsstiftelsen behandlade ansökningar, beviljade bidrag och drev egna projekt och utredningar som stödde verksamheten och intressegrupperna. Utdelningsstiftelsen bedrev inte forskning eller utvecklingsverksamhet.

www.kulturfonden.fi finns verksamhetsplaner som beskriver satsningar under de aktuella åren. Se verksamhetsplan för år 2022: https://www.kulturfonden.fi/wpcontent/uploads/2022/01/Verksamhetsplan2022.pdf

Bidrag och stipendier

Utdelningsstiftelsen behandlade totalt ungefär 7 500 (6 500) ansökningar på 102 (102) miljoner euro. Ungefär 5 100 (69 %) sökande fick positivt besked. Av ansökt summa beviljades ca 41 %. I dessa ingår även Studiefondens ansökningar. Ungefär hälften av ansökningarna inlämnades i november 2022. Av utdelningen var 4,6 miljoner euro bidrag som bereds regionalt (4,5 miljoner euro år 2021).

Strategiska program

År 2022 startade det nya strategiska programmet SKAPA som stöder grundläggande konstundervisning för barn och unga. Under åren 2022-2024 satsar man 6 miljoner euro på detta program.

Det föregående strategiska programmet Hallå! slutfördes och utvärderades som strategiskt program men fortsätter i form av en fortlöpande ansökningsomgång. Under året beviljades också ett extra bidrag på 0,5 miljoner euro till Fastighetsstiftelsen för inköp av en cello, tillverkad av Giovanni Battista Gabrielli år 1752 i Florens. Cellon förvaltas av Suomen Kulttuurirahastos instrumentbank.

Fleråriga satsningar

Utdelningsstiftelsen stödde också verksamheter och projekt som sträcker sig över flera år. Sådana är, förutom de strategiska program som vanligen är treåriga satsningar, bidrag för forskning och undervisning till universitet, högskolor och andra läroinrättningar samt olika slag av verksamhetsbidrag och större projekt. Under år 2021 och år 2022 betalades till exempel 3 respektive 3,1 miljoner euro till universitetens medelinsamlingskampanj som berättigar till statens motfinansiering. Även Arkitektur och
designmuseet har under tre års tid stötts med totalt 1,5 miljoner euro.

Coronapandemin

Pandemin kastade ännu år 2022 sin skugga över en del områden vilket ledde till att många projekt och evenemang fortfarande inte kunde genomföras. Utdelningsstiftelsen gjorde under coronapandemin satsningar för särskilt utsatta grupper – både via den egna verksamheten och via den tillfälliga bidragsformen Kultur under tiden i samarbete med Konstsamfundet. Totalt delades Kultur under tiden-bidrag på 1,8 miljoner euro ut under åren 2020–2022. Konstsamfundets andel var 0,6 miljoner euro och Utdelningsstiftelsens 1,2 miljoner euro.

Beviljade bidrag enligt verksamhetsområde

Utdelningsstiftelsens bidrag gick till sammanslutningar, institutioner och privatpersoner inom kultur, konstnärlig, litterär och vetenskaplig verksamhet, svensk undervisning och bildning och andra allmänna ändamål som främjar ett svenskt kulturintresse i Finland.

I grafen och tabellen nedan ses hur de beviljade bidragen fördelade sig mellan olika verksamhetsområden.

Alla mottagare, ändamål och beviljade belopp finns på webbsidan https://beviljade.kulturfonden.fi/

Beviljade bidrag 2022 enligt verksamhetsområde

VerksamhetsområdeCentrala fondenRegionala fonderUtdelning totalt
tusen euro%tusen euro%tusen euro%
Konst och kultur
Visuell konst3 7049,350910,44 2139,4
Litterär verksamhet9272,33627,41 2892,9
Teater2 6006,53406,92 9406,6
Dans1850,51442,93280,7
Musik2 3065,81 12923,03 4357,7
Minnesorganisationer1 4843,73597,31 8444,1
Kulturverksamhet1 5804,04669,52 0464,6
Andra stiftelsers utdelning00,01182,41180,3
Konst och kultur totalt12 78632,13 42769,816 21336,2
Utbildning
Småbarnspedagogik, grundläggande
utbildning, andra stadiets utbildning
3 7949,53617,34 1559,3
Högre utbildning, vuxenutbildning2 0205,151310,42 5335,7
Läromedelsproduktion3811,000,03810,9
Studiestipendier8902,2541,19442,1
Utlandspraktik2340,600,02340,5
Utbildning totalt7 31918,492718,98 24618,4
Vetenskap
Samhällsvetenskap och ekonomi5241,340,15281,2
Humanistisk vetenskap7962,000,07961,8
Pedagogik1 4223,660,11 4283,2
Naturvetenskap1 2863,2521,11 3383,0
Vetenskap totalt4 02710,1621,34 0899,1
Allmän finlandssvensk verksamhet
Organisationer4 56711,53396,94 90611,0
Övrigt4 48611,31543,14 64010,4
Intressebevakningsfonden1 7894,500,01 7894,0
Övrigt totalt10 84327,249310,011 33525,3
Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden2 1005,300,02 1004,7
Administration
Administration2 3005,800,02 3005,1
Kansliets kultur och utbildningsverksamhet4641,200,04641,0
Administration totalt2 7656,900,02 7656,2
Utdelning totalt39 839100,04 909100,044 748100,0

Beviljade bidrag 2022

 • Konst och kultur 36 %
 • Utbildning 18 %
 • Vetenskap 9 %
 • Allmän finlandssvensk verksamhet 25 %
 • Fastighetsstiftelsen 5 %
 • Administration 6 %

Ansökningssystemet Rimbert

Kulturfondens ansökningssystem Rimbert® är en egenutvecklad molnbaserad tjänst för hantering av ansökningsprocessen.

Datasäkerheten är kontinuerligt i fokus och under hösten 2022 förbereddes arbetet med att inleda en process för att nå ISO27001-certifikat under åren 2023–2024. Under hösten 2022 skedde också en stor uppgradering av underliggande system till Rimbert®.

Molntjänsten och därtill hörande stödtjänster säljs även i viss mån till externa användarorganisationer både i Finland och i Sverige och Danmark.

Kommunikation

Målsättningen att vara lätta att nå och lätta att förstå styrde kommunikationen, evenemangsproduktionen och rådgivningen.

Utdelningsstiftelsen fick överlag god synlighet i både traditionella och sociala medier. Utdelningsstiftelsen omnämndes fortsättningsvis överlag i neutral eller positiv ton.

År 2022 återgick Utdelningsstiftelsen till att ordna fysiska evenemang; av årets 17 evenemang och produktioner var fyra helt digitala.

De främsta kanalerna till sökande, media och andra intressenter var webbplatsen, sociala medier – främst Facebook, Instagram och Twitter – och Kulturfondens nyhetsbrev med över 2 000 prenumeranter.

Samverkan med andra fonder

Ledande tjänstemän och ordförande från Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne, Svenska litteratursällskapet, Stiftelsen Tre Smeder, Harry Schaumans Stiftelse och samfundet Folkhälsan samlades regelbundet för att åstadkomma en klar och effektiv arbetsfördelning i sin verksamhet. Genom samverkan vill man uppnå större genomslag i gemensamma projekt och även utveckla större säkerhet i ansökningsprocesserna och ta
lärdom av varandra.

Nya Fokus invigdes i Karis i september och kulturhuset är ett ypperligt exempel på hur förenade resurser av ett antal fonder och i det här fallet Raseborgs stad kan leda till att mycket blir mera. Kulturfonden och Konstsamfundet fortsatte även att med gemensamma krafter lediganslå Kultur under tiden-bidrag för att motverka pandemins lamslående effekt på konst och kulturfältet. Under året kunde t.ex. studerandeföreningar anhålla om Kultur under tiden-bidrag för att ge studerande möjlighet att åter aktivt ta del av konst och kultur.

Kulturfonden samarbetade under året även med ett antal finska fonder och stiftelser. Tillsammans med Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra fortsatte arbetet med Dialogpausstiftelsen för att genom dialog förstärka förtroendet, resiliensen och demokratin i Finland. Projektet Konsttestarna, som erbjuder åttondeklassare möjlighet att besöka professionella kultur och konstinstitutioner, fortsatte även som ett samarbete mellan Suomen Kulttuuri
rahasto, Svenska kulturfonden och staten.

Ett annat exempel på konkret samverkan mellan offentliga och privata finansiärer är den nya fonden ”Nya klassiker” som fyra fonder, nämligen Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Jenny ja Antti Wihurin rahasto och Alfred Kordelins stiftelse samt undervisnings- och kulturministeriet, bidragit till. Sammanlagt allokerades tio miljoner euro till fonden vars syfte är att stödja fria grupper inom scenkonst
för att göra nya produktioner i nära samarbetenmed statsandelsinstitutioner.

Vd Sören Lillkung invaldes i styrelsen för Stiftelser och fonder rf fr.o.m. år 2022.

Förändringar i personalen

I april 2022 övergick kommunikationsassistent Annika Rönnblad till annan tjänst och i oktober 2022 började Emma Augustsson som ny assistent i kommunikationsteamet.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens slut

Finansrådet i SLS beslutade 17.3.2023 att år 2023 ställa 45 miljoner euro till disposition för Svenska kulturfondens ändamål enligt följande:

Euro
Reserveras för föreskrivna/anvisade mottagare år 2023:3 120 799,11
Reserveras för Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden sr2 250 000,00
Reserveras för Svenska kulturfonden utdelning år 202339 629 200,89
ur Svenska kulturfondens fonder39 503 190,60
ur Svenska litteratursällskapets fonder126 010,29
Totalt45 000 000,00

Under år 2023 har vi inte noterat andra särskilda väsentliga händelser som påverkar bokslutet än den stora satsning vi gör på scenkonstverket, Världens lyckligaste land, som går av stapeln i april 2023. Planeringen av produktionen har inletts under hösten 2022 och arbetet fortsätter under våren 2023.

Utdelningsstiftelsens verksamhet förutses för övrigt fortsätta som tidigare under nästa år. På www.kulturfonden.fi kan man läsa om vad som betonas i verksamhetsplanen för år 2023: https://www.kulturfonden.fi/2023/02/10/det-har-planerar-vi-for-2023/

Riskhantering och framtidsutsikter

Styrelsen och den operativa ledningen har det övergripande ansvaret för riskhanteringen.

Ryktesrisk

Ett gott rykte och allmänhetens förtroende är grundläggande för Utdelningsstiftelsen. Ett fokusområde är att trygga att namn eller rykte inte skadas. Grunden för det goda ryktet ligger i att Utdelningsstiftelsen arbetar – enligt stadgarna och med respekt för donatorernas vilja – effektivt och hållbart, med stor integritet och hög kvalitet och med klar anknytning till det svenska i Finland.

För att minimera ryktesrisken behandlas alla intressenter rättvist, respektfullt och etiskt. Kommunikationen är snabb, öppen och tydlig. Fokus är på god ledning och professionellt arbete i enlighet med lagar, principer och anvisningar. Både verksamheten och verksamhetsprinciperna utvärderas regelbundet.

Ryktesrisken kan – till skillnad från övriga risker – basera sig på verkliga eller fiktiva händelser. Man utvärderar kontinuerligt händelser som kunde inverka negativt på ryktet och agerar.

Risk för oegentligheter

Risken för oegentligheter föreligger alltid inom alla organisationer. Oegentligheter kan förekomma då någon har ett motiv och en uppfattning om att handlingen är rättfärdigad och då systemet dessutom möjliggör oegentligheten.

Att styra över de förstnämnda faktorerna är svårt, men via god förvaltning och en fungerande intern kontroll kan man i rätt stor utsträckning förhindra att oegentligheter uppstår.

Utdelningsstiftelsen strävar till att själv kritiskt granska verksamheten. För att hitta svagheter ser man kontinuerligt över processer och interna kontroller. Ledningen och personalen följer god förvaltningssed och dokumenterade interna kontroller, styrelsen gör självutvärderingar, samfund som regelbundet erhåller bidrag ut värderas externt och vi kräver in mera detaljerade redovisningar. Även utvärderingar av den egna verksamheten och förmågan att reagera på svagheter är viktiga i den dagliga verksamheten.

Risk för ojämn eller minskad utdelning

I en föränderlig och oförutsägbar värld är det viktigt att Svenska kulturfondens kapital förvaltas hållbart och effektivt och säkrar en god utdelning. Kapitalet, som ägs och förvaltas av SLS, består till cirka 80 procent av aktier, 10 procent av ränteplaceringar och 10 procent av fastigheter och fastighetsaktier.

SLS beskriver sin placeringsverksamhet på följande sätt:

SLS placeringsverksamhet styrs av finansrådet som fastställer placeringspolitiken. Placeringspolitiken definierar målet för placeringsverksamheten som är att:

a) generera stabil och förutsägbar direkt avkastning för verksamhet och utdelning samt att
b) uppnå en totalavkastning som motsvararavkastningskravet och därmed tryggar förmögenhetens realvärde på lång sikt.

Placeringsverksamhetens risker betraktas mot bakgrund av uppställda målsättningar gällande avkastning och bevarandet av kapitalets långsiktiga realvärde. Placeringsverksamheten är utsatt för olika typer av risk. För att hantera de risker som den valda placeringspolitiken innebär eftersträvas en tillräcklig diversifiering för att minska beroendet av enskilda placerings instrument. SLS upprätthåller i enlighet med placeringspolitiken i sin balans buffertar för att hantera portföljens värdeförändringsrisker, direktavkastningsrisker, likviditetsrisker samt bolagsspecifika risker, kreditrisker och risker förknippade med ansvarsfullhet och hållbarhet. Med beaktande av portföljens sammansättning bedöms riskerna vara på en normal nivå och riskbuffertarna tillräckliga.

En viktig aspekt i placeringspolitiken är hållbarheten som SLS beaktar genom att ha definierat principer för ansvarsfulla placeringar. Man anser att bolag som agerar ansvarsfullt kan förväntas vara mera framgångsrika och möta färre risker i sin verksamhet, vilket leder till att ansvarsfullhetsaspekterna är i linje med kravet på både direktavkastning och totalavkastning.

SLS avsätter också regelbundet medel till en konjunkturutjämningsfond vars syfte är att med fondens kapital utjämna konjunkturvariationernas inverkan på den för Svenska kulturfondens ändamål till disposition ställda avkastningen.

Noggrannare information om placeringarna finns i SLS förvaltningsprinciper. https://www.sls.fi/sv/verksamhetsprinciper#frvaltningsprinciper.

Framtidsutsikter

Svenska litteratursällskapets placeringsverksamhet har under flera år gett en stadig avkastning, trots osäkerhet på aktiemarknaden. Utdelningsstiftelsens disponibla medel och därmed också utdelningens storlek förväntas bibehållas på en stabil nivå under de närmaste åren. Placeringsverksamhetens risker hanteras av Svenska litteratursällskapet i enlighet med de principer som beskrivs i SLS placeringspolitik.

Styrelse, övrig ledning och revisorer

Styrelsen

Utdelningsstiftelsens styrelse tillsätts av SFP:s partistyrelse. Styrelsen består av en ordförande, åtta ordinarie ledamöter och tre ersättare. Ordförande utses för tre mandatperioder i sänder och samma person får utses för högst två på varandra följande sådana perioder. Övriga medlemmar utses för två mandatperioder i sänder och samma person får utses för högst tre sådana på varandra följande perioder. Mandatperiodenlöper årligen från 1 augusti till 31 juli.

Styrelsens sammansättning under året var:

1.8.2022 – 31.7.20231.8.2021 – 31.7.2022
ordförandeMikaela NylanderMikaela Nylander
vice ordförandeBjörn VikströmAnna-Lena af Hällström
ordinarie medlemAnnika NummelinAnnika Nummelin
ordinarie medlemJonas RönnqvistBjörn Vikström
ordinarie medlemChristel LiljeströmChristel Liljeström
ordinarie medlemChristoffer IngoChristoffer Ingo
ordinarie medlemGunilla GranbergGunilla Granberg
ordinarie medlemSilja Borgarsdóttir SandelinSilja Borgarsdóttir Sandelin
ordinarie medlemTony BjörkUlf Stenman
ersättareAnna Jungner-NordgrenAnna Jungner-Nordgren
ersättareEva ÅströmEva Åström
ersättareHåkan NystrandHåkan Nystrand
Styrelsen sammankom till 12 (14) möten varav 1 (3) var e-postmöte.

Vd, övrig ledning och förvaltningsorgan

Vd Sören Lillkung ledde Utdelningsstiftelsens kansli. En ledningsgrupp med fem personer bistod vd. Vd är – till skillnad från ledningsgruppen – en del av den juridiskt ansvariga ledningen. Vd utses för en period på fem år, med möjlighet till förlängning. Sören Lillkungs nuvarande period går ut 31.5.2023 och har förlängts med en tillläggsperiod på fem år fr o m 1.6.2023.

Utdelningsstiftelsen hade en delegation och tre direktioner för de regionala fonderna: Nylands svenska kulturfond, Åbolands svenska kulturfond och Österbottens svenska kulturfond. Dessa var både sakkunnigorgan och beredande organ. Som delegationens ordförande fungerade Mikael Svarvar.

Arvoden till förtroendevalda och lön till vd

Styrelse och delegationsordförande fick ett årsarvode på 33 000 respektive 21 600 euro. Övriga styrelse, delegations och direktionsmedlemmar fick arvoden på basis av antalet möten som de deltagit i. Styrelsemedlemmarnas mötesarvode var 500 euro och delegations medlemmarnas 250 euro per möte. De regionala direktionernas ordförande fick 500 euro och medlemmarna 250 euro per möte. Arvodena, som varit oförändrade sedan år 2014, fastställs av SFP:s finansråd. Den totala summan av arvoden syns i närståendetabellen samt i bokslutets noter. Vd:s lön var 178 080 euro under år 2022 samt telefonförmån 240 euro.

Till styrelsemedlemmar och vd utbetalas också ersättning för resor och övernattningar i stiftelsens ärenden, enligt Stiftelsens resereglemente som gäller för både förtroendevalda och personal. Kilometerersättningar och dagpenningar betalas i enlighet med reglementet enligt Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar. En stor del av styrelsemötena och de flesta övriga möten hålls numera på distans vilket håller reseersättningarna på en rätt låg nivå.

Revisorer

Sedan år 2021 är revisionssamfundet KPMG Ab stiftelsens revisor med CGR Marcus Tötterman som huvudansvarig. Revisionssamfundet erhöll enligt faktura ett arvode på 16 120,00 euro under år 2022.

Närståendekrets och jäv

Utdelningsstiftelsen har en dokumenterad närståendekrets och jävsanvisning för utdelningsverksamheten och upprätthåller ett närståenderegister för den snäva närståendekretsen.

Närståendekrets

I enlighet med bestämmelserna om närståendetransaktioner strävade man efter att säkerställa att

 • personer som hör till närståendekretsen inte favoriseras vid utdelningen av stipendier och bidrag,
 • kommersiella transaktioner sker på marknadsvillkor och till marknadspriser, om inte något annat följer av särskilda skäl, och
 • ekonomiska transaktioner med personer som hör till den snäva närståendekretsen rapporteras i verksamhetsberättelsen.

Närståendetransaktioner övervakades genom att upprätthålla ett närståenderegister. Med hjälp av registret kan man kontrollera att bidrag beviljas på korrekta grunder och uppfyller ovanstående rapporteringskrav. Registrets beskrivning är tillgänglig på webbplatsen. Stiftelsen erbjuder inga förmåner för närståendekretsen.

Åtgärder eller ekonomiska
fördelar i euro
Närståendekrets-
relationens karaktär
ALedningens löner, arvoden och pen-
sionsförpliktelser
12346
A.1Styrelse och vd283 320
A.2Revisorer16 120
A.3Övrig ledning (ledningsgrupp)474 149
BAvtal
CBeviljade bidrag, stipendier och
ersättningar
5 379 4466 700
DBeviljade lån, ansvar och ansvarsförbindelser
EEn beskrivning av åtgärder och
ekonomiska fördelar
Bidrag till
stiftaren,
Fastighets-
stiftelsen,
Pro Artibus
Sedvanliga
löner &
arvoden
Löner till
personal
Sedvanliga
bidrag
Sedvanliga
bidrag
Närståendekretsrelationens karaktär
1Stiftaren och den som utövar bestämmande inflytande i stiftelsen samt deras eller stiftelsens dottersammanslutning och dotterstiftelse
2Styrelseledamöterna samt ersättarna för dem, verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt revisorerna i stiftelsen och i sammanslutningar och stiftelser som avses i 1 punkten
3Stiftelsens ombud och andra personer som deltar i ledandet av stiftelsen (ledningsgrupp).
4Familjemedlemmar till personer som avses i 2—3 punkten (punkt 1 är inte i detta fall en person) *
* make och sambo, egna barn och makens eller sambons barn och dessa barns make eller sambo och
efterkommande samt egna och makens eller sambons föräldrar, far- och morföräldrar och deras föräldrar
6Sammanslutningar och stiftelser där en människa eller flera samverkande människor som avses i
1-4 punkten har bestämmande inflytande
Stiftelsen är inte medveten om övriga närståendetransaktioner än de som presenteras i tabellen ovan. Kategori 5 rapporteras inte då det gäller den omfattande närståendekretsen.

Jäv

Styrelsen fattade beslut om alla av Utdelningsstiftelsen beviljade bidrag. Styrelsemedlemmar, delegationsmedlemmar, direktionsmedlemmar, sakkunniga, stiftelsens ombud och personer i ledande ställning registrerade jäv i stiftelsens elektroniska stipendiehanteringssystem enligt följande principer:

 • alla pågående förtroendeuppdrag som kan ha betydelse för uppdraget inom stiftelsen registrerades
 • jäv registrerades på ansökningsnivå
 • ärenden som gäller stiftelsens närstående krets registrerades på ansökningsnivå

Förtroendevalda, sakkunniga och personal deltog inte i beredningen av, behandlingen av eller beslutsfattandet i ett ärende där de var jäviga.

Bokslut

Här kan du ladda ned Svenska kulturfondens bokslut 2022

Bokslutet ska förvaras minst 10 år efter räkenskapsperiodens utgång (BFL 2:10). Räkenskapsperiodens verifikat ska förvaras minst 6 år efter utgången av det år under vilket räkenskapsperioden gått till ända.

Revisionsberättelse

Till styrelsen för Utdelningsstiftelsen för Svenska kulturfonden sr

Revision av bokslutet

Uttalande

Vi har utfört en revision av bokslutet för Utdelningsstiftelsen för Svenska kulturfonden sr (FOnummer 23793568) för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2022. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, och noter till bokslutet.

Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av stiftelsens ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande bestämmelser gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven.

Grund för uttalandet

Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Vårt ansvar enligt god revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar för bokslutet

Styrelsen ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande bestämmelser gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighetom en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i bokslutet.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
 • Skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
 • Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
 • Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
 • Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet däribland upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi kommunicerar med dem som har ansvar för stiftelsens styrning avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen.

Övriga rapporteringsskyldigheter

Övrig information

Styrelsen ansvarar för den övriga informationen. Den övriga informationen omfattar verksamhetsberättelsen. Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.

Vår skyldighet är att läsa den övriga informationen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan den övriga informationen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och
verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av
verksamhetsberättelse.

Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informationen, drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i verksamhetsberättelsen, bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta.

Övriga uttalanden som grundar sig på lag

Vår skyldighet är att utgående från den av oss utförda revisionen ge ett uttalande om de omständigheter som förutsätts enligt stiftelselagen 4:2.2 §.

Styrelsen ansvarar för informationen i bokslutet och verksamhetsberättelsen samt för att de ersättningar och arvoden som betalats till ledamöterna i stiftelsens organ är sedvanliga.

Enligt vår uppfattning ger bokslutet och verksamhetsberättelsen de uppgifter om stiftelsens verksamhet under räkenskapsperioden som är väsentliga för bedömningen av om stadgebestämmelserna om stiftelsens ändamål och verksamhetsformer har följts. Arvoden och ersättningar utbetalda av stiftelsen till ledamöterna i stiftelsens organ kan anses vara sedvanliga.

Helsingfors den 6 april 2023.

KPMG OY AB

Marcus Tötterman
CGR

Dela artikel på

Facebook | Twitter