År 2022 blev ännu ett år präglat av instabilitet och osäkerhet. En återkommande nyhet var att Finland utnämndes till världens lyckligaste land. Något som vi finländare alltid tycks motta med förvåning och viss skepsis, men också med stolthet. Samtidigt inser vi att lyckan är flyktigare idag än tidigare och att den ständigt måste förnyas för att kunna bevaras.

Cornelis Wreeswijk beskriver det hela i strofen: ”men lyckan har en förgiftad tagg som man bör noga undvika”. Taggen behövs; liksom ljuset behöver också lyckan sprickor för att kunna nå oss mänskor.

Svenska kulturfondens uppdrag ”att stöda och främja utbildning, kultur, konst, vetenskap och forskning samt samhällsservice som gynnar det svenska i Finland” har fått nya dimensioner då det offentliga pressas hårt. Fonder och stiftelser får i allt högre grad stå för stabilitet i en instabil tid med pandemi, krig i Ukraina och klimatkris.

Tider av kris förenar, det ser vi också i stiftelsearbetet.

Tider av kris förenar, det ser vi också i stiftelsearbetet. Vi samarbetar intensivt med inhemska och nordiska fonder och även med stat och kommun. Med förenade krafter och resurser kan vi uppnå större genomslag och bättre förbereda oss för kommande kriser.

Framtida utmaningar i Norden, ett forskningsprogram som flera finländska och nordiska fonder och stiftelser finansierar, är ett exempel på samarbetet. Elva projekt utforskar vad som händer med den lilla sociokulturella mänskan i en tid av förändring och högt tempo.

Den nya fonden Nya klassiker är ett annat exempel på konkret samverkan mellan privata och offentliga finansiärer – Suomen Kulttuurirahasto, Kulturfonden, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Alfred Kordelinin säätiö och undervisnings- och kulturministeriet. Tio miljoner euro riktades till fria grupper inom scenkonst för att göra nya produktioner med statsandelsinstitutioner. Målet är att skapa kvalitet, nå en större publik och ge produktionerna en längre livslängd. I den första ansökningsomgången gick 31 bidrag till fria grupper inom dans, teater, musik och cirkus.

Arbetet med Dialogpausstiftelsen fortsatte i nära samarbete med Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto och Jubileumsfonden Sitra. Målet var att genom dialog motverka polarisering och stärka förtroendet mellan mänskor.

Tillsammans med Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner, Brita Maria Renlunds Minne och Stiftelsen Tre Smeder bidrog vi till stora projekt, många med fokus på utbildning, barn och unga.

…mycket kan bli mera då fonder och stiftelser förenar sina resurser.

Nya kulturhuset Nya Fokus i Karis är ett ypperligt exempel på hur mycket kan bli mera då fonder och det offentliga – här Raseborgs stad – förenar sina resurser.

Tillsammans med Konstsamfundet fortsatte vi bevilja nya Kultur under tiden-bidrag för att motverka pandemins lamslående effekt på konst- och kulturfältet. Studentföreningar fick bidrag för att ge studerande möjlighet att hitta tillbaka till konst och kultur.

Förenta nationernas organisation UNESCO lyfter fram konstundervisningens potential när man tar itu med sociala och kulturella utmaningar. Konst stöder identitetsbyggande, interkulturell samverkan, gott medborgarskap och fredsfostran. Den kopplas allt starkare till hälsa och välbefinnande. Vi lanserade därför SKAPA med målet att stärka barns och ungas välmående genom att bidra till större jämlikhet, utbud och tillgänglighet inom konstundervisningen på svenska i Finland. SKAPA, en satsning på sex miljoner euro, riktar sig också till två- och flerspråkig undervisning där det svenska språket ingår.

År 2022 visar med all tydlighet att Kulturfonden behöver utveckla både samarbete och strategisk flexibilitet för att snabbt kunna reagera på samtidens och framtidens utmaningar. Vi ska uppfylla vårt ändamål och våra donatorers vilja, men vårt uppdrag är inte längre att bara komplettera och erbjuda mervärde. Nu gäller det att vi tillsammans styr in på en ny kurs för att uppnå stabilitet och balans oss mänskor emellan och med naturen.

Låt oss minnas att lyckan är ett resultat, inte ett mål.

I vår firar vi med föreställningen Världens lyckligaste land i regi av Jakob Höglund. Vi vill ytterligare
stimulera konst- och kulturfältet men även påminna om att lycka inte är något som är oss givet utan något som vi själva aktivt måste bidra till.

Låt oss minnas att lyckan är ett resultat, inte ett mål.

Sören Lillkung
vd, Svenska kulturfonden

Illustration: Maija Hurme

Dela artikel på

Facebook | Twitter