Vår huvudsakliga verksamhet är att bevilja bidrag och stipendier för att främja och stödja utbildning, konst och kultur, vetenskap och forskning som gynnar det svenska i Finland. Vi tar också initiativ till projekt, producerar evenemang och beställer utredningar som främjar undervisning och kultur på svenska i Finland. Under året förfogade vi över drygt 47 miljoner euro i utdelningsbara medel.

Vår verksamhet finansieras via avkastningen av medel som donerats till Svenska kulturfonden och förvaltas av Svenska litteratursällskapet i Finland rf (SLS). Vi finansierar våra administrativa kostnader med en del av avkastningen vi får av SLS.

År 2022 förfogade vi över sammanlagt 47,4 miljoner euro. SLS finansråd ställde liksom i fjol totalt 42 miljoner euro till disposition för utdelning år 2022. Gemensamma satsningar med andra fonder och föreningar bidrog med ytterligare 0,9 miljoner euro och medel som inte lyfts eller utdelats under 2021 uppgick till 4,4 miljoner euro. Knappt 2,7 miljoner euro delades inte ut utan överfördes till utdelningen år 2023. För vår administration använde vi 2,3 miljoner euro (5,2 procent) och för egna kulturproduktioner och utbildningsprojekt 0,4 miljoner euro (1,0 procent).

Under året inrättades fem nya fonder – Lillkungs fond för främjandet av körmusik, Sune Wiks minnesfond, Gunnar och Anneli Karlssons fond, Fonden för Finlands svenska psykoterapiförening och Kårkulla jubileumsfond.

Här finns mera detaljerad information om Kulturfondens bidragsformer.

tusen euro
Totala disponibla medel år 2022 47 400
Överförs till nästa års utdelning 2 652
Totala utdelade medel år 2022 44 748
Överförs till nästa års utdelning -2 652
Återgående medel från tidigare år 4 442
Medel från andra stiftelser och föreningar 934
Avkastning ur Svenska kulturfonden inom SLS år 2022 42 025

Översikt över utdelningen

Under 2022 tog vi emot ansökningar för drygt 100 miljoner euro. I summan ingår också Svenska studiefondens ansökningar och ansökningarna om bidrag för film- och medieproduktion. Totalt fick vi knappt 7 500 ansökningar, cirka hälften av dem i november. Drygt 5 000 sökande fick positivt besked.

Våra bidrag på totalt 45 miljoner euro gick till sammanslutningar, institutioner och enskilda personer inom kulturområdet, konstnärlig, litterär och vetenskaplig verksamhet, svensk undervisning och bildning samt andra allmänna ändamål som främjar ett svenskt kulturintresse i Finland.

Vi publicerade alla beviljade bidrag på webbadressen beviljade.kulturfonden.fi.

Beviljade bidrag enligt verksamhetsområde finns i bokslutet.

Bidrag med ansökningstid i september och november

I mars 2022 delade vi ut cirka 22,3 miljoner euro utgående från ansökningarna som lämnades in i november 2021. Beloppet var nästan lika stort som föregående år och motsvarar, liksom de senaste åren, drygt 30 procent av novemberansökningarnas sammanlagda värde. Av cirka 2 800 ansökningar beviljade vi knappt 1 500; drygt hälften av de sökande fick positivt besked. Till denna utdelning hör bland annat projekt och verksamhetsbidrag, arbetsstipendier, doktorandstipendier och andra forskningsbidrag. Dessutom ingår här Stiftelsen Pro Artibus verksamhetsbidrag och bidrag enligt särskilda donationsbestämmelser.

En del av ansökningarna som vi fick i november krävde en mera omfattande beredning. Vi över förde dem till projektberedning vilket betyder att sökande får besked enligt styrelsens beslut i ett senare skede.

I mars fördelade vi också bidrag till lokala och regionala aktörer inom fondens verksamhetsområde. I september tog vi dessutom emot ansökningar om bidrag ur några regionalt riktade specialfonder. De regionala fonderna delade sammanlagt ut över 4,9 miljoner euro, 11 procent av årets hela utdelning.

Till de regionala bidragen från specialfonder hör Svenska Österbottens Kulturfond (SÖK), vars utdelning Österbottens svenska kulturfond sköter. Till SÖK hör 29 enskilda fonder. År 2022 var utdelningen ur SÖK 532 840 euro.

Bidrag med annan eller fri ansökningstid

Vissa bidrag, till exempel lärlingsstipendier, så kallade förbundspaket och turnébidrag, delar vi ut under andra tider på året. Många av våra bidrag kan sökas flera gånger per år – till exempel stipendier för residensverksamhet, utlandspraktik och fortbildande resor. Bidrag för renovering av föreningshus och för kulturarvspraktik kan sökas några gånger per år. Andra bidrag tar vi emot ansökningar om under hela året, bland annat våra så kallade kulturpaket för skola, dagis och bibliotek.

Under året beviljade vi många bidrag för självfinansieringsandelar inom olika EU och andra programprojekt.

I samarbete med andra fonder

Vi beviljade bidrag för läromedel, studier och till läroinrättningar i samarbete med

 • Föreningen Konstsamfundet rf,
 • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr,
 • Svenska folkskolans vänner rf och
 • Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr.

I samarbete med Konstsamfundet delade vi ut bidrag för filmproduktion. Tillsammans med Stiftelsen för Åbo Akademi sr och Konstsamfundet delade vi ut stipendier till journalister.

Under året bidrog vi med 1,3 miljoner euro till de olika samarbetena. De övriga fonderna och stiftelserna stod för 0,9 miljoner euro.

År 2021 delade vi ut ett speciellt coronakrisbidrag under namnet Kultur under tiden för att hjälpa kulturarbetare. Satsningarna gjordes i samarbete med Konstsamfundet och fortsatte delvis ännu under år 2022.

Strategiska medel

Vi delade ut totalt 7,1 miljoner euro till strategiska projekt eller till akuta projekt som inte var möjliga att behandla inom de ordinarie ansökningstiderna.

Av de strategiska medlen gick 3,1 miljoner euro till universitetens medelinsamlingskampanj. Det här var den andra delen av den tvååriga satsningen.

Andra stora bidrag var den sista delen på 0,5 miljoner euro av bidraget till Arkitektur och designmuseet samt 0,5 miljoner euro för det fria fältet inom scenkonst. Ett inledande planeringsbidrag till det tvåspråkiga projektet Hallå Två som fortsätter det tidigare strategiska programmet Hallå! och bidrag för Kultur under tiden delades också ut ur de strategiska medlen.

Intressebevakningsfonden

Intressebevakningsfondens ändamål är att stödja politiskt arbete som syftar till att stärka tvåspråkigheten och framför allt det svenska språkets ställning i Finland. Fonden är en SFP partinära sammanslutning.

Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden

Kulturfondens fastighetssatsningar sköts via en egen stiftelse, Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden sr, som är närstående till Utdelningsstiftelsen för Svenska kulturfonden sr. För Fastighetsstiftelsen reserveras årligen fem procent av de årliga tilldelade medlen.

Styrelsen utses av SFP:s partistyrelse. Utdelningsstiftelsens styrelseordförande är också styrelseordförande för Fastighetsstiftelsen. Fastighetschefen för stiftelsen fördelar sin tid jämt mellan de båda stiftelserna.

Bokslutet för Fastighetsstiftelsen publiceras i april på webbsidan www.fastighetsstiftelsen.fi.

Fonder med specifika ändamål

Av Kulturfondens cirka 490 fonder går cirka 300 under vårt allmänna ändamål. Drygt 200 fonder har ytterligare ändamålskriterier och följs upp separat. De här fonderna har specifika villkor som kan vara av regional karaktär, gälla en särskild verksamhet eller särskilda sökande. Vi följer upp utdelningen för var och en av specialfonderna och beaktar deras särskilda villkor.

I årsboken 2019 nämnde vi speciellt Lise och Thelma Standertskjölds fond medan vi år 2020 valde att berätta om några stora fonder som stöder forskning och vetenskap på specifika ämnes områden. År 2021 tog vi upp specialfonder med regional anknytning.

I den här årsboken berättar vi mera om en del mindre fonder med mycket specifika ändamål som i dagens läge kan göra det utmanande att hitta bidragssökande. Ibland måste vi mycket noga överväga vad donatorn ursprungligen önskat och avsett och hur avsikten kan anpassas till dagens värld. I en del fall står vi inför en ändring av stadgar eller ändamål som ändå måste förbli så nära donatorns önskan som möjligt. En ändring är alltid känslig och måste göras med stor försiktighet och noggrannhet; oberoende av fondens storlek.

Exempel på fonder med sådana särskilda ändamål är:

 • Aerofonden
  För att, i samarbete med bland annat Luftfartsmuseet, stödja och bedriva flyghistorisk verksamhet, främst gällande finländska flygpionjärer
 • Elsa Bonsdorffs och Runa Melanders fond
  Stipendier i första hand till studerande som utbildar sig till hushållslärare och husmödrar.
 • Inga Mattsson-Pietikäinens fond
  Stipendier eller tävlingspris till personer intresserade av spetsknyppling, vävning eller därmed jämställda finhandarbete.
 • J G Bergboms Stipendiefond
  Stipendier till obemedlade och strävsamma unga personer med svenskt modersmål som bedriver högre lantbruksstudier i eget eller främmande land, främst Skandinavien.
 • Mårten och Sofia Ekblads Invalidfond
  För krigsinvalider i Vasa med omnejd.
 • Ruth och Sigurd Nielsens testamentsfond
  Studiebidrag till svensktalande manlig studerande, helst från Kotka med omnejd.

Dela artikel på

Facebook | Twitter