Fyra forskningsprojekt som fått finansiering ur Svenska kulturfondens specialfonder

Utbildning, forskning, konst, kultur och samhällsservice som främjar det svenska i Finland. Där ligger Svenska kulturfondens kärnverksamhet. Men utöver de allmänna fonderna finns det inom Kulturfonden även ett antal specialfonder, vars avkastning går till mera snävt definierade ändamål. I många fall är pengarna öronmärkta för specifika forskningsområden.

I den här artikeln lyfter vi fram fyra forskningsprojekt som fått finansiering ur tre av Kulturfondens specialfonder: Käthe och Olof Rundbergs testamentsfond för understöd till medicinsk forskning, Arvid och Greta Olins fond för att befrämja och stödja forskning i medicin och fysik, samt Carl Cedercreutz stipendiefond som ger bidrag till biologiskt forskningsarbete.

När hjärtat stannar måste hjärnan få syre – ny forskning kan rädda människoliv

– Årligen drabbas 300 000 patienter i Europa av plötsligt hjärtstillestånd. I uppemot hälften av fallen lyckas man starta hjärtat igen, men många av dessa patienter dör ändå till följd av svår hjärnskada.

Professor Markus Skrifvars vid Helsingfors universitet forskar kring användning av syre och mekanisk ventilation i samband med hjärtstillestånd. Den här forskningen finansieras med medel ur Käthe och Olof Rundbergs testamentsfond.

– Vi vet att då hjärtat inte slår får hjärnan inte syre och det leder till syrebrist. Då man genom för hjärtlungräddning (HLR) försöker man allt så på bästa sätt se till att hjärnan får syre, för att minska uppkomsten av syrebrist och hjärnskada.

Samtidigt gäller det att hitta en balans. När blodcirkulationen kommer igång kan för stora mängder syre i blodet leda till uppkomsten av skadliga syreradikaler som i förlängningen kan leda till organskada.

Finansieringen möjliggör att unga forskare kan fokusera på sin forskning till hundra procent.

– Våra projekt handlar om att på bästa sätt öka mängden syre i hjärnan under HLR. Samtidigt utreder vi huruvida för höga halter syre, då hjärtat startat, leder till skador.

Markus Skrifvars säger att finansieringen har möjliggjort att läkare som ingår i forskargruppen har kunnat hålla ledigt från sitt kliniska arbete. Under projektets gång har två doktors avhandlingar sammanställts och ytterligare fyra är under arbete.

– Dessa projekt är mycket viktiga. Finansieringen möjliggör att unga forskare kan fokusera på
sin forskning till hundra procent, säger Skrifvars.

Projektet har under de två senaste åren fått bidrag på sammanlagt 80 000 euro av Kulturfonden.

Beror minnessvårigheter på en sjukdom eller inte? Nya metoder för att upptäcka Alzheimers i tid

– Vi utvecklar nya metoder för att med hjälp av hjärnavbildning utvärdera risken för att insjukna i en minnessjukdom, såsom Alzheimers sjukdom.

Mia Liljeström, forskare vid Aaltouniversitetet, ingår i ett team som fått finansiering ur Arvid och Greta Olins fond. Målsättningen är att hitta tidiga indikationer på risken för att ut veckla en minnessjukdom.

– Alzheimers sjukdom är en progressiv sjukdom som påverkar hjärnan under tiotals år innan kliniska symptom bryter ut.

För att fördröja sjukdomsförloppet krävs att man ingriper i tid. För tillfället baserar sig diagnosen ofta på kliniska symptom med stöd av molekylära biomarkörer. Med en biomarkör menas något mätbart i kroppen, som tyder på att en förändring har skett, till exempel att en sjukdom brutit ut.

Målsättningen är att hitta tidiga indikationer på risken för att ut veckla en minnessjukdom.

Mia Liljeströms forskarteam arbetar med att utveckla nya känsligare biomarkörer, som bygger på förändringar i de signaler som skickas i hjärnan.

– Vi använder en mätteknik som är känslig för synaptiska förändringar i hjärnan, magnetoenkefalografi, eller MEG.

Forskarna har utfört mätningar på personer som upplever minnessvårigheter, men som inte ännu lider av någon demenssjukdom.

– En av svårigheterna vid demenssjukdomar är att komma ihåg och producera ord. Vi har där för utvecklat ett enkelt test, där vi ber deltagarna att benämna bilder, eller svara på frågor om ordpar medan vi mäter deras hjärnaktivitet med MEG, säger Liljeström.

Ett långsiktigt mål är att i framtiden hjälpa äldre personer med begynnande minnessvårigheter att få en diagnos i ett relativt tidigt skede av sjukdomen, med hjälp av en MEG-undersökning.

– Det känns extra meningsfullt att få träffa alla som kommer till våra mätningar. Vi har under bara försökspersoner som ställer upp och kom mer i flera repriser till labbet. För oss är det viktigt att bidra till att man inom vården blir bättre på att utvärdera om svårigheterna är ett tecken på en minnessjukdom eller inte.

Kulturfonden har finansierat projektet med 26 000 euro under åren 2021 och 2022.

Stressade ejdrar får färre ungar – unika data från tre decennier

– Ejdern är en utmärkt indikator för hur Östersjöns ekosystem mår, säger äldre universitetslektor i miljö och marinbiologi Markus Öst vid Åbo Akademi.

Han är en del av ett forskarteam som under söker ejdern vid Tvärminne zoologiska station. Kulturfonden har stött långtidsstudier av ejder stammen genom bidrag ur Carl Cedercreutz stipendiefond.

– Finansieringen är livsviktig för att vi ska kunna fortsätta samla in data om ejdern, ett arbete som pågått i över tre decennier, säger Öst.

Ejdern är en karaktärsart för den finlandssvenska kustregionen. Under de senaste decennierna har arten minskat kraftigt i antal. Minskningen är kopplad till rovdjur både inhemska och invasiva arter.

Ejdern är en utmärkt indikator för hur Östersjöns ekosystem mår.

– Vårt projekt ger en klarare bild av ejderns anpassningsförmåga till de snabba förändringarna i dess livsmiljö.

Forskarteamet mäter och analyserar stresshormoner hos fåglarna. Hotet från rovdjur inverkar på fåglarnas beslut att föröka sig och stresshormonerna spelar en avgörande roll i hur individen anpassar sig till de föränderliga förhållanden den möter, såsom mängden rovdjur.

– Vi undersöker också varför ådorna, alltså honorna, byter häckningsplats mellan åren och om förflyttningen inverkar på hur bra häckningen lyckas.

Forskarna undersöker också hur rovdjuren inverkar på tidtabellen för häckning på individnivå och hur det i sin tur påverkar synkroniseringen av häckningen hos hela ejderpopulationen.

Forskarteamet i Tvärminne har vidtagit konkreta åtgärder för att förbättra ejderns fortsatta existens längs våra kuster, till exempel genom att bekämpa invasiva rovdjur som mårdhund och mink vid häckningsplatserna.

– I dagsläget är vår forskningsgrupp den enda som samlar individspecifikt långtidsdata på ejderns häckningsframgång, överlevnad och kondition i norra Östersjön, säger Markus Öst.

Projektet har sedan år 2013 fått årliga bidrag på cirka 20 000 euro från Kulturfonden.

Sjögräs eller sand – hur påverkas sandstubbens parning?

Olika miljöer leder till olika parningsbeteenden. Genom att undersöka hur miljöns struktur påverkar en art kan vi få svar på stora frågeställningar om biologisk mångfald.

– Målsättningen är att öka förståelsen för de processer som skapar, upprätthåller eller raderar biologisk mångfald. Variation inom en art utgör i slutändan byggstenarna för all biologisk mångfald.

Professor Kai Lindström vid Åbo Akademi forskar i fiskarten sandstubb. Hans forskarteam intresserar sig särskilt för hur fiskarnas habitat, eller livsmiljö, påverkar variationen i parningsframgång.

– Vi fokuserar både på sexuellt beteende hos hanar men också på fysiologiska egenskaper som skillnad i äggkvalitet hos honor.

Kai Lindström ger ett exempel på hur olika miljöer kan påverka fiskarnas parningsbeteende.

– På ren sand kunde dominanta hanar försäkra sig om en stor parningsframgång, men vid sjögräs var framgången jämnare fördelad.

Det betyder att det sexuella urvalet är svagare vid sjögräs också mindre dominanta hanar lyckas i högre grad. Resultatet väckte nya forskningsfrågor.

Distraherar sjögräsmiljön fiskarna så att de måste koncentrera sig på andra aktiviteter än parning?

– Är det främst på grund av de fysiska hindren som dominanta hanar förlorar sin framgång? Eller distraherar sjögräsmiljön fiskarna så att de måste koncentrera sig på andra aktiviteter än parning?

Forskningen, som finansieras genom Carl Cedercreutz stipendiefond, görs i fält och i labb på forskningsstationerna i Korpoström och Tvärminne. Pandemin medförde att forskningsprojektet som ursprungligen skulle utföras under en säsong i stället blev uppdelat på två.

Projektet har fått 28 000 euro under de två senaste åren.

Text: Sebastian Dahlström
Illustration: Sanna Mander

Dela artikel på

Facebook | Twitter