Inom Kulturfondens utdelning gick ungefär 12,3 miljoner euro till utbildning, forskning och vetenskap, 16,2 miljoner euro till konst och kultur och 11,3 miljoner euro till allmän finlandssvensk verksamhet – främst föreningar och förbund, men också intressebevakning. Dessutom riktade vi 2,1 miljoner euro till fastighetssatsningar via Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden. Alla beviljade bidrag finns på https://beviljade.kulturfonden.fi.

Konstundervisning för barn och unga

Under år 2022 sjösattes SKAPA, vår strategiska satsning på konstundervisning för barn och unga på svenska i Finland. Inom SKAPA satsar vi sex miljoner euro på projekt som ökar jämlikheten och tillgängligheten inom konstundervisningen. I samband med den första utlysningen i oktober fick vi in ansökningar från hela Svenskfinland och beviljade bidrag för knappt två miljoner euro.

Målen med SKAPA är att stärka samarbetet mellan olika utbildningsaktörer, att nå underrepresenterade grupper, att minska de regionala skillnaderna och bredda utbudet av undervisning i olika konstämnen, att skapa tydliga studiestigar och trygga tillgången på svensktalande pedagoger för undervisningen i konstämnen.

För språkundervisningen

Antalet elever och studerande som väljer att läsa främmande språk som tyska, franska och spanska i skolan har minskat kraftigt. Allt färre väljer också att avlägga språkproven i student examen. För att hålla diskussionen kring detta tema levande och för att sprida inspirerande metoder för språkundervisningen anlitade vi biträdande professor Raili Hildén och universitetslektor Milla Luodonpää-Manni från Helsingfors universitet som redaktörer för den populärvetenskapliga och trespråkiga publikationen Glädje i språklärandet. Den tar upp språkundervisningen ur många perspektiv och innehåller artiklar av finlandssvenska, finskspråkiga och sverigesvenska forskare.

Stöd till yrkesutbildningen

Andra stadiets yrkesutbildning är ett område där vi aktivt letat efter goda projekt att stödja.

Axxell hade tidigare beviljats finansiering för ett lyckat pilotprojekt, där lärare fick tillbringa minst fyra veckor i arbetslivet för att stärka sittkunnande inom sin egen bransch. År 2022 satsade vi 150 000 euro på att alla svenska yrkesutbildningsanordnare ska kunna erbjuda sina lärare samma möjlighet. Projektet är ett samarbete med Föreningen Konstsamfundet.

Genom fondernas läromedelsgrupp deltog vi också i finansieringen av rapporten En inblick i läromedelssituationen för andra stadiets yrkesutbildning på svenska, som sammanställdes av Lia Markelin och gavs ut av Tankesmedjan Magma.

För integration på svenska

Nyanlända integreras inte i tillräckligt hög grad på svenska i Finland och Kulturfonden söker aktivt efter goda sätt att stödja den svenskspråkiga integrationen. I fjol beviljade vi ett bidrag på drygt 200 000 euro till ett projekt på Finlands kommunförbund, där en sakkunnig handleder de svensk och tvåspråkiga kommunerna i integrationsprocessen på svenska.

Vi beviljade också finansiering till Yrkeshögskolan Arcada för ett projekt där man koordinerar aktiviteter som främjar arbetslivsintegration på svenska för internationella studenter i samtliga högskolor i Finland som erbjuder utbildning på svenska.

Dialogpaus

Som en av grundarna till Dialogpausstiftelsen fortsatte vi att aktivt använda och sprida Dialogpausmetoden. Tillsammans med det svenskspråkiga dialogpausnätverket ordnade vi både en svenskspråkig dialog om läsning under Dialogfestivalen i Tavastehus i september och ett scensamtal på bokmässan i Helsingfors om hur litteraturen kan fördjupa vår förståelse. Vi ordnade också olika dialoger för att få en djupare insikt i vårt uppdrag och i det svenska i Finland.

Satsningar på residensverksamhet

Kulturfonden stöder varje år ett antal residens som möjliggör miljöombyte och stimulans för konstnärer. Efter en inledande pilotsatsning stödde vi år 2022 också etableringen av residensverksamheten i Skärgårdsscentrum Korpoström. Residenset är tvärkonstnärligt och konstnären arbetar i anknytning till Åbo Akademis havsforskningsstation.

Vi utlyste också för första gången möjligheten för scenkonstnärer att ansöka om residensstipendium till Davvi Senter for scenekunst i Hammerfest, Norge. Residenset är avsett för professionella scenkonstnärsgrupper bestående av 24 personer med fokus på konstnärligt arbete inom teater, dans, nycirkus och performans. Residenset genomförs som ett pilotprojekt och residens perioden är tre veckor i september 2023.

Vårt gemensamma kulturarv

Vi stödde flera stora projekt med syfte att tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv, bland annat en 3D-dokumentation av kulturhistoriska platser med anknytning till det svenska i Finland och ett projekt som skapar en interaktiv historisk stadskarta över Kristinestad. I Sirkkala skola i Åbo inleddes med vårt bidrag ett projekt som kombinerar arkeologi och gatukonst och i Närpes bidrog vi till det nya museet om operation Stella Polaris.

Teatersamarbete över Kvarken

Uleåborgs stadsteater fick ett stort bidrag för att i samarbete med Wasa Teater och Västerbottens teater utveckla internationella relationer och mångsidighet inom scenkonst och publikarbete.

Även Lilla Teatern fick fortsatt bidrag för att vidareutveckla sitt arbete med publikrelationer.

Satsningar på körmusiken

Vi ser gärna den finlandssvenska körmusiken leva och frodas även i framtiden. År 2022 gjorde vi satsningar både på etablerade och framtida korister. Projektet Kör i skolan stöder och handleder körklubbar med målsättningen att alla skolor i framtiden ska ha minst en kör. Redan etablerade körer och orkestrar kan via projektet Körlägerstöd få bidrag för att ordna körhelger och körläger på finlandssvenska folkhögskolor.

Nya perspektiv och möten

För Kulturfonden är det viktigt att det svenska i Finland berikas av flera och nya perspektiv. Vi stödde bland annat en turné som sprider kunskap om romsk kultur i svenskspråkiga regioner och projektet WELLcome som vill engagera flyktingar i samhället med hjälp av idrott och motion.

År 2022 lanserades också den nya bidragsfor men Hallå TVÅ som en fristående fortsättning på vårt strategiska program för flerspråkighet (Hallå! 2018–2020). Vi efterlyste både små lokala projekt som skapar möten mellan olika språk och större utvecklingssatsningar.

Åland 100 i Europa

Ålands jubileumsår uppmärksammades inte bara på Åland och i Finland, utan även utomlands. Vi beviljade bidrag till projektet ÅLANDuniverse som via Finlandsinstitutet i Tyskland synliggör Åland i det tyskspråkiga Europa. I Budapest fick publiken med hjälp av bidrag från Kulturfonden konkret smaka på
Åland då Finlandsinstitutet i Ungern ordnade en åländsk restaurangdag.

Kompetenshöjning i föreningslivet

Föreningslivet på svenska i Finland är mångsidigt och omfattande. För att verksamheten ska blomstra även på sikt är det viktigt med regelbundna insatser för fortbildning och kompetenshöjning på fältet. I år stödde vi bland annat projektet Förening360 som strävar till att professionalisera uthyrningsverksamheten bland föreningar med föreningshus.

En bred och stabil finansieringsgrund är nödvändig för alla organisationer. Via projektet Finansieringskällor får det finlandssvenska organisationslivet fortbildning och inspiration kring olika finansieringskällor.

Utvecklingsprojekt för Sydösterbotten

Vi utlyste möjligheten att ur Frans Henriksons testamentsfond ansöka om bidrag för större utvecklingsprojekt i Sydösterbotten. Många goda projekt stöddes, bland annat en större satsning
på att etablera en sydösterbottnisk tankesmedja, projektet Christina Baroque med konserter och pedagogisk verksamhet inom barockmusik i Kristinestad och projektet Ung i Närpes om ungdomskulturens utveckling, de ungas konstnärliga gestaltning av sin nutid och deras visioner av en framtid i Närpes.

Rekreation för äldre i Åboland

I samarbete med Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet utlyste vi möjligheten att ansöka om bidrag för projekt som främjar rekreation för äldre i Åboland. Kulturfondens del av bidragen togs ur en av våra specialfonder, Fredrikahemmets fond. Genom satsningen stöddes bland annat ett projekt som strävar till att vidareutveckla kulturutbudet för äldre i Pargas, månatliga musikupplevelser på åboländska äldreboenden och projektet ViKan som erbjuder rehabiliterande, kulturinspirerad träning i grupp för svenskspråkiga seniorer i Åbo.

”Nya klassiker” – Kulturfonder och staten i samarbete för scenkonsten

Tillsammans med Suomen kulttuurirahasto, flera andra finskspråkiga stiftelser och undervisnings och kulturministeriet gick vi efter pandemin in för att ge det fria fältet inom scenkonst en vitamininjektion genom en gemensamt finansierad fond inom Suomen kulttuurirahasto. Den första utdelningen ur fonden Nya klassiker gjordes under hösten och vi bidrog med 500 000 euro.

Föreningar och förbund

Föreningar och förbund – tredje sektorn – är en viktig del av det svenska i Finland. Vi beviljade betydande bidrag både för att säkra den fortsatta verksamheten och för att möjliggöra utveckling och innovation i organisationerna.


Åtta finlandssvenska förbund fick så kallade förbundspaket. Förbunden känner medlemsföreningarnas behov och har därför fått uppdraget att fördela Kulturfondens bidrag bland sina föreningar. Föreningarna söker bidrag direkt från sina egna förbund, inte från Kulturfonden.

 • SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 220 000 euro
 • Finlands Svenska Idrott rf 105 000 euro
 • Svenska lantbrukssällskapensförbund rf / Finlands svenska 4H 70 000 euro
 • PohjolaNorden 50 000 euro
 • Finlands svenska Marthaförbund rf 45 000 euro
 • Svenska pensionärsförbundet rf 35 000 euro
 • Finlands Svenska Scouter rf 14 000 euro
 • Finlandssvenskarnasriksförbund i Sverige 10 000 euro

Flera aktiva kultur och ungdomsföreningar fick bidrag för både planeringsarbete och renovering av sina föreningshus.

För organisationers omfattande verksamhet och projekt

Utöver förbundspaketen fick också flera förbund och intresseorganisationer bidrag för både regelbunden verksamhet och projekt. Följande organisationer fick stora bidrag på över 50 000 euro och ända upp till 400 000 euro:

 • Svenska Bildningsförbundet
 • Tankesmedjan Magma
 • Tankesmedjan Agenda
 • Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland
 • Finlands svenska sång och musikförbund
 • Liberal praktik
 • Svenska Finlands folkting
 • Finlands svenska 4H
 • Finlands Svenska Scouter
 • Finlands svenska Marthaförbund
 • Finlands Svenska Idrott
 • SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder
 • Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU
 • DUNK
 • Svenska pensionärsförbundet
 • Finlands Svenska Skolungdomsförbund
 • Natur och Miljö
 • Förbundet Hem och Skola i Finland
 • FDUV Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (för konst och kulturläger)
 • Finlands studentkårers förbund
 • Sydkustens landskapsförbund
 • Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU)

Dela artikel på

Facebook | Twitter