Tillbaka
17.3.23   |   Nyheter

Kulturfonden delar ut 3,7 miljoner euro till lokala aktörer

Kulturfondens regionala ombudsmän: Åsa Rosenberg (Åboland), Matts Blomqvist (Nyland) och Martin Enroth (Österbotten). Bild: Eva Persson

Kulturfonden fördelar nästan 3,7 miljoner euro av vårens sammanlagda utdelning på cirka 25 miljoner euro i Nyland, Åboland och Österbotten. Drygt hälften av alla ansökningar som lämnades in i november 2022 har behandlats regionalt.  

Du hittar alla beviljade bidrag på vår webbplats beviljade.kulturfonden.fi.

Mera tyngd i bedömningen

Av de drygt 3 000 ansökningar som lämnades in i november behandlades ungefär hälften i Svenska kulturfondens regionala direktioner. Direktionerna i Nyland, Åboland och Österbotten är sakkunnigorgan för ansökningar med stark regional förankring. I år förstärktes processen då Kulturfondens utomstående sakkunniga deltog också i den regionala behandlingen.

– Den nya sakkunnigbehandlingen är en positiv utveckling för både våra sökande och för Kulturfonden. Bidragen som beviljas regionalt blir nu mera jämförbara med den övriga utdelningen och samtidigt blir granskningen mera rättvis för våra sökande, säger Matts Blomqvist som är Kulturfondens ombudsman för Nyland.

Den nyinförda externa sakkunnigbedömningen av privatpersonernas ansökningar bidrog till att många bidrag till enskilda konstnärer höjdes jämfört med tidigare år. Den här trenden syns i alla tre regioner. I Nyland höjdes bidragen speciellt inom litteratur och dans, i Åboland inom litteratur och musik och i Österbotten inom musik och visuell konst.

Kulturfondens styrelse beslutar om alla ansökningar efter behandlingen av utomstående sakkunniga och direktionerna.

Också inom Kulturfondens övriga utdelning finns många bidrag till projekt och verksamheter med stor lokal betydelse.

Inspiration från natur och skärgård i Åboland

Åbolands svenska kulturfond fördelar nu nästan 800 000 euro till drygt 200 sökande. Direktionen för Åbolands svenska kulturfond har behandlat 315 ansökningar och drygt 60 procent av dem beviljas.

– I Åboland och på Åland är festivalfältet aktivt – både nya och redan etablerade festivaler erbjuder större helheter och mindre, nischade evenemang. Många har använt pandemitiden för utveckling, och siktar nu på en fullskalig och utvecklad verksamhet, säger Åsa Rosenberg, Kulturfondens ombudsman för Åboland och Åland.

I Åboland och på Åland går knappt 370 000 euro till organisationers verksamhet, ungefär 200 000 euro till samfund för projekt och drygt 230 000 euro till konstnärer och arbetsgrupper. Bidragen till privatpersoner är drygt 25 procent större än tidigare år.

– I ansökningarna ser vi mycket pedagogisk verksamhet inom konst och kultur för barn och unga. Många projekt och verksamheter handlar om hur man på olika sätt kan bidra till barns och ungas välmående. Också närheten till naturen är en synlig inspirationskälla både inom pedagogiska projekt och olika konstformer, säger Åsa Rosenberg.

En tredjedel av ansökningarna kom från Åland och tre tredjedelar från Åboland – bidragen fördelas till regionerna på motsvarande sätt.

– I staden Åbo ser vi en stark vilja att stödja det svenska. I Åboland växer nya tvärkonstnärliga konstprojekt fram, ofta inspirerade av naturen, och på Åland har båtbyggarkulturen starkt fotfäste, säger Åsa Rosenberg.

Konstnären Nayab Ikram beviljades 8 000 euro för en utställning vid Sibeliusmuseum i Åbo.

Aktiva föreningar i Österbotten

Österbottens svenska kulturfond fördelar drygt 1,1 miljoner euro utgående från ansökningarna som lämnades in i november 2022. Hälften av de knappt 600 ansökningarna beviljas.

I Österbotten går drygt hälften av de beviljade bidragen till konst, största delen till musik.

– Den österbottniska jazzmusiken har vind i seglen. Bland årets beviljade bidrag finns storbandsmusik, soloprojekt, jazz på grundsprååtji och stora turnéer. Jeppis Jazz Festival börjar profilera sig som något av ett flaggskepp och samlar lokala musiker och internationella toppnamn som festivalens konstnärliga ledare Johnny Åman når genom sitt breda nätverk, säger Martin Enroth, Kulturfondens ombudsman i Österbotten.

Inom Österbottens svenska kulturfond behandlades ett stort antal föreningsansökningar, i synnerhet ungdomsföreningar och olika by- och hembygdsföreningar syns i många ansökningar. Nästan 600 000 euro fördelas som verksamhetsbidrag till drygt 170 samfund. Ytterligare nästan 50 får ett projektbidrag, totalbeloppet är för dem drygt 200 000 euro. Också i Österbotten hör ett antal större festivaler till toppen inom projektfinansieringen.

– I år är däremot utdelningen inom litteratur mindre än under tidigare år. Det här beror främst på att också antalet ansökningar var mindre – ett litet sämre år än tidigare för litteraturen, säger Martin Enroth.

Privatpersoner och arbetsgrupper får nästan 80 projektbidrag på sammanlagt knappt 300 000 euro.

Rapduon GUN får 4 000 euro för sin första EP med rapmusik på dialekt.

Lovisa på tapeten i Nyland

Nylands svenska kulturfond fördelar cirka 1,8 miljoner euro till lokala och regionala aktörer. Direktionen behandlade cirka 740 ansökningar varav drygt hälften beviljas.

– Det händer mycket på konst- och kulturfältet just nu. Det blir särskilt tydligt i Lovisa där man snart ordnar en bostadsmässa, säger Matts Blomqvist, Kulturfondens ombudsman för Nyland.

I Lovisa går bidrag bland annat till Lovisa stad och Lovisa medborgarinstitut som får 8 000 euro för konstprojektet Kubik Lovisa som riktar sig till elever i årskurs 8. Loviisa Contemporary får 7 000 euro för den interdisciplinära utställningen Kucku 23 – Djurens Bostadsmässa.

Nylands svenska kulturfond behandlade överlägset flest ansökningar, drygt 500, inom konst och i synnerhet inom musik. Nästan 40 procent av utdelningen går till projekt och verksamhet inom musik.

I den nyländska behandlingen kommer en klar majoritet av de sökande från Helsingfors. Här ligger även tyngdpunkten för utdelningen. Knappt 800 000 euro, fördelade på 146 bidrag, går till sökande med Helsingfors som hemort.

Bland de största bidragsmottagarna i den nyländska utdelningen finns regionala konstcenter, föreningar som erbjuder grundläggande konstundervisning, festivaler och studentkörer.

– Vi såg i år att många organisationer nu återhämtat sig efter pandemin. Nu tyngs istället många föreningar av en ansträngd ekonomi på grund av höga energipriser och inflation. Det här gäller främst ungdoms- och hembygdsföreningar med egna lokaler, säger Matts Blomqvist.

Lovisa Sång beviljades 10 000 för Sibeliusdagarna i Lovisa.

Noggrannare information om utdelningen

Matts Blomqvist (kommentarer)
ombudsman, Nyland
050 592 3795
matts.blomqvist@kulturfonden.fi

Åsa Rosenberg (kommentarer)
ombudsman, Åboland och Åland
0500 744 477
asa.rosenberg@kulturfonden.fi

Martin Enroth (kommentarer)
ombudsman, Österbotten
040 715 4697
martin.enroth@kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm (intervjuförfrågningar)
kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm@kulturfonden.fi


Kulturfonden delar ut 3,7 miljoner euro till lokala aktörer