Tillbaka
17.3.23   |   Nyheter

Kulturfonden delar ut cirka 25 miljoner euro

Kulturfondens styrelseordförande Mikaela Nylander.

Svenska kulturfonden delar den här veckan ut cirka 25 miljoner euro utgående från ansökningarna som lämnades in i november 2022. Utdelningen är tre miljoner euro större än i fjol och motsvarar drygt 30 procent av ansökningarnas sammanlagda värde. Av drygt 3 000 ansökningar beviljas knappt 1 600.

Du hittar alla våra beviljade bidrag på vår webbplats https://beviljade.kulturfonden.fi/.

Du kan sortera i bidragsförteckningarna enligt olika parametrar – till exempel ort, verksamhetsområde eller bidragets storlek.

God vilja, kunnande och kreativitet

Kulturfonden delar nu ut tre miljoner euro mera än motsvarande utdelning i fjol. Också antalet ansökningar som lämnades in steg med cirka 200. Under de föregående åren minskade antalet novemberansökningar, men på årsbasis har Kulturfonden under flera år behandlat samma mängd ansökningar, cirka 7 000.

Kulturfondens styrelseordförande Mikaela Nylander är nöjd över att antalet ansökningar igen är på samma nivå som före pandemin.

– Vi har sett mycket kreativitet och kraft i ansökningarna som vi har behandlat under de senaste månaderna. Våra sökande gör allt bättre ansökningar och ställer många bra frågor till våra ombudsmän. Det hjälper oss att utveckla våra ansökningssystem och processer för behandlingen av ansökningarna, säger Nylander som leder styrelsen som beslutar om alla beviljade bidrag.

Kulturfonden har i år stärkt sakkunnigbehandlingen av ansökningarna. Också de regionala direktionerna har nu hjälp av Kulturfondens cirka 40 utomstående sakkunniga i bedömningen av privatpersoners ansökningar med en starkare regional anknytning.

– Ett av våra allra viktigaste mål är en jämlik och rättvis behandling för alla sökande. Jag tror vi har gjort framsteg i år när våra sakkunniga har granskat många fler ansökningar än tidigare. Under våren får vi veta mera om hur vi lyckades, säger Kulturfondens delegationsordförande Mikael Svarvar.

Kulturfondens delegationsordförande Mikael Svarvar. Bild: Christoffer Björklund

De senaste åren har Kulturfonden uppmuntrat aktörer med omfattande och långvariga bidrag att göra externa utvärderingar av sin verksamhet. Under vintern har en utomstående granskare fått i uppdrag att analysera och bedöma också Kulturfonden. Nu inleds en stor granskning av alla processer i anslutning till den ordinarie ansökningstiden i november.

De senaste åren har Kulturfonden uppmuntrat aktörer med omfattande och långvariga bidrag att göra externa utvärderingar av sin verksamhet. Under vintern har en utomstående granskare fått i uppdrag att analysera och bedöma också Kulturfonden. Nu inleds en stor granskning av alla processer i anslutning till den ordinarie ansökningstiden i november.

Så här mycket går till de olika sektorerna

Av hela summan på drygt 25 miljoner euro som nu fördelas går ungefär

 • 11,7 miljoner euro till konst och kultur,
 • 4,5 miljoner euro till utbildning,
 • 5,3 miljoner euro till forskning och vetenskap,
 • 3,7 miljoner euro till förbund, föreningar och medborgaraktiviteter.

Av den sammanlagda utdelningen fördelar Kulturfonden 3,7 miljoner euro i regionerna:

 • Nylands svenska kulturfond fördelar knappt 1,8 miljoner euro
 • Österbottens svenska kulturfond fördelar cirka 1,1 miljoner euro
 • Åbolands svenska kulturfond fördelar cirka 0,8 miljoner euro

Fortsättning följer

Svenska litteratursällskapet, som äger och förvaltar Kulturfonden, ställde i fjol ungefär 45 miljoner euro till Kulturfondens förfogande. Trots det osäkra världsläget estimeras beloppet vara stabilt också i år.

Förutom de bidrag som nu beviljas fördelar Kulturfonden under hela året bidrag med fri ansökningstid och strategiska bidrag som kräver en snabbare behandling. I september tar Kulturfonden också emot ansökningar inom många olika områden, bland annat till specialfonder med regional anknytning.

Respons till sökande

Cirka hälften av Kulturfondens sökande i november fick på tisdagen ett negativt besked. Kulturfonden har tyvärr inte i dagens läge möjlighet att ge alla sökande en personlig motivering på avslaget. Istället har man sammanställt allmän sökanderespons enligt sektor. Responsen bygger på en översikt över ansökningarna inom olika genrer och ger också information om vanliga orsaker till avslag. De sökande får tillgång till responsen via sina beskedsmejl.

Attraktiva arbetsstipendier

Av drygt 400 sökande får nu 67 ett arbetsstipendium. Författaren Malin Kivelä får ett treårigt stipendium. Tvååriga arbetsstipendier går till författarna Ellen Strömberg och Mia Franck, musikern Erica Back och bildkonstnärerna Linda Bondestam och Pia Lindman. Alla övriga stipendiater får ettåriga arbetsstipendier.

– Då arbetsstipendierna fördelas granskar våra sakkunniga i första hand de sökandes arbetsplan. Är planen intressant, genomförbar och trovärdig? För Kulturfonden är det dessutom alltid viktigt att det som planeras gynnar det svenska i Finland, säger Mikael Svarvar.

Bildkonstnären Linda Bondestam beviljades ett tvåårigt arbetsstipendium. Bild: Tage Rönnqvist.

Endast professionella konstnärer kan ansöka om arbetsstipendium. Kulturfonden stöder också icke-professionella konstnärer, men de bidragen går främst till olika organisationer som driver konstverksamhet.

Kulturfonden beviljar inte arbetsstipendium till konstnärer som redan fått besked om arbetsstipendium för samma period av en annan finansiär.

Arbetsstipendiernas antal är relaterat till hur många ansökningar det finns inom respektive konstområde. Kulturfonden prioriterar ändå litteratur och scenkonst; områden där det svenska språket spelar en viktig roll.

Arbetsstipendierna i siffror

 • Kulturfonden fördelar nu arbetsstipendier för drygt 2 miljoner euro.
 • Antalet som sökte ett arbetsstipendium ökade med 10 procent jämfört med i fjol.
 • Ett arbetsstipendium är värt 28 000 euro per år, årsbeloppet höjdes med 2 000 euro.
 • Av arbetsstipendiaterna har 42 en jämn siffra i sin personbeteckning (anger könet kvinna) och 25 en udda (anger könet man).
 • Genomsnittsstipendiaten är 44 år; den yngsta stipendiaten är 28 år och den äldsta 63.
 • 36 stipendiater bor i huvudstadsregionen, 11 i övriga Nyland, 8 i Österbotten, 4 i Åboland och 1 på Åland.
 • I år ansökte 28 stipendiater om sitt första bidrag från Kulturfonden.

Klicka här för att se alla beviljade arbetsstipendier 2023.

Mer än arbetsstipendier inom konst och kultur

Utöver arbetsstipendierna beviljar Kulturfonden många andra bidrag till projekt och verksamheter inom olika konst- och kulturområden. Satsningar på barn och unga prioriteras överlag och de största beloppen fördelas inom konstområden där det svenska språket är viktigt.

Konst och kultur ger oss ett rikare och känsligare språk och utmanar oss att tänka i nya banor. I utdelningen är det också viktigt att rikta strålkastarna mot många kulturarbetare och eldsjälar som träget arbetar för barns och ungas och hela samhällets bästa, säger Mikael Svarvar.

Utbildning – från småbarnspedagogik till andra stadiet

Foto: Amanda Grönroos

Satsningar på barns och ungas välmående och läsande och skrivande syns i en stor del av de beviljade bidragen. Många finlandssvenska organisationer som arbetar med bildning för barn och unga får verksamhetsbidrag – till exempel Förbundet Hem och skola får 85 000 euro och Sydkustens landskapsförbund 123 000 euro.

Forskning, vetenskap och utvecklingsprojekt

Inom forskning och vetenskap stöder Kulturfonden främst humaniora, samhällsvetenskaper och pedagogik. Forskningen som stöds måste vara relevant för det svenska i Finland.

För doktorandstudier beviljar Kulturfonden 62 stipendier på sammanlagt knappt 1,3 miljoner euro. Via olika specialfonder kan Kulturfonden stödja doktorander också inom medicin, fysik och andra naturvetenskaper.

Här finns alla som får ett doktorandstipendium 2023.

För forskningsprojekt inom medicin, fysik och övriga naturvetenskaper finns flera specialfonder. Inom de här områdena förutsätts projekten ha någon form av anknytning till det svenska i Finland.

Kulturfonden finansierar också utvecklingsprojekt vid universitet och högskolor. Många av bidragen stöder universitetens strävan att bättre nå barn och unga. Studerandeföreningar kan få bidrag både för sin ordinarie verksamhet och olika projekt, medan högskolor och universitet endast kan få bidrag för projekt.

Förbund, föreningar och intresseorganisationer

Bidragen till kulturhus, intresseorganisationer, förbund och föreningar är relativt stora i förhållande till den övriga utdelningen.

Kulturfonden stöder många intresseorganisationer – partiföreningar och andra politiska organisationer och intresseorganisationer utan politisk anknytning. För tydlighetens och transparensens skull presenteras de politiska organisationernas bidrag separat.

Alla bidrag till politiska organisationer finns här.

Många förbund får dessutom så kallade förbundspaket att fördela bland sina föreningar. Förbundspaketen, på sammanlagt drygt en halv miljon euro, beviljades redan under hösten och finns inte med i vårens utdelning.

Noggrannare information

Mikaela Nylander (kommentarer)
styrelseordförande
050 511 3029
mikaela.nylander@gmail.com

Mikael Svarvar (kommentarer)
delegationsordförande
040 7167 179
svarvar.music@icloud.com

Sören Lillkung (kommentarer)
vd
040 620 7500
soren.lillkung@kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm (intervjuförfrågningar)
kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm@kulturfonden.fi

Kulturfonden delar ut cirka 25 miljoner euro