Tillbaka
1.5.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Kulturhuset Fokus får 3,5 miljoner euro

Ahlman Arkkitehdit Arkitekter Ab / Tietoa Finland Oy

Planerna på ett nytt kulturhus i Karis har tagit ett rejält kliv framåt. Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI) ger ett bidrag på 3,5 miljoner euro till stiftelsen Fokus i västra Nyland. Bidraget går till planeringen och byggandet av Kulturhuset Fokus i Karis och utbetalas under åren 2020-2022.

(Lehdistötiedote suomeksi alla)

– Bidraget på 3,5 miljoner euro är det näst största i SKUI:s historia. De finlandssvenska fonderna står tillsammans för ungefär 6,5 miljoner euro av budgeten för de utrymmen som Stiftelsens Fokus i västra Nyland ska äga. Det här är ett unikt projekt där också de regionala fondernas bidrag varit avgörande, säger Johan Johansson, direktör för SKUI.

Kulturhuset beräknas stå färdigt hösten 2022. Det ska då inhysa teater, studio, bibliotek, utrymmen för musikundervisning, kafé, galleri och andra utrymmen för kultur. De största hyresgästerna i huset blir Raseborgs stad och Västnyländska ungdomsringen, som bland annat upprätthåller TryckeriTeatern och Raseborgs sommarteater.

– Kulturens betydelse för välmående ökar, i samhället och särskilt i lokalsamhället. Kulturproduktionen är viktigast, men också väggar och tak har stor betydelse. Fokus kommer att erbjuda bådadera i Västnyland. Då dessutom både TryckeriTeatern och Raseborgs sommarteater ofta varit språngbrädor för unga talanger från andra regioner, finns det också en allfinlandssvensk dimension i projektet, säger SKUI:s styrelseordförande Stefan Wallin som också leder Kulturfondens styrelse.

Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande i Raseborg, är nöjd över samarbetet med fonderna.

– I staden är vi glada över att tillsammans kunna skapa ett hus med så här mycket aktivitet för raseborgare. Kulturhuset Fokus är en helhet som ingen enskild aktör kunde skapa. Positiva projekt som ger framtidstro är särskilt viktiga nu, då många är i en utmanade situation, säger Anders Walls.

Hela projektbudgeten är cirka 10,5 miljoner euro. Av det här beloppet står staden Raseborg för knappt hälften och stiftelsen Fokus i västra Nyland för resten. Förutom SKUI deltar också följande fonder och stiftelser i finansieringen:
– Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo
– Sophie von Julins Stiftelse
– Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
– Föreningen Konstsamfundet
– Svenska Folkskolans vänner

Byggherre är det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Fastighets Ab Fokus. Byggherrekonsult är Byggnadsövervakning Mårten Viljanen Ab och huvudplanerare Marcus Ahlman vid Ahlman Arkkitehdit Arkitekter Oy Ab

Om SKUI

Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI) främjar utbildning och kultur på svenska i Finland genom kulturpolitiska fastighetsinvesteringar. För SKUI reserveras varje år fem procent av hela beloppet som Svenska kulturfonden fördelar. År 2019 uppgick beloppet till 2 miljoner euro. Kulturfondens styrelseordförande är samtidigt också ordförande för SKUI. Läs mera på www.skui.fi.

Svenska kulturfonden och Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
Pressmeddelande, Helsingfors den 1 maj 2020

Noggrannare information:

Johan Johansson
direktör
Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
040 455 4677
johan.johansson@investeringsstiftelsen.fi


Kulttuuritalo Fokukselle 3,5 miljoonaa euroa


Karjaan uuden kulttuuritalon suunnitelmat ovat ottaneet ison harppauksen eteenpäin. Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI) myöntää 3,5 miljoonan euron tuen Fokus i västra Nyland -säätiölle. Tuki on tarkoitettu kulttuuritalo Fokuksen suunnitteluun ja rakentamiseen Karjaalle vuosille 2020-2022.

– 3,5 miljoonan euron tuki on SKUI:n historian toiseksi suurin. Suomenruotsalaiset rahastot vastaavat yhdessä 6,5 miljoonan euron osuudesta budjetissa, joka koskee Fokus i västa Nyland -säätiön omistamia tiloja. Tässä ainutlaatuisessa hankkeessa myös paikallisten rahastojen tuella on ollut ratkaiseva merkitys, sanoo SKUI:n johtaja Johan Johansson.

Kulttuuritalon on tarkoitus valmistua syksyllä 2022, ja taloon on suunnitteilla teatteri, studio, kirjasto, musiikinopetuksen tiloja, kahvila, galleria ja muita tiloja kulttuuritoimintaa varten. Talon suurimpia vuokralaisia ovat Raaseporin kaupunki ja Västnyländska ungdomsringen -yhdistys, joka mm. pyörittää TryckeriTeatern-teatteria sekä Raaseporin kesäteatteria.

– Kulttuurin merkitys hyvinvoinnille on kasvavassa asemassa yhteiskunnassa ja erityisesti paikallisessa yhteisössä. Tärkeintä on kulttuurin tuottaminen, mutta myös tilalla on suuri merkitys. Fokus yhdistää nämä molemmat toiminnot Länsi-Uudellamaalla. Ja koska sekä TryckeriTeatern että Raaseporin kesäteatteri ovat usein toimineet ponnahduslautoina muiden seutujen nuorille lahjakkuuksille, hankkeella on myös laajempi suomenruotsalainen ulottuvuus, sanoo SKUI:n hallituksen puheenjohtaja Stefan Wallin, joka johtaa myös Kulturfondenin hallitusta.

Raaseporin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anders Walls on tyytyväinen rahastojen väliseen yhteistyöhön.

– Olemme iloisia, että voimme yhdessä luoda talon, jossa on näin paljon erilaisia aktiviteetteja raaseporilaisille. Kulttuuritalo Fokus on kokonaisuus, jota kukaan toimija ei yksin pystyisi luomaan. Erityisen tärkeitä ovat nyt positiiviset hankkeet, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen, sillä monet ovat tällä hetkellä haastavassa tilanteessa, Anders Walls toteaa.

Koko hankkeen budjetti on noin 10,5 miljoonaa euroa. Tästä summasta lähes puolet tulee Raaseporin kaupungilta, loppuosasta vastaa Fokus i västra Nyland -säätiö. SKUI:n lisäksi rahoitukseen osallistuvat myös seuraavat rahastot ja säätiöt:
– Karjaan-Pohjan säästöpankkisäätiö
– Sophie von Julinin säätiö
– Brita Maria Renlundin muistosäätiö
– Föreningen Konstsamfundet
– Svenska Folkskolans vänner

Rakennuttajana toimii keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Fastighets Ab Fokus. Rakennuttajakonsulttina on Byggnadsövervakning Mårten Viljanen Ab ja pääsuunnittelijana Ahlman Arkkitehdit Arkitekter Oy Ab:stä Marcus Ahlman.

Tietoa SKUI-säätiöstä

Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI) -säätiö edistää ruotsinkielistä koulutusta ja kulttuuria Suomessa tekemällä kulttuuripoliittisia kiinteistösijoituksia. Vuosittain SKUI:lle varataan viisi prosenttia koko Svenska kulturfondenin jakamasta summasta. Vuonna 2019 summa oli 2 miljoonaa euroa. Kulturfondenin hallituksen puheenjohtaja on samalla myös SKUI:n puheenjohtaja. Lisätiedot osoitteesta www.skui.fi.

Svenska kulturfonden ja Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
Lehdistötiedote, Helsingissä, 1. toukokuuta 2020

Lisätiedot:

Johan Johansson
johtaja
Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
040 455 4677
johan.johansson@investeringsstiftelsen.fi

Kulturhuset Fokus får 3,5 miljoner euro