Tillbaka
18.6.18   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Kulturfonden beviljade sex miljoner euro

– Det finns gott om aktörer som vill jobba för ett bra språkklimat. I hela landet. Det märks då man läser de 286 ansökningarna om bidrag för verksamhet som stöder en levande tvåspråkighet, säger Svenska kulturfondens styrelseordförande Stefan Wallin.

 

Kulturfonden fick i april sammanlagt 286 ansökningar om Hallå-bidrag. Idag gick positivt besked till 77 sökande, 27 procent av de sökande. Under tre år får bidragstagarna sammanlagt sex miljoner euro för projekt som stöder ett flerspråkigt Finland.

– Vi fick långt fler ansökningar än vi vågade hoppas. Många var högklassiga och det var ett stort jobb att gallra fram de allra bästa idéerna. Välkommen hjälp hade vi av Hallå-programmets utomstående sakkunniga, säger Sören Lillkung, vd på Kulturfonden.

 

Många nollor i ansökningarna

Av de beviljade bidragen går 70 procent till utbildning och forskning – alla utbildningsnivåer från småbarnspedagogik till forskning finns representerade – och 30 procent till projekt inom konst, kultur och organisationsarbete.

– Sex miljoner kan låta som en stor summa och visst räcker pengarna till att förverkliga många strategiska projekt. Sammanlagt anhöll de sökande om 48 miljoner euro och vi märkte att många ansökningar var på betydligt större belopp än vi normalt ser, säger Lillkung som medger att Kulturfonden också uppmanade de sökande att våga tänka stort.

Samtidigt som Kulturfonden vill att projekt som beviljas Hallå-medel ska vara strategiska och gärna omfattande, har man försökt fördela bidragen till tillräckligt många aktörers konkreta projekt för att få bredd i verksamheten. Summorna som de sökande beviljas varierar mellan 5 000 euro och 400 000 euro.

 

Stor geografisk spridning

Av de sökande som beviljas bidrag skrev 53 procent sin ansökan på svenska, 34 procent på finska och 13 procent på båda språken.

– Det var positivt att vi fick så många ansökningar från enspråkigt finska trakter där man tidigare varit motsträviga till skolsvenskan. Ansökningar kom från hela 57 orter på olika håll i landet. Nu har vi ett utmärkt läge att göra punktinsatser i finskspråkiga regioner för att förbättra attityderna till svenskan, säger Stefan Wallin.

 

Vem får dela på sex miljoner?

Under midsommarveckan postar Kulturfonden besked till samtliga sökande, oberoende av om de beviljas bidrag eller får avslag på sin ansökan. Ett urval av de projekt som beviljats bidrag presenteras nedan, men undantagsvis publicerar fonden alla bidragstagare inom Hallå-programmet först under hösten. Då finns alla Hallå-bidragsmottagare och deras projekt på webbplatsen beviljade.kulturfonden.fi där fonden publicerar samtliga beviljade bidrag.

– Ett viktigt led i Hallå-programmet är att sammanföra olika aktörer och skapa nya arenor för samarbete. Genast i augusti inleder vi diskussioner med dem som beviljats bidrag. Vi diskuterar eventuella samarbetspartner och olika infallsvinklar på de sökandes projekt. Först efter den processen kan vi offentliggöra samtliga bidragstagare och deras projekt, säger Berndt-Johan Lindström, utbildningsombudsman på Kulturfonden.

Projekten arbetar aktivt antingen hösten 2018-hösten 2020 eller åren 2019-2021. En del av de sökande som nu fick avslag, uppmuntrar Kulturfonden att återkomma i den stora ansökningsomgången i november då deras ansökan kan behandlas i enlighet med fondens vanliga kriterier.

 

Tretton exempel på Hallå-bidrag

Nedan presenteras ett urval av de projekt som beviljas Hallå-bidrag – samtliga bidragstagare publiceras på adressen beviljade.kulturfonden.fi under hösten; då det slutliga projektändamålet och eventuella samarbetspartner är fastställda för alla bidragstagare.

 

Rohkeasti ruotsiksi – koulukielestä käyttökieleksi perhevapailla (50 000 euro)
Mothers in Business i Tammerfors ska driva projektet Rohkeasti ruotsiksi. Projektet ska förbättra kunskaperna i svenska hos yrkesinriktade mammor som är familjelediga. Deltagarna får bekanta sig med finlandssvensk kultur och svenskspråkiga aktörer.

 

MOFI 2.0 (218 000 euro)
MOFI 2.0 är ett forsknings- och utvecklingsprojekt vid Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. Projektet ska utveckla den modersmålsinriktade finskundervisningen i svenskspråkiga skolor. Utvecklingsarbetet ska göras lokalt, regionalt och nationellt – främst genom kollegialt lärande.

 

Svenska för invandrare (80 000 euro)
Nordiska somaliska föreningen ska driva ett projekt med målet att få elever med invandrarbakgrund i finskspråkiga skolor att intressera sig för svenska. Projektet ska utbilda ”invandrarambassadörer” som besöker finskspråkiga skolor för att främja användningen av svenska.

 

Speak UP (30 000 euro)
Kokkotyö-stiftelsen i Karleby ska integrera språkinlärning i arbetsverkstäder på ett nytt och innovativt sätt. Samtidigt som man sänker tröskeln att använda svenska, förbättras deltagarnas möjligheter att få arbete och vara delaktiga i samhället.

 

Kaksikielinen dialogiopas akuuttihoitotyöhön (50 000 euro)
Projektet vid Tampereen ammattikorkeakoulu ska sammanställa en tvåspråkig dialogguide för akutvården. Med hjälp av guiden förbättras patientsäkerheten och samspelet mellan vårdare och anhöriga och klienter. Projektet drivs i samarbete med Yrkeshögskolan Novia och Svenska samskolan i Tammerfors.

 

e-Möjlighet (20 000 euro)
Itä-Suomen yliopisto och Joensuun normaalikoulu ska utvidga metoden e-Klasstandem och undersöka hur metoden fungerar i den grundläggande utbildningen. Samtidigt ska man också undersöka hur metoden kunde utvecklas för att bättre stödja elevernas intressen och språkinlärning.

 

Taikon goes Hallå (60 000 euro)
Vasa Arbis projekt Taikon för in konstfostran med en språktwist i skolor. Konstpedagogerna talar sitt eget modersmål i undervisningsgrupperna och språkanvändningen involveras naturligt då fokus är på att göra. Inledningsvis är konstutövandet i centrum och språkinlärningen är sekundär. Längre fram i projektet ökar språkinlärningens betydelse.

 

Ord och inga visor (60 000 euro)
Projektet som leds av Fotocentrum Peri och Sade Kahra i Åbo ska sammanföra personer med olika modersmål via bildskapande. Med hjälp av diskussion, lek och visuellt skapande bäddar projektet för kommunikation över språkgränserna.

 

Hoppa på (150 000 euro)
Hur kan man via svenskspråkig scenkonst möta en annan språkkultur och göra den tillgänglig för andra språkgrupper? Svenska Teatern får bidrag för att undersöka hur man kan göra teatern till en levande svenskspråkig nationalscen för finskspråkiga barn, seniorer och yrkesaktiva personer.

 

Teckna hej till mig (75 000 euro)
Det finlandssvenska teckenspråket är hotat och det vill Finlandssvenska teckenspråkiga ändra på. De får bidrag för att ordna träffar mellan olika åldersgrupper och språkgrupper för att utbyta erfarenheter och kunskaper och skapa naturliga språkmiljöer. Målet för projektet är att öka kunskapen om finlandssvenskt teckenspråk och förbättra attityder och teckenspråkigas bemötande.

 

Språkambassadörerna (250 000 euro)
Kansalliskielet – Nationalspråken ry rf ska skapa ett nätverk av språkambassadörer som beskriver nyttan och möjligheterna med språk. Via ambassadörernas berättelser och besök ska man väcka människors motivation att lära sig svenska. Målsättningen är att språkambassadörerna gör 500 besök vid skolor, företag och organisationer under tre år.

 

Hantverksdopp (60 000 euro)
I Åbolands hantverks projekt Hantverksdopp får både barn och vuxna bada i språk, hantverk och det tvåspråkiga Finland. Via hantverket får deltagarna från olika språkgrupper bekanta sig med varandra och det andra inhemska språket samtidigt som man skapar intresse för kreativ verksamhet.

 

Flerspråkig didaktik och språköverskridande dialoger (300 000 euro)
Ett projekt vid Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten ska utveckla flerspråkiga pedagogiska verksamheter som sedan analyseras med fokus på attityder och språkanvändning. Projektet resulterar i verksamhetsmodeller som passar för den finländska språkkontexten.

 

Läs mera om Kulturfondens strategiska program Hallå! här.

 

***

Pressmeddelande
Helsingfors den 18 juni 2018

Noggrannare information och intervjuförfrågningar:

Berndt-Johan Lindström (kommentarer)
utbildningsombudsman
berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi
040 838 1358

Martina Landén-Westerholm
informatör
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817

 

Kulturfonden beviljade sex miljoner euro