Om Svenska kulturfonden

Svenska kulturfondens uppgift är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland. Svenska kulturfonden grundades 1908 och är idag en paraplybeteckning för ca 480 fonder, tillkomna genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag. Svenska kulturfonden ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet. Avkastningen utdelas via Kulturfondens förtroendeorgan som tillsätts av Svenska folkpartiet. Det juridiska namnet på Svenska kulturfondens utdelningsorganisation är Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland.  Svenska kulturfonden verkar för

  • att stödja och stärka det svenska språket och den svenska verksamheten i Finland
  • att utveckla kunnande, kompetens och kreativitet bland finlandssvenskar
  • att stödja finlandssvensk samhörighet och identitet
  • att stödja det svenska språkets samhällsbärande ställning i Finland.

För år 2013 har Svenska litteratursällskapet ställt 33 miljoner av avkastningen till Kulturfondens förfogande för utdelning, i enlighet med ovanstående mål. Svenska kulturfonden behandlar varje år ca 8.000 ansökningar.

Bilden:
2008: Svenska kulturfonden 100 år.
2010: Förutom dessa 38 milj € (varav 8 milj € gick till universitetens  och högskolornas medelinsamling) avsattes ännu

30 milj € för grundandet av Fonden för intressebevakning av det svenska i Finland.

Verksamhetsplan 2015
I Verksamhetsplanen framgår de satsningar som delegationen, styrelsen och de regionala fonderna arbetar med under året. I den ingår också Svenska kulturfondens handlingslinjer och de bedömningsprinciper som styr utdelningsbesluten och beredningen av projekt. Handlingslinjerna innehåller markeringar av de stödområden som fonden särskilt vill lyfta fram.

Årsberättelse 2013
I årsberättelsen redogörs för Svenska kulturfondens verksamhet 2013. Här hittar du bland annat information om förverkligad utdelning enligt verksamhetsområde.

Kommunikationsstrategi 
I kommunikationsstrategin redogör vi för målet med vår kommunikation, vilka våra kärbudskap är samt vilka ansvarsområden inom kommunikation som olika poster har.

Donationer och testamenten