Tillbaka
15.3.24   |   Nyheter

Kulturfonden delar ut 26,5 miljoner euro

Foto: Fabian Björk

Svenska kulturfonden delar den här veckan ut cirka 26,5 miljoner euro på basis av de ansökningar som lämnades in i november 2023. Utdelningen är 1,5 miljoner euro större än i fjol. Av drygt 3 300 ansökningar beviljades cirka 1 700. Ansökningarnas sammanlagda värde var knappt 86,3 miljoner euro.

Du hittar alla våra beviljade bidrag på vår webbplats beviljade.kulturfonden.fi.

Du kan sortera i bidragsförteckningarna enligt olika parametrar – till exempel ort, verksamhetsområde eller bidragets storlek.

Ska stiftelser kompensera när det offentliga skär?

Kulturfonden delar nu ut 1,5 miljoner euro mera än i motsvarande utdelning i fjol. Antalet ansökningar som lämnades in i november ökade med cirka 300.

– Det råder ingen brist på initiativ och livskraft på svenska i Finland. Många vill förändra världen, samarbeta, utbilda, fortbilda sig och skapa nytt. Vi har behandlat massor av bra ansökningar, men också sett mycket oro kring ekonomin, säger Mikael Svarvar som leder Kulturfondens delegation.

Kulturfondens styrelseordförande Mikaela Nylander säger att ansökningarna tydligt visar att kostnaderna i samhället har ökat och stödet från det offentliga minskar.

– Det finns en större förväntan på fonderna än tidigare. Många organisationer har sökt större bidrag då lönekostnaderna ökar och det offentliga drar åt svångremmen. Men vi kan inte ersätta basfinansiering som det offentliga ska ansvara för. Inför kommande utdelningar måste vi ändå ha en strategi för hur vi hållbart och långsiktigt stöder aktörerna då deras offentliga finansiering krymper, säger Mikaela Nylander.

Trots att antalet ansökningar har ökat rejält efter coronaåren, ser Kulturfonden gärna nya sökandegrupper i framtiden.

– Vi jobbar med en allt större utdelning och då måste vi tänka mer strategiskt för varje år. Hur kan vi bli bättre på att stärka det svenska i Finland i en global värld? I den här utdelningen finns mycket interkultur och integration, men vi kan säkert få fler nya sökande. Det svenska i Finland blir ännu bättre tillsammans med finskspråkiga, flerspråkiga och invandrare, säger Mikaela Nylander.

Kulturfondens styrelseordförande Mikaela Nylander. Foto: Cata Portin.

Respons till sökande

Cirka hälften av dem som lämnade in en ansökan i november fick på tisdagen ett negativt besked. I år har sökande första gången möjlighet att boka personliga responssamtal med Kulturfondens ombudsmän. Från och med måndagen den 18 mars erbjuds cirka 80 digitala samtalstider via Kulturfondens webbplats.

– Tidigare har vi delvis följt stiftelsernas princip om att inte motivera avslag. Vi har så pass många sökande att motiveringar skulle ta för mycket tid och på sikt göra vår administration dyrare. I praktiken har vi ändå hjälpt dem som kontaktat oss att förstå varför de fått ett avslag. För att göra responsen mera tillgänglig gör vi nu ett försök med förhandsbokade responssamtal, säger Sören Lillkung, vd för Svenska kulturfonden.

Svenska kulturfondens vd Sören Lillkung.

Lokal och regional livskraft

Ungefär hälften av alla ansökningar har behandlats i Kulturfondens regionala direktioner, ofta också av externa sakkunniga, före beslut i styrelsen. Av den sammanlagda utdelningen fördelar Kulturfondens regionala direktioner cirka 5 miljoner euro på drygt 1 000 bidrag:

•    Nylands svenska kulturfond cirka 2,2 miljoner euro
•    Österbottens svenska kulturfond cirka 1,7 miljoner euro
•    Åbolands svenska kulturfond cirka 1,1 miljoner euro

– Vi stöder ett stort antal lokala och regionala föreningar med verksamhetsbidrag, mycket aktiviteter i medborgarsamhället och integration och mångkultur – särskilt i Österbotten. På Åland går många bidrag till skärgårdskultur, säger Åsa Rosenberg som är ombudsman i Åboland och på Åland.

Ofta inspirerar det etablerade kulturlivet till nya samarbeten i regionen, men Mikael Svarvar efterlyser ännu mera samarbeten.

– Små projekt är ofta betydelsefulla – de kan vara en språngbräda eller personligt viktiga. Många aktörer skulle ändå gynnas av starkare strukturer, bättre nätverk och mera samarbeten. Då når man ofta ut till flera, säger Mikael Svarvar som deltar både i den gemensamma sakkunnigbehandlingen och i Kulturfondens delegation och styrelse.

I Österbotten verkar många aktörer ha tagit lyra på den rapport som Brita Maria Renlunds stiftelse i fjol lät göra om det svenska i Karleby.

– Vi fick många bra ansökningar som handlade om att gynna det svenska i Karleby – kanske det här är ett tidigt resultat av rapporten, säger Martin Enroth som är ombudsman i Österbotten.

Allt fler vill ha ett arbetsstipendium


Arbetsstipendierna är de mest attraktiva bidragen som Kulturfonden fördelar. Av 461 konstnärer får 81 ett arbetsstipendium. Författaren Martina Moliis-Mellberg, serietecknaren Ulla Donner och dramatikern Christoffer Mellgren får tvååriga stipendier. De övriga stipendierna är ettåriga.

– Konkurrensen om arbetsstipendier är stenhård och det är bra. Bland stipendiaterna finns många erfarna och ambitiösa konstnärer, men vi sätter ändå särskilt fokus på nya förmågor, säger Mikael Svarvar.

Under de senaste åren har en del kritik riktats mot Svenska kulturfondens avvägningar då man fördelar arbetsstipendier. Mikael Svarvar uppskattar diskussionen och de kritiska rösterna och tycker att särskilt balansen mellan ettåriga och fleråriga stipendier alltid är aktuell.

– Vi delar också i år ut fler ettåriga stipendier än fleråriga. Vi ger fortfarande negativt besked till dem som redan fått ett arbetsstipendium för samma period av en annan finansiär. Och vi håller fast vid principen om att inte bevilja arbetsstipendier för framtiden. Vi tycker det är mera rättvist att sökande konkurrerar om stipendierna med de andra som just då söker ett stipendium, säger Svarvar.

Arbetsstipendierna i siffror

 • Ett arbetsstipendium är värt 30 000 euro per år, årsbeloppet höjs med 2 000 euro.
 • Kulturfonden fördelar arbetsstipendier för drygt 2,5 miljoner euro, en halv miljon mer än i fjol.
 • Antalet som sökte ett arbetsstipendium ökade med 58 jämfört med i fjol; mest ökade antalet sökande inom bildkonst och musik.
 • Arbetsstipendierna fördelas mellan genrerna visuell konst 41, litterär verksamhet 10, teater 9, dans 2, musik 18 och minnesorganisationer och kulturarv 1.
 • Av arbetsstipendiaterna har 44 en jämn siffra i sin personbeteckning (anger könet kvinna) och 36 en udda (anger könet man). Det här motsvarar fördelningen bland de sökande.
 • Genomsnittsstipendiaten är 43 år; den yngsta är 26 år och den äldsta 66. Av stipendiaterna är 14 “unga konstnärer”, alltså under 35 år.
 • Av stipendiaterna bor 44 i huvudstadsregionen, 6 i övriga Nyland, 12 i Österbotten, 3 i Åboland och 4 på Åland; 11 stipendiater bor utomlands eller övriga Finland.
 • Av arbetsstipendierna går 30 procent till nya sökande.

Här finns alla beviljade arbetsstipendier 2024.

Endast professionella konstnärer kan ansöka om arbetsstipendium. Kulturfonden stöder också icke-professionella konstnärer, men främst via organisationer som driver konstverksamhet.

Konst och kultur – mycket mer än arbetsstipendier

Utöver arbetsstipendierna riktar Kulturfonden också många andra bidrag till konst och kultur. I utdelningen syns särskilt konstområden där det svenska språket är viktigt, men också projekt med barn och unga som målgrupp. Ofta korrelerar antalet bidrag med mängden ansökningar inom de olika konstområdena.

– Kulturverksamhet på gräsrotsnivå är viktig för det svenska i Finland. Det syns i mängden bidrag vi fördelar. Men jag skulle vilja att konsten och kulturen bidrog ännu mer till att människor möts över gränser mellan språk, kulturer, generationer och regioner. Föreningslivet och det offentliga borde bli bättre på att samarbeta för att dra maximal nytta av allt bra som nu görs, säger Mikael Svarvar.

Kulturfondens delegationsordförande Mikael Svarvar. Bild: Christoffer Björklund

Musik

386 bidrag på sammanlagt omkring 3,4 miljoner euro

Inom musik fördelar Kulturfonden flest bidrag och också det största sammanlagda beloppet. Stora bidrag går bland annat till förbund och etablerade festivaler som båda spelar en viktig roll för musiklivet i Svenskfinland.

I den regionala utdelningen är musik är den överlägset största genren med bidrag på sammanlagt 1,8 miljoner euro. Många bidrag går till körer – främst för olika specialprojekt och samarbeten. Till exempel i Åboland gör man en större strategisk satsning för att skapa körer för unga i hela regionen. I Österbotten får jazzmusiker bidrag för turnéer i regionen, men också för nationella och internationella samarbeten.

– I Nyland spelar många in skivor, men däremot såg vi inte så mycket musikexport i ansökningarna och de internationella turnéerna är få. Det här kan bero på en utdragen coronaeffekt eller så ser vi början på en ny trend, säger Matts Blomqvist som är ombudsman i Nyland.

Några exempel ur utdelningen:

 • Finlands svenska sång- och musikförbund får 240 000 euro i verksamhetsbidrag och 200 000 euro för Sång- och musikfesten 2026.
 • DUNK får 110 000 euro i verksamhetsbidrag och 120 000 euro för Skolmusik 2024, ett treårigt bidrag på 140 000 euro för Finlands ungdomskör och 10 000 euro för Klanglådans aktiviteter inom musikfostran.
 • Kulturföreningen Katrina får ett treårigt bidrag på 250 000 euro för musikteatern Katrina.
 • Arbetsgruppen Eriksson-Nissinen-Strömbäck får 45 000 euro för en turné med dialektartisterna Lasse Eriksson, KAJ, 1G3B, GUN och Bengtas Ballin.
 • Åbolands Sång- och Musikförbund får 90 000 euro för ett projekt med målet att väcka intresse för körsång bland svenskspråkiga tonåringar.
 • Sista Skriket, en nybildad sånggrupp för pensionärer, får 1 500 euro.
 • Några musikfestivaler som får bidrag är Korpo Jazz 17 000 euro för festivalerna Korpo sea jazz och Sibelius i Korpo, Festival Norpas 5 000 euro, Borgå jazz festival 10 000 euro och Jeppis Jazz Festival 20 000 euro.

Kulturverksamhet, minnesorganisationer och kulturarv

242 bidrag på sammanlagt 2,4 miljoner euro

– Kulturhus och många andra aktörer inom tredje sektorn driver verksamhet som är en grund för lokalt engagemang. Därför är också bidragen stora, säger Mikaela Nylander.

Många kulturhus får verksamhetsbidrag på cirka 40 000 euro. I den regionala utdelningen går många bidrag till föreningar som ordnar tvärkonstnärliga festivaler, men också annat kulturellt innehåll, till byaföreningar och ungdomsföreningar.

– I alla regioner får många festivaler bidrag, men Åboland är festivalernas centrum! De etablerade festivalerna får finansiering, men dessutom syns tvärkonstnärliga festivaler, festivaler inom olika musikgenren och på olika orter i hela Åboland, säger Åsa Rosenberg.

 • Nordklang får 4 000 euro för kammarmusikfestivalen Midsommarmusik i Åbolands skärgård.
 • Arbetsgrupp Kyrkoby200 får 5 000 euro för att uppmärksamma Kyrkoby skolas 200 år.

Många stiftelser och föreningar som upprätthåller museer får verksamhetsbidrag. I den regionala utdelningen dominerar hembygdsmuseer och lokala hembygdsföreningar. Några exempel ur utdelningen:

 • Krigshistoriska föreningen i Västnyland får 18 000 euro för verksamheten i bland annat frontmuseet i Lappvik och bunkermuseet i Harparskog och 10 000 euro för projektet Veteranstigen.
 • Suomen Ilmailumuseosäätiö får 10 000 euro för arkivarbete med Atle Blomqvists privatarkiv och korrespondens.
Oscar Hagen beviljades ett bidrag på 4 000 euro för Konstutställningen “Heligt Kött” som hålls på Makers Gallery i Vasa år 2024.

Scenkonst

159 bidrag på sammanlagt drygt 2,5 miljoner euro

Inom scenkonst går stora bidrag till teaterhusen. Fria teatergrupper, arbetsgrupper och sommarteatrar och andra amatörteatrar är viktiga delar av det lokala kulturengagemanget och får också omfattande bidrag.

 • Svenska Teatern, Wasa Teater och Åbo Svenska Teater får alla bidrag på 80 000–100 000 euro.
 • DuvTeatern får ett treårigt bidrag på 135 000 euro.
 • Lilla teatern, Svenska teatern, Åbo Svenska teaterförening och Wasa Teater får Världen på scenen-bidrag för översättning av pjäser och produktioner till svenska.
 • Entirely Moved/Kaikki Liikkuu får 10 000 euro för ett nutidsdansprojekt av och med barn i Helsingfors, Österbotten och Åbo.
 • Österbottens regionala danscenter får 6 000 euro för residensverksamhet med Dans i Västerbotten.
 • En arbetsgrupp får 18 000 euro för Story Sharing Cafeér i Helsingfors och Borgå där lokala berättare får handledning och uppträder.
 • Arbetsgruppen Queera Scenkonstkollektivet får 2 500 euro för en pjäs om finlandssvensk queer sorg som turnerar i bland annat skolor.

Litterär verksamhet

89 bidrag på sammanlagt 1,2 miljoner euro

Inom litteratur har Kulturfonden särskilt fokus på barn och unga som målgrupp, men också konst- och kulturkritik och projekt som främjar läsande, skrivande och berättande är prioriterade i utdelningen. Liksom under tidigare år får många tidningar, tidskrifter med kulturinnehåll och litteraturföreningar bidrag.

 • Svensk Presstjänst får ett verksamhetsbidrag på 40 000 euro för Språkstöd.
 • Svenska litteratursällskapet får ett treårigt bidrag på sammanlagt drygt 550 000 euro för de finlandssvenska inslagen på bokmässorna i Helsingfors och Göteborg samt Bokkatalogen och tidskriften Vi läser.
 • Fredrik Rosenqvist får 5 000 euro för en faktabok om åländska band under 1990-talet
 • Lina Bonde får 10 000 euro för att färdigställa ett poesimanus.
Tvåspråkiga filmfestivalen Sensommar Filmfest Reposaari i Björneborg får 10 000 euro. Bild: @sensommarfilmfest konto på Instagram.

Fotokonst, skulptur, övrig visuell konst och illustration

72 bidrag på sammanlagt nästan 600 000 euro

Många gallerier får verksamhetsbidrag. Konstföreningar, individuella konstnärer och arbetsgrupper får bidrag för utställningar inom bildkonst och fotokonst. Några exempel ur utdelningen:

 • Kulturhuset Grand har tagit över administrationen av Konstrundan och får 100 000 euro.
 • Andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars får 30 000 euro för Onomas sommarutställning.
 • Globe Art Point får 25 000 euro för peer to peer-verksamhet där utlandsfödda konstnärer samarbetar med finlandssvenska konstnärer.

Bildkonst

52 bidrag på sammanlagt knappt 300 000 euro

Inom bildkonst får många enskilda konstnärer projektbidrag. Också publikarbete, galleri- och residensverksamhet stöds flitigt. Några exempel ur utdelningen:

 • Pro Artibus får 15 000 euro för det tvärkonstnärliga konstnärsresidenset i anslutning till Skärgårdscentret Korpoström.
 • Borgå Triennial får 10 000 euro för en stadsfestival för samtidskonst.
 • Zacheriah Kramer får 2 000 euro för en abstraktmosaik gjord av skräp från Purmovägen

Film

15 bidrag på sammanlagt 250 000 euro

Samtliga bidrag går till filmfrämjande verksamhet. Filmproduktioner stöder Kulturfonden sedan 2020 i samarbete med Konstsamfundet under andra tider på året. Exempel ur den nu aktuella utdelningen:

 • Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU får 79 000 euro för filmskolan för barn i högstadieåldern.
 • Tvåspråkiga filmfestivalen Sensommar Filmfest Reposaari i Björneborg får 10 000 euro.
 • Många regionala och lokala filmfestivaler får bidrag.

Arkitektur, konstindustri, formgivning, hantverk

19 bidrag på sammanlagt 200 000 euro

 • KWUMs sommar och vinterutställning får 15 000 euro.
 • Föreningen Arabias Konstavdelning får 10 000 euro för en keramikutställning på Franz Meyer-museet i Mexico City 2025.
 • Archinfo får 10 000 euro för en nordisk samarbetsplattform inom design och arkitektur.
KWUMs sommar och vinterutställning får 15 000 euro.

Utbildning – från småbarnspedagogik till andra stadiet

– I år hade vi klart fler ansökningar som fokuserade på antirasistiskt arbete med barn och unga i skolorna. Flera av projekt får bidrag och jag är verkligen glad att vi kan vara med och stödja dem som vill jobba mot rasism och främlingsfientlighet i skolorna och med ungdomar överlag, säger Mikaela Nylander.

Inom både utbildning och forskning fanns i år många projektansökningar som på olika sätt handlar om artificiell intelligens. Flera av dem får bidrag. Bland de projekt som får bidrag finns också flera som tangerar svenska som andraspråk.

– De här nya inslagen i ansökningarna är viktiga. De visar att aktörerna är agila och proaktiva och det ger också oss möjlighet att snabbt reagera på vad som behövs på fältet, säger Mikaela Nylander.

Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiet

178 bidrag på sammanlagt 2,5 miljoner euro

Satsningar på barns och ungas välmående trendar fortfarande liksom också verksamhet som främjar barns och ungas läsande och skrivande. Många finlandssvenska organisationer som arbetar med bildning för barn och unga får verksamhetsbidrag, till exempel Förbundet Hem och skola och Sydkustens landskapsförbund.

I regionerna går många bidrag till föräldraföreningar. I Österbotten går bidrag till flera stora konstprojekt inom grundläggande konstundervisning. I projekten ska eleverna vara delaktiga även i planering och utformning, inte bara i utförandet.

 • Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi får 30 000 euro för fortbildning som stöder välbefinnande och aktörskap för personal och barn inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning.
 • Stationens barn rf får 25 000 euro för ett pilotprojekt om hantering av miljökänslor och klimatsamtal för barn/ungdomar och föräldrar.
 • Gutsy Go får 30 000 euro för tvåspråkig ungdomsverksamhet som stöder fred och förhindrar marginalisering.
 • Krisjouren för unga får 40 000 euro för programmet School to Belong.
 • Institutet för de inhemska språken får fortsatt finansiering på 30 000 euro för plattformen Skrivsäker.
 • Ung företagsamhet och ekonomi NYT får 50 000 euro för ekonomikunskap, arbetslivsfärdigheter och företagsamhetsfostran för barn och unga i svenskspråkiga skolor.
Gutsy Go får 30 000 euro för tvåspråkig ungdomsverksamhet som stöder fred och förhindrar marginalisering. Bild: Gutsy Go, fotograf Vertti Luoma.

Språköar

33 bidrag på sammanlagt nästan 450 000 euro

Språköar och språkbadsundervisning är också i år prioriterade områden i utdelningen. Bidragen är rätt små, men Pentzins fond, som stöder det svenska främst i Uleåborg, möjliggör stora bidrag till Svenska skolan i Uleåborg och dess föräldraförening. Två exempel på bidrag:

 • Vaasa kielikylpy-yhdistys och Västerledens språkbad får bidrag på 3 000 respektive 2 500 euro för att ordna fortbildning i språkbad inom småbarnspedagogiken.

Fri bildning

25 bidrag på sammanlagt cirka 400 000 euro

Inom fri bildning handlar många bidrag om studiestigar för barn och unga eller integration på svenska. Några exempel på bidrag till folkhögskolor, medborgarinstitut, studiecentraler och övrig vuxenutbildning:

 • Finlands kommunförbund får 62 000 euro för fortsättningen på projektet “Integration på svenska”.
 • Bildningsalliansen får 20 000 euro för svenskspråkigt innehåll på evenemanget Integration 2024.
 • Borgå folkakademi får 15 000 euro för att tillsammans med Västra Nylands folkhögskola utreda möjligheten att i samarbete starta en teaterlinje.
 • Västra Nylands folkhögskola får 28 000 euro för två produktioner på den nya folkhögskolelinjen Nylands teaterlinje.
 • Kristliga folkhögskolan i Nykarleby får bidrag för “Kulturverkstaden”, ett projekt som skapar kulturella mötesarenor för barn med invandrarbakgrund och barn födda i Finland.
 • Samkommunen Kvarnen i Kronoby får 12 000 euro för läger för folkhögskolans språkstuderande och deras familjer.
 • Borgå folkakademi får 12 000 euro för familjeläger för personer som flytt kriget i Ukraina.
Foto: Chris Senn

Utvecklingsprojekt vid universitet och högskolor

59 bidrag på sammanlagt nästan 900 000 euro

Förutom forskning och vetenskap finansierar Kulturfonden också utvecklingsprojekt vid universitet (40 bidrag) och yrkeshögskolor (19). Många projekt stöder universitetens strävan att bättre nå barn och unga. Studerandeföreningar kan få bidrag både för sin ordinarie verksamhet och olika projekt, medan högskolor och universitet endast kan få bidrag för projekt. Några större universitetsprojekt som får finansiering:

 • Åbo universitet får 250 000 euro för en treårig satsning på tvärvetenskapligt undervisnings-, fortbildnings- och forskningssamarbete med Åbo Akademi.
 • Åbo Akademi får 140 000 euro för en utredning av hur finlandssvenska elever i åk 7-9 uppfattar AI samt modeller för att introducera AI-litteracitet i skolan.
 • Helsingfors universitet får 40 000 euro för en utredning om förutsättningarna för ett kompetenscentrum kring de samhälleliga aspekterna av AI på svenska i Finland.
 • Yrkeshögskolan Novia får 60 000 euro för projektet “Kyrkomusiken som kulturbärare”.
 • Helsingfors universitet får 100 000 euro för ett tvåårigt skolutvecklingsprojekt där man skapar en antirasistisk och trygg verksamhetskultur i skolan.

Forskning och vetenskap

Inom forskning och vetenskap stöder Kulturfonden både forskningsprojekt och enskilda doktorander. Den sammanlagda utdelningen är cirka 5 miljoner euro.

Till forskningsprojekt går sammanlagt 3,4 miljoner euro. Bidragen riktas främst till humaniora, samhällsvetenskaper och pedagogik där forskningen ska vara relevant för det svenska i Finland. Inom medicin, fysik och övriga naturvetenskaper finns flera specialfonder, där kraven på forskningens anknytning till det svenska i Finland inte är lika stränga.

Kulturfonden beviljar i år 71 doktorandstipendier på sammanlagt knappt 1,6 miljoner euro. De enskilda doktorandstipendierna är på mellan 5 000 och 30 000 euro.

Här finns alla som får ett doktorandstipendium.

Pedagogik

17 bidrag på sammanlagt 1,7 miljoner euro

Några stora bidrag:

 • Åbo Akademi får 100 000 euro för forskningsprojektet Överdid som utvecklar en teoretisk grund och didaktiska riktlinjer för ämnesövergripande undervisning i åk 7–9 och gymnasiet.
 • Helsingfors universitet får 65 000 euro för ett forskningsprojekt kring samverkan mellan olika aktörer för svenska som andraspråk inom småbarnspedagogik och förskola.
 • Jyväskylä universitet får 50 000 euro för forskning om hur språkdataspel kan bidra till inlärning av svenska som andraspråk.
 • Sällskapet för Medifostran får 15 000 euro för en mediekunskapsturné på svenska med fokus på demokrati och verktyg, bland annat rollspel.

Humaniora

12 bidrag på sammanlagt nästan 0,9 miljoner euro

Bland deforskningsprojekt som får en betydande finansiering finns:

 • Helsingfors universitet får 200 000 euro för ett forskningsprojekt om studentprovet i modersmål och litteratur.
 • Åbo Akademi får 80 000 euro för ett forskningsprojekt om effekten av daglig strukturerad skolsång på svenska på barns språk, välbefinnande och sångröst.
 • Tammerfors universitet får 140 000 för ett forskningsprojekt om inlärning av finlandssvenska som andraspråk och utveckling av digitala hjälpmedel för inlärning av uttal och muntliga färdigheter.
 • Åbo universitet får 65 000 euro för ett forskningsprojekt om hotbilder som förklarar kontroll och övervakning av statspolisen på Åland mellan 1919 och 1945.
Yrkeshögskolan Novia får 39 000 euro för ett forskningsprojekt om havsfåglars områdesanvändning på projektområden ämnade för storskalig havsbaserad vindkraft. Illustration: Sanna Mander.

Medicin och naturvetenskap

23 bidrag på sammanlagt 0,7 miljoner euro

Några av de största bidragen:

 • Yrkeshögskolan Novia får 39 000 euro för ett forskningsprojekt om havsfåglars områdesanvändning på projektområden ämnade för storskalig havsbaserad vindkraft.
 • Åbo Akademi får 40 000 euro för ett forskningsprojekt om mikroalgers anpassning till global uppvärmning.

Samhällsvetenskap och ekonomi

4 bidrag på sammanlagt drygt 110 000 euro

 • Åbo Akademi får ett bidrag för ett forskningsprojekt om språkkunskapernas inverkan på internationell mobilitet och sysselsättning i Finland, Sverige, Schweiz och Storbritannien.

Förbund, föreningar och intresseorganisationer

Bidragen till intresseorganisationer, förbund och föreningar är relativt stora i förhållande till den övriga utdelningen. Många förbund får också så kallade förbundspaket att fördela bland sina föreningar. Förbundspaketen, på sammanlagt över en halv miljon euro, beviljas under hösten och finns inte med i vårens utdelning.

Sammanlagt 173 bidragstagare får nu dela på cirka 4 miljoner euro. Några exempel ur utdelningen:

 • Föreningen Regnbågsalliansen får ett verksamhetsbidrag på 18 000 euro.
 • Finlands svenska taltidningsförening får ett verksamhetsbidrag på 15 000 euro.

Kulturfonden stöder många intresseorganisationer – partiföreningar, andra politiska organisationer och intresseorganisationer utan politisk anknytning. För tydlighetens och transparensens skull presenteras de politiska organisationernas bidrag separat.

Alla bidrag till politiska organisationer finns här.

Fortsättning följer

På årsbasis behandlar Kulturfonden sammanlagt cirka 8 000 ansökningar. Förutom de bidrag som nu beviljas fördelas många andra bidrag under året – till exempel bidrag med fri ansökningstid, strategiska SKAPA- och Hallå-bidrag, bidrag i samarbete med andra fonder och Pro Artibus finansiering. I september tar Kulturfonden emot ansökningar inom många olika områden, bland annat till specialfonder med regional anknytning. Nästan 5 000 ansökningar lämnas alltså in under andra tider på året än i november.

Svenska litteratursällskapet, som äger och förvaltar Kulturfonden, har ställt 48 miljoner euro till Kulturfondens förfogande år 2024.

Noggrannare information

Mikaela Nylander (kommentarer)
styrelseordförande
050 511 3029
mikaela.nylander@gmail.com

Mikael Svarvar (kommentarer)
delegationsordförande
040 7167 179
svarvar.music@icloud.com

Sören Lillkung (kommentarer)
vd
040 620 7500
soren.lillkung@kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm (intervjuförfrågningar)
kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm@kulturfonden.fi

Kulturfonden delar ut 26,5 miljoner euro