Tillbaka
9.11.21   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Staten och stiftelser grundar ny fond för scenkonst – ökade bidrag enligt ny modell

Staten och några stora finländska stiftelser grundar en gemensam fond som stöder konst med flera miljoner euro. Fondens bidrag riktas inledningsvis till det fria fältets scenkonstgrupper som samarbetar med konstinstitutioner vilka får statsandelar för sin verksamhet. Syftet med den nya fonden är att förändra och förbättra konstfinansieringen på lång sikt; inte att minska effekten av de nedskärningar som riktats mot branschen.

Finska staten och fyra finländska stiftelser som stöder kultur grundar en fond för att stödja scenkonst enligt en ny finansieringsmodell. Nu investeras 10 miljoner euro i fonden, men beloppet kan senare öka. Statens andel av startkapitalet är 5 miljoner euro, förutsatt att riksdagen godkänner regeringens budgetförslag för 2022. Den privata finansieringen fördelar sig så här:

  • Suomen Kulttuurirahasto 3,9 miljoner euro
  • Svenska kulturfonden 0,5 miljoner euro
  • Alfred Kordelinin säätiö 0,3 miljoner euro
  • Jenny ja Antti Wihurin säätiö 0,3 miljoner euro

Också andra privata finansiärer är välkomna att bidra till den nya fonden med satsningar på minst 0,3 miljoner euro. Kapitalet ska inte bli vinstbringande, utan används i sin helhet för att stödja konst under de kommande åren.

Inledningsvis tar fonden emot bidragsansökningar från scenkonstgrupper som år 2022 beviljas verksamhetsbidrag av Taike. Idag finns 170 sådana grupper; två tredjedelar av dem är aktiva inom scenkonst och en tredjedel inom tonkonst. Senare utreds om det är möjligt att utvidga målgruppen till att omfatta också andra konstområden.

De sökande måste samarbeta med en eller flera VOS-institutioner – alltså konstinstitutioner som får statsandelar för sin verksamhet.

Bidragets slutliga belopp beror på biljettintäkterna från föreställningarna. Om sökande skapar konst som är relevant för en bredare publik, kan produktionen ge en betydande vinst. Också VOS-institutionen får en överenskommen ersättning för samarbetet. Den nya fonden möjliggör ett positivt bokslut för de grupper som lyckas producera nya klassiker.

Målet med den nya finansieringsmodellen är att förbättra förutsättningarna för etablerade aktörer på det fria fältet. Samtidigt vill man ge dem möjlighet till en bättre finansiering, högre konstnärlig kvalitet och bredare publik. De fria grupperna kämpar varje år med en begränsad finansiering. Coronapandemin har ytterligare försvårat situationen, men branschen ser nu ut att långsamt återhämta sig. Med hjälp av den nya finansieringen kan scenkonstgrupper både skapa nya produktioner och förlänga livscykeln för produktioner som man redan tidigare skapat. Det här underlättar för de grupper som är inne i en projektspiral som gör det svårt att bygga upp ett ekonomiskt överskott som ger en buffert för framtiden.

Via bidragen ska grupper på det fria fältet få möjlighet att använda befintliga utrymmen och också på andra sätt samarbeta med VOS-institutioner. Samtidigt bidrar turnéverksamhet till ett livligt kulturutbud på olika håll i landet. Tillgången på konst ökar, olika konstuttryck möjliggörs, nivån på helhetsfinansieringen höjs och klyftan mellan aktörerna på det fria fältet och de statligt finansierade aktörerna minskar. Båda parter kan via samarbete lära sig och vinna fördelar. De fria grupperna får en ekonomisk buffert, de kan betala rimliga ersättningar till dem de anlitar och de har bättre möjligheter att planera för framtiden. Då publikbasen breddas, framhävs konstens betydelse i samhället och i förlängningen växer också det politiska stödet för konstfinansiering.

Den nya fondens första ansökningsomgång är våren 2022. Instruktioner till sökande publiceras före årsskiftet.

Den nya fonden minskar inte på stiftelsernas normala utdelning – bidrag beviljas i samma utsträckning som tidigare.

***

Pressmeddelande, tisdagen den 9 november 2021

Noggrannare information:

Överdirektör Riitta Kaivosoja, Undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 129
Överombudsman Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto, tfn 050 385 7600
Vd Sören Lillkung, Svenska kulturfonden, tfn 040 620 7500
Vd Erik Båsk, Alfred Kordelinin säätiö, tfn 040 825 8071
Ombudsman Arto Mäenmaa, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, tfn 050 2536

Staten och stiftelser grundar ny fond för scenkonst – ökade bidrag enligt ny modell