Tillbaka
16.3.20   |   Nyheter

Så här påverkar coronakrisen

Hur påverkar coronakrisen Kulturfondens bidrag och evenemang? Vi har blivit tvungna att senarelägga vissa ansökningstider, nya regler gäller för en del redan beviljade bidrag och vi har ombokat, digitaliserat eller inhiberat de flesta av våra evenemang. I mars 2020 beviljade vi bidrag som planerat även om beredningsarbetet gjordes innan vi kände till coronakrisens omfattning. Läs mera om vad som gäller och kontakta oss om du har frågor.

Vi uppdaterar den här texten efterhand som vi får mera information om läget. Texten är senast uppdaterad 5.11.2020

Du som ansöker om bidrag i november 2020

Coronakrisen påverkar oss alla. Då du lämnar in din ansökan i november 2020 vet vi inte hur världen ser ut i mars 2021 då du får besked. Därför är det bra om du i din ansökan öppnar upp hur du tror att coronakrisen påverkar din verksamhet framöver.

I några ansökningsblanketter frågar vi hur coronakrisen påverkar verksamheten och ekonomin. Vi uppmuntrar alla sökande att redan i ansökningsskedet att reflektera över hur projektet eller verksamheten kan genomföras på alternativa sätt.

Beskeden till dem som sökte i november 2019

I mars mejlade vi besked till alla som sökte bidrag i november. Trots att coronakrisen innebar ändrade planer för många projekt, gav vi besked enligt den behandling som vi gjorde under december-mars och enligt den planerade tidtabellen. Det betyder att bland de beviljade bidragen finns projekt som senareläggs eller inte blir av på grund av coronapandemin. Trots det osäkra läget, ville vi ändå ge ett så snabbt besked som möjligt till våra sökande.

Om projektet eller verksamheten påverkas av coronakrisen

Här kan du läsa våra instruktioner till alla som fått ja på ansökan som de lämnade in i november. Instruktionerna gäller också till stora delar dem som vi beviljar bidrag med fri ansökningstid.

Skjuts projektet upp?

Kontakta Kulturfondens kansli om ditt projekt eller din verksamhet skjuts upp, ändrar omfattning eller på annat sätt inte stämmer överens med planen du presenterade i ansökan. Kontakta vårt kansli enligt instruktionen nedan.

Är projektet inhiberat?

Lyft inte bidraget, innan du vet att projektet eller verksamheten som du beviljats bidrag faktiskt blir av.

Kontakta Kulturfondens kansli enligt instruktionen nedan.

Så här kontaktar du oss

Kontakta oss via vårt stipendiehanteringssystem i alla ärenden som gäller ditt bidrag. Logga in via webbsidan https://ansokan.kulturfonden.fi. Om du har flera sökandeprofiler måste du använda de inloggningsuppgifter som hör ihop med den ansökan som beviljats. Välj sedan menyalternativet ”Korrespondens”.

Många bidragsmottagare kontaktar oss nu med frågor i anslutning till coronakrisen. Vi besvarar all korrespondens så fort som möjligt.

För att vara säkra på att alla behandlas så rättvist som möjligt vill vi att alla bidragsmottagare kontaktar oss enligt instruktionen ovan.

Kulturfondens pristagare

Trots att vi sköt upp vårfesterna, offentliggjorde vi våra pristagare som planerat den 14 maj.

Kulturfondens höstfester är inhiberade

I våras sköt vi upp våra fester till hösten, men eftersom läget i augusti fortfarande var mycket osäkert kände vi oss tvungna att inhibera festligheterna år 2020. Här kan du läsa om hur vi firar digitalt:

Vårfesterna 2020 blir filmer. Vi firar vårfester nästa gång våren 2021.

Seminarier och möten

Vi sköt upp också mindre träffar och seminarier som vi hade bokat för våren 2020. Under hösten 2020 styr vi om de flesta evenemang så att de blir digitala. De möten som vi ordnar, håller vi via Skype och Zoom. Du som har bokat en träff eller ett möte med någon av oss får via mejl en länk och inloggningskod till mötet.

Utlandsresor och internationella evenemang

De utlandsresor och internationella besök som vi ordnar skjuts upp. Det här gäller bland annat elevvårdspersonalens fortbildningsresa till Norge och bibliotekspersonalens fortbildningsresa till Göteborgs bokmässa.

Ansökningstiden för att delta i de fortbildningsresor som vi ordnar senareläggs. Vi återkommer med noggrannare information då vi har beslutat om tidtabellen.

Kulturfondens personal och förtroendevalda deltar inte i möten och evenemang utomlands.

Turnébidrag

Vi sköt i våras upp ansökningstiden för bidrag för turnéer i Finland och utomlands. Ansökningstiden är normalt i april.

Under hösten 2020 kan du ansöka om bidrag för en turné inom Finland och på Åland. Ansökningstiden är 15.10-15.11.2020. Läs mer om turnébidrag hösten 2020 här.

Praktikplatser utomlands

Vi har skjutit upp ansökningstiden för de stipendier som Kulturfonden beviljar för praktik utomlands. Efter att ha följt med läget på orterna för praktikplatserna och diskuterat med våra samarbetspartner har vi beslutat att inte rekrytera utlandspraktikanter under år 2020.

Förutsatt att pandemiläget tillåter det, återupptar vi samarbetet kring praktikprogrammen våren 2021 och rekryterar då praktikanter enligt tidigare modell.

Studiefondens stipendier

Också Studiefonden får många frågor om eventuell återbetalning av ett beviljat stipendium då en utlandsvistelse inte blir av på grund av coronaviruset. Läs instruktionerna för beviljade stipendier på Studiefondens webbplats.

Vistelsestipendier

Vi tog beslut om vistelsestipendiaterna i mars 2020, men vårens stipendiat till S:t Petersburg får välja om hen vill åka nu eller nästa år. Vi har kontaktat dem som beviljats stipendier. Under hösten 2020 har vi skjutit upp också nästa ansökningstid för vistelsestipendier. Vi återkommer med noggrannare information om ansökningstiden så fort vi vet mera om läget.

Resebidrag

Har du redan beviljats eller lyft ett bidrag för en fortbildnings- eller studieresa? Läs mera om vad som gäller i coronaläget här: https://www.kulturfonden.fi/2020/03/09/hotar-coronaviruset-dina-resplaner/

Har du redan hunnit lämna in en ansökan om resebidrag?

I våras gav vi avslag på alla ansökningar om resebidrag för resor planerade för våren och sommaren 2020. Under hösten 2020 tar vi endast emot ansökningar om bidrag för resor inom Finland. Vi behandlar tillsvidare inte ansökningar för utlandsresor.

Vi uppmuntrar också alla som söker om ett resebidrag för resor inom Finland och till Åland att utnyttja möjligheten att beställa avbokningsskydd för både resor och logi.

Kulturfondens kansli

Våra medarbetare jobbade under våren huvudsakligen på distans. Från och med mitten av augusti jobbar vi både på distans och på kansliet så att vi skapar så trygga och bra förutsättningar som möjligt för alla våra medarbetare. Möten och träffar med utomstående aktörer ordnar vi fortsättningsvis huvudsakligen via Zoom. Det här betyder att vi tillsvidare helst inte tar emot besökare på våra kanslier.

Så här påverkar coronakrisen