Tillbaka
12.2.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vad gör Kulturfondens sakkunniga?

Kulturfonden anlitar varje år ungefär 40 sakkunniga inom de område vi beviljar bidrag till. De flesta ansökningar som lämnas in till oss bedöms förutom av våra ombudsmän och förtroendevalda också av de sakkunniga.

De sakkunniga tar ställning till

  • ansökningar inom vetenskaplig forskning
  • ansökningar inom professionell konstutövning
  • ansökningar från centralorganisationer eller större institutioner inom konst, kultur och utbildning

Ansökningar av regional eller lokal karaktär får sin sakkunnigbedömning i våra regionala direktioner som känner sina regioner bäst. Det gäller t.ex. ansökningar från skolor och lokala konst- och kulturföreningar.

Här kan du läsa om de regionala direktionernas medlemmar i Nyland, Åboland och Åland samt Österbotten. Vi publicerar inte namnen på de externa sakkunniga.

Varför har Kulturfonden anonyma sakkunniga?

För oss är det viktigt att våra processer är transparenta och rättvisa. Samtidigt måste vi garantera att våra sakkunniga inte blir utsatta för påtryckningar och objektivt kan bedöma ansökningarna. Därför har vi – till skillnad från offentliga myndigheter – valt att inte publicera namnen på de externa sakkunniga vi anlitar.

År 2018 gjorde vi en anonym enkät bland våra sökande där en klar majoritet (62 %) föredrog att de sakkunniga är anonyma.

Vem kan bli sakkunnig?

Sammanlagt deltar omkring 40 sakkunniga i bedömningen av ansökningarna. De sakkunniga är utomstående experter inom olika områden – till exempel litteratur, film, yrkesutbildning, humanistisk forskning eller musik. En del områden är tematiskt breda och då har vi sakkunniga som representerar olika genrer inom samma område – till exempel klassisk musik, rytmmusik eller folkmusik.

Alla våra sakkunniga måste kunna svenska och vara insatta i det finlandssvenska kultur- eller utbildningsområdet, men vi har också flera finskspråkiga personer bland våra sakkunniga.

Vi anlitar en sakkunnig mellan ett och tre år, sedan utses en ny person till uppdraget. Ingen sakkunnig ska få påverka för länge. De sakkunniga får en rimlig ersättning för sitt arbete.

Vad gör de sakkunniga?

Efter att novemberansökningarna har kommit in fördelas de ansökningar som ska behandlas av externa sakkunniga mellan de olika sakkunniggrupperna. De sakkunniga har bara tillgång till ansökningar i den egna sakkunniggruppen.

Medlemmarna i de olika sakkunniggrupperna läser och kommenterar “sina” ansökningar, och samlas sedan till ett möte där ansökningarna diskuteras gemensamt. Representanter för styrelse och delegation samt ombudsmän deltar också i mötena.

Under sakkunnigmötena formuleras ett gemensamt förslag för varje ansökan. Förslagen från de sakkunniga är en viktig vägledning och ett stöd för styrelsen i dess arbete.

Beslut i mars

Du som ansökt om bidrag av oss i november 2019 får besked under vecka 12.

Vad gör Kulturfondens sakkunniga?

Bild: Pixabay