Tillbaka
15.2.19   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

De sakkunniga – vilka är de?

Bild: Pixabay

Behandlingen av de nästan 3 500 ansökningar vi fick i november 2018 är i full gång. Våra ombudsmän har läst ansökningarna och under februari samlas våra 14 sakkunniggrupper för att behandla ansökningarna.

Varför sakkunniga?

Vi delar ut bidrag till en mängd olika ändamål. Det betyder att det är svårt – eller till och med omöjligt – för vår personal och våra beslutsfattare att känna till alla områden som representeras i våra tusentals ansökningar.

För att alla ansökningar ska få en så bra bedömning som möjligt tar vi hjälp av sakkunniga personer inom olika områden. De sakkunnigas åsikter är viktiga och även om deras uttalanden är rådgivande utgör de grunden för förslaget till våra förtroendevalda.

Många svängar

Innan våra förtroendevalda tar beslut, går varje ansökan genom flera skeden.

  • Först sorterar våra ombudsmän alla ansökningar enligt tema och ser till att de behandlas i rätt sakkunniggrupp eller regional direktion.
  • Varje sakkunnig får tillgång till alla ansökningar inom sitt område.
  • Sedan läser och kommenterar först våra ombudsmän och sedan våra sakkunniga ansökningarna.
  • I februari går våra ombudsmän, sakkunniga och några förtroendevalda igenom ansökningarna på ett gemensamt möte.
  • Ett gemensamt förslag formuleras för varje enskild ansökan.
  • Förslaget går vidare till våra förtroendevalda i delegationen eller – i vissa fall – de regionala direktionerna.
  • I mars tar Kulturfondens styrelse det slutliga beslutet om alla bidrag.

Nytt för i år

Många ansökningar behandlas regionalt i våra direktioner i Nyland, Åboland och Österbotten och deras behandling avviker litet från schemat ovan.

Medlemmarna i direktionerna representerar en bred sakkunskap och sköter i allmänhet sakkunnigbehandlingen av de ansökningar som behandlas regionalt. De regionala direktionerna gör ett förslag till styrelsen som tar det slutliga beslutet. 

I år har vi ett nytt inslag i sakkunnigbehandlingen av ansökningar då också en del av de ansökningar som behandlas regionalt i direktionerna kan hänföras till de sakkunniga. Det här berör främst ansökningar från professionella konstnärer. Innan de regionala direktionerna samlas ger de sakkunniga sina utlåtanden om de ansökningar som ombudsmännen hänvisat till dem.

Vem kan bli sakkunnig?

Sammanlagt deltar omkring 40 sakkunniga i bedömningen av ansökningarna. De sakkunniga är utomstående experter inom olika områden – till exempel litteratur, film, yrkesutbildning, humanistisk forskning eller musik. En del områden är tematiskt breda och då har vi sakkunniga som representerar olika genrer inom samma område – till exempel klassisk musik, rytmmusik eller folkmusik.

Alla våra sakkunniga måste kunna svenska och vara insatta i det finlandssvenska kultur- eller utbildningsområdet, men vi har också flera finskspråkiga personer bland våra sakkunniga.

Vi anlitar en sakkunnig mellan ett och tre år, sedan utses en ny person till uppdraget. Ingen sakkunnig ska få påverka för länge. De sakkunniga får en rimlig ersättning för sitt arbete.

Anonyma eller inte?

För oss är det viktigt att våra processer är transparenta och rättvisa. Samtidigt måste vi garantera att våra sakkunniga inte blir utsatta för påtryckningar och objektivt kan bedöma ansökningarna. Därför har vi – till skillnad från offentliga myndigheter – valt att inte publicera namnen på de externa sakkunniga vi anlitar.

Beslut i mars

Du som ansökt om bidrag i november 2018 får besked av oss under vecka 12.

De sakkunniga – vilka är de?