Tillbaka
15.11.18   (Redigerad 7.12.22)   |   Nyheter

Vem är en professionell konstnär?

Vem kan lämna in en ansökan inom konst? Våra ombudsmän reder ut frågan. Bild: Tage Rönnqvist

Endast professionella konstnärer kan få Kulturfondens bidrag av för att utöva konstnärskap. Men hur definierar vi en professionell konstnär?

Texten är granskad och uppdaterad i oktober 2022.

Det finns ingen enkel definition på en professionell konstnär. Vi följer samma principer som många finländska och nordiska konstnärsorganisationer och myndigheter. Med professionell konstnär avses en person som:

  • har en konstnärlig utbildning på högskolenivå (högre eller lägre högskoleexamen) eller är etablerad inom sin genre*
  • aktivt framträder som konstnär genom offentliga konserter, föreställningar, utställningar, utgivning och motsvarande
  • erhåller ekonomisk ersättning för sitt arbete som konstnär (arvoden, försäljningsinkomster, upphovsrättsersättningar)
  • är godkänd som medlem i bransch- eller intresseorganisation
  • tidigare har erhållit stipendier för konstnärligt arbete

* Med ”etablerad inom sin genre” avser vi att du, även om du saknar formell utbildning, ingår i ett professionellt konstnärligt sammanhang där dina verk regelbundet möter publik.

Skriver du facklitterärt eller journalistiskt? Läs mera längst ned på sidan.

Kravet på formell utbildning har olika relevans i olika branscher. Inom till exempel visuell konst, klassisk musik och scenkonst finns en stark utbildningstradition, medan det till viss del saknas utbildningar inom rytmmusik och litterärt skapande. Då väger andra kriterier tyngre.

De enskilda kriteriernas relevans varierar mellan konstnärliga genrer. Som sökande behöver du inte uppfylla alla kriterier ovan, men om inget av dem passar in på din verksamhet är chansen liten att vi nu ska bevilja dig ett stipendium för att utöva konst.

Varför frågar vi om du är professionell konstnär?

Alla som gör en ansökan inom konst ska besvara frågan som en självutvärdering av konstnärskapet. Våra sakkunniga och förtroendevalda beaktar självutvärderingen då de bedömer ansökan.

Vi beviljar inte personliga stipendier för konstnärligt arbete till icke-professionella utövare.

”Ansökan gäller ej konstämnen”

I ansökningsformuläret ska du välja alternativet “Ansökan gäller ej konstämnen” om du gör en ansökan inom kulturverksamhet, kulturarvssektorn eller någon utbildningssektor, det vill säga om ansökan inte gäller någon form av konstnärligt arbete.

Konstprojekt riktade till skolor räknas som konst. Den sökandes konstnärliga meriter är därför relevanta för ansökan.

Eftersom alla som söker projektbidrag använder samma ansökningsblankett, måste du besvara frågan även om du inte gör en ansökan inom konstområdet.

Forskare och journalister som skriver facklitterärt

Också du som skriver populärvetenskapliga eller andra facklitterära verk ska i det här sammanhanget bedöma ditt arbete enligt motsvarande kriterier som ovan.

Om du kan svara jakande på någon eller några av frågorna nedan, ska du svara ”Ja” på frågan om du är professionell:

  • Har något av dina verk publicerats på förlag eller i relevanta tidskrifter?
  • Har du fått ekonomisk ersättning för dina tidigare verk – till exempel royalty, stipendier för att skriva, försäljningsintäkter, upphovsrättsersättningar?
  • Har du framträtt som författare på bokmässor, i författarsamtal eller motsvarande?
Vem är en professionell konstnär?