Tillbaka
15.11.18   |   Nyheter

Vem är professionell konstnär?

Vad är skillnaden mellan en professionell och icke-professionell konstnär? Kulturfondens ombudsmän reder ut begreppen. Foto: Tage Rönnqvist 2018

I november söker många konstnärer bidrag från Kulturfonden. Vi får ansökningar både om arbetsstipendium och om bidrag till enskilda projekt. Här reder våra ombudsmän ut skillnaden mellan bidrag till professionella konstnärer och till dem som är aktiva inom konst och kultur på sin fritid.

För oss som jobbar på Kulturfonden är det viktigt att det finns strukturer för att utöva konst och kultur på alla nivåer, och att man kan göra det på svenska. Vi ser på fältet av utövare ur två perspektiv:

  • de som har konstnärligt arbete som sin huvudsyssla och
  • de som är aktiva inom konst eller kultur på sin fritid.

Våra bidrag till de här två grupperna är av olika slag.

Professionella konstnärer kan ansöka om arbetsstipendium eller projektbidrag. Våra bidrag till professionella institutioner och organisationer som teatrar och orkestrar kommer också professionella konstnärer till godo.

Personer som är aktiva inom konst och kultur på sin fritid kan i regel inte få personliga stipendier och bidrag från Kulturfonden. Istället stöder vi olika organisationer och föreningar inom konst och kultur – till exempel körer, orkestrar, sommarteatrar och konstföreningar.

Vår gränsdragning

Då vi överväger om en sökande är professionell eller icke-professionell konstnär, bedömer vi om konstnärskapet är det huvudsakliga arbetet eller inte. Vi förutsätter också att professionella konstnärer har någon form av utbildning inom sitt område eller har varit professionellt verksam länge.

Gränsen mellan professionella och icke-professionella kan ibland vara flytande. I år har vi infört frågan “Jag/vi är professionell(a) konstnär(er)” i ansökningsformuläret för privatpersoner och arbetsgrupper. På frågan ska du som sökande svara ja eller nej. Om din ansökan gäller annat än konstämnen behöver du inte besvara frågan.

Hur påverkar svaret min ansökan?

Vi behandlar ansökningar från professionella konstnärer och andra aktiva på olika sätt.

  • Ansökningar från professionella konstnärer kvalitetsgranskas av externa sakkunniga och kommer sedan till Kulturfondens styrelse för beslut.
  • Ansökningar från lokala konstföreningar och icke-professionella konstnärer bedöms först i Kulturfondens regionala direktioner i Nyland, Åboland och Österbotten och kommer sedan till fondens styrelse för beslut.

Vill du som är konstnär att din ansökan ska granskas av sakkunniga inom ditt område, svarar du ”ja” på frågan om du är professionell konstnär.

Ansöker du om ett arbetsstipendium behöver du inte besvara frågan – endast professionella konstnärer kan ansöka om arbetsstipendium.

Kulturfondens styrelse tar alltid det slutliga beslutet om alla ansökningar; också sådana som en regional direktion har behandlat.

Här kan du kolla vem som sitter i styrelsen, delegationen och direktionerna.

Hur går sakkunnigbedömningen till?

I våra sakkunniggrupper finns personer med god kännedom om sitt område – musik, scenkonst och olika former av visuell konst. Totalt bedömer åtta sakkunniggrupper ansökningar inom konst och kultur.

De sakkunnigas kommentarer är rådgivande – Kulturfondens styrelse tar det slutliga beslutet om alla bidrag

Anonyma eller inte?

För oss är det viktigt att våra processer är transparenta och rättvisa. Samtidigt måste vi garantera att våra sakkunniga inte blir utsatta för påtryckningar och objektivt kan bedöma ansökningarna. Därför har vi – till skillnad från offentliga myndigheter, till exempel Centret för konstfrämjande – valt att inte publicera namnen på de externa sakkunniga vi anlitar.

Här kan du läsa mera om vår sakkunnigbehandling.

Har du frågor får du gärna kontakta någon av ombudsmännen på vårt kansli. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Vem är professionell konstnär?