Tillbaka
3.12.15   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Svenska kulturfonden gör storsatsning på integration

Svenska kulturfonden reserverar 180 000 € för svenskspråkig integration av invandrare. Bidragen riktas både till kulturaktiviteter, en invandrarkoordinator, fortbildning för lärare i svenska som andra språk och läromedelsproduktion. Också ett bidrag till Plan Finlands kampanj ”Nej till hatprat” reserveras förutsatt att kampanjen får fortsatt finansiering från undervisnings- och kulturministeriet. Utöver det här kommer Kulturfonden för år 2017 att utarbeta ett strategiskt program för integration och mångkultur.

– Finland behöver invandring och det stora antalet asylsökande är både en möjlighet och en utmaning. Lyckad integration kräver en bred palett av åtgärder och Svenska kulturfonden vill dra sitt strå till stacken genom en satsning på ökade möjligheter att integreras på svenska, säger styrelseordförande Stefan Wallin.

Kultur tillsammans
Kulturfonden kommer 1.1.2016 att lansera bidragsformen ”Kultur tillsammans”. Bidragen är avsedda för flyktingcentraler och andra instanser som ordnar boende och undervisning för personer med flyktingbakgrund. Kultur tillsammans ger möjlighet till ett engångsbidrag på 700 € för svenskspråkiga kulturaktiviteter ledda av en professionell kulturarbetare eller konstnär. Också föreningar och organisationer kan söka om bidrag för liknande verksamhet samt för fortbildning i frivilligarbete som befrämjar integration på svenska.

– Livet är lokalt och integration lyckas bäst i tät växelverkan med gräsrotsaktörer i det lokala samhället. Kulturens gränslösa väsen är en bra kanal för att engagera, stimulera och skapa sammanhang för invandrarna. Föreningarna utgör för sin del existerande verktyg, vilkas sociala funktion aldrig kan underskattas, säger Wallin.

Koordinator för integration på svenska
Kulturfonden kommer tillsammans med andra finlandssvenska fonder och stiftelser att finansiera en svensk flyktingkoordinator som har ett helhetsperspektiv på integrationen på svenska i Finland och underlättar utbytet av kunskap och färdigheter mellan olika instanser som jobbar med flyktingar.

– Det finns tacknämligt många aktörer som arbetar med flyktingfrågor och integration, men i nuläget krävs en bättre koordinering av arbetet. Fondernas samfällda satsning skall förtydliga ansvaret för integrationsarbetet på svenska, säger Wallin.

Satsning på undervisning i svenska för invandrare
Kulturfonden reserverar också bidrag för fortbildning av lärare i svenska som andra språk för att råda bot på den brist på behöriga lärare som för tillfället råder. Också annan fortbildning som stöder integration och mångfald kan komma i fråga. Bidrag ges också för produktion av läromedel för integrationsutbildning och språkundervisning. Arbete inleds också för att ta fram en nätbaserad tjänst för svenskundervisning för invandrare.

– Beredskapen för undervisning i svenska som andraspråk för invandrare finns inte i tillräcklig utsträckning i Finland i dag. Det är nödvändigt att få fram flera behöriga lärare och högklassiga läromedel för att kunna lyckas bra med den svenskspråkiga integrationen, säger utbildningsombudsman Veronica Granö-Suomalainen.

Svenska kulturfonden gör storsatsning på integration