AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
1

Hallå!

Strategiskt program för ett flerspråkigt Finland 2018-2021

Strateginen ohjelma suomen ja ruotsin oppimiseen 2018–2021

För vad

För projekt inom alla våra verksamhetsområden (konst och kultur, utbildning, forskning och medborgaraktivitet) som främjar förmågan och lusten att kommunicera på båda inhemska språken i yrkeslivet och på fritiden, i hemmet och i samhället.

Tavoite


Apurahaa voidaan myöntää hankkeille, jotka edistävät halua ja kykyä kommunikoida paremmin jommalla kummalla kotimaisella kielellä, ruotsiksi tai suomeksi. Projektit voidaan liittää osaksi Kulturfondenin muita osa-alueita kuten taidetta ja kulttuuria, koulutusta, tutkimusta ja kansalaisten aktivointia.

Kriterier

Projekten ska
- främja språkkunskaperna i svenska och finska,
- öka samförståndet mellan språkgrupperna och
- betona språkkunskaper som en framgångsfaktor i ett flerspråkigt Finland.

För dig eller din organisation med en projektidé som svarar på någon eller några av de här frågorna:
- Hur stödja språkkunskaper på ett nytt sätt? Hur stödja finskspråkiga elever i det svenska språket och svenskspråkiga elever i det finska?
- Hur stödja barn med annan språkbakgrund i svenskspråkiga skolor?

Hur lyfta fram språk som en global kompetens?
- Hur kan konsten bidra till att vi lär oss svenska och finska?
- Hur kan minnesorganisationer och andra kulturföreningar öka förståelsen och intresset för språk?

Kriteerit


Myönnämme Hallå!-ohjelman kautta apurahaa projekteihin, jotka:
- edistävät kielitaitoa ruotsiksi ja suomeksi
- lisäävät kieliryhmien välistä yhteisymmärrystä ja
- painottavat kielitaitoa menestystekijänä.

Apurahaa voivat hakea organisaatiot tai henkilöt, joiden hankkeet auttavat suomenkielisiä tai maahanmuuttajia viestimään paremmin ruotsiksi tai ruotsinkielisiä kommunikoimaan paremmin suomeksi, työssä tai vapaa-ajalla. Toivomme hankkeilta uutta luovaa otetta, ja niiden tulee lisätä ymmärrystä muita kieliryhmiä kohtaan.

Ansökningstiden

Hakuaika


1-30.4.2018

Summa

Projekten inom det strategiska programmet kan få finansiering under tre år, 2018-2021, med början augusti 2018.

Strategiseen ohjelmaan kuuluvia projekteja voidaan rahoittaa kolmen vuoden ajan, vuosina 2018–2021, alkaen elokuussa 2018.

Besked om beslut

Beskeden skickas till den e-postadress som finns i ansökan i juni 2018.

Rahoituspäätös


Päätös lähetetään sähköpostitse kesäkuussa 2018 hakemuksessa merkittyyn osoitteeseen.

Redovisningen

Inom ett år efter avslutat projekt.

Selvitys


Viimeistään vuosi hankkeen päättymisen jälkeen hakija antaa selvityksen käytetystä apurahasta.
För mera information, kontakta:

Berndt-Johan Lindström

berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi