AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
4

Specialfonder med utdelning 2017

Svenska kulturfonden består av mer än 480 olika fonder. De flesta av dem är så kallade allmänna fonder, vars avkastning delas ut till Kulturfondens allmänna ändamål. En del av fonderna är så kallade specialfonder,  med mera specifika donationsbestämmelser. Nedan finns en lista på de specialfonder som har utdelning 2017.

Alla ansökningar som lämnas in i november granskas och placeras in i rätt specialfond enligt ändamålet, oberoende av om sökanden hänvisar till en specialfond eller inte.

 

Specialfonder med utdelning 2017:

593 AERO-FONDEN 3 572 €
Fondens uppgift är att i samarbete med bl.a. Luftfartsmuseet stödja och bedriva flyghistorisk verksamhet, främst rörande finländska flygpionjärer.
482 EMMY OCH RUDOLF ALFTHANS STIPENDIEFOND 16 758 €
För främjande av matematik, naturvetenskap och finlandssvenskt kulturarbete.
706 CARINA APPELS MINNESFOND 2 544 €
Syftemålet är att vartannat år utdela ett pris till en natur och/eller nyhetsfotograf.
693 CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND 222 559 €
För ändamål som befrämjar forskning inom medicin eller teknik (närmast metallurgi eller byggnadsmaterial) genom utdelning av stipendier till svenskspråkiga forskare.
570 LYDIA, OTTO OCH GRETA AXELINS FOND 9 588 €
Understöd av till den svenska borgerliga befolkningsgruppen i Finland hörande person för vetenskapligt arbete, främst naturvetenskapligt.
630 GUSTAV BJÖRKSTRANDS FOND 2 202 €
Stöd till yngre forskares verksamhet inom företrädesvis teologi och pedagogik.
107 GUVERNÖRSKAN LILLY BJÖRNBERGS MINNE 8 174 €
Understöd för att gagna svensk odling och kultur i Österbotten, i första hand folkskolor och folkhögskolor som verkar på kristlig grund.
444 CATHERINE OCH PAUL BOMANS TESTAMENTSFOND 21 870 €
Stipendier till förtjänta framåtsträvande möbel- eller inredningsarkitekter.
614 GUNHILD BORGS FOND 4 585 €
Understöd till svenska barnträdgårdar i övervägande finskspråkig miljö.
539 ALIX VON BORNS STIPENDIER 34 063 €
Stipendier åt finlandssvenska personer verksamma på dramatikens eller scenkonstens område.
606 MÄRTA OCH YNGVE BÄCKS STIPENDIEFOND 92 330 €
Stipendium för längre studievistelse utomlands till finlandssvensk, finländsk eller nordisk kritiker som gjort finländsk eller nordisk konst till föremål för sin publicistiska verksamhet. Stöd för litterära arbeten avsedda för en vidare läsekrets kan även komma i fråga.
494 CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND 334 804 €
Stipendier åt vetenskapsmän med svenskt modersmål, vilka ägna sig åt biologiskt, främst botaniskt forskningsarbete.
580 MARCUS OCH EVA COLLINS MINNESFOND 14 468 €
Stipendier åt bildkonstnärer, främst målare.
687 VIOLA WYNNE DRYCKSBÄCKS FOND 24 650 €
Understöd till bildkonstnärer och sångare samt bildkonst- och sångstuderande med rese- och andra stipendier. Stipendiemottagaren skall vara bördig från Österbotten.
333 MÅRTEN OCH SOFIA EKBLADS INVALIDFOND 1 339 €
Understöd främst åt krigsinvalider boende inom Föreningen Frihetskämpar i Vasa med omnejds verksamhetsområde.
689 C-G EKHOLMS TESTAMENTSFOND 4 224 €
För finlandssvenska kulturella ändamål, företrädesvis i Nyland, samt för stipendier och understöd till skötsamma framåtsträvande ungdomar från västra Nyland för deras utbildning.
Avkastningen utdelas årligen av Kulturfonden och Svenska studiefonden som beviljar stipendier till studerande med ansökningstid i februari.
219 FAMILJEN EKMANS MINNE 12 096 €
Understöd till svenskspråkiga ambulatoriska småskolor eller andra därm
ed jämförbara skoländamål främst bland landets svenska skärgårdsbefolkning.
404 EMIL FABRITIUS FOND 23 265 €
Stipendier åt svenskspråkiga lärare för forsatta studier, resor och rekreation. Delegationen kan utdela stipendier åt svenskspråkiga lärare utan avseende på boningsort. I främsta rummet avses lärare på låg- och mellanstadiet samt i gymnasier.
Utdelas i form av resestipendier enligt separat stödordning.
84 SOFIA OCH JACOB FINNILÄS FOND 11 713 €
För svenskspråkigt bildningsarbete i Österbotten.
526 FREDRIKA-HEMMETS FOND 43 250 €
För rekreation bland åldringar i Åboland.
694 GÜNTER FREDRIKSSONS FOND 105 731 €
För stöd till finlandssvensk konst och kultur.
350 ELIN FROSTERUS’ FOND 5 798 €
Understöd till främjande av svenska bildningsföretag, speciellt i Vasa med omnejd.
622 HENRY GILLBERGS FOND 17 238€
Till förmån för aktiva ungdomsföreningar i Nylands län.
2 MAJ GRANLUNDS OCH KATE BJÖRKS FOND 11 112 €
Fonden tillhör Stiftelsen för Åbo Akademi. Fonden stöder finlandssvenska konstutövare inom alla grenar av konsten samt främjar konstvetenskaplig forskning och -kritik. Medel kan anslås för inköp och tryckning av musikkompositioner och för inköp av konstverk.
437 FRANS HENRIKSONS TESTAMENTSFOND 627 278 €
För svenska kulturändamål i Sydösterbotten (område från och med Vasa i norr till och med Sideby i söder).
83 ALARIK HERTELLS FOND 11 712 €
För svenskt kulturarbete i Åbo med omnejd.
535 EIRIK HORNBORGS MINNESFOND 120 283 €
Understöd till svenskspråkiga läroinrättningar samt stipendier till lärare för fortbildning och till framgångsrika svenskspråkiga studerande som utbildar sig för lärarbanan.
Avkastningen utdelas årligen av Kulturfonden och Svenska studiefonden som beviljar stipendier till studerande med ansökningstid i februari.
250 THEODOR OCH AUGUSTA JÄRNEFELTS FOND 10 339 €
Till bekostnad av svensk skolundervisning för barn bosatta i det inre Finland.
533 KRISTINESTADS KULTURFOND 27 156 €
Fondens syftemål är att i första hand i det gamla Kristinestad, dvs. stamstaden, stöda Svenska kulturella strävanden dvs. olika svenska organisationer som verka för den svenska befolkningen.  Enskilda personer genom stipendier för studier och forskning och för insatser som befrämjar utvecklingen i staden eller belyser det förgångna. Olika ändamål inom staden såsom Ulrika Eleonora kyrkans underhåll och renovering, kyrkornas och begravningsplatsernas förskönande, ävensom stadens förskönande, till exempel genom parker, skulpturverk mm. Museala ändamål såsom Lebellska Köpmansgården, för ett sjöfartsmuseum, för bidrag till renovering av fasaderna på gamla hus m.m. För resande av en Tjöck-gård, antingen i staden eller i Tjöck, belysande den gamla unika bygdekulturen i denna stadens forna landsförsamling. I speciella fall kan bidrag ges för liknande ändamål även inom Stor-Kristinestad.
218 ELIS LAGUS’ FOND 13 902 €
För understödande av svenska kulturella företag och strävanden främst i Svenska Österbotten.
410 OSKAR LESS’ FOND 4 083 €
Understöd åt beträngda svenska skolor.
167 AXEL LILLES MINNESFOND 12 163 €
För främjande av svensk publicistisk verksamhet i Finland.
654 INGVAR LINDS FOND 6 531 €
Understöd för lämpligbefunna ändamål inom ramen för svenska Österbotten.
332 MARY OCH KARL LINDBERGS UNDERSTÖDSFOND 25 618 €
Understöd åt behövande inom den bildade svensktalande klassen i Helsingfors samt till svenska skolor och läroanstalter i beträngt läge.
259 GUSTAF ADOLF LUNDENIUS TESTAMENTSFOND 48 305 €
För befrämjande av den finlandssvenska hemslöjden, främst hemslöjdsskolor.
261 BERNDT LÖNNQVISTS UNDERSTÖDSFOND 79 082 €
Fonden tillhör Svenska litteratursällskapet i Finland. Understöd åt svenska skolor i Finland
521 TERESIA LÖNNSTRÖMS DONATIONSFOND 2 865 €
För kulturella ändamål i Åbo och Björneborgs län.
712 INGA MATTSON-PIETIKÄINENS FOND 15 490 €
För stipendier eller tävlingspris åt av spetsknyppling, vävning eller därmed jämställda finhandarbeten intresserade personer. Då medel utdelas får inte någon skillnad på svensk eller finskspråkig sökande göras, om blott sökandes meriter är tillräckliga. Om inte lämplig sökande i Finland finns kan även svensk eller dansk sökande komma i fråga, men endast vad gäller spetsknyppling.
612 TORSTEN NORDSTRÖMS MINNESFOND 69 247 €
För kulturella ändamål i svenska Österbotten.
683 TRYGWE OCH HJÖRDIS NYMANS MINNESFOND 2 305 €
Fondens syfte är att understöda social och ideell verksamhet som idkas i Finland av såväl enskilda personer med svenska som modersmål som av svenskspråkiga sammanslutningar. Understöd till välgrundade ansökningar från martharörelsen och från de frivilliga brand- och räddningsorgaisationerna, speciellt sådana, vars syfte är att trygga den svenskspråkiga återväxten och ledarutbildningen, beaktas. Understöd kan beviljas för hälsofrämjande syften, företrädesvis sådana som anknyter till upplysning och ökad kunskap om cancersjukdomar.
524 HENRIK NYSTÉNS TESTAMENTSFOND 47 878 €
a) Understöd till organisationer och institutioner som verkar för att befrämja jordbruket i västra Nyland. b) Stipendier till enskilda personer som verkar för att befrämja jordbruket i västra Nyland samt till ungdomar som hör hemma i västra Nyland och skaffar sig utbildning för en framtida verksamhet inom jordbruket därstädes.
Avkastningen utdelas årligen av Kulturfonden och Svenska studiefonden som beviljar stipendier till studerande med ansökningstid i februari.
642 ARVID OCH GRETA OLINS FOND 262 789 €
För att befrämja och stöda forskning i medicin och fysik.
213 EMILIA OCH ERLAND PALDANIS FOND 5 569 €
För utdelning av understöd för kristligt uppfostringsarbete bland den svensktalande ungdomen i Finland.
246 ELIN OCH KARL PENTZINS KULTURFOND 617 146 €
Till förmån för den svenska saken, främst i Uleåborg.
503 KÄTHE OCH OLOF RUNDBERGS TESTAMENTSFOND 32 421 €
För understöd till medicinsk forskning.
604 FREDRIKA RUNEBERGS STIPENDIEFOND 4 054 €
För att hugfästa minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den speciella ”samhällsmoderlighet” som var utmärkande för henne. Stipendier till förtjänta personer som arbetar i Fredrika Runebergs anda.
Avkastningen utdelas årligen i form av Fredrika-stipendiet av separat styrelse.
547 ANNA OCH SOPHIE SNELLMANS FOND 17 127 €
För den kvinnliga hemslöjdens och den husliga ekonomins befrämjande i Finlands svenska landsdelar.
518 HUGO STANDERTSKJÖLDS SKOLFOND 2 516 €
Fonden tillhör Svenska litteratursällskapet i Finland. Understöd åt svenska skolor i Finland.
625 SISSEL OCH PÄR STENBÄCKS FOND 3 392 €
Fondens avkastning används för att stöda aktiviteter som bidrar till att förhindra unga människors utslagning, främst genom förebyggande verksamhet bland och för ungdomar som hör till riskgrupper. Bidrag ges inte åt enskilda personer utan i första hand till välförberedda program och projekt som når flera ungdomar. Om Finlands Barn- och ungdomsstiftelse inkommer med välmotiverade ansökningar som innefattar verksamhet också bland svenskspråkig ungdom kan dessa ges förtur.
498 SASKIA STENIUS MINNESFOND 39 936 €
Studiestöd till personer vilkas modersmål är svenska eller vilka bedriver studier på svenska språket. Understöd kan även tilldelas svenskspråkiga ungdomsorganisationer eller andra institutioner, vilka verkar främst till förmån för ungdomens sunda intressen, gärna inom den kulturella eller ideellt skapande sektorn.
Avkastningen utdelas årligen av Kulturfonden och Svenska studiefonden som beviljar stipendier till studerande med ansökningstid i februari.
488 GURLI OCH ESKIL STRÖMSTÉNS FOND 31 279 €
Studie- och resestipendier i första hand till lärare i geografi och historia samt till lärarutbildare.
Utdelas i form av resestipendier enligt separat stödordning.
697 KRISTER STÅHLBERGS FOND 10 032 €
Stipendium för framgångsrikt slutfört arbete inom tillämpad samhälls- eller humanistisk vetenskapliga forskning rörande det svenska i Finland.
244 SVENSKA TEATERFONDEN I FINLAND 10 332 €
För främjande av svensk scenkonst i Finland.
254 CARL ESTLANDERS UNDERSTÖD UR SVENSKA TEATERFONDEN I FINLAND 3 895 €
Till stöd för svenskspråkig scenkonst.
637 META OCH OLE TORVALDS FOND 1 249 €
Syftet är att stödja åboländska identitetsstärkande strävanden.
Avkastningen utdelas årligen av Åbolands kulturfonds styrelse i form av det Torvaldska priset.
584 ETHEL TYBECKS FOND 26 109 €
Resestipendier åt kvinnliga akademiker för medicinska eller naturvetenskapliga studier.
609 UNGDOMSFÖRENINGSRÖRELSENS 100-ÅRSJUBILEUMSFOND 3 600 €
Stipendier till personer under 30 år, aktiva inom uf-rörelsen för studier och fortbildning. Understöd till enskilda ungdomsföreningar. Utdelas i samråd med Finlands Svenska Ungdomsförbund.
441 VASA LÄNS UNDERSTÖDSFÖRBUND 4 407 €
Understöd för forskning rörande lantbruk och skogsbruk i Vasa läns svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner.
228 CARL FERDINAND OCH MARIA VON WAHLBERGS MINNESFOND 88 412 €
Understöd till svenska lärdomsskolor i Finland varvid svenska skolor med internat hava företräde.
286 INGRID WASASTJERNAS MUSIKFOND 15 201 €
Understöd till finlandssvenska musiker för kammarmusikkonsert i Helsingfors eller för kammarmusikkvartett med Helsingfors som hemort.
454 ALINA WENELIUS’ FOND 2 973 €
Understöd åt beträngda svenska skolor i Finland.
447.1 TOR GABRIEL WICKSTRÖMS FOND 1 631 €
Till gott svenskt ändamål, exempelvis för befordrande av trivseln i de svenska skolorna i Lojo.
578 KARL HJALMAR OCH KARIN HELENA WINBERGS NYLÄNDSKA SKÄRGÅRDSFOND 38 178 €
För den nyländska kust- och skärgårdsbygdens kulturella och ekonomiska förkovran.
Alternerar med Gestrinska fonden.
310 OLFRIDA WULFFS MINNE 4 410 €
Understöd för svenskt kulturarbete, företrädesvis i staden Lovisa eller annan nyländsk svenskbygd.
676 ARTHUR V ZILLIACUS OCH HANS BARNS MINNESFOND 63 645 €
Understöd för verksamhet som går ut på att främja praktiska kunskaper i svenska språket i första hand bland finskspråkiga studeranden i handelshögskolor och utbildningsanstalter för vårdsektorn.
481 GERDA OCH ANNA ÅBERGS MINNESFOND 12 433 €
Stipendier åt unga begåvade svenska vetenskapsmän.
442 JOHN ÖSTERHOLMS MINNESFOND 2 249 €
För svenskt kulturarbete i östra Nyland.
426 ÖSTRA NYLANDS LANTMANNASKOLAS FOND 11 696 €
För svenskt kulturarbete i östra Nyland.
SPECIALFONDER INOM SVENSKA ÖSTERBOTTENS KULTURFOND MED UTDELNING 2017
920 OSKAR FORSSTRÖMS FOND 2 736 €
Stöder studerande vid Svenska Österbottens folkakademi. Sökande bör vara från någon av skolans medlemskommuner.
931 ANNA AHLBÄCKS FOND 1 722 €
Stöder utvecklande av hemslöjd och hantverk.
937 FONDEN FÖR ARKEOLOGISK FORSKNING 2 284 €
Stöder forskare eller institutioner, som bedriver vetenskaplig forskning i Österbottens förhistoria.
943 HENRY OCH MARTTA BERTELLS MINNESFOND 162 827 €
Stipendier till en eller flere elever vid Vasa tekniska läroanstalt (Vasa tekniska yrkeshögskola) eller vid teknisk linje vid Österbottens Centralyrkesskola. Utdelningen förrättas av Yrkesakademin i Österbotten och Yrkeshögskolan Novia.
942 ÅKE FINELLS FOND 11 580 €
För att befrämja främst forskningen inom skogsbruket.
928 FAMILJEN GULLSTRÖM-PORTINS MINNESFOND 2 587 €
Stöder utvecklande av biblioteksverksamhet för barn (jämna årtal) och utvecklande av privatskogsbruk (udda årtal).
940 SYSKONEN HINTZ MINNESFOND 13 280 €
Stipendier till enskilda personer och understöd till institutioner och organisationer för utbildning av ungdomar inom lantbruk i svenska Österbotten, särskilt Sydösterbotten.
Fonden har egen arbetsgrupp.
939 CHRISTINA OCH MAJ-BRITT HÖGLUNDS FOND 2 020 €
Stöder utvecklande av journalisters språk och stil. Vid utdelningen beaktas i första hand ansökningar gällande skriven svenska och stilistik men också ansökningar om förjupade studier i främmande språk.
921 BIRGIT KLÅVUS MINNESFOND 1 428 €
Stöder elever vid Musikinstitutet Legato eller ungdomar från musikinstitutets verksamhetsområde för fortsatta studier inom sångens och musikens område.
511 NILS LUNDQVISTS FOND 23 858 €
Stöder i första hand Vasa Svenska Lyceums matrikelkommittés arbete, i andra hand allmänna kulturella ändamål.
936 STUNDARSFONDEN 2 154 €
Stöder högre studier och forskning inom det kulturhistoriska området samt österbottniska sammanslutningar, som utvecklar hantverk och museiverksamhet.
918 IRIS TEIRS MINNESFOND 6 440 €
Stöd till österbottningar, som utbildar sig för eller forskar kring vård av hem, barn och familj. Studie – eller forskningsplan skall bifogas.
919 TOR ERIK TEIRS FOND 4 228 €
Stöder utvecklandet av högskoleundervisning och vetenskaplig forskning i Svenska Österbotten samt konstnärlig och kulturell verksamhet med anknytning till landskapet.
711 INGA, VALDEMAR, ANNA-LISA OCH INGA-BRITA WESTBERGS FOND 57 272 €
Stipendier åt svenskspråkiga studenter från svenska Österbotten för akademiska studier eller forskning.
932 ÖSTERBOTTENS MUSIKFOND 1 416 €
Stöder musikverksamhet bland ungdomar.