SKAPA - Kulturfondens strategiska satsning på konstundervisning för barn och unga

För kommuner, samkommuner och andra kommunala samarbetsorganisationer för att stärka tillgängligheten och bredda utbudet inom konstundervisning för barn och unga på svenska i Finland. För högskolor, universitet och fortbildningsarrangörer som utbildar och fortbildar pedagoger inom konstämnen.

Ansökningstiden

Den 17-30 oktober 2022 samt 16-29 oktober 2023.

Det är möjligt att först ansöka om ett mindre bidrag för att komma igång med projektet eller göra en pilot hösten 2022 och sedan ansöka om mera finansiering hösten 2023. Ett beviljat bidrag i första omgången är ändå ingen garanti för tilläggsfinansiering följande år. Den sammanlagda summan av två bidrag för samma projekt kan inte överstiga 350 000 euro.

Det är möjligt att ansöka om alla kostnader för projektet från Kulturfonden, men egen finansiering och/eller extern finansiering från annat håll ses givetvis som en god sak.

Projektet som helhet ska vara minst två år långt, men ett förprojekt som man ansöker om bidrag för 2022 med syfte att återkomma med en tilläggsansökan 2023 kan vara kortare.

För vad

För att ett projekt ska kunna beviljas finansiering krävs att det har som mål att skapa nya eller fördjupa befintliga samarbetsstrukturer som ökar jämlikheten och tillgängligheten inom konstundervisningen för barn och unga på svenska i Finland eller tillgången till behöriga och kompetenta svensktalande konstpedagoger och -lärare.

Därför kommer en plan för hur projektet kan leva vidare efter att finansieringen från Kulturfonden tagit slut att vara en viktig faktor vid bedömningen.
Planen kan beskriva olika möjliga scenarier och lyfta fram osäkerhetsmoment.
Planen kan fokusera på vilka möjligheter det finns för projektets innehåll, eller delar av det, att överleva även om den fortsatta finansieringen uteblir.

Vi förväntar oss också genomtänkta planer för hur projektet ska utvärderas, både kvalitativt och kvantitativt, av en extern aktör. Kostnader för detta kan ingå i projektbudgeten.

Kostnaderna ska uppstå under projekttiden. Av ansökan ska framgå hur man finansierar den nya verksamheten efter projekttiden.

Vi beviljar inte bidrag för

- undervisningsutrymmen och utrustning,
- befintlig konstundervisning för barn och unga eller
- befintlig utbildning och fortbildning för lärare och pedagoger

Observera också att vi inte beviljar finansiering för att starta konstundervisning som riskerar att överlappa och konkurrera med existerande undervisning på ett ohållbart sätt.

Kriterier

Det övergripande målet med den strategiska satsningen är att stärka barns och ungas välmående genom att bidra till ökad jämlikhet och tillgänglighet inom konstundervisningen för barn och unga på svenska i Finland. Den riktar sig också till två- och flerspråkig undervisning där det svenska språket ingår. Satsningen är samtidigt ett sätt att stödja konstarterna i sig.

Vi vill uppnå målen genom att bevilja finansiering till projekt som:

• skapar långsiktiga samarbeten mellan småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, klubbverksamhet, utbildning på andra stadiet, grundläggande konstundervisning, fri bildning och aktörer inom tredje sektorn. Det här gäller i synnerhet samarbeten som skapar hållbara strukturer när det gäller ekonomi, administration, rekrytering och undervisningskvalitet inom konstundervisningen.
• ökar tillgängligheten genom att nå ut till underrepresenterade grupper inom konstundervisningen.
• minskar de kommunala och regionala skillnader som finns i utbudet av konstundervisning.
• breddar utbudet av undervisning i olika konstämnen och ökar det tvärkonstnärliga samarbetet.
• skapar tydliga studiestigar inom undervisningen i konstämnen på svenska i Finland.
• tryggar behovet av svensktalande behöriga och kompetenta pedagoger för undervisningen i konstämnen.

Vem kan söka bidrag?
Vi tar vi emot ansökningar från två typer av sökande i den strategiska satsningen:

a) enskilda kommuner, samkommuner och andra kommunala samfund eller samarbetsorgan där flera kommuner ingår
b) universitet och högskolor som utbildar behöriga lärare och pedagoger inom konstämnena samt aktörer som ordnar pedagogisk fortbildning i konstämnen.

Alla projekt ska inkludera flera aktörer med olika verksamhet. Det kan handla om att stärka samarbetet mellan större kommunala och mindre privata utbildningsanordnare eller att aktörer som utbildar och fortbildar lärare och pedagoger gör gemensamma satsningar.

Vi ser gärna att enskilda utbildningsanordnare bjuds in till nätverk och aktivt är med i planeringsarbetet och skapandet av ansökan tillsammans med projektets huvudman.

Enskilda ubildningsanordnare kan som tidigare ansöka om finansiering i novemberomgången. Då tar vi också emot ansökningar som gäller forskning om konstundervisning.

Besked om beslut

Beskeden skickas ut i december till den mejladress som finns i sökandeprofilen

Redovisning

Senast ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Katarina von Numers-Ekman

katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi