Studiefonden - läroinrättningar

Svenskspråkiga gymnasier, yrkesskolor och folkhögskolor kan ansöka om understöd av Svenska studiefonden för utdelning av elevstipendier eller för en extra insats som stöder elevernas inlärning.

Ansökningstiden

Ansökningstid för Studiefondens understöd till läroinrättningar är 1.1-31.1.

För vad

Understödet beviljas för utdelning av elevstipendier för framsteg i studierna, på socioekonomiska grunder och/eller i form av en extra resurs för att stöda elevernas inlärning.

Kriterier

Understödet utdelas som elevstipendier till elever som studerar på heltid för att avlägga examen vid läroinrättningen. Elever som studerar vid folkhögskolornas ett- eller tvååriga utbildningsprogram kan också omfattas av stipendierna. Eleverna bör ha svenska som modersmål eller studiespråk. Observera att de elever som tilldelas stipendium med hjälp av Studiefondens bidrag får vara högst 25 år gamla enligt bidragsdonatorns stipulationer.

Elevstipendierna ska delas ut för framsteg i studierna eller på socioekonomiska grunder. Studiefondens understöd kan även användas för att betala t.ex. en enskild elevs deltagande i en studieresa. Stipendierna får dock gärna fördelas på flera elever.

Understödet kan även användas för en extra insats som stöder elevernas inlärning. Stipendiemedlen ska dock inte gå till ordinarie verksamhet, exempelvis speciallärarens lön, utan det ska vara fråga om ett externt stöd, t.ex. i form av en extra personresurs som handleder en elev eller en grupp i ett ämne.

Summa

Understödets storlek bestäms främst av antalet elever vid läroinrättningen. Studiefondens styrelse kan även beakta andra faktorer vid beslut om understödets storlek.

Besked om beslut

Beskeden skickas inom mars månad till den mejladress som finns registrerad i sökandeprofilen.

Redovisning

Redovisning inlämnas inom ett år efter att stipendiet har betalats ut. Det är önskvärt att bidragsgivarens namn omnämns på lämpligt sätt i läroinrättningarnas årsberättelse.

Obs!

Besök Studiefondens webbsida för mera information.
För mera information, kontakta:

Sonja Ollas-Airinen

sonja.ollas-airinen(at)bmr.fi