Föreningshusrenovering - renoveringsåtgärder

Vi beviljar bidrag för renovering av föreningshus. Aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska kan söka bidraget.

Ansökningstiden

1-30.4 och 1-30.9

Kriterier

• Föreningen ska ha låtit göra en konditionsbedömning och beställt en renoveringsplan.
• Föreningen måste äga fastigheten eller vara långsiktig hyresgäst; hyresavtalet måste fortsätta vara i kraft minst 15 år då ansökan görs.
• Huset ska vara i aktiv användning.
• Bidraget gäller arbetskostnader för fackmän.

År 2023 prioriterar vi ansökningar gällande energieffektiverande åtgärder och klimatsmarta energilösningar. Som dessa räknas till exempel: byte av värmesystem, intelligenta styrlösningar och solpaneler.

Du kan fortsättningsvis söka bidrag för övriga åtgärder (fönsterbyte, fasadrenovering och motsvarande) i vanlig ordning.

Beskriv i ansökan:

• föreningens verksamhet och husets bakgrund
• renoveringsåtgärder, anlitad expertis, deras kompetensområde och beräknad tidpunkt för genomförandet

Fyll i budgeten omsorgsfullt, kom ihåg föreningsmedlemmarnas eventuella talkoinsatser.

Bifoga till ansökan:

• ett styrelseprotokoll på beslut om att utföra renoveringen
• en konditionsbedömning och enligt behov teknisk planering för den planerade åtgärden
• en långsiktig renoveringsplan (förkortas ofta på finska ”PTS”), kan vara en del av konditionsbedömningen
• finansieringsbeslut från andra bidragsgivare
• senast godkända bokslut och verksamhetsberättelse samt ifrågavarande års verksamhetsplan
• offerter för fackmäns eller entreprenörers arbetsinsatser och materialkostnader
• hyresavtal (endast om föreningen inte äger fastigheten)

Övrig finansiering:

• Finansiering kan sökas till exempel från Finlands hembygdsförbund, Museiverket och/eller NTM-centralen eller Leader-grupper.
• Övrig finansiering (till exempel för materialkostnader och investeringar) ska framgå ur ansökan.

Bidraget kan inte användas för:

• avslutade projekt
• byggnader som används för idrott och motion
• administrativa kostnader inom föreningen
• investeringar och materialkostnader
• renovering av kommunalt ägda fastigheter

Summa

Vi beviljar högst 15 000 euro.

Besked om beslut

Vi skickar besked inom fyra veckor till den mejladress som finns i sökandeprofilen.

Redovisning

Redovisa bidraget inom ett år efter att det utbetalats.
För mera information, kontakta:

Joel Johansson

joel.johansson(at)kulturfonden.fi