Föreningshusrenovering - konditionsbedömning och planering

Vi beviljar bidrag för konditionsbedömning och planering inför planerad renovering av föreningshus. Aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska kan söka bidraget.

Ansökningstiden

1-30.4 och 1-30.9
Bidrag för konditionsbedömning och planering

Vi rekommenderar att föreningar som står inför en renovering inleder med att beställa en konditionsbedömning av fastigheten. Beställ konditionsbedömningen av en opartisk och professionell granskare som föreningen själv utser. I konditionsbedömningen bedöms byggnadens eventuella kulturhistoriska värde, nuvarande skick och renoveringsbehov.

Efter att renoveringsbehoven konstaterats kan föreningen beställa en byggnadsplanerare som gör en renoveringsplan för fastigheten. Om konditionsbedömningen redan är gjord kan föreningen gå direkt till det här skedet. Ur renoveringsplanen ska framgå vilka arbetsmoment som kräver fackmän och vilken kompetens de ska ha.

För dessa syften och kostnader kan föreningar ansöka om bidrag av Kulturfonden. Vi beviljar inte bidrag för redan utförda arbeten.

Kriterier

• Föreningen ska äga fastigheten eller vara långsiktig hyresgäst ; hyresavtalet måste fortsätta vara i kraft minst 15 år då ansökan görs.
• Huset ska vara i aktiv användning.
• Bidraget gäller arbetskostnader för fackmän.

Beskriv i ansökan:

• föreningens verksamhet och husets bakgrund

Bifoga till ansökan:

• en kort beskrivning av verksamheten i huset
• ett styrelseprotokoll på beslut om att utföra renoveringen
• offert av utvald konditionsgranskare och planerare
• hyresavtal (endast om föreningen inte äger fastigheten)

Bidraget kan inte användas för:

• avslutade projekt
• byggnader som används för idrotts- och motionssyften.
• bidrag kan heller inte användas för administrativa kostnader inom föreningen
• investeringar och materialkostnader
• renovering av kommunalt ägda fastigheter

Övrig finansiering:

Finansiering kan sökas till exempel från Finlands hembygdsförbund, Museiverket och/eller NTM-centralen. Övrig finansiering (till exempel för materialkostnader och investeringar) ska framgå ur ansökan.

Summa

Vi beviljar högst 5 000 euro.

Besked om beslut

Vi skickar besked inom fyra veckor till den mejladress som finns i sökandeprofilen.

Redovisning

Redovisa bidraget inom ett år efter att det utbetalats.
För mera information, kontakta:

Joel Johansson

joel.johansson(at)kulturfonden.fi