Kultur på dagis

för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta med barnen i minst 10 timmar.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid.

För vad

för kulturprojekt med valfri konstnär eller kulturarbetare. Gäller svenskspråkiga daghem och förskolor och finskspråkiga daghem och förskolor med svenska språkbadsgrupper.

Bidraget används för kulturarbetarens eller konstnärens arbetsersättning eller lön och ev. moms eller arbetsgivaravgifter

Här hittar du tips om kulturarbetare.

Kriterier

Allmänt
• Daghemmet/förskolan och kulturarbetaren planerar projektet tillsammans. Beskriv kort i ansökan hurdan planeringsprocessen varit.
• Både barn och personal ska delta i aktiviteterna.
• Ange hur många barn det är i gruppen som ska få ta del av kulturpaketet. Tanken är att varje paket ska nå ut till ca 20 barn.
• Högst fyra kulturpaket à 500 euro/läsår/daghem eller förskola
• Ett kulturpaket består av 10 undervisningstimmar à 50 euro och kan inte delas mellan flera grupper. Max 2 timmar kan räknas för planeringsarbete.


Under COVID-19-pandemin välkomnar vi även ansökningar som gäller program som helt eller delvis ordnas digitalt.

Kan användas för
• Arbetsersättning eller lön, inkl. moms/arbetsgivaravgifter

Kan inte användas för
• Resor och logi
• Materialkostnader
• Kulturbesök
• Familjedagvård (gruppfamiljedaghem kan få bidrag)
• Föräldraföreningars projekt
• Daghemspersonalens lönekostnader eller andra administrationskostnader

När du gör budgeten ska du ta med de utgifter som inte täcks av stipendiet och beskriva hur de ska täckas. Observera att ansökan ska göras i daghemmets / förskolans namn. Utbildningsanordnare som vill ansöka om kulturpaket för flera enheter ska lämna in skilda ansökningar för dessa.

Summa

500 euro för 10 h, 1 000 euro för 20 h, 1 500 euro för 30 h, 2 000 euro för 40 h

Besked om beslut

Besked skickas inom fyra veckor till den mejladress som finns i sökandeprofilen.

Redovisning

Efter avslutat projekt, senast inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Katarina von Numers-Ekman

katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi