Lokalhistorisk praktik

Praktikstipendium för studerande, i första hand inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik). Även andra studieinriktningar kan beaktas.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid

För vad

Stipendium kan beviljas för praktik på 1–3 månader inom samlingsförvaltning och/eller kommunikation vid ett mindre museum eller svenskspråkig hembygdsrörelse i Finland. Målsättningen med stipendiet är att ge studerande en inblick i arbetet inom kulturarvssektorn och att främja hembygdsrörelsens arbete med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt och använda webbaserade kommunikationskanaler.

Stipendiet kan användas för praktikantens arbete med:
• katalogisering i elektroniskt samlingsförvaltningssystem
• digitalisering av samlingar
• kommunikation (i första hand webbsidor, sociala medier)

Stipendiet får inte användas för annat museiarbete (öppethållning, butiksarbete eller guidning). Stipendiet kan från den 1 januari 2024 beviljas max 2 gånger per person (totalt 6 månader).

Kriterier

Du kan ansöka om stipendiet om du:
• har svenska som modersmål eller studiespråk
• studerar vid högskola eller universitet. I första hand beviljas stipendium till sökande som studerar museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik).

Ifall du vill räkna praktiken till godo i dina studier ska du kontrollera möjligheterna till det med din högskola eller ditt universitet. Kulturfonden kräver inte att praktiken räknas till godo, endast att sökande är studerande.

Övriga kriterier:
• Innan du gör ansökan ska du ha varit i kontakt med museet eller föreningen och avtalat om praktiken.
• Allt arbete med samlingsförvaltning ska göras i enlighet med gängse nationella normer och riktlinjer för elektronisk samlingsförvaltning och digitalisering.
• Katalogisering ska i första hand utföras i elektroniskt samlingsförvaltningsprogram som är kompatibelt med Finna.

För icke-yrkesmässigt skötta museer som inleder sitt arbete med elektronisk katalogisering kan Excel eller motsvarande godkännas istället för egentligt samlingsförvaltningsprogram.

Praktikanten och den mottagande organisationen kommer sinsemellan överens om regler för arbetstid och vilka arbetsuppgifter praktikanten ska utföra. Observera att stipendiet inte får användas för arbete med övrigt museiarbete (öppethållning, butiksarbete eller guidning) utan endast är avsett för arbete med samlingsförvaltning och/eller kommunikation.

Summa

1 500 euro/månad

Besked om beslut

Vi sänder besked inom cirka fyra veckor till den mejladress som finns registrerad i din sökandeprofil.

Redovisning

Inom ett år efter att bidraget utbetalats.

Obs!

Information om beskattning och sociala avgifter: skatt.fi och lpa.fi.
För mera information, kontakta:

Anna Wilhelmson

anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi