Studiefonden - läroinrättningar

Svenskspråkiga gymnasier, yrkesskolor och folkhögskolor kan ansöka om understöd av Svenska studiefonden för utdelning av elevstipendier.

Ansökningstiden

Ansökningstid för Studiefondens understöd till läroinrättningar är 1.1-31.1.

För vad

Understödet beviljas för utdelning av elevstipendier eller andra socioekonomiska understöd till heltidsstuderande vid läroinrättningen.

Kriterier

Understödet utdelas som elevstipendier till elever som studerar på heltid för att avlägga examen vid läroinrättningen. Elever som studerar vid folkhögskolornas ett- eller tvååriga utbildningsprogram kan också omfattas av stipendierna. Eleverna bör ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Vid utdelning av elevstipendierna och val av stipendiemottagare beaktas i främsta hand elevernas socioekonomiska ställning. Studieframgång, elevkårsverksamhet och övrigt samhällsengagemang kan också beaktas. Studiefondens understöd kan även användas för att betala t.ex. en enskild elevs deltagande i en studieresa eller för anskaffning av studielitteratur för en enskild elev. Stipendierna får dock gärna fördelas på flera elever. Observera att de elever som tilldelas stipendium med hjälp av Studiefondens bidrag får vara högst 25 år gamla enligt bidragsdonatorns stipulationer.

Summa

Understödets storlek bestäms främst av antalet elever vid läroinrättningen. Studiefondens styrelse kan även beakta andra faktorer vid beslut om understödets storlek.

Besked om beslut

Beskeden skickas inom mars månad till den mejladress som finns registrerad i sökandeprofilen.

Redovisning

Redovisning inlämnas inom ett år efter att stipendiet har betalats ut. Det är önskvärt att bidragsgivarens namn omnämns på lämpligt sätt i läroinrättningarnas årsberättelse.

Obs!

Besök Studiefondens webbsida för mera information.
För mera information, kontakta:

Sonja Ollas-Airinen

sonja.ollas-airinen(at)bmr.fi