November - Projektbidrag, samfund

Vi beviljar bidrag till organisationer med verksamhet inom utbildning, forskning, konst, kultur, föreningsliv och medborgaraktiviteter.

Se gärna vår instruktionsvideo för mer information.

Ansökningstiden

Ansökningstiden är 1-30 november.

Läs noggrant igenom anvisningarna för olika aktörer innan du gör din ansökan. Se också våra allmänna anvisningar som gäller alla sökande.

Utbildning och forskning

Småbarnspedagogik och förskolor (också språkbad på svenska)
Eftis
Grundläggande utbildning (också språkbad på svenska)
Grundläggande konstundervisning
Utbildning på andra stadiet
Fri bildning
Ungdomsverkstäder
Ämnesföreningar
Forskning

Konst och kultur

Produktionsbolag inom film och media
Hembygdsföreningar
Professionella museer och arkiv

Föreningsliv och medborgaraktiviteter

Centralförbunden

Utbildning

Du kan söka bidrag för
• projekt, utvärderingar och utredningar inom hela utbildningsområdet från småbarnspedagogik till högskole- och universitetsutbildning
• initiativ för att skapa starka svenska strukturer
• regionöverskridande projekt
• projekt som sammanför olika språkgrupper
• projekt som främjar kulturell mångfald och integration på svenska
• språkstödjande verksamhet för språkbadsenheter och enheter på språköarna

Småbarnspedagogik och förskolor (också språkbad på svenska) kan få bidrag för


• projekt som stöder barns lärande eller språkutveckling
• projekt som stärker samarbetet med hemmen

Vi kan inte bevilja bidrag för vår- och julfester eller för enskilda konserter eller teaterbesök utan pedagogiskt innehåll.

Eftis kan söka bidrag för

• projekt som stöder barnens lärande och språkutveckling

Vi kan inte bevilja bidrag för vår- och julfester eller för enskilda konserter eller teaterbesök utan pedagogiskt innehåll.

Skolor inom den grundläggande utbildningen, också språkbad på svenska, kan söka bidrag för

• projekt som utvecklar utbildningen till exempel genom att stödja språket och intresset för läsning
• projekt som stöder föräldrarna och personalen i deras roll som fostrare
• projekt som stärker samarbetet mellan skolan och hemmen

Vi kan inte bevilja bidrag för vår- och julfester, lägerskolor eller för att delta i evenemang som arrangeras med bidrag från Kulturfonden, till exempel Skolmusik och Stafettkarnevalen.

Grundläggande konstundervisning

Enheter inom den grundläggande konstundervisningen kan få bidrag för projekt som inte hör till lagstadgad verksamhet.

Andra stadiets utbildning kan få bidrag för

• utvecklingsprojekt
• gymnasiestudier utomlands se UWC

Fri bildning

Den fria bildningen kan få bidrag för projekt som inte hör till lagstadgad verksamhet.

Ungdomsverkstäder kan få bidrag för

verksamhet
• projekt som inte hör till lagstadgad verksamhet

Forskningsinstitutioner kan få bidrag för forskningsprojekt.

• Ansökningar om forskningsfinansiering lämnas in i omgång November / Samfund - Vetenskaplig forskning. • Observera att ansökningar för vetenskapliga forskningsprojekt bara kan göras av ett samfund (till exempel en universitetsinstitution), inte av privatpersoner eller arbetsgrupper. Doktorander utgör ett undantag.

Doktorander söker personligen om doktorandstipendium, se Doktorandstipendium.

Konst och kultur

Föreningar inom alla konstområden kan söka bidrag för

• projekt och verksamhet
• projekt som bidrar till mångfald, underlättar integration på svenska eller gör invandrare delaktiga i föreningslivet
• projekt som gör konsten tillgänglig för olika specialgrupper
• turnéer och gästspel i Finland och utomlands
• tidskrifter som huvudsakligen inriktar sig på kultur
• musikprojekt som engagerar och aktiverar. Vi prioriterar inte inspelningar.
• projekt för barn och unga
• projekt som sammanför olika generationer

Produktionsbolag inom film och media

Ansökningar om bidrag för manusarbete och produktion hänvisas till ansökan för Film- och medieproduktion som beviljas i samarbete med Konstsamfundet.
I november behandlas endast ansökningar om arbetsstipendier (från privatpersoner) eller för bidrag om filmfrämjande verksamhet, t.ex. filmfestivaler.

Hembygdsföreningar kan få bidrag för

• projekt och verksamhet
• evenemang
• pedagogiska projekt
• katalogisering och digitalisering, förutsatt att arbetet görs i enlighet med nationella riktlinjer och standarder och att materialet görs tillgängligt för allmänheten

Professionella museer och arkiv kan få bidrag för

• museipedagogiska projekt
• klart avgränsade digitaliseringsprojekt

Vi kan inte bevilja bidrag för ordinarie verksamhet, till exempel katalogisering, eller för lagstadgade uppgifter.

Föreningsliv och medborgaraktiviteter

Organisationer med verksamhet på svenska kan få bidrag för

verksamhet
• projekt med samarbete över region- eller organisationsgränserna
• projekt som bidrar till mångfald och som gör invandrare delaktiga i föreningslivet
• övriga projekt

Centralförbunden

Centralförbunden får ett årligt specialbidrag för att fördela bland sina medlemsorganisationer. Vi beviljar det så kallade förbundspaketet till

• Finlands svenska 4H
• Finlands Svenska Scouter
• Finlands svenska Marthaförbund
• Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige
• Pohjola-Norden
• Svenska pensionärsförbundet
• Finlands Svenska Idrott
• Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS)

Medlemsorganisationer inom ovanstående förbund riktar sina ansökningar direkt till förbundet.

Besked om beslut

Beskeden skickas i slutet av mars till den mejladress som finns i sökandeprofilen.

Redovisning

Lämna in redovisningen elektroniskt inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Kansliet

kansli(at)kulturfonden.fi