Utlandspraktik

Vi finansierar praktikplatser vid tolv kultur- och vetenskapsinstitut utomlands, vid Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom. Praktikplatserna vid kultur- och vetenskapsinstituten erbjuds i samarbete med organisationen Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf.

I samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut följer vi med myndigheternas eventuella rekommendationer och restriktioner för Finland och praktikländerna.

Ansökningstiden

Du kan söka stipendierna två gånger per år, i mars (15-31.3) och september (15-30.9). Ansökningstiderna under våren och hösten gäller olika praktikorganisationer.

Du gör din ansökan elektroniskt i Kulturfondens ansökningssystem. Du kan ansöka om högst två praktikplatser – gör i så fall två separata ansökningar. Skriv din ansökan på svenska. Om du ansöker om en praktikplats vid kulturinstituten i Berlin, Madrid, New York eller Paris ska du bifoga ett kort motivationsbrev på värdlandets språk.
För vad?
Vi beviljar stipendium för oavlönad utlandspraktik vid valda praktikorganisationer. Du får ett månatligt skattefritt stipendium, men står själv för dina boendeutgifter, försäkringar och resor till och från praktikplatsen.

Kriterier
Du kan söka praktikstipendier om du - har svenska som modersmål eller studiespråk, - är heltidsstuderande vid universitet eller högskola eller som har utexaminerats från en sådan under det senaste året och - är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland.

Besked om beslut
Vi kallar några sökande till intervjuer som ordnas på distans under de två sista veckorna i april. I intervjuerna deltar en representant för praktikorganisationen och en representant för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf eller Svenska kulturfonden. Vi meddelar noggrannare datum till dig som kallas till intervju. Alla sökande får besked inom sex veckor.

Redovisning
Du lämnar in en slutredovisning efter din praktikperiod.

Närmare information om praktikplatserna vid Finlands kulturinstitut:

Alexandra Enberg: alexandra.enberg@instituutit.fi, praktikkoordinator vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. Allmän information om kultur- och vetenskapsinstituten hittar du på https://instituutit.fi/ och https://www.facebook.com/instituutit.

Närmare information om de övriga praktikplatserna:

Matts Blomqvist: matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi, ombudsman vid Svenska kulturfonden

Praktikplatser

Aktuella praktikplatser för ansökningstiden 15–31.3.

Gör din ansökan elektroniskt på https://ansokan.kulturfonden.fi. Praktikplatserna är olika till sitt innehåll och inriktning. Välj en praktikplats som du har nytta av i dina studier och som du om möjligt kan räkna tillgodo inom din examen.

Finlandsinstitutet i Berlin, Tyskland
Finlands Beneluxinstitut, Bryssel, Belgien
FinnAgora – Finlandsinstitutet i Budapest, Ungern
Finlands kulturinstitut i Danmark, Köpenhamn
Finlands institut i Paris, Frankrike
Finlandsinstitutet i Stockholm, Sverige
Finlands institut i Tallinn, Estland
Skandinaviska föreningens konstnärshus, Rom, Italien
Kommunförbundets kontor, Bryssel, Belgien
Nordisk Film & TV Fond, Oslo, Norge

Finlandsinstitutet i Berlin, Tyskland

www.finnland-institut.de
Målgrupp: Praktikplatsen passar för studerande inom humaniora, samhällsvetenskap, kulturproduktion, pedagogik, marknadsföring eller media.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och goda kunskaper i tyska. I ansökan till Finlandsinstitutet i Berlin ska ingå ett motivationsbrev på tyska (max. en A4).

Arbetsuppgifter: Uppgifter i anslutning till projekt inom kultur, sociala medier och teman med finlandssvensk koppling. Förutom vissa uppgifter som sköts självständigt (bland annat vidareutvecklingen av institutets kommunikation i sociala medier och dagliga kontorsrutiner) deltar praktikanten enligt intresse och erfarenhet i institutets övriga verksamhet, som i programplanering och i evenemang på institutet. Praktikperioden rymmer i viss mån också arbetsuppgifter under kvällstid.

Övrig information: Finlandsinstitutets centrala uppgift är att föra samman experter från tyskspråkiga Europa och Finland och därmed främja långvariga samarbetsförhållanden och den tysk-finländska dialogen. Institutets utrymmen på Berlin-Mitte, Friedrichstrasse 153a är tillgänglighetsanpassade. Institutet ser gärna ansökningar med stor diversitet. Observera att en sökande till praktikplatsen i Berlin inte kan vara bosatt i Tyskland innan praktikens början.

Praktikperiod: 14.8.2023-12.7.2024 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 400 euro/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Berlin.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls på distans i slutet av april.

Finlands Beneluxinstitut, Bryssel, Belgien

www.finncult.be
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom kulturproduktion, humanistiska vetenskaper och kommunikation.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Eftersom kontorets arbetsspråk är engelska, krävs även goda språkkunskaper i engelska. Övriga språkkunskaper ses som en fördel.

Arbetsuppgifter: Finlands Beneluxinstitut fungerar som samarbetsorganisation mellan kulturaktörer i Finland och Beneluxländerna (Belgien, Nederländerna och Luxemburg). Institutet är en självständig och ideell organisation med kontor i Bryssel. Man främjar kulturellt och konstnärligt samarbete mellan Finland och Beneluxregionen och understöder konstnärliga kollaborationer och projekt kring sammehälleliga frågor. Institutet skapar även eget innehåll med relevanta teman. För mera ingående information om våra projekt och kulturella närmanden, se webbplatsen www.finncult.be.

Institutet erbjuder praktikanten en dynamisk, öppen och kreativ arbetsmiljö i Europas hjärta. Institutet värdesätter ditt kunnande och dina åsikter, och arbetar aktivt för en jämställd och rättvis arbetsplats. Du får påverka kreativt innehållet och organisationen och får möjlighet att utvecklas professionellt och ta del av internationella projekt och samarbeten samt bemötanden. Arbetet ger dig också möjligheten att skapa egna nätverk för dina kommande karriärsteg. Som praktikant på Finlands Beneluxinstitut kommer du att assistera vid olika kultur- och konstprojekt, vilket innebär både planering av projektinnehåll likaväl som utförandet av det praktiska arbetet, som till exempel möteskoordinering och -dokumentation, koordinering av inbjudningar till evenemang, och resebokningar åt artister. Du hjälper även med kommunikationsuppgifter och medieproduktioner. Därtill sköter praktikanten även vardagliga kontorsuppgifter. Flera av de tidigare praktikanterna har under sin praktik också koordinerat eller skapat egna projekt och initiativ till institutets årsprogram. Du arbetar i ett nära samarbete med kulturintresserade kollegor som handleder och stöder dig i dina uppgifter. Eftersom arbetstakten ibland är hektisk, förväntas du ha en god initiativ- och samarbetsförmåga, och vid behov kunna jobba självständigt. Arbetet kan också komma att kräva kvälls- och veckoslutsarbete.

Övrig information: Om du har några frågor gällande arbetsuppgifterna kan du kontakta institutets programchef Malin Bergström per e-mail: malin.bergstrom@finncult.be. Institutet följer de lokala restriktionerna anknutna till Covid-19 pandemin, och det kan förekomma eventuella perioder med distansarbete under praktiken.

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut motsätter sig rasism och diskriminering. Vi främjar jämlikhet och mångfald inom finsk kultur globalt och understöder jämställdhet inom forskning och vetenskap.

Praktikperiod: 1.8.2023–28.6.2024 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Bryssel. Institutet ersätter månadskort till kollektivtrafiken samt telefonkostnader enligt överenskommen summa. Andra förmåner inkluderar ersättning av kulturbiljetter upp till 300 euro.

Bostad: Praktikanten ordnar själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls på distans i slutet av april.

FinnAgora – Finlandsinstitutet i Budapest, Ungern

www.finnagora.hu
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande eller nyligen utexaminerade inom samhällsvetenskap, humanistiska vetenskaper, kultur- och eventproduktion eller kommunikation.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och goda kunskaper i engelska. Kunskaper i ungerska är en fördel men inget krav. Arbetsspråket är finska och engelska.

Arbetsuppgifter: Deltagande i institutets projektverksamhet och kommunikation i samarbete med och under ledning av institutets direktör och producenter. God kännedom om sociala medier är till nytta. Praktikanten ansvarar helt eller delvis för planeringen och genomförandet av ett projekt med stöd av institutets personal. Praktikanten upprätthåller också kontakt med finlandssvenska och nordiska aktörer, och ansvarar för resebidragsprogrammet TelepART. Arbetsuppgifterna kräver ett allmänt intresse för kultur och gärna samhällsfrågor. Erfarenhet av eventproduktion och projektbaserat arbete är till fördel men inget krav. Av praktikanten krävs initiativförmåga och självständighet. FinnAgoras verksamhet syftar till att sprida kunskap om finländska och nordiska värderingar i allmänhet och minoritetsfrågor och humanism i synnerhet i Ungern och dess närområden.. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Övrig information: Aktuella projekt under hösten 2023 består bland annat av förberedelserna inför språkcafé evenmang och genomförandet av en dansturné.

Praktikperiod: 1.8.2023–30.6.2024 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 300 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktik orten. Institutet bidrar med månadsbiljett till kollektivtrafiken.

Bostad: Institutet hjälper vid behov praktikanten med att söka bostad.

Intervjuerna hålls på distans i slutet av april.

Finlands kulturinstitut i Danmark, Köpenhamn

https://finin.dk/
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, i synnerhet inom konstområdet, kulturproduktion och konstkuratering. Erfarenhet inom media och kommunikation är en fördel.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och goda kunskaper i engelska. Kunskaper i danska är en fördel men inget krav.

Arbetsuppgifter: Medverkan i projektverksamhet, informationsverksamhet, assistera institutets direktör och informatör samt uppgifter i anslutning till finlandssvenska konst- och kulturprojekt. Arbetsuppgifterna förutsätter personligt intresse av och grundkunskaper om konst- och kulturfältet i Finland. God kännedom om sociala medier är också till nytta. Arbetet kräver självständighet och initiativförmåga samt lust att arbeta i ett team. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Övrig information: Institutets fokusområden ligger på samtidskonst och scenkonst. Syftet med institutets verksamhet är att skapa och upprätthålla en dialog mellan danska och finländska kulturarbetare, samt vara en förmedlare mellan aktörerna och den stora publiken. Institutet arbetar med utställningsprojekt, residens-och besöksprogram, export av samtidsdrama och andra evenemang, som genomförs i samarbete med danska och finländska samarbetsparter. Kulturinstitutet har inga egna utställningsutrymmen.

Praktikperiod: 15.8.2023–30.6.2024 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 500 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Köpenhamn.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information. Praktikanten får tillgång till en cykel.

Intervjuerna hålls på distans i slutet av april.

Finlands institut i Paris, Frankrike

www.institut-finlandais.fr

Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, konst- och kulturproduktion, samhällsvetenskap eller kommunikation.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Förmåga att kommunicera på finska, franska och engelska. I ansökan till Finlandsinstitutet i Paris ska ingå ett motivationsbrev på franska (max. en A4).

Arbetsuppgifter: Deltagande i institutets kulturproduktioner, bland annat i institutets eget utställningsutrymme, samt medverkan i produktionen av institutets diverse program, t.ex. filmprogram. Till arbetsuppgifterna hör också att arbeta med kundservice, översättningar, kommunikation med samarbetspartners och allmänt kontorsarbete. Praktikantens intressen och färdigheter kan påverka arbetsuppgifterna. För arbetet behövs initiativ- och prioriteringsförmåga, flexibilitet och lust att arbeta i ett team. Arbetet kan ibland även ske på distans, kvällstid och veckoslut.

Övrig information: Institut Finlandais (Finlands institut i Frankrike) är en oberoende och tvärvetenskaplig plattform mellan Finland och Frankrike som samarbetar med olika internationella institutioner samt akademiska och kreativa aktörer. Finlandsinstitutet främjar internationell dialog och utbyten genom sitt program, på plats och utanför de egna lokalerna.

Praktikperiod: 1.9.2023–30.8.2024 (11 månader och en ledig stipendiefri månad enligt överenskommelse under perioden)

Stipendiebelopp: 1 800 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. Institutet ersätter 50 procent av praktikantens månadskort till kollektivtrafiken och 50 procent av lunchkuponger.

Bostad: Praktikanten ordnar själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls på distans i slutet av april.

Finlandsinstitutet i Stockholm, Sverige

www.finlandsinstitutet.se/sv/

Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom kulturproduktion, kommunikation eller humanistiska och samhällsvetenskaper.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill förmåga att kommunicera på finska och engelska.

Arbetsuppgifter: Vi erbjuder en attraktiv praktikplats i hjärtat av Stockholm med omväxlande arbetsuppgifter och möjlighet att få unik erfarenhet av evenemangsproduktion, kommunikation och dialogen mellan Sverige och Finland! Du blir en viktig kugge i kulturutbytet mellan Sverige och Finland. Praktikanten medverkar aktivt i informations- och kommunikationsverksamheten och marknadsföring i sociala medier, samt har kontakter med finlandssvenskt kulturliv. Praktikanten deltar även i planeringen och genomförandet av evenemang inom olika kultur- och samhällssektorer, såsom författarbesök, konserter, utställningar, samhällsseminarier, filmvisningar och digitala evenemang. Till arbetet hör även uppgifter av administrativ karaktär och kommunikation med institutets samarbetspartners samt att assistera institutets direktör, programchef och kommunikations- och programansvariga.

Kännedom om, och intresse för, konst-, kultur- och samhällsfrågor samt journalistik och marknadsföring räknas som en fördel. God kännedom om sociala medier är en förutsättning, liksom grundläggande kunskaper i någon grafisk programvara så som InDesign, Canva eller Photoshop. Kännedom i Wordpress och enklare videoredigering är en fördel. Därtill är erfarenhet av evenemangsproduktion, kommunikation och pedagogisk verksamhet en merit. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut förekommer.

Övrig information: Finlandsinstitutet i Stockholm presenterar finländskt kultur- och samhällsliv i Sverige, stödjer den sverigefinländska minoritetens språk och kultur samt fördjupar de bilaterala kontakterna mellan Sverige och Finland. Institutet har ett eget bibliotek och galleri. Institutet främjar jämlikhet och mångfald i sitt arbete såväl internt som inom programverksamheten.

Praktikperiod: 22.8.2023–30.6.2024 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 600 euro/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Stockholm. Institutet bidrar med ett lunchkort motsvarande ett värde av 2100 SEK.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls på distans i slutet av april.

Finlands institut i Tallinn, Estland

www.finst.ee

Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, kulturproduktion, kommunikation eller media.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och engelska. Kunskaper i estniska är en fördel, men inget krav.

Arbetsuppgifter: Deltagande i projekt- och informationsverksamhet och i planering och genomförande av evenemang. Praktikanten upprätthåller också kontakten med det finlandssvenska kulturfältet. Övriga uppgifter utformas enligt praktikantens intresse och erfarenheter. Erfarenhet av evenemangsproduktion är en fördel, liksom kännedom om konst- och kulturfältet i Finland. Mångsidiga datorkunskaper anses också som en fördel. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Övrig information: Finlands institut i Estland fördjupar och utvecklar de bilaterala kontakterna mellan Estland och Finland. Aktuella teman under praktikperioden är bland annat deltagande i förberedelserna inför kulturhuvudstadsåret i Tartu 2024, att öka de gemensamma finsk-estniska konst- och kulturprojekten och rörligheten samt att öka ungdomarnas deltagande. Till praktikantens uppgifter hör även kontakt med den estlandssvenska minoriteten. Det är även möjligt att bygga upp självständiga projekt kring praktikantens egna styrkeområden.

Praktikperiod: 1.8.2023–30.06.2024 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 300 euro/månad. Praktikanten betalar hyra och försäkring. Institutet betalar resan till och från praktikorten. Institutet bidrar därtill med 50 procent av eventuella utgifter för språkkurs i estniska.

Bostad: Praktikanten ordnar själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls på distans i slutet av april.

Skandinaviska föreningens konstnärshus, Rom, Italien

www.circoloscandinavo.it
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom kulturproduktion, kommunikation eller humanistiska och samhällsvetenskaper.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk, förmåga att kommunicera på nordiska språk, finska och engelska. God förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska är ett krav. Kunskaper i italienska är en fördel, men inget krav.

Arbetsuppgifter: Uppgifter i anknytning till konstnärshusets Artist in Residence-program, arrangera finlandssvenska och nordiska kulturevenemang, informationsverksamhet särskilt inom sociala medier, nätverka med andra kulturorganisationer och att assistera konstnärshusets direktör. Arbetet kräver självständighet, kulturintresse, social kompetens och organisationsförmåga.

Praktikperiod: 1.9.2023-31.7.2024 (11 månader)

Övrig information: Skandinaviska föreningen anpassar all verksamhet till eventuella restriktioner med anledning av pandemins utveckling.

Stipendiebelopp: 1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Rom.

Bostad: Praktikanten kan få hjälp med att hitta en bostad i Rom.

Kommunförbundets kontor, Bryssel, Belgien

Kommunförbundets Brysselkontor
Kommuntorget
Målgrupp: Praktikplatsen passar minst tredje årets studerande inom samhällsvetenskaper, juridik, ekonomi eller informationsvetenskap.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och engelska. Du har stor nytta av att kunna andra EU-språk.

Arbetsuppgifter: följa utskottsmöten och plenarsammanträden i Europaparlamentet samt Europeiska regionkommittén; fokusområden delas upp emellan kollegorna. Skriva notiser till det finskspråkiga nyhetsbrevet, blogga på Kommuntorget och assistera med informationssökning. Hjälpa till med utbildningsresan och andra besöksgrupper. Centralt är EU-politik som är viktigt för de finländska kommunerna (t.ex. miljö- och ekonomifrågor), då majoriteten av vår kommunpolitik påverkas av beslut som görs i EU. Möjlighet att arbeta med eget projekt som samtidigt gagnar både praktikantens utbildning och Kommunförbundet.

Praktikperiod: 1.9.2023-30.6.2024 (10 månader)

Stipendiebelopp: 1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Bryssel.

Bostad: Kommunförbundets kontor kan hjälpa till med att hitta bostad.

Nordisk Film & TV Fond, Oslo, Norge

https://nordiskfilmogtvfond.com/
Målgrupp: Praktikplatsen passar för studerande inom kommunikation, marknadsföring, nordiska språk, media och event- eller filmproduktion.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill gärna förståelse av norska och danska samt god muntlig och skriftlig engelska.

Arbetsuppgifter: Nordisk Film & TV Fond toppfinansierar filmer, dramaserier och dokumentärer från alla nordiska länder samt dubbing och distribution inom Norden. Fonden medfinansierar och organiserar olika branschevent samt publicerar engelskspråkiga branschnyheter. Inom alla dessa områden finns arbetsuppgifter för en praktikant. Bland dem ingår bidrag (i form av research, korta innehåll, bilder) till fondens hemsida, planering inför och logistiska uppdrag under olika event (som filmfestivaler, manusutbildningar, webinarer) samt medverkan i specialprojekt (som fondens temaår Nordic Green 2023).

I de mer rutinartade uppgifterna ingår assistensuppdrag för fondens CEO, funktioner kopplade till fondens ansökningsprocesser samt till driften av kontoret i Oslo. Under praktikkåret erbjuds en möjlighet att som en del av arbetsuppdragen delta i nordiska filmfestivaler samt i fondens egna event utanför Oslo. Med hänsyn till praktikantens specialintressen och kunskapsinriktning möjliggörs också andra, mer självständiga uppdrag.

Övrig information: Vårt trevliga kontor är centralt beläget i Oslo, nära flygtågshållsplatsen Nationalteatret. På fonden arbetar sex personer från tre nordiska länder. Vi välkomnar gärna en ny kraft som är intresserad av den nordiska film-, TV- och VOD-branshcen.

Praktikperiod: 11.9.2023-6.9.2024 (11 månader praktik och en ledig stipendiefri månad)

Stipendiebelopp: 1800 euro/praktikmånad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Oslo.

Bostad: Praktikanten är själv ansvarig att hitta en bostad för praktiktiden.

För mera information, kontakta:

Matts Blomqvist

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi