Kultur på dagis

Vi beviljar bidrag till enheter inom småbarnspedagogiken och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta med barnen i 10 timmar.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid.

För vad

för kulturprojekt med valfri professionell konstnär eller kulturarbetare. Gäller svenskspråkiga daghem och förskolor samt språkbadsgrupper i finskspråkiga daghem och förskolor.

Bidraget används för kulturarbetarens eller konstnärens arbetsersättning eller lön och ev. moms eller arbetsgivaravgifter. I helheten kan också ingå moment där kulturarbetaren fortbildar personalen.

Här hittar du tips om konstnärer och kulturarbetare som anmält att de gärna tar emot uppdrag inom Kultur på dagis.

Kriterier

Allmänt
• Enheten inom småbarnspedagogik/förskolan och konstnären eller kulturarbetaren planerar projektet tillsammans. Beskriv kort i ansökan hurdan planeringsprocessen varit.
• Både barn och personal ska delta i aktiviteterna.
• Ange hur många barn det är i gruppen som ska få ta del av kulturpaketet. Tanken är att varje paket ska nå ut till ca 20 barn.
• Högst fyra kulturpaket à 650 euro/läsår/enhet. Man kan ansöka om 1-4 paket med samma ansökan.
• Ett kulturpaket består av 10 undervisningstimmar och kan inte delas mellan flera grupper. Max 2 timmar av dessa kan räknas för planeringsarbete.Kan användas för
• Arbetsersättning eller lön, inkl. moms/arbetsgivaravgifter

Kan inte användas för
• Resor och logi
• Materialkostnader
• Kulturbesök
• Familjedagvård (gruppfamiljedaghem kan få bidrag)
• Föräldraföreningars projekt
• Personalens lönekostnader eller andra administrationskostnader

När du gör budgeten ska du ta med de utgifter som inte täcks av stipendiet och beskriva hur de ska täckas. Observera att ansökan ska göras i enhetens namn. Utbildningsanordnare som vill ansöka om kulturpaket för flera enheter ska lämna in skilda ansökningar för dessa.

Summa

650 euro för 10 h, 1 300 euro för 20 h, 1 950 euro för 30 h, 2 600 euro för 40 h

Besked om beslut

Besked skickas inom fyra veckor till den mejladress som finns angiven i sökandeprofilen.

Redovisning

Efter avslutat projekt, senast inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Katarina von Numers-Ekman

katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi