Journaliststipendier

Inom februari månad kan journalister ansöka om Svenska kulturfondens och Föreningen Konstsamfundets journaliststipendier. De s.k. språkbadsstipendierna har deadline tre gånger per år: i september, februari och maj. Därtill kan journalister söka Svenska kulturfondens resestipendier (se Resestipendier) för resor i fortbildande syfte.

 

För studerande:

Obligatorisk praktik för journalist- och fotostuderande

Journaliststuderande och fotostuderande kan beviljas stipendium för obligatorisk praktik på en finlandssvensk tidningsredaktion. Praktiktiden är två månader och stipendiebeloppet
3 000 euro. Av ansökan ska framgå vid vilken tidning praktiken kommer att utföras och vem som är kontaktperson på redaktionen.

Ansökan öppen i februari.

 

För yrkesverksamma journalister:

Stipendier för fortbildning och konstkritik

Yrkesverksamma journalister kan ansöka om stipendier för fortbildning samt för konstkritik. Plan och budget ska ingå i ansökan. Stipendium kan inte sökas för ordinarie arbetsuppdrag som arbetsgivaren ska stå för.

Unga journalister som önskar utöka sina kunskaper om de nordiska länderna kan ansöka om stipendier för detta ändamål. Plan och budget ska ingå i ansökan.

Ansökan öppen i februari

Språkbadsstipendier

Yrkesverksamma journalister kan ansöka om s.k. språkbadsstipendier. Syftet är att ge en möjlighet för finlandssvenska journalister att arbeta på en tidningsredaktion i Sverige under en period på 1-3 månader, och för rikssvenska journalister att på samma villkor jobba vid en finlandssvensk redaktion.
Journalisten står själv för alla kontakter och praktiska arrangemang kring vistelsen.

Kriterier:
* praktiktiden skall vara minst en månad
* stipendiet täcker alla kostnader som praktiken medför (lönebortfall, resor och logi). Plan och budget görs i ansökan.
* alla praktiska arrangemang kring praktikplatsen sköts av sökanden själv
* inbjudan med definierad praktikperiod skall finnas då ansökan görs
* utbyte i båda riktningarna prioriteras

Ansökan görs i sin helhet elektroniskt, kopia på inbjudan skickas per e-post till Kulturombudsman Annika Pråhl, se adress nedan.

Ansökningar om understöd för utbyte behandlas tre gånger per år, ansökningtiderna är i februari, maj och september. Beslut fattas 4-6 veckor från ansökningsdeadline.

Här gör du elektroniskt din ansökan

Gör ansökan noggrant; plan och budget ska ingå! Bristfälligt ifyllda ansökningar kan förkastas.

För mer information kontakta:

Annika Pråhl
050 5666474
e-post: annika.prahl[snabel-a]kulturfonden.fi