Direktörens blogg
augusti 2013

Ambassadörer för vår svenska kultur i Finland

Denna  sommar har vi, så gott som dagligen, tagit del av nyheter, referat och inlägg i media gällande svenskans ställning i vårt land. För det mesta har rapporteringen handlat om negativa attityder, bristande kunskap om vårt lands tvåspråkighet och t.o.m. rent aggressiva påhopp och hot.
Då jag i mitt dagliga liv har kontakt med olika delar av Finland konfronteras jag sällan med det som medierna lyfter fram. Men bilden sprids även utanför landets gränser. Då jag under sommaren träffat släkt och vänner från Sverige och de andra nordiska länderna visar det sig att många bekymrat tagit del av skriverierna i lokala medier och de vill nu veta hur det förhåller sig. Mot den bakgrunden har jag försökt hitta en motvikt till mediebilden -  exempel på att det också finns positiva attityder och förhållningssätt till svenskan i Finland.
Vi behöver någon som samlar motbilderna för att uppväga hotbilderna! Om bloggare, twittrare, opinionsbildare och journalister skulle ta sig an uppgiften skulle vårt lands tvåspråkighet snabbt få en försvarslinje som skulle motstå även allt fränare angrepp.
Under sommaren har Helsingin Sanomat utlyst en tävling om 2000-talets bästa inhemska roman. Både den läsande allmänheten och tidningens många litteraturkritiker har deltagit i omröstningen. Nu har de vinnande böckerna presenterats i form av allmänhetens respektive kritikernas 30 favoriter. Bägge listorna placerar inte oväntat Sofi Oksanens roman Utrensningen på första plats. Men det verkligt intressanta är att andra och tredje platsen på båda listorna ges Ulla-Lena Lundberg för Is och Kjell Westö för Där vi en gång gått.
På kritikerlistan hittar vi sex svenska romaner bland de trettio, m.a.o. hela 20 %. Läsarlistan lyfter fram fyra finlandssvenska romaner bland sina favoriter.  Bo Carpelans Berg, Monika Fagerholms Den amerikanska flickan, Lars Sunds Eriks bok och Erik Wahlströms Gud finns med bland dessa.
Jag tycker att det här är just en sådan motbild som vi behöver. Den visar på kvaliteten och livskraften i den finlandssvenska litteraturen, den visar på den finska läsande publikens intresse  för vårt lands svenskspråkiga författare och deras verk. Den visar också att den finska kritikerkåren betraktar våra författare som en viktig del av vårt lands levande kultur. 
Låt oss samla dessa positiva bilder och sprida eller dela dem för brinnkära livet!

Leif Jakobsson
Kulturfondens direktör

 

 

Synthtrollkarlen från Esbo

Sebastian "Kebu" Teir är en av dem som fått ett ettårigt arbetsstipendium av Kulturfonden i år. Det här gör det möjligt för honom att under ett års tid satsa på heltid på den analoga synthmusiken som han brinner för.Läs mera »
Publicerad 27.05.2015 kl. 13:09

Bättre uppföljning av elevernas vitsord skall ge skolor verktyg för förbättring

Skolorna i Svenskfinland kan ta lärdomar av att föra statistik över elevernas betyg från årskurs 5 fram till studentexamen, och på det sättet gripa in i ett tidigt skede då en viss grupp eller elev försämrar sina resultat från år till år. Det här är idén bakom projektet ”Feedback och feedforward” som Svenska kulturfonden finansierar.Läs mera »
Publicerad 22.05.2015 kl. 11:33