Tillbaka

För dig på ettan i gymnasiet: Gymnasiestudier i Bryssel

Publicerad 09.03.2012 kl. 14:12
Svenska kulturfonden erbjuder svenskspråkiga gymnasieelever fyra elevplatser i Skandinaviska skolan i Bryssel i Belgien.

Två platser omfattar ett läsår, HT 2012–VT 2013
- undervisning enligt den finländska läroplanen.


Två IB-platser omfattar två läsår, HT 2012–VT 2014
- undervisning enligt IB-programmet.


Kulturfonden står för stipendiaternas skolavgift, kost och logi. Stipendiaternas studier samordnas av den ansvariga studierektorn, som också håller kontakt med elevens skola i Finland.

Intresserad?
Sänd en fritt formulerad ansökan där du presenterar dig själv. Bifoga en kopia av ditt senaste skolbetyg och vårdnadshavarens godkännande. Dessutom önskar vi att din rektor sänder in ett utlåtande separat. Vi vill ha alla ansökningshandlingar i tre exemplar senast 3.4.2012. Ett antal sökande kallas till intervju 3.5 på Svenska kulturfondens kansli i Helsingfors.

Ansökan sänds till:
Svenska kulturfonden
PB 439
00101 Helsingfors
Märk kuvertet SSB.

Mera info om studierna på ssb hittar du här


På frågor svarar:
Sonja Ollas-Airinen
tel. 050 3799 044

Aktuellt

Korpo erbjuder konsten en hamn

Publicerad 05.06.2015 kl. 13:14
44009_t.jpg

Beslut på styrelsemötet 3.6.

Publicerad 04.06.2015 kl. 15:28

Synthtrollkarlen från Esbo

Publicerad 27.05.2015 kl. 13:09

Utbetalning av stipendier

Samtliga stipendier och understöd ska rekvireras på särskild blankett. Rekvisitionsblanketten finns bifogad i meddelandet om att understödet beviljats. Rekvisitionen sänds per post till Kulturfonden på adressen: 

Svenska kulturfonden
PB 439
00101 Helsingfors

Om du vill att ditt stpeindium skall betalas ut till dig före vår sommarsemester vill vi ha din rekvisitionsblanketten till handa senast 16.6.2015

Läs mera här