Kultur på dagis

Kultur på dagis är en fortlöpande stödordning för alla svenska daghem och förskolor och för språkbadsgrupper. Svenska kulturfonden vill ge alla barn möjlighet att ta del av konst och kultur. Planera in kulturen i vardagen och ansök om bidrag.

Kultur på dagis innebär att daghemmet och en kulturarbetare gemensamt planerar ett kulturpaket à ca 10 timmar. Projektet bör involvera både barn och daghemmets personal.

Bidraget bör användas till kulturarbetarens arvode. Eventuella övriga kostnader, t.ex. material, bekostas av daghemmet. Ibland kan också en föräldraförening eller annan medfinansiär bidra till projektets förverkligande.

Projektet kan beröra vilken konstform som helst: hantverk, bildkonst, berättande, drama, musik, dans, film etc.

När ni har valt kulturarbetare och planerat klart kan daghemmet ansöka här. (obs! Endast ett användarnamn per daghem). Bidraget för ett projekt om ca 10 timmar är 500 €.

Ansökan kan lämnas in när som helst under året. Sök i god tid! Behandlingstiden är cirka en månad. Bidrag beviljas inte för avslutade projekt.

Allmänna kriterier för Kultur på dagis

* Alla svenska daghem, daghemsgrupper och förskolor samt svenska språkbadsgrupper inom finska enheter kan få bidrag.
* Daghemmet kan välja kulturarbetare i vår databas eller använda sig av andra kontakter.
* Kulturpaketen planeras gemensamt mellan kulturarbetare och daghemmet.
* Varje daghem kan få 4 kulturpaket à 500 € per läsår.
* Ett kulturpaket består av ca 10 timmar.
* Kulturarbetaren arbetar med barnen och daghemmets personal.

Följande utgifter kan godkännas

* Arbetsersättning eller lön
* Eventuell moms eller arbetsgivaravgifter

Kultur på dagis gäller ej

* Resor och logi
* Materialkostnader
* Kulturbesök, allmän kulturverksamhet utanför daghemmet (se Kulturbonus)
* Familjedagvård i vårdarens hem (gruppfamiljedaghem kan dock få bidrag)

När ni gör er budget, kom ihåg sådana eventuella utgifter som bidraget inte gäller. Ange vid behov vem som står för dem (t.ex. resor, material).

Diskutera arvodet med kulturarbetaren redan i planeringsskedet. Betalar ni arvodet mot skattekort eller mot räkning (ofta enklast för daghemmet, men förutsätter i regel att kulturarbetaren har ett FO-nummer)? Om kulturarbetaren skulle föredra arbetsersättning mot räkning, fråga om han/hon är momsskyldig. Mer info ger vid behov Skatteförvaltningen.

Daghem som planerar projekt (särskilt språkstödjande sådana) som inte motsvarar kriterierna för Kultur på dagis kan söka bidrag inom ramen för den allmänna omgången i november.

För mer information kontakta:

Matts Blomqvist
tfn 050 592 3795
epost: matts.blomqvist[snabel-a]kulturfonden.fi